Beste ouder(s) / verzorger(s)

advertisement
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Met onderstaande willen wij u informeren over peuterwenklas ‘De Rakkertjes’.
‘De Rakkertjes’ is een ongesubsidieerde vereniging. Bestuur en leidsters werken op vrijwillige
basis.
Onze peuterwenklas is gevestigd in:
“De Klaproos”
CBS De Akker
Schoolstraat 11a
2161 HB Lisse
Telefoonnummer van ‘De Rakkertjes’: 06-13735289
IBAN nummer is NL78 ABNA 046.05.44.292.
Postadres: Bloembinderspark 79 (J.E. Van Kesteren – Smits)
KvK.nr.: 34227228 te Leiden
E-mailadres: [email protected]
Waarom een peuterwenklas?
Het is voor ieder kind belangrijk om met andere leeftijdsgenootjes om te gaan. De peuters
leren samen te delen en te spelen. Dit alles in afwezigheid van de ouders, wat de
zelfstandigheid bevordert. Bovendien bieden de ochtenden een uitstekende voorbereiding op
de basisschool. De kinderen leren o.a. stil te zitten in een kring, te luisteren naar een
verhaal, te tekenen, te schilderen, te plakken, te knippen, buiten te spelen, spelletjes te
doen en ze leren diverse psalmen en versjes. De nadruk ligt op het samen spelen van de
peuters in de groep. In de peuterwenklas worden dan ook geen prestaties verwacht.
Tenslotte is het voor alle peuters een gezellig samenzijn in eigen sfeer en een vertrouwde
omgeving. Ze ontmoeten vriendjes en vriendinnetjes waar ze eventueel bij in de klas zullen
komen. Kortom, we hopen dat ze het erg naar hun zin hebben op ‘De Rakkertjes’.
Identiteit
De peuterwenklas heeft een reformatorische identiteit. Dit betekent dat de grondslag voor al
het denken en handelen wordt gevormd door Gods Woord. Aan dat Woord (de Bijbel)
worden beginselen voor de opvoeding ontleend, in overeenstemming met de uitleg in de
‘Drie Formulieren van Enigheid’. Er wordt van de ouders verwacht dat ze de ‘Drie
Formulieren van Enigheid’ onderschrijven of respecteren.
De groepsindeling
‘De Rakkertjes’ is geopend op 2 dagdelen:
Op dinsdagochtend van 8.30 – 11.30 uur
Op donderdagochtend van 8.30 – 11.30 uur
1
De 2 groepen bestaan uit max. 16 kinderen met 2 leidsters waarvan minimaal 1
gediplomeerde leidster.
Leidsters
De gediplomeerde leidster heeft tenminste een MBO niveau 3 opleiding afgerond binnen de
MDGO of een aanverwante opleiding vergelijkbaar met het niveau. (Bijv. onderwijsassistent,
verzorgende of verpleegkundige). Zij zijn allen in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag). Zij zijn verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van de kinderen die de
peuterwenklas bezoeken.
Stagiaires worden niet bij ons ingezet. Vanwege het feit dat wij geen subsidies ontvangen,
op vrijwillige basis werken en beperkte openingstijden hebben is dit niet haalbaar.
Elk dagdeel heeft zijn eigen leidsters.
Dinsdagmorgen : Marja Baaij en Sjoukje Valk
Donderdagmorgen: Bettie de Wilde en Rosa Reijerkerk
In geval van ziekte en/of vakantie van het vaste personeel werkt er zo nodig een
invalleidster in de groep.
De invalleidsters zijn ook vaste personen.
Joke 't Lam (gediplomeerd)
Margret Huijsmans (gediplomeerd)
Lisette van Duijvenvoorde (gediplomeerd)
Of de leidsters proberen onderling te ruilen.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen. Er wordt minimaal vier keer per jaar een
bestuursvergadering gehouden, en één keer per jaar een ledenvergadering. De
ledenvergadering vindt plaats in het voorjaar. U krijgt hierover vroegtijdig bericht.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Ruth den Breejen
Secretaris
Nelleke Verschoor
Penningmeester
Janneke van Kesteren
Bestuurslid aanmeldingen
Margret Huijsmans
Algemeen bestuurslid
Nelline Stolker
2
Kwaliteit en controles
Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij ‘De Rakkertjes’. Wij doen ons uiterste best te voldoen
aan de regels die de overheid aan kinderopvang stelt. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet
kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit betekent
o.a.:
• dat wij werken met voldoende gekwalificeerd personeel per dagdeel
• dat alle medewerkers die met de kinderen werken een VOG (verklaring omtrent gedrag)
• dat we voldoende medewerkers op de groepen inzetten
• dat er niet teveel kinderen op de groepen geplaatst worden
• dat we werken volgens ons pedagogisch beleidsplan.
• dat we ouders serieus nemen.
Beleid veiligheid en gezondheid
De Rakkertjes voert een beleid dat er toe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te
vangen kinderen zo veel mogelijk is gewaarborgd. Wij verstaan hieronder het bieden van
emotionele veiligheid aan de kinderen. Maar veiligheid is ook een veilige fysieke omgeving en
het zorgvuldig en hygiënisch omgaan met materialen en met voeding. Om zo goed mogelijk
toe te zien op de hygiëne en veiligheid wordt jaarlijks een risico inventarisatie veiligheid en
gezondheid gemaakt. We gaan dan na welke mogelijke gevaren en risico's er voor een kind
in een ruimte zijn. Op grond van de inventarisatie worden risico beperkende maatregelen
genomen. Een plan van aanpak voor verbeteringen en de registratie van (bijna) ongevallen
moet worden voorgelegd aan de GGD. Door alert te zijn op een goede hygiëne werken we
aan een gezond leefklimaat en het bestrijden van ziektekiemen.
Aanmelden van de peuters
Uw kind is welkom vanaf 2,5 - 3 jaar tenzij er plek over is wordt er ingedeeld op basis van
geboortedatum. Inschrijven is mogelijk door een aanmeldingsformulier in te vullen en
ondertekend terug te sturen. Dit formulier kunt u via een link op de website downloaden of
opvragen bij de leidsters of het bestuur. Uw kind kan vanaf de leeftijd van 1 jaar tot 1,5 jaar
aangemeld worden. Wie later aanmeldt moet rekening houden met een latere plaatsing.
Mogelijk is er sprake van een wachtlijst wij plaatsen uw kind waarbij gekeken wordt naar de
leeftijd. U krijgt een uitnodiging met de datum waarop uw kind voor het eerst verwacht
wordt.
De indeling van de ochtend
Tussen 8.20 – 8.40 uur worden de kinderen verwacht in ”De Klaproos” van CBS De Akker.
Zij krijgen eerst de gelegenheid om in allerlei hoeken met anderen kinderen te spelen.
Daarna kan onder leiding van de leidsters een werkje worden gemaakt. We werken
themagericht. Halverwege de ochtend gaan de kinderen in de kring. We beginnen met
gebed en zingen een (psalm)versje, als inleiding op het Bijbelverhaal. De leidsters proberen
3
de kinderen een nieuwe, eenvoudige psalm of eerbiedig versje aan te leren. Het zitten in de
kring wordt afgesloten met het zingen van bekende psalmen en kinderversjes.
Na het eten en drinken gaan de kinderen naar buiten om in de zandbak en met andere
attributen te spelen. Bij zonnig weer wilt u dan u kind insmeren met zonnebrandcrème en
eventueel een petje/hoedje mee geven. Als het weer het niet toe laat, blijven ze binnen. Ze
gaan dan allerlei kringspelletjes doen of er wordt voorgelezen.
Om 11.00 wordt een eventuele jarige toegezongen, waarna hij/zij mag trakteren. Om 11.30
uur brengen de juffen uw kind weer bij het hek.
De eerste dag
Op de eerste dag dat uw kind komt, wordt u om verwacht tussen 8.20 – 8.40 uur. U en uw
kind kunnen dan rustig even rondkijken. Indien nodig kunt u nog even blijven. Afhankelijk
van hoe het gaat, kunt u in overleg met de leidsters verder afspreken hoe u de volgende
keer hiermee om wilt gaan.
Er is altijd in overleg met de leidsters een mogelijkheid om als ouder een ochtend mee te
kijken / helpen.
Ziektebeleid
Wij stellen het op prijs als u ‘s morgens voor 8.30 uur en laat weten dat uw kind ziek is. Het
telefoonnummer is 06-13735289. De betaling voor deze ochtend gaat wel door. Bij
langdurige ziekte wordt hier een regeling voor getroffen. Dit geldt eveneens voor dringende
gevallen van absentie. Wilt u een besmettelijke (kinder)ziekte melden? Dit in
verband met de meldingsplicht. Heeft u kind een wond(je) wilt u dit afdekken en melden
aan de leidster. Wordt uw kind ziek tijdens het bezoek aan de peuterspeelzaal, dan kunt u
telefonisch worden verzocht uw kind direct op te (laten) halen. Het is daarom belangrijk op
welk nummer wij u kunnen bereiken. Zie verder ziektebeleid art. 4.5 van het beleidsplan.
Zindelijkheid
Op onze peuterspeelzaal hoeft uw kind nog niet zindelijk te zijn. Indien uw kind niet zindelijk
is, verzoeken wij u een tas met luier mee te geven, graag voorzien van de naam van uw
kind. Deze wordt dan gebruikt bij eventuele verschoning. Is uw kind wel zindelijk, dan
verzoeken wij u dit aan de leidsters door te geven. Een van de leidsters gaat met uw kind
mee naar het speciale kindertoilet. Mocht er onverhoopt toch een ongelukje gebeuren dan
beschikt de peuterspeelzaal over tijdelijke vervangende kleding.
Kleding
Als peuterspeelzaal willen wij vasthouden aan de bestaande christelijke gewoonte om ons als
vrouw en meisje niet in een lange/korte broek te presenteren. Wij vertrouwen op uw
medewerking in deze. Op de peuterspeelzaal kan uw kind vies worden. Wij adviseren u
daarom uw kind geschikte kleding aan te trekken. Om praktische redenen vragen wij u uw
kind zoveel mogelijk laarzen/klompen te laten dragen voorzien van de naam van
4
uw kind. Bij zonnige weersomstandigheden vragen wij u kind thuis in te smeren met
zonnecrème eventueel het meegeven van zonnehoed/pet.
‘De Rakkertjes’ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beschadigen en/of vuil
worden van kleding als ook van het beschadigen of zoekraken van meegebrachte knuffels
e.d.
Voeding
Halverwege de ochtend nuttigen we met uw kind van thuis meegenomen eten en drinken.
Mocht uw kind speciale zorg met betrekking tot de voeding hebben, verzoeken wij u dit aan
de desbetreffende leidster te melden. Zodat we hier dan rekening mee kunnen houden. Nog
een vriendelijk verzoek: wilt u uw kind geen snoep meegeven naar de peuterspeelzaal!
Traktatie
Als uw kind iets te vieren heeft, bijvoorbeeld zijn/haar verjaardag of de geboorte van een
broertje/zusje, mag uw kind trakteren. De jarige krijgt een zelfgemaakte feestmuts. Aan het
einde van de morgen mag het kind zijn/haar verjaardag vieren. Voor het aantal traktaties
kunt u zich wenden tot een van de leidsters. U bent zelf als ouder(s) hartelijk welkom om dit
moment met uw kind te vieren.
Vakantierooster
Najaarsfeest Lisse
29 en 30 sept 2016
Herfstvakantie
17 okt t/m 21 okt 2016
Kerstvakantie
26 dec 2016 t/m 6 jan 2017
Voorjaarsvakantie
27 febr t/m 3 mrt 2017
Pasen
14 april t/m 17 april 2017
Meivakantie
27 april t/m 5 mei 2017
Pinksteren
5 juni 2017
Zomervakantie
10 juli t/m 18 aug 2017
5
Adreswijziging
Gaat u verhuizen, of zijn er wijzigingen die van belang zijn voor ‘De Rakkertjes’, wilt u dit
dan vroegtijdig laten weten via de mail of aan Nelline Stolker. Dit voor een juist en volledig
adressenbestand.
Contributie
Bij aanmelding van uw kind wordt u automatisch lid van de vereniging. Voor dit lidmaatschap
betaalt u een contributie van € 13,00 per jaar of € 6,50 per half jaar (eventuele
prijsaanpassingen voorbehouden). Dit lidmaatschap geldt voor het hele gezin. Dus als u
bijvoorbeeld na een jaar of minder een jonger broertje of zusje inschrijft, zijn hier geen extra
contributiekosten aan verbonden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt
blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
Ouderbijdrage
Zodra uw kind geplaatst wordt, betaalt u de ouderbijdrage. Voor 1x per week betaalt u een
bedrag van € 30,00 per maand (eventuele prijsaanpassingen voorbehouden). Wij hebben dit
bedrag nodig voor o.a. de vergoeding van onkosten zoals huur en knutselmateriaal.
De ouderbijdrage betreft een vast maandbedrag. Dit betekent, dat u ongeacht vakanties of
vrije dagen altijd hetzelfde bedrag betaalt.
Automatisch incasso
Door middel van een afgegeven automatische incasso wordt rond de 15e van de maand de
ouderbijdrage geïncasseerd. Het automatische incasso is verplicht gesteld. Het formulier voor
automatisch incasso krijgt u toegestuurd bij de uitnodiging van uw kind. Bij vragen of
problemen kunt u contact opnemen met Janneke van Kesteren, penningmeester van het
bestuur.
Privacybeleid
Peuterwenklas ‘De Rakkertjes' behoudt zich het recht voor om foto's van de kinderen te
plaatsen op de website. Indien u niet wilt dat er foto/s van uw kind te zien zijn op de
website kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar indienen bij de secretaris van het bestuur.
Wij hanteren de wettelijke privacy regels. Al uw gegevens worden vertrouwelijk
behandeld en worden, behoudens de bij wet vastgelegde uitzonderingen, niet zonder
uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld.
Vragen of zorgen over een kind
Vragen of zorgen over de ontwikkeling van een kind worden door de groepsleiding zo snel
mogelijk met de ouders bespreekbaar gemaakt. Samen met de ouders wordt gezocht naar
oplossingen en/of vervolgstappen. Verder kan er door de groepsleiding advies gevraagd
worden bij de verpleegkundige van het consultatiebureau van CJG Lisse. Hier kan met
6
toestemming van de ouder het kind besproken worden in casus vorm. Daar volgt een advies
uit wat weer besproken wordt met de ouders/groepsleiding.
Klachtenregeling
Een goede onderlinge verstandhouding is van bijzonder groot belang. Daarom streven we
naar een open communicatie met allen die bij de peuterspeelzaal betrokken zijn. Wanneer er
vragen, opmerkingen of klachten zijn, worden de ouders of andere betrokkenen verzocht
eerst contact op te nemen met de desbetreffende leidster. Wanneer dit niet leidt tot een
bevredigende oplossing, dan kan men zich wenden tot de klachtencommissie. Deze bestaat
uit 3 personen:

Tineke Weststrate- Bouma

Marjan Baaij- Lanser

Lianne Baaij-Tuinier
Het volledige klachtenbeleid kunt vinden op de website onder protocollen.
Tot slot
Hopelijk hebben wij u met dit boekje enig inzicht gegeven in onze werkwijze.
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch of per
mail contact met ons opnemen.
7
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards