informatie over de medische kost van de behandeling

advertisement
Laarbeeklaan 101 – 1090 Brussel
België
Tel. +32 2 477 66 99
Fax +32 2 477 66 49
[email protected]
www.crg.be
22/12/2016
INFO-EURO-N
Centrum voor
Reproductieve Geneeskunde INFORMATIE OVER DE MEDISCHE KOST
VAN DE BEHANDELING
De medische zorg wordt ambulant verstrekt, tenzij hospitalisatie nood-
CONSULTATIES
zakelijk is (om medische redenen). UZ Brussel zal voor de uitvoering van
ee e 100
ee e 75 ee e 100 ee e 150 deze overeenkomst overgaan tot de facturatie van:
INTERVENTIES OP NAAM VAN DE VROUW
consultatie bij IVF-specialist
counseling
consultatie bij psycholoog
consultatie bij specialist genetica
ee e 5.700 IVF/ICSI-behandeling – patientenmonitoring inbegrepen
Patiëntenmonitoring; opnameprocedure in een gemeenschappelijke
Wij verzoeken u vriendelijk om de resultaten van eventuele vroe-
kamer, pick-up van eicellen onder lokale verdoving, bevruchting en
gere­onderzoeken mee te brengen naar uw eerste consultatie
aanverwante laboratoriumprocedures; plaatsing embryo(’s).
bij de CRG-arts.
Medicatie niet inbegrepen.
ee e 4.500 IVF/ICSI-behandeling – zonder patientenmonitoring
Na voorbereiding in een ander centrum en met aankomst in
INTERVENTIES MET VRIESBEWARING
UZ Brussel (CRG) op de dag van de ovulatietrigger. Vanaf dat mo-
ee 2 2.500 eicel-pickup en vriesbewaring van eicellen voor
ment: zie hiervoor. Medicatie niet inbegrepen.
ee e 150
extra dag monitoring in het CRG
Dagelijkse medische evaluatie op basis van een bloedanalyse en/of
echografie.
ee e 1.100 transfer met gedooide embryo(’s)
Ambulant onthaal; aanverwante laboratoriumprocedures; embryo­
transfer. Medicatie niet inbegrepen.
ee e 400 kunstmatige inseminatie
Technische uitvoering van één inseminatie; aanverwante laborato­
medische of sociale redenen
ee e 2.500 ICSI en embryotransfer na vriesbewaring van eicellen voor medische of sociale redenen
ee e 2.000 eicel-pickup en vriesbewaring van eicellen met het oog op vruchtbaarheidsbewaring (oncofertiliteit)
ee e 2.000 ICSI en embryotransfer na vriesbewaring van eicellen met het oog op vruchtbaarheidsbewaring (oncofertiliteit)
ee e 800 ovariëctomie
ee e 750 vriesbewaring van ovariumweefsel
riumprocedures. Medicatie niet inbegrepen.
Prijs exclusief bloedafnames, echografieën en de donatiekost.
ee e 150 screening op infectieziekten
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2015 behoudens indexaanpassingen.
PRINTED ON
Pagina 1 van 3
INFORMATIE OVER DE MEDISCHE KOST VAN DE BEHANDELING
DONATIE
ee e 400 spermadonatie
ee Terbeschikkingstelling donorsperma van een externe bank (*)
ee 1 1.200 voor 3 cycli
ee e 2.000 voor 5 cycli
ee e 1.600 voor 4 cycli
ee e 2.400 voor 6 cycli
ee e 300 bewaarkost voor het donorsperma voor drie jaar
ee e 2.500 eiceldonatie
ee e 1.100 medicatie voor anonieme eiceldonor
Te betalen in het geval van anonieme donatie (verse cyclus).
ee e 1.000 embryodonatie
(*) Mogelijk vanaf 12 weken zwangerschap (voor een volgend kind).
BIJKOMENDE KOSTEN
ee e 1.600 medicatie voor één IVF/ICSI-behandeling
Alleen in het geval van een ‘tenlasteneming kosten’
Bewaring ingevroren sperma
ee e 100 prijs per jaar, met een minimum van twee jaar
ee e 800 algemene verdoving bij een chirurgische ingreep
(bij man of vrouw)
ee e 670 voorbereidende onderzoeken bij de vrouwelijke partner
ee e 670 voorbereidende onderzoeken bij de mannelijke partner
INTERVENTIES GENETICA — PGD OF PGS (PRE-IMPLANTATIE GENETISCHE SCREENING OF DIAGNOSE)
ee e 100 aanleggen medisch dossier
ee e 350 per extra genetisch onderzoek
ee e 460 NIPT – niet-invasieve prenatale test
ee e 3.250 PGD - PCR (SNP) – ontwikkeling van de test
inclusief bloedanalyse van beide partners
ee e 2.500 PGD - PCRR (SNP) – genetische diagnose van de embryo’s (per cyclus)
ee e 2.500 PGD - FISH – ontwikkeling van de test
inclusief bloedanalyse van beide partners
ee e 2.000 PGD - FISH – genetische diagnose van de embryo’s
(per cyclus)
ee min m 1.765 PGS - biopsie en genetische screening van embryo’s
via micro-array (per cyclus) tot max m 3.015
in functie van het resultaat
ANDERE INTERVENTIES BIJ DE VROUW
voor één (chirurgische) interventie
INTERVENTIES BIJ DE MAN
voor één (chirurgische) interventie
Exclusief algemene verdoving, tenzij anders vermeld.
Exclusief algemene verdoving, tenzij anders vermeld.
Inclusief één dagopname in gemeenschappelijke kamer en aanverwan-
Inclusief één dagopname in gemeenschappelijke kamer en aanverwan-
te labo­ratoriumprocedures­, tenzij anders vermeld.
te labo­ratoriumprocedures­, tenzij anders vermeld.
ee e 200 hysteroscopie
ee e 200 hysterosalpingo foam sonografie (hyfosy)
ee e 200 hysterosalpingografie | ambulante ingreep
ee e 1.000 myomectomie
ee e 600 laparoscopie
ee e 1.000 curettage
ee e 250 aanprikken van cysten
ee e 900 hersteloperatie eileiders (reanastomose) | hospitalisatie
ee e 1.000 kost per verpleegdag
ee e 1.800 TESE of FNA
TESE: testiculaire sperma-extractie
FNA: fijne-naaldaspiratie
ee e 500 elektro-ejaculatie
ee e 1.250 hersteloperatie zaadleiders (reanastomose)
| hospitalisatie
ee e 1.000 kost per verpleegdag
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2015 behoudens indexaanpassingen.
PRINTED ON
Pagina 2 van 3
22/12/2016
INFO-EURO-N
INFORMATIE OVER DE MEDISCHE KOST VAN DE BEHANDELING
Algemene principes
Betalingsvoorwaarden
>> Medicatie is nooit inbegrepen in de prijs van een behandeling, ten-
>> Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de behandeling be­
taald moet zijn voor ze kan beginnen.
zij anders vermeld.
>> Indien verschillende behandelingen gecombineerd worden, moe­ten
>> Daarom vragen wij u als buitenlandse patiënt om te betalen via
de bedragen die overeenstemmen met die behandelingen, opgeteld
overschrijving en het overschrijvingsbewijs mee te brengen als u
worden.
voor uw behandeling naar ons centrum komt. Het betalingsbewijs
>> Als zich in de loop van een behandeling een aanpassing of extra
ingreep opdringt, brengt dat een wijziging mee van de financiële
overeenkomst. Als bv. tijdens de IVF/ICSI-behandeling een MESAof TESE-ingreep nodig blijkt, dan zal de kost van die ingreep extra
aangerekend worden.
moet in ons bezit zijn ten laatste op de dag van de eicelpick-up.
>> Als de betaling niet uitgevoerd is, kunnen wij de eicelpick-up en
embryotransfer niet laten doorgaan.
>> Als u beschikt over een tenlasteneming, vragen wij dat u dat document meebrengt bij de eerste consultatie in ons centrum. Zonder
>> Bijkomende onderzoeken en ingrepen (hysteroscopie, hystero­
salpingografie, e.d.) worden apart aangerekend.
dat document zullen we u vragen om de kosten onmiddellijk en ter
plaatse te vergoeden (zie hiervoor).
>> De medicijnen voor uw behandeling in het CRG zijn te verkrijgen
in de apotheek van UZ Brussel. Ze moeten vóór afhaling betaald
worden aan de inschrijvingsbalie van het Kinderziekenhuis (zie
hiervoor).
>> Betalingen in UZ Brussel kunnen alleen gebeuren met een kredietkaart of per overschrijving. Cash of persoonlijke cheques worden
niet aanvaard.
BANKIDENTIFICATIE UZ BRUSSEL
KBC BANK
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE86 4324 0168 7150
Gelieve bij uw betaling als referentie te vermelden
CRG / Uw naam (naam van de patient) / Geboortedatum
Mevrouw k
is/zijn ervan op de hoogte dat de behandeling voor UZ Brussel het onderwerp is van een inspanningsverbintenis en dat het welslagen van de
en partner k
behandeling niet verzekerd kan worden. Zij bevestigt/bevestigen dat UZ
Brussel hen op voldoende en volledige wijze geïnformeerd heeft over
hun behandeling en de kostprijs daarvan. Deze overeenkomst valt onder
de toepassing van het Belgisch recht. Eventuele betwistingen zullen
voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank in Brussel.
PRINTED ON
Pagina 3 van 3
22/12/2016
INFO-EURO-N
Download