Beleidsplan

advertisement
Hoe werkt de peuterspeelzaal ?
Jonge ouders lijken steeds minder op de hoogte van het feit dat de peuterspeelzaal een
belangrijke brug is tussen de veilige en gecontroleerde omgeving van thuis en het begin van
de basisschool. Bij een peuterspeelzaal groeit de peuter, samen met leeftijdgenootjes, op
een educatieve, professionele wijze naar de basisschool toe. Aan de hand van thema’s
wordt onder andere de woordenschat uitgebreid.
De peuterspeelzaal werkt volgens de methode startblokken van de VVE (Voor- en
Vroegschoolse Educatie). Hierbij wordt de samenwerking met de basisscholen als
belangrijke factor gezien. Door uw peuter goed te volgen en te observeren kan een
eventuele ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig worden
gesignaleerd. Het consultatiebureau en Integrale Vroeghulp zijn hierbij belangrijke
ondersteunende instanties. (Zie verder Voor- en Vroegschoolse Educatie.)
Gedurende de periode dat de peuter op de peuterspeelzaal verblijft, zullen de leidsters de
ouders op de hoogte houden van hun observaties. Aan het einde van de peuterspeelzaal
periode krijgen zij een overdrachtsformulier mee voor de basisschool.
Indien de peuter een taalachterstand of ontwikkelingsachterstand heeft is het mogelijk om bij
ons de peuter met subsidie van de gemeente (in het kader van het VVE) (extra dagdelen)
naar de peuterspeelzaal te laten gaan. Dit gaat in overleg met de wijkverpleegkundige van
het consultatiebureau. Zij dient hiervoor een aanvraag in bij de gemeente. Ook wanneer het
voor ouders financieel niet haalbaar is hun peuter naar de peuterspeelzaal te laten gaan,
kunnen zij een beroep doen op de gemeente. Dit gaat vaak via het consultatiebureau.
Het belang van de peuterspeelzaal.
Een peuterspeelzaal kan veel bijdragen aan de ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 2
jaar tot 4 jaar. Er wordt o.a. de mogelijkheid geboden een heleboel ervaringen op te doen,
die anders zijn dan in de thuissituatie.
In de peuterspeelzaal vindt de peuter ander spelmateriaal. In veel gevallen ook meer en
groter speelgoed dan thuis. De peuter kan en mag zich uitleven door naar hartelust te
ontdekken en spelen met zand, klei en water. Het ziet ook andere kinderen met dezelfde
materialen spelen en leert daardoor nieuwe mogelijkheden om met die materialen om te
gaan. Met name door het zien spelen leren kinderen veel van elkaar.
De peuter leert rekening houden met andere kinderen. Dit is belangrijk voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Op de peuterspeelzaal moet het kind keuzes maken en
oplossingen bedenken. Door samenspel en confrontaties leert de peuter over zichzelf en
andere kinderen.
Het kind bepaalt zijn/haar plaats in het grote geheel en leert er zijn kwaliteiten en zwakheden
ontdekken en er (met hulp van de leidsters) mee om te gaan.
Er is nog een belangrijk aspect aan het spelen op de peuterspeelzaal. De peuter wordt hier
geleidelijk geoefend in zelfstandigheid. Het moet zich van de ouder losmaken en tegelijkertijd
zelfvertrouwen en vertrouwen krijgen in de leidster, die tijdelijk de zorg overneemt. De
peuterspeelzaal moet voor het kind een verlengstuk zijn van thuis. De leidsters proberen
steeds voor een gezellige, ontspannen sfeer te zorgen. Het kind mag naar eigen keuze
spelletjes spelen met als doel spelenderwijs en met plezier te groeien in alle aspecten van de
ontwikkeling. Zo groeit het kind naar de basisschool toe.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Vanuit overheidswegen zijn er mogelijkheden geboden om de leidsters van de
peuterspeelzaal een extra cursus te laten volgen om hun deskundigheid betreffende het
jonge kind te vergroten. Binnen de gemeente Geertruidenberg is gekozen voor de methode
"Startblokken”, waarbij de samenwerking met basisscholen als belangrijke factor wordt
gezien.
In deze driejarige cursus hebben de leidsters zich verder bekwaamd in het werken met
thema’s voor jonge kinderen. Bij deze thema’s leren de kinderen nieuwe woorden kennen
zoals bij de thema’s boerderij, dokter, schoenen etc. Andere onderdelen in de cursus waren
het observeren van de ontwikkelingsstadia en constateren van mogelijke
ontwikkelingsachterstand- en voorsprongen. Op basis van de observaties en signalen van de
kinderen bepalen zij het aanbod voor de kinderen en stimuleren zij de kinderen mee te doen
aan specifieke taalactiviteiten zoals een spelletje in de kring of voorlezen van een boekje. De
leidsters hebben de cursus in januari 2006 succesvol afgerond.
In het kader van de VVE zullen de leidsters de peuter gedurende de periode op de
peuterspeelzaal enkele malen observeren. De leidsters vullen hiervoor een
observatieschema in. Indien zij het nodig vinden zullen de leidsters hun bevindingen met de
ouders bespreken. Wanneer de peuter naar de basisschool gaat, ontvangen ouders van de
leidsters een door hen ingevuld overdrachtsformulier.
Download