gesproken onderdelen - toelichting, preek, gebed, get

advertisement
Jan Willem Roosenbrand - Liturgie voor de Pinksterochtenddienst 2013
Rood: gesproken onderdelen - toelichting, preek, gebed, getuigenis
Blauw: liederen, zingen, muziek
Zwart: de bijbelgedeelten uit Handelingen en Johannes die het verhaal van Pinksteren vertellen
Welkom door JWR als gastheer, intro op wat voor soort dienst (het verhaal van Pinksteren wordt
verteld ondersteund door diverse inbreng: zang, korte uitleg/link naar vandaag, muziek, lied en
gebed). Trouwbijbel aan Henk en Marloes van der Worp.
Belangrijk is dat de dienst een veelheid aan smaken, stijlen en culturen laat zien (bijvoorbeeld
liederen in verschillende stijltradities), om daarmee uit te drukken dat de Geest in alle talen spreekt.
Vanmiddag kerkdienst om 3 uur op Rietland, Oosterseweg Zuidwolde. Na afloop high tea.
Votum - Sela; Onze hulp en onze verwachting zijn van God onze Heer, hij die alles maakte laat niet
los wat hij begon (begeleid door combo)
Gebed (voor de dienst, om de Geest) hier en elders, bv bij Opwekking.
Als start om het verhaal te lezen:
Vers 1 van Opwekking 689 – Spreek Heer door uw heilig woord) (begeleid door combo)
Johannes 14
Jezus zei tegen zijn volgelingen, toen hij afscheid van hen nam:
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem
niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in
jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige
Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering
brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de
wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch
gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik
naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt,
zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30 Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de
heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31 maar zo zal de wereld
weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier
weggaan.’
Geest van hierboven – Liedboek 477 (begeleid door orgel, combi met combo)
Johannes 16
12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13 De Geest
van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet
namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.
14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader is,
is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.
16 Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’
O Schepper, Geest, woon in uw kerk, aantal verzen – Gereformeerd kerkboek lied 103 (begeleid
door orgel en combo, versie van Herbert ©)
Korte intro op Handelingen: het boek Handelingen als vervolg op ‘het verhaal van Jezus’.
Handelingen vertelt het verhaal van Jezus na zijn dood, het verhaal dat duidelijk wordt door de
daden van zijn volgelingen en door de daden van de heilige Geest; The life of Jesus, deel 2.
Handelingen 1+2
1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf
het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij
door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood
heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden
verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten
tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.
5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij
die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap
over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn
macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen
plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en
van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
14 Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de
moeder van Jezus, en met zijn broers.
Opstapje naar de dag van Pinksteren: Jezus is ondertussen terug naar de hemel en zijn volgelingen
zitten te wachten, zoals hij hen had opgedragen. Hoor hen bidden om de komst van de Geest: kom
Heilige Geest, Schepper, God. (JW zegt: luisterlied, zing zacht mee als je wilt)
Veni creator spiritus – Opwekking 319 (begeleid door combo, gitaar en viool)
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de
hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
Orgelimprovisatie
3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder
van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
Het vervolg van de tekst (vers 5-11) wordt door verschillende mensen in hun eigen taal
uitgesproken, ze komen lopend binnen vanuit alle windstreken, vanuit alle hoeken van de kerk (de
Nederlandse tekst wordt ook gelezen en die wordt ook gebeamd).
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen
het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij
hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en
de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden
en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over
Gods grote daden.’
Psalm 145 – Psalmen voor Nu
Preek van Petrus
12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te
betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de
menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.
15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang.
16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:
17 “Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.
20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”
Laten we nu luisteren naar wat de Geest van Christus in het leven van Klaas Nanninga heeft
gedaan.
Getuigenis van Klaas Nanninga
Petrus vervolgde:
22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden,
hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door
zijn toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en
voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. 24 God heeft hem echter
tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over
hem niet behouden.
32 Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. 33 Hij is door God verheven, zit
aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die
Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. 34 David is weliswaar niet naar
de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn
rechterhand, 35 tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 36 Laat het hele volk van Israël er
daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’
37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen:
‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u
dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de
heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en
voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere
wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de
woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
Niet alleen aanhoren maar een stap zetten. Kerkgangers worden uitgenodigd om hun gekleurde
papiertje, waar ze ‘Jezus is Heer’ in eigen taal op hebben geschreven, op te plakken voorin de kerk.
Daar staat een groot bord met een tekening van een duif, alle papiertjes samen kleuren de duif.
Maak mij rein voor u - Opwekking 427
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.
44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze
verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
Bruggetje naar collecte, zo kun je Pinksteren in praktijk brengen, niet alleen met woorden, maar
ook met daden en donaties.
Collecte (Combo speelt)
Uitreiking trouwbijbel aan Henk van der Worp en Marloes Landlust
Opwekking 640
Gebed: (moeder Tjeerd Nanninga overleden 83 jaar)
Dank voor de komst en de werkzaamheid van de Heilige Geest in onze gemeente, in ons persoonlijk
leven. Voorbede om krachtige doorwerking daarvan, en zegen voor Henk en Marloes. Voorbede
voor Tjeerd (en Ineke) Nanninga (en kinderen) nu zijn moeder op 83 jarige leeftijd overleed. Zegen
ons en maak ons tot een zegen voor onze omgeving.
Marjan Muurling maakt even reclame voor de praisedienst op 25 mei, 8 uur in de kerk, een mooi
voorbeeld van elkaar vaak ontmoeten om de Heer te prijzen.
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en
gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden
in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden
worden.
Laatste gedeelte, vers 2 en 3 van Opwekking 689 – Spreek Heer door uw heilig woord)
Zegen met gesproken amen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards