BIJLAGE BIJLAGE I: Douanerechten van de EU op producten van

advertisement
EUROPESE
COMMISSIE
Brussel, 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 2 – PART 1/8
BIJLAGE
bij het
Voorstel voor een besluit van de Raad
betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de economische
partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de
SADC-EPO-staten, anderzijds
NL
NL
BIJLAGE
BIJLAGE I: Douanerechten van de EU op producten van oorsprong uit de SADC-EPOstaten — Deel 1
BIJLAGE I
DOUANERECHTEN VAN DE EU OP PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT DE
SADC-EPO-STATEN
DEEL I
ALGEMENE AANTEKENINGEN
1.
Wanneer een afbouwcategorie met een letter wordt aangeduid, is de concessie of het
gedeelte van de concessie als beschreven in deze BIJLAGE met ingang van de datum
van inwerkingtreding van deze overeenkomst in de zin van artikel 113, lid 2, of de
datum van de voorlopige toepassing van deze overeenkomst in de zin van
artikel 113, lid 4, indien deze datum eerder valt, van toepassing op goederen van
oorsprong uit een SADC-EPO-staat die voor inklaring worden aangeboden in de EU.
2.
Wanneer een afbouwcategorie niet enkel met een letter, maar ook met een sterretje
("*") wordt aangeduid, is de concessie of het gedeelte van de concessie als
beschreven in deze BIJLAGE met ingang van de datum waarop aan beide
voorwaarden van artikel 113, leden 5 en 6, is voldaan, van toepassing op goederen
van oorsprong uit een SADC-EPO-staat die voor inklaring worden aangeboden in de
EU.
3.
Wanneer in de kolom "Afbouwcategorie voor Zuid-Afrika" van de lijst in DEEL II
geen met een letter aangeduide afbouwcategorie, maar een douanerecht wordt
vermeld, is dat recht als beschreven in deze BIJLAGE van toepassing met ingang
van de in punt 1 bedoelde datum.
4.
Algemene verwijzingen naar een goederencategorie tussen vierkante haakjes in de
afdelingen A en B zijn slechts ter indicatie. DEEL II van de lijst bevat de
productomschrijving van elke afbouwcategorie.
5.
Naast de eisen van artikel 23, lid 5, stelt de EU het ministerie van Handel en
Industrie van Zuid-Afrika op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst
in kennis van haar lijst met rechten die op de dag vóór de inwerkingtreding van deze
overeenkomst van toepassing zijn op goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika en als
de afbouwcategorieën "B*" en "C*" worden aangeduid. Na de in dit punt bedoelde
kennisgeving publiceert de EU binnen één maand na de kennisgeving die lijst
volgens haar eigen interne procedures. Het Handels- en ontwikkelingscomité stelt op
zijn eerste bijeenkomst na de kennisgeving en publicatie de door de EU meegedeelde
lijst vast.
AFDELING A
AFSCHAFFING VAN DOUANERECHTEN
6.
Tenzij anderszins is bepaald in de in DEEL II van deze BIJLAGE opgenomen EUlijst, geschiedt de afschaffing van de douanerechten door de EU uit hoofde van
artikel 24 overeenkomstig de volgende afbouwcategorieën:
a)
NL
de douanerechten op goederen van oorsprong die in de EU-lijst als
afbouwcategorie "A" worden aangeduid, worden afgeschaft op de in punt 1 van
deze BIJLAGE bedoelde datum;
2
NL
b)
de douanerechten op goederen van oorsprong die in de EU-lijst als
afbouwcategorie "A*" worden aangeduid, worden afgeschaft op de in punt 2
van deze BIJLAGE bedoelde datum;
c)
[vis] de douanerechten op goederen van oorsprong die in de EU-lijst als
afbouwcategorie "B*" worden aangeduid, worden geleidelijk afgeschaft
overeenkomstig de volgende bepalingen:
d)
NL
i)
op de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum worden alle
douanerechten verlaagd tot 83 procent van de douanerechten van de EU
die op de dag vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst van
toepassing zijn op goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika;
ii)
op 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum
worden alle douanerechten verder verlaagd tot 67 procent van de
douanerechten van de EU die op de dag vóór de inwerkingtreding van
deze overeenkomst van toepassing zijn op goederen van oorsprong uit
Zuid-Afrika;
iii)
een jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
50 procent van de douanerechten van de EU die op de dag vóór de
inwerkingtreding van deze overeenkomst van toepassing zijn op
goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika;
iv)
twee (2) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
33 procent van de douanerechten van de EU die op de dag vóór de
inwerkingtreding van deze overeenkomst van toepassing zijn op
goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika;
v)
drie (3) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
17 procent van de douanerechten van de EU die op de dag vóór de
inwerkingtreding van deze overeenkomst van toepassing zijn op
goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika; en
vi)
vier (4) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden de resterende douanerechten afgeschaft.
[vis] de douanerechten op goederen van oorsprong die in de EU-lijst als
afbouwcategorie "C*" worden aangeduid, worden geleidelijk afgeschaft
overeenkomstig de volgende bepalingen:
i)
op de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum worden alle
douanerechten verlaagd tot 90 procent van de douanerechten van de EU
die op de dag vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst van
toepassing zijn op goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika;
ii)
op 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum
worden alle douanerechten verder verlaagd tot 80 procent van de
douanerechten van de EU die op de dag vóór de inwerkingtreding van
deze overeenkomst van toepassing zijn op goederen van oorsprong uit
Zuid-Afrika;
iii)
een jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
3
NL
70 procent van de douanerechten van de EU die op de dag vóór de
inwerkingtreding van deze overeenkomst van toepassing zijn op
goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika;
iv)
twee (2) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
60 procent van de douanerechten van de EU die op de dag vóór de
inwerkingtreding van deze overeenkomst van toepassing zijn op
goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika;
v)
drie (3) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
50 procent van de douanerechten van de EU die op de dag vóór de
inwerkingtreding van deze overeenkomst van toepassing zijn op
goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika;
vi)
vier (4) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
40 procent van de douanerechten van de EU die op de dag vóór de
inwerkingtreding van deze overeenkomst van toepassing zijn op
goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika;
vii) vijf (5) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
30 procent van de douanerechten van de EU die op de dag vóór de
inwerkingtreding van deze overeenkomst van toepassing zijn op
goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika;
viii) zes (6) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
20 procent van de douanerechten van de EU die op de dag vóór de
inwerkingtreding van deze overeenkomst van toepassing zijn op
goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika;
e)
NL
ix)
zeven (7) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
10 procent van de douanerechten van de EU die op de dag vóór de
inwerkingtreding van deze overeenkomst van toepassing zijn op
goederen van oorsprong uit Zuid-Afrika; en
x)
acht (8) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden de resterende douanerechten afgeschaft.
[sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen)] de
douanerechten op goederen van oorsprong die in de EU-lijst als
afbouwcategorie "D*" worden aangeduid, zijn vanaf de in punt 1 van deze
BIJLAGE bedoelde datum uitgesloten van de verbintenissen tot
tariefverlaging, behalve:

van 1 juni tot en met 15 oktober: in deze periode worden geen rechten
toegepast; en

van 16 oktober tot en met 30 november: met ingang van de in punt 2 van
deze BIJLAGE bedoelde datum zullen de in deze periode toegepaste
douanerechten geleidelijk worden afgeschaft overeenkomstig de
volgende bepalingen:
4
NL
i)
op de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum worden alle
douanerechten verlaagd tot 91 procent van het basisrecht;
ii)
op 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde
datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot 82 procent
van het basisrecht;
iii)
een jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
73 procent van het basisrecht;
iv)
twee (2) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 64 procent van het basisrecht;
v)
drie (3) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 55 procent van het basisrecht;
vi)
vier (4) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 45 procent van het basisrecht;
vii) vijf (5) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 36 procent van het basisrecht;
viii) zes (6) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 27 procent van het basisrecht;
7.
ix)
zeven (7) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 18 procent van het basisrecht;
x)
acht (8) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 9 procent van het basisrecht; en
xi)
negen (9) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden de resterende douanerechten
afgeschaft.
De douanerechten op goederen van oorsprong die in de EU-lijst onder posten in
afbouwcategorie "X" vallen, zijn uitgesloten van de verbintenissen tot
tariefverlaging.
AFDELING B
TARIEFCONTINGENTEN VOOR SPECIFIEKE GOEDEREN
NL
8.
De tariefcontingenten die de EU in het kader van deze overeenkomst heeft
toegekend, worden beheerd op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst
maalt".
9.
De tariefcontingenten die in het kader van de TDC-overeenkomst werden toegepast
voor de invoer in de EU van producten van oorsprong uit Zuid-Afrika en die in het
kader van deze overeenkomst onder dezelfde voorwaarden worden toegekend, zijn
van toepassing met ingang van de in punt 1 van deze BIJLAGE bedoelde datum.
5
NL
Indien de in punt 1 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en voor
31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, wordt de hoeveelheid van het product
die vanaf 1 januari van het jaar van de in punt 1 van deze BIJLAGE bedoelde datum
tot en met die datum binnen de tariefcontingenten in de EU werd ingevoerd in het
kader van de TDC-overeenkomst afgetrokken van de hoeveelheid van het product die
binnen de in deze overeenkomst vastgestelde tariefcontingenten in de EU mag
worden ingevoerd.
10.
Wanneer meer wordt ingevoerd dan de in deze afdeling vermelde hoeveelheden,
worden de douanerechten op de goederen die meer worden ingevoerd, behandeld
volgens afbouwcategorie "X" als beschreven in punt 7 van afdeling A, ook al zijn
deze goederen in de lijst van de EU niet aldus aangeduid.
11.
Onverminderd artikel 116 evalueren de partijen, wanneer een van de partijen daarom
verzoekt, het beheer van de tariefcontingenten, met inbegrip van de vraag of het
beheer voldoende doeltreffend is om de benutting van de tariefcontingenten te
waarborgen. In het kader van deze evaluatie kunnen de partijen aanbevelingen doen
om het beheer van de tariefcontingenten bij te sturen.
12.
De volgende afbouwcategorieën zijn van toepassing op de ingevolge artikel 24, lid 2,
door de EU toegekende tariefcontingenten:
a)
[mageremelkpoeder] de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van
afbouwcategorie "E*" die met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum ieder kalenderjaar rechtenvrij mag worden ingevoerd,
bedraagt:
Hoeveelheid
(in ton)
500
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en voor
31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, wordt het tariefcontingent voor
het resterende deel van dat kalenderjaar verlaagd in verhouding tot het
resterende aantal dagen van dat kalenderjaar.
b)
[boter] de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van
afbouwcategorie "F*" die met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum ieder kalenderjaar rechtenvrij mag worden ingevoerd,
bedraagt:
Hoeveelheid
(in ton)
500
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en voor
31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, wordt het tariefcontingent voor
het resterende deel van dat kalenderjaar verlaagd in verhouding tot het
resterende aantal dagen van dat kalenderjaar.
c)
NL
[bloemen: rozen, orchideeën en chrysanten] de totale hoeveelheid van de
goederen van oorsprong van afbouwcategorie "G*" die met ingang van de in
punt 1 van deze BIJLAGE bedoelde datum tot en met de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum ieder kalenderjaar voor een douanerecht van
6
NL
50 procent van het toegepaste meestbegunstigingsrecht mag worden ingevoerd,
bedraagt:
Hoeveelheid
Jaar
(in ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
725
740
755
770
785
800
Na 2020 wordt het tariefcontingent met 15 ton per jaar verhoogd.
Het tariefcontingent van elk kalenderjaar geldt van 1 juni tot en met 31 oktober
voor orchideeën (GN 0603.13.00) en van 1 november tot en met 31 mei voor
rozen (GN 0603.11.00) en chrysanten (0603.14.00).
Van 1 november tot en met 31 mei worden de douanerechten op orchideeën
(GN 0603.13.00) bovendien afgeschaft en mogen deze goederen elk
kalenderjaar rechtenvrij worden ingevoerd.
Met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum worden de
douanerechten op en tariefcontingenten voor goederen van oorsprong in deze
afbouwcategorie afgeschaft.
d)
[bloemen: lelies en "andere"] de totale hoeveelheid van de goederen van
oorsprong van afbouwcategorie "H*" die met ingang van de in punt 1 van deze
BIJLAGE bedoelde datum tot en met de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde
datum ieder kalenderjaar vanaf 1 juni tot en met 31 oktober voor een
douanerecht van 50 procent van het toegepaste meestbegunstigingsrecht mag
worden ingevoerd, bedraagt:
Hoeveelheid
Jaar
(in ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
870
888
906
924
942
960
Na 2020 wordt het tariefcontingent met 18 ton per jaar verhoogd.
Van 1 november tot en met 31 mei worden de douanerechten op goederen van
oorsprong bovendien afgeschaft en mogen deze goederen elk kalenderjaar
gedurende deze periode rechtenvrij worden ingevoerd.
Met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum worden de
douanerechten op en tariefcontingenten voor goederen van oorsprong in deze
afbouwcategorie afgeschaft.
NL
7
NL
e)
[bloemen: niet vers] de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van
afbouwcategorie "I*" die met ingang van de in punt 1 van deze BIJLAGE
bedoelde datum tot en met de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum
ieder kalenderjaar voor een douanerecht van 25 procent van het toegepaste
meestbegunstigingsrecht mag worden ingevoerd, bedraagt:
Hoeveelheid
Jaar
(in ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
725
740
755
770
785
800
Na 2020 wordt het tariefcontingent met 15 ton per jaar verhoogd.
Met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum worden de
douanerechten op en tariefcontingenten voor goederen van oorsprong in deze
afbouwcategorie afgeschaft.
f)
[aardbeien] de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van
afbouwcategorie "J*" die met ingang van de in punt 1 van deze BIJLAGE
bedoelde datum ieder kalenderjaar rechtenvrij mag worden ingevoerd,
bedraagt:
Hoeveelheid
Jaar
(in ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
370,0
377,5
385,0
392,5
400,0
407,5
Na 2020 wordt het tariefcontingent met 7,5 ton per jaar verhoogd.
g)
[suiker] de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van
afbouwcategorie "K*" die met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum ieder kalenderjaar rechtenvrij mag worden ingevoerd,
bedraagt:
Hoeveelheid geraffineerde
suiker of rietsuiker bestemd
om te worden geraffineerd
Hoeveelheid
rietsuiker bestemd
om te worden
geraffineerd
(in ton)
100 000
(in ton)
50 000
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en voor
31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, worden de tariefcontingenten
voor het resterende deel van dat kalenderjaar verlaagd in verhouding tot het
resterende aantal dagen van dat kalenderjaar.
NL
8
NL
h)
[wit kristallijn poeder] de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong
van afbouwcategorie "L*" die met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum ieder kalenderjaar rechtenvrij mag worden ingevoerd,
bedraagt:
Hoeveelheid
(in ton)
500
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en voor
31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, wordt het tariefcontingent voor
het resterende deel van dat kalenderjaar verlaagd in verhouding tot het
resterende aantal dagen van dat kalenderjaar.
i)
[citrusjam] de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van
afbouwcategorie "M*" die met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum ieder kalenderjaar voor een douanerecht van 50 procent van
het toegepaste meestbegunstigingsrecht mag worden ingevoerd, bedraagt:
Hoeveelheid
(in ton)
100
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en voor
31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, wordt het tariefcontingent voor
het resterende deel van dat kalenderjaar verlaagd in verhouding tot het
resterende aantal dagen van dat kalenderjaar.
j)
[vruchten in blik, met uitzondering van tropische vruchten in blik] de totale
hoeveelheid van de goederen van oorsprong van afbouwcategorie "N*" die met
ingang van de in punt 1 van deze BIJLAGE bedoelde datum tot en met de in
punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum ieder kalenderjaar voor een
douanerecht van 50 procent van het toegepaste meestbegunstigingsrecht mag
worden ingevoerd, bedraagt:
Jaar
Hoeveelheid
peren,
abrikozen en
perziken
(in ton)
Hoeveelheid
mengsels van
niet-tropische
vruchten
(in ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
59 630,25
60 866,00
62 102,75
63 339,50
64 576,25
65 813,00
26 552,20
27 102,40
27 652,60
28 202,80
28 753,00
29 303,20
Na 2020 wordt het tariefcontingent voor peren, abrikozen en perziken met
1 236,75 ton per jaar verhoogd en dat voor mengsels van niet-tropische
vruchten met 550,20 ton.
Met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum:
NL
9
NL

bedraagt de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van deze
afbouwcategorie die elk kalenderjaar mag worden ingevoerd:
Hoeveelheid
(in ton)
57 156

worden de douanerechten geleidelijk afgeschaft overeenkomstig de
volgende bepalingen:
i)
op de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum worden alle
douanerechten
verlaagd
tot
45 procent
van
het
meestbegunstigingsrecht;
ii)
op 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde
datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot 41 procent
van het meestbegunstigingsrecht;
iii)
een jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum worden alle douanerechten verder verlaagd tot
36 procent van het meestbegunstigingsrecht;
iv)
twee (2) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 32 procent van het meestbegunstigingsrecht;
v)
drie (3) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 27 procent van het meestbegunstigingsrecht;
vi)
vier (4) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 23 procent van het meestbegunstigingsrecht;
vii) vijf (5) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 18 procent van het meestbegunstigingsrecht;
viii) zes (6) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 14 procent van het meestbegunstigingsrecht;
ix)
zeven (7) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 9 procent van het meestbegunstigingsrecht;
x)
acht (8) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden alle douanerechten verder
verlaagd tot 5 procent van het meestbegunstigingsrecht; en
xi)
negen (9) jaar na 1 januari volgend op de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum worden de resterende douanerechten
afgeschaft.
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en
voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, bedraagt het
tariefcontingent voor het resterende deel van dat jaar 57 156 ton
verminderd met de hoeveelheid die in het kader van de tariefcontingenten
NL
10
NL
van de TDC-overeenkomst is ingevoerd en de hoeveelheid die vanaf
1 januari van dat kalenderjaar tot en met de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum in het kader van deze overeenkomst is ingevoerd.
k)
[tropische vruchten in blik] de totale hoeveelheid van de goederen van
oorsprong van afbouwcategorie "O*" die met ingang van de in punt 1 van deze
BIJLAGE bedoelde datum ieder kalenderjaar voor een douanerecht van
50 procent van het toegepaste meestbegunstigingsrecht mag worden ingevoerd,
bedraagt:
Hoeveelheid
Jaar
(in ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 900
2 960
3 020
3 080
3 140
3 200
Na 2020 wordt het tariefcontingent met 60 ton per jaar verhoogd.
Met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum worden de
douanerechten voor goederen in deze afbouwcategorie die onder GN-code
2007.99.50 van de EU vallen, afgeschaft, is de invoer van deze goederen niet
meer aan de voorwaarden van het tariefcontingent onderworpen en wordt niet
meer berekend vanaf wanneer het volledige contingent is bereikt.
l)
[bevroren sinaasappelsap] de totale hoeveelheid van de goederen van
oorsprong van afbouwcategorie "P*" die met ingang van de in punt 1 van deze
BIJLAGE bedoelde datum ieder kalenderjaar voor een douanerecht van
50 procent van het toegepaste meestbegunstigingsrecht mag worden ingevoerd,
bedraagt:
Jaar
Hoeveelheid
(in ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 015
1 036
1 057
1 078
1 099
1 120
Na 2020 wordt het tariefcontingent met 21 ton per jaar verhoogd.
Met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum worden de
douanerechten op de binnen dit tariefcontingent ingevoerde goederen van
oorsprong afgeschaft.
m)
NL
[appelsap en ananassap] de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong
van afbouwcategorie "Q*" die met ingang van de in punt 1 van deze BIJLAGE
bedoelde datum tot en met de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum
11
NL
ieder kalenderjaar voor een douanerecht van 50 procent van het toegepaste
meestbegunstigingsrecht mag worden ingevoerd, bedraagt:
Jaar
Hoeveelheid
(in ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
7 250
7 400
7 550
7 700
7 850
8 000
Na 2020 wordt het tariefcontingent met 150 ton per jaar verhoogd.
Met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum:

worden de douanerechten op en de tariefcontingenten voor de goederen
in deze afbouwcategorie die onder GN-code 2009.41.92 (met
uitzondering van goederen met een waarde van niet meer dan 30 EUR
per 100 kg nettogewicht) en GN-code 2009.49.30 van de EU vallen,
afgeschaft; en

bedraagt voor de resterende goederen in deze afbouwcategorie de totale
hoeveelheid die ieder kalenderjaar voor een douanerecht van 50 procent
van het toegepaste meestbegunstigingsrecht mag worden ingevoerd
47 procent van de in de bovenstaande tabel opgenomen totale
hoeveelheid voor het jaar van de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde
datum.
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en
voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, bedraagt het
tariefcontingent voor het resterende deel van dat jaar 47 procent van de in
de bovenstaande tabel opgenomen totale hoeveelheid voor het jaar van de
in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum, verminderd met de
hoeveelheid van die resterende goederen die in het kader van de
tariefcontingenten van de TDC-overeenkomst en van deze overeenkomst
is ingevoerd vanaf 1 januari van dat kalenderjaar tot en met de in punt 2
van deze BIJLAGE bedoelde datum.
Elk daaropvolgend kalenderjaar wordt de omvang van het
tariefcontingent met 70,5 ton verhoogd, behalve voor de periode van tien
(10) kalenderjaren vanaf het kalenderjaar volgend op de in punt 2 van
deze BIJLAGE bedoelde datum; gedurende die periode wordt de omvang
van het contingent jaarlijks met nog eens 46,5 ton verhoogd, wat
resulteert in een jaarlijkse verhoging met 117,0 ton.
n)
NL
[levende gist] de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van
afbouwcategorie "R*" die met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum ieder kalenderjaar rechtenvrij mag worden ingevoerd,
bedraagt:
12
NL
Hoeveelheid
(in ton)
350
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en voor
31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, wordt het tariefcontingent voor
het resterende deel van dat kalenderjaar verlaagd in verhouding tot het
resterende aantal dagen van dat kalenderjaar.
o)
[wijn]
1. Geliberaliseerde wijnen
De douanerechten op goederen van oorsprong onder de posten in de
afbouwcategorieën "S" en "S*":
i)
met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 % vol; of
ii)
met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 13 % vol,
andere dan witte wijn en in verpakkingen van meer dan 2 liter,
worden afgeschaft en deze goederen mogen vanaf de in punt 1 van deze
BIJLAGE bedoelde datum rechtenvrij worden ingevoerd.
2. De tariefcontingenten van de TDC-overeenkomst
De totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van afbouwcategorie
"S",
andere
dan
geliberaliseerde
wijnen,
met
een
effectief
alcoholvolumegehalte van niet meer dan 15 % vol die met ingang van de in
punt 1 van deze BIJLAGE bedoelde datum tot en met de in punt 2 van deze
BIJLAGE bedoelde datum ieder kalenderjaar rechtenvrij mag worden
ingevoerd, bedraagt:
Hoeveelheid
Jaar
(liter)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
49 067 000
50 126 000
51 185 000
52 244 000
53 303 000
54 362 000
Na 2020 wordt het tariefcontingent met 1 059 000 liter per jaar verhoogd.
3. Het na de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum toepasselijke
tariefcontingent
De totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van de
afbouwcategorieën "S" en "S*", andere dan geliberaliseerde wijnen, die met
ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum ieder kalenderjaar
rechtenvrij mag worden ingevoerd, bedraagt:
NL
13
NL
Jaar
Wijncontingent A:
Hoeveelheid wijn in verpakkingen
van niet meer dan 2 liter
(liter)
77 000 000
77 741 300
78 482 600
79 223 900
79 965 200
1
2
3
4
5
Wijncontingent B:
Hoeveelheid wijn in
verpakkingen van eender
welke inhoud
(liter)
33 000 000
33 317 700
33 635 400
33 953 100
34 270 800
Elk daaropvolgend kalenderjaar wordt het tariefcontingent voor producten in
wijncontingent A jaarlijks met 741 300 liter verhoogd en dat en voor producten
in wijncontingent B jaarlijks met 317 700 liter.
Vanaf 1 september van elk jaar mogen producten in verpakkingen van eender
welke inhoud binnen wijncontingent A worden ingevoerd voor het resterende
deel van dat kalenderjaar.
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en voor
31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, is de gezamenlijke hoeveelheid
van wijncontingent A en wijncontingent B voor het resterende deel van dat jaar
de som van:
a)
de hoeveelheid van het tariefcontingent van de TDC-overeenkomst in dat
kalenderjaar, verminderd met de hoeveelheid die vóór de in punt 2 van
deze BIJLAGE bedoelde datum binnen dat tariefcontingent is ingevoerd;
en
b)
110 miljoen liter verminderd met de hoeveelheid van het tariefcontingent
van de TDC-overeenkomst in dat kalenderjaar, waarbij het hieruit
voortvloeiende verschil pro rata wordt verlaagd op basis van het aantal
resterende dagen in dat kalenderjaar.
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum voor 31 augustus van
dat kalenderjaar valt, wordt de gezamenlijke hoeveelheid van de
bovengenoemde tariefcontingenten tot en met 31 augustus van dat jaar over
wijncontingent A en wijncontingent B verdeeld volgens hetzelfde percentage
als aangegeven in de bovenstaande tabel voor jaar 1 (70:30). Vanaf
1 september van dat jaar mogen producten in verpakkingen van eender welke
inhoud voor het resterende deel van dat jaar binnen wijncontingent A worden
ingevoerd.
Onverminderd punt 11 van deze BIJLAGE kunnen zowel de aan
wijncontingent A en B toegewezen hoeveelheden als de datum vanaf wanneer
verpakkingen van eender welke inhoud binnen wijncontingent A mogen
worden ingevoerd, worden herzien.
p)
NL
[ethanol] de totale hoeveelheid van de goederen van oorsprong van
afbouwcategorie "T*" die met ingang van de in punt 2 van deze BIJLAGE
bedoelde datum ieder kalenderjaar rechtenvrij mag worden ingevoerd,
bedraagt:
14
NL
Hoeveelheid
(in ton)
80 000
Indien de in punt 2 van deze BIJLAGE bedoelde datum na 1 januari en voor
31 december van hetzelfde kalenderjaar valt, wordt het tariefcontingent voor
het resterende deel van dat kalenderjaar verlaagd in verhouding tot het
resterende
aantal
dagen
van
dat
kalenderjaar.
NL
15
NL
DEEL II
TARIEFLIJST VAN DE EU
Verband met de gecombineerde nomenclatuur (GN) van de Europese Gemeenschap
De bepalingen in deze lijst worden in het algemeen uitgedrukt overeenkomstig de GN; voor
de interpretatie ervan gelden, evenals voor de producten die onder de onderverdelingen van
deze lijst vallen, de algemene aantekeningen op de GN en de aantekeningen op de afdelingen
en hoofdstukken van de GN. Voor zover de bepalingen van deze lijst identiek zijn aan de
overeenkomstige bepalingen van de GN, hebben zij dezelfde betekenis als die
overeenkomstige bepalingen van de GN.
[EU schedule – with its Appendix – to be attached here]
NL
16
NL
Download