De kern van het christelijk geloof

advertisement
De kern van het christelijk geloof
16 september 2006 De Vader
28 oktober 2006
De Zoon
25 november 2006 De Heilige Geest
6 januari 2007
Vrede met God
24 februari 2007
Geloof
24 maart 2007
Hoop
21 april 2007
Liefde
1/3
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2/3
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is,
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3/3
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus, Hij is Heer!
opname van
de gemeente
Heer
Jezus
Christus
Heilige
Geest
gemeente
verschijning van
Jezus Christus
opname van
de gemeente
Heer
Jezus
Christus
Heilige
Geest
gemeente
verschijning van
Jezus Christus
opname van
de gemeente
Heer
Jezus
Christus
verschijning van
Jezus Christus
Joh. 14 : 15
Ik zal de Vader
vragen en Hij zal mij
een andere
Voorspraak geven.
Heilige
Geest
gemeente
opname van
de gemeente
verschijning van
Jezus Christus
Voorspraak
in de hemel
Heer
Jezus
Christus
Heilige
Geest
Voorspraak
op aarde
gemeente
Joh. 14 : 15
Ik zal de Vader
vragen en Hij zal u
een andere
Voorspraak geven.
De ene Trooster
De Heer Jezus
1 Joh. 2 : 1
Als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak
bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige;
en Hij is het zoenoffer voor onze zonden;
De andere Trooster
De Heilige Geest
Joh. 14 : 16
Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Die
met u zal zijn tot in eeuwigheid: de Geest van de
waarheid.
Gen. 24
De knecht
van
Abraham
Kanaän
Mesopotamië
Gen. 24 : 53
De knecht bracht zilveren en gouden sieraden te
voorschijn, en klederen, en gaf deze aan
Rebekka.
Gen. 24
De knecht
van
Abraham
Kanaän
Mesopotamië
Gen. 24 : 56
Hij echter zei tot hen: Houd mij niet op, nu de
Heer mijn weg voorspoedig gemaakt heeft; laat
mij vertrekken, opdat ik naar mijn heer ga.
Gen. 24
De knecht
van
Abraham
Kanaän
Mesopotamië
Gen. 24 : 58
Zij riepen Rebekka en zeiden tot haar: Wil je met
deze man meegaan?
Zij zei: ja.
Gen. 24
De knecht
van
Abraham
Kanaän
Mesopotamië
Gen. 24 : 65
Zij zei tot de knecht: Wie is die man daar, die
ons tegemoet komt in het veld ?
De knecht zei: Dat is mijn heer.
De andere Trooster
De Heilige Geest
Joh. 14 : 26
De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader
zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en
u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Nieuwe Testament
4 evangeliën
De andere Trooster
De Heilige Geest
Joh. 15 : 26
Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal
van de Vader, de Geest van de waarheid, die van
de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.
Nieuwe Testament
brieven
De Heilige Geest
Wanneer is Hij gekomen ?
Hand. 2 : 1 - 4
De Heilige Geest
Wanneer is Hij gekomen ?
- op de pinksterdag
Wat is daar gebeurd ?
1 Kor. 12 : 12, 13
Hand. 2
De Heilige Geest
Wanneer is Hij gekomen ?
- op de pinksterdag
Hand. 2
Wat is daar gebeurd ?
- alle gelovigen tot één lichaam gedoopt
1 Kor. 12
Waar woont Hij ?
1 Kor. 3 : 16, 17
De Heilige Geest
Wanneer is Hij gekomen ?
- op de pinksterdag
Hand. 2
Wat is daar gebeurd ?
- alle gelovigen tot één lichaam gedoopt
1 Kor. 12
Waar woont Hij ?
- in de gemeente, de tempel van God
1 Kor. 3
1 Kor. 6 : 18 - 20
De Heilige Geest
Wanneer is Hij gekomen ?
- op de pinksterdag
Hand. 2
Wat is daar gebeurd ?
- alle gelovigen tot één lichaam gedoopt
1 Kor. 12
Waar woont Hij ?
- in de gemeente, de tempel van God
1 Kor. 3
- in elke gelovige, de tempel van de
Heilige Geest
1 Kor. 6
De Heilige Geest
Wat is Zijn taak ?
( passief )
- de wereld overtuigen
Joh. 16 : 8
Joh. 16 : 8
Als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van
zonde en van gerechtigheid en van oordeel.
De Heilige Geest
Wat is Zijn taak ?
( aktief )
- nieuwe geboorte
Joh. 3 : 5, 8
- toegang tot de Vader
Ef. 2 : 18
- gebruiken wie Hij wil
1 Kor. 12 : 11
- leiding in ons leven
Gal. 5 : 16, 25
De Heilige Geest
Wat gebeurt er als Hij niet kan leiden?
- Hij wordt bedroefd
Ef. 4 : 30
- Hij wordt gesmaad
Hebr. 10 : 29
- Hij wordt belogen
Hand. 5 :3
- Hij wordt uitgeblust
1 Thess.5 : 19
1/2
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat U doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!
2/2
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als U mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt;
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
De kern van het christelijk geloof
16 september 2006 De Vader
28 oktober 2006
De Zoon
25 november 2006 De Heilige Geest
6 januari 2007
Vrede met God
24 februari 2007
Geloof
24 maart 2007
Hoop
21 april 2007
Liefde
Download