Stichting Pensioenfonds TBI

advertisement
Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds TBI
nummer 2, oktober 2011
Stichting Pensioenfonds TBI
Onrustige tijden op de
financiële markten
Als gevolg van de in de zomer van 2007 ontstane krediet­
crisis is het vertrouwen in de economie nog steeds zeer
zwak. Amerika en Europese landen als Griekenland,
Ierland, Spanje en Portugal hebben torenhoge staatsschulden. Afgelopen tijd is er grote onrust ontstaan.
Het is sterk de vraag of deze landen nog wel in staat zijn
hun verplichtingen na te komen en hun schulden af te
lossen. Mocht dat niet het geval zijn dan kan een land
zelfs failliet gaan en zijn de staatsobligaties niets meer
waard. Veel banken in Frankrijk, Duitsland en in minder
mate ook Nederland hebben deze staatsobligaties
in bezit, hetgeen deze economieën vele miljoenen /
miljarden kan kosten.
De onrust is, samen met het lage (en steeds lager
wordende) consumentenvertrouwen, nadelig voor de
beurzen. De wereldwijde aandelen zijn in 2011 fors
gedaald, waarvan de maand augustus met een daling
van ruim 7 procent één van de slechtste maanden in
decennia was. De grote koersuitslagen van individuele
aandelen op één beursdag illustreren de angst op
de markt.
Ook de beleggingen van ons pensioenfonds zijn geraakt
door bewegingen op de financiële markt. In 2011 zijn de
aandelen van het pensioenfonds tot en met september
zo’n 14,5 procent in waarde gedaald. Naast de gedaalde
aandelenkoersen is ook de rente fors gedaald. Hierdoor
zijn de vastrentende waarden juist in waarde gestegen.
Volgens het afgesproken beleid van het pensioenfonds
wordt er voor 30 procent van het vermogen in aandelen
belegd en voor 70 procent in vastrentende waarden,
beide met een bandbreedte van +/- 5 procent. Doordat
er meer in vastrentende waarden belegd wordt, waarop
positieve rendementen behaald zijn, is er per saldo in
totaal tot en met september 2011 nog een licht positief
rendement behaald voor het pensioenfonds. Er is echter
pas sprake van overrendement ten opzichte van de
verplichtingen als er meer dan 4 procent rendement
behaald wordt. Dat is in 2011 niet het geval.
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief toegelicht, loopt u
niet het gevaar dat uw pensioen gekort zal worden.
Wel nemen de mogelijkheden voor indexatie af bij
aanhoudend slechte rendementen.
Nieuw garantiecontract met
Nationale-Nederlanden
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen,
heeft het pensioenfonds ervoor gekozen de pensioenen
te herverzekeren bij Nationale-Nederlanden door
middel van een garantiecontract. Hierdoor garandeert
Nationale-Nederlanden de uitkeringen van het pensioenfonds, ongeacht hoe oud een deelnemer wordt of hoe
goed of slecht het beleggingsresultaat is. Ons garantiecontract loopt op 31 december 2011 af. Vanaf 1 januari
2012 ontstaat een nieuwe situatie. Het bestuur van het
pensioenfonds heeft samen met haar externe adviseur
(Aon Hewitt) diverse mogelijkheden onderzocht, zoals
het uitvoeren van de pensioenen zonder tussenkomst
van een verzekeraar of het overstappen naar een andere
verzekeraar. De conclusie daarvan was dat het het
meest aantrekkelijk is een nieuw garantiecontract bij
Nationale-Nederlanden af te sluiten. Hierdoor blijft het
mogelijk de huidige pensioenregeling tegen dezelfde
premie uit te blijven voeren. Bij veel pensioenfondsen
zal dat niet het geval zijn als gevolg van de gestegen
levensverwachting, de gedaalde rente en de slechte
beleggingsresultaten. Door de afspraken die wij met
Nationale-Nederlanden hebben kunnen maken, is dit
bij ons niet aan de orde. U zult als (ex-)deelnemer of
gepensioneerde niets merken van de overgang naar
het nieuwe garantiecontract.
Pensioenakkoord
Ten aanzien van de AOW zijn de belangrijkste punten
uit het pensioenakkoord als volgt:
• de huidige AOW-leeftijd van 65 jaar wordt in 2020
wettelijk verhoogd naar 66 jaar en in 2025 naar
67 jaar. Eens in de vijf jaar wordt bekeken of de
pensioenleeftijd nog verder moet worden verhoogd
als gevolg van de stijgende levensverwachting;
• eerder stoppen met werken blijft mogelijk. Per jaar dat
werknemers vóór de pensioenleeftijd stoppen met
werken, worden ze de rest van hun leven 6,5 procent
gekort op hun AOW. Per jaar dat langer wordt
doorgewerkt, ontvangen werknemers 6,5 procent
extra;
• met ingang van 2013 en tot 2028 wordt de AOW
jaarlijks extra verhoogd met 0,6 procent.
Daarnaast heeft het akkoord gevolgen voor de pensioenregelingen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de premie
voor de pensioenen in principe stabiel blijft. De afgelopen
jaren zijn de premies bij veel pensioenfondsen regelmatig
verhoogd, bijvoorbeeld door de gedaalde rente, de
gestegen levensverwachting of de financiële positie van
het desbetreffende fonds. Bij pensioenfonds TBI is dat
niet het geval. Dit komt doordat uw pensioenregeling
een zogenaamde CDC-regeling is, hetgeen betekent
dat de premie vast staat. Door het garantiecontract met
Nationale-Nederlanden heeft pensioenfonds TBI ook niet
direct last van bijvoorbeeld de lage rente. Eigenlijk sluit
de regeling door de gekozen opzet op dit punt al aan
bij het pensioenakkoord.
Wat wel effect op de pensioenregeling zal hebben,
is de verhoging van de AOW-leeftijd. Als de AOWleeftijd toeneemt, zal de pensioenleeftijd evenveel
toenemen. Het blijft wel mogelijk het pensioen eerder
of later dan de vaste pensioenleeftijd in te laten gaan.
Een ander belangrijk verschil met de huidige situatie is
dat er minder zekerheden worden gegeven over de
hoogte van het pensioen. Pensioenfondsen mogen zelf
kiezen of ze met meer of minder risico willen beleggen,
maar moeten hier veel transparanter in worden.
Dit heeft namelijk ook gevolgen voor de hoogte van
het pensioen.
Zoals u uit bovenstaande en misschien ook uit de
media hebt opgemaakt, is er nog veel onduidelijk over
de uitwerking van het pensioenakkoord. Wij kunnen u
daarom nog niet precies laten weten wat de gevolgen
voor uw pensioen zullen zijn, anders dan dat er rekening
gehouden moet worden met de verhoging van de
pensioenleeftijd. Zodra er meer bekend is, zullen wij u
daar vanzelfsprekend verder van op de hoogte stellen.
Ontwikkelingen website
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over de
eigen website van het pensioenfonds,
www.tbi.nl/pensioenfonds. Inmiddels hebben wij de
website verder uitgebreid. U kunt daar nu bijvoorbeeld
ook vinden wat het effect van gebeurtenissen in uw
leven (zoals trouwen, scheiden, van baan veranderen)
is op uw pensioensituatie.
Wij nodigen u graag uit om eens een kijkje te nemen
op onze website!
Herinnering deelnemersvergadering
Op 21 november a.s. zal de jaarlijkse deelnemers­
vergadering plaatsvinden om 16.30 uur bij ERA Contour
te Zilverstraat 39, 2718 RP Zoetermeer. Wij hopen met
deze tijd en locatie het bijwonen van de bijeenkomst
voor meer deelnemers en gepensioneerden mogelijk
te maken. Tijdens de bijeenkomst zullen wij u nader
informeren over onder andere de financiële positie
van zowel het pensioenfonds als de herverzekeraar
Nationale-Nederlanden en de indexatiemogelijkheden
voor 2012 en de verdere toekomst. Indien u zelf nadere
toelichting wenst over een specifiek onderwerp dan
wel suggesties hebt voor de deelnemersvergadering,
dan nodigen wij u van harte uit dit aan ons kenbaar
te maken.
Wij hopen u op de deelnemersbijeenkomst te mogen
verwelkomen!
Contactgegevens van
het pensioenfonds
Nationale-Nederlanden
Postbus 93604
2509 AV Den Haag
Deelnemersdesk (voor specifieke vragen
over uw eigen pensioensituatie)
T (088) 66 36 000
Email [email protected]
Stichting Pensioenfonds TBI
Postbus 23134
3001 KC Rotterdam
T (010) 290 85 16
F (010) 486 57 88
Email [email protected]
Website www.tbi.nl/pensioenfonds
Download