pinksteren - KU Leuven

advertisement
PINKSTEREN
1. Bekijk de kring van het kerkelijk jaar.
a) Beantwoord de bijhorende vragen.
 Van wat is Pinksteren de afsluiter? …………………………………………………………………….
 Pinksteren vindt 50 dagen na …………………………………………………. plaats.
└ = verrijzenis van Christus
1
2. Lees het pinksterverhaal.
a) Noteer naast de tekeningen wat er ermee bedoeld wordt. Wat
wordt hier weergegeven uit het pinksterverhaal?
b) Beantwoord de bijhorende vragen p. 5.
De komst van de heilige Geest
[1] Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. [2] Plotseling
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze
zich bevonden geheel vulde. [3] Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, [4] en allen
werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde
talen,
zoals
hun
door
de
Geest
werd
ingegeven.
[5] In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk
op aarde. [6] Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in
verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal
hoorde spreken. [7] Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch
allemaal Galileeërs die daar spreken? [8] Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in
onze eigen moedertaal horen? [9] Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, [10] Frygië en
Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die
zich hier gevestigd hebben, [11] Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' [12]
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit
toch te betekenen?' [13] Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken
zijn.'
2
Toespraak van Petrus
[14] Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn
stem en sprak de menigte toe: 'U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn
woorden en neem ze ter harte. [15] Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het
is immers pas het derde uur na zonsopgang. [16] Wat hier nu gebeurt, is
aangekondigd door de profeet Joël: [17] "Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
[18] Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
[19] Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.
[20] De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
[21] Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered."
[22] Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u
gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die
God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. [23] Deze Jezus, die
overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen
laten kruisigen en doden. [24] God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van
de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.
[25] David zegt immers over hem: "Steeds houd ik de Heer voor ogen,
hij is aan mijn zijde, ik wankel niet.
[26] Daarom verheugt zich mijn hart
en jubelt mijn tong van blijdschap.
Ja, mijn lichaam zal behouden blijven,
[27] want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk
en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.
[28] U hebt mij de weg naar het leven getoond,
Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde."
[29] Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg
dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. [30]
Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een
van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, [31] heeft hij de opstanding van de
messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden
overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. [32] Jezus is door
God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. [33] Hij is door God verheven, zit
aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is,
ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
[34] David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: "De Heer
sprak tot mijn Heer: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, [35] tot ik je vijanden onder
je voeten heb gelegd.'" [36] Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat
3
Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.'
[37] Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de
andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' [38] Petrus antwoordde: 'Keer u
af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om
vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken
worden, [39] want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen
die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.' [40] Ook op nog
andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn
toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!'
[41] Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde
het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. [42] Ze bleven trouw aan het
onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het
brood en wijdden zich aan het gebed.(Hand 2,1-41)
4
 Waarom zeggen sommigen: "Ze zullen wel dronken zijn?"
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 Wat is de inhoud van de toespraak van Paulus?
-
Wat zegt hij over het leven van Jezus?
-
Welke geloofselementen vinden we in zijn toespraak terug?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 Is het juist om te zeggen dat Pinksteren het feest van de Kerk is?
-
Uit welke elementen in de tekst blijkt dat?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5
3. Pinksteren in de kunst.
a) Bekijk al de kunstwerken (in bijlage) en bespreek deze a.d.h.v.
onderstaande vragen.
b) Ook jullie hebben de kunstwerken in de bijlage zitten, wel in zwart –
wit.
 Welk kunstwerk is het mooiste?
 Welk kunstwerk verwijst, op het eerste zicht, duidelijkst naar Pinksteren?
 Welk kunstwerk verbeeldt het beste de symboliek van het Pinkstergebeuren?
 Van welk kunstwerk is het helemaal niet duidelijk dat het over Pinksteren
gaat?
 Welk kunstwerk volgt het bijbelverhaal het duidelijkst?
 Welke kunstwerken verraden duidelijk een gelovig perspectief?
 Welk kunstwerk zou meest tot zijn recht komen in een kerk?
 Welk kunstwerk past best in een huiskamer?
 Welk kunstwerk zou nog passen op jouw school?
 Moet men gelovig zijn om een Pinksterkunstwerk te kunnen maken? Waarom
(niet)?
6
Download