We blijven veranderen! - Pensioenfonds Chemours

advertisement
Pensioen
Nieuws
nr. 15
december 2015
VAN STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND
IN DIT NUMMER
“Beleggen is nu eenmaal geen exacte wetenschap”
Forse renteafdekking zorgt voor hoog rentement
“Een goed pensioen vereist maatwerk”
en meer....
We blijven veranderen!
De afsplitsing van het DuPont-concern
kaders. Een van die kaders is de mate
Tot slot wil ik u nog een korte update
zit erop voor Chemours. Een flink traject
van risico die het fonds wil nemen in
geven over onze pensioenregeling. Na
dat de nodige veranderingen en on-
de zoektocht naar rendement. Naar
de mislukte onderhandelingen in 2014
zekerheden met zich heeft meegebracht.
aanleiding van het onderzoek naar
om over te gaan van een eindloon-
Voor uw pensioen heeft de afsplitsing
de risicohouding heeft het bestuur
naar een middelloonregeling worden
echter geen inhoudelijk gevolg. Uiterlijk
besloten het huidige risicoprofiel niet
er momenteel door de werkgever
wel. Zoals u wellicht al had gezien, heeft
te veranderen. Dit uiteraard in nauw
Chemours en vakbonden nieuwe
het pensioenfonds een nieuwe naam
overleg met de werkgever, onder-
gesprekken gevoerd om tot overeen-
aangenomen. Ook is ons logo daarop
nemingsraad, vakbonden en het
stemming te komen. Wij wachten af
aangepast. Maar verder verandert er
Verantwoordingsorgaan.
of partijen er ditmaal wel uitkomen.
pensioen dat u heeft opgebouwd
We hebben overigens ook geen directe
Ik wens een ieder prettige feestdagen
of uitgekeerd krijgt.
aanleiding om de risicohouding en het
en een gezond 2016!
door de afsplitsing niets aan het
daarbij behorende beleggingsbeleid te
De afgelopen maanden heeft het
herzien. In september publiceerde het
bestuur belangrijke aandacht gegeven
Financieel Dagblad een artikel waarin
aan de risicohouding van het fonds als
stond vermeld dat het Pensioenfonds
onderdeel van de nieuwe wettelijke
Chemours een mooie 2de plaats had
rekenregels 2015. Dat is een wat
behaald met haar rendementen over
Frans van Dorsten
technische aangelegenheid. Maar het
een periode van 5 jaar in een ranking
Voorzitter
komt erop neer dat het beleggen van
van de 100 grootste pensioenfondsen.
pensioenfonds
alle ingelegde pensioenpremies zorg-
Een mooi resultaat!
vuldig moet gebeuren binnen bepaalde
1
“Beleggen is nou eenmaal
geen exacte wetenschap”
Al meer dan 30 jaar bevindt Mark Rosenberg zich in de wondere wereld van
beleggingen. Ooit op de beurs begonnen en nu werkzaam voor meerdere
pensioenfondsen als onafhankelijk bestuurder.
“Bij Pensioenfonds Chemours ben ik
tingen op de korte termijn maar ook
Dit betekent dat als de rente daalt
geen bestuurder maar extern lid van
met onze verplichtingen in de toekomst.”
de verplichtingen stijgen (ongunstig).
de beleggingsadviescommissie. De
We hebben natuurlijk niet alleen pen-
Pensioenfonds Chemours dekt dat risico
deskundigheidseisen rondom het
sioenen die op dit moment uitgekeerd
voor 80% af. Dat is een goede tactiek
besturen van een pensioenfonds nemen
moeten worden, maar ook pensioenen
gebleken, en daarnaast hebben ook
toe. Het is mijn taak om samen met de
die pas over 30 jaar betaald moeten
de beleggingen het goed gedaan.”
bestuursleden tegengewicht te bieden
worden. De binnengekomen premies
aan de vaste adviseurs en de vermo-
zijn niet voldoende om aan alle ver-
Mark is enthousiast over Pensioen-
gensbeheerders, door kritisch te zijn
plichtingen te voldoen. Laat staan om
fonds Chemours. “Opvallend is dat
op voorstellen en rapportages. Beleg-
er daarnaast voor te zorgen dat pen-
er sprake is van een hele duidelijke
gen is nou eenmaal geen exacte weten-
sioen met de koopkracht mee gaat.
binding met het bedrijf. Als het eens
schap maar samen zorgen we voor
Geld wordt immers ieder jaar minder
slecht gaat springt het bedrijf bij. En
een zo goed mogelijk resultaat.”
waard omdat de prijzen stijgen. En
als het goed gaat, kan de pensioen-
hierdoor wordt ook pensioen minder
premie naar beneden. Deze wisselwer-
En het goede resultaat is er zeker.
waard. Indexeren is dus heel belangrijk.
king werkt stabiliserend en zorgt voor
Pensioen Chemours heeft na Pensioen-
Daarom beleggen we de premies. Van
een prettige samenwerking.”
fonds Achmea de beste beleggings-
iedere 3 euro pensioen is slechts 1 euro
resultaten behaald van de grootste
binnengekomen via premies. Op een
honderd pensioenfondsen. Dit komt
beheerste wijze risico nemen is nodig
volgens Mark vooral door de forse
om rendement te behalen. En vooral
Mark Rosenberg
renteafdekking. “Er wordt ieder jaar
een dalende rente zorgt voor risico. De
Onafhankelijk
een beleggingsplan opgesteld waarin
pensioenverplichtingen worden name-
bestuurder
we rekening houden met onze verplich-
lijk gewaardeerd tegen de marktrente.
Forse renteafdekking zorgt
voor hoog rendement
Pensioenfonds Chemours hanteert een
tieve gevolgen van de rentedaling voor
namelijk voor dat de verplichtingen
solide beleggingsbeleid. Dit betekent
de vastrentende waarden heeft dit in
stijgen. Pensioenfonds Chemours heeft
dat er veel belegd wordt in vast-
de periode 2010-2014 voor een goed
dit risico voor 80% afgedekt. Een voor-
rentende waarden, zoals staatsobli-
resultaat gezorgd. Pensioenfonds
zichtige strategie die, gezien de lage
gaties en minder in aandelen. Staats-
Chemours had met gemiddeld 14%
rente van de afgelopen jaren, goed
obligaties staan bekend om een langere
rendement over deze periode het op
uitpakte. En rendement is nou een-
looptijd met minder risico en daardoor
één na beste beleggingsresultaat van
maal nodig.
ook een beperkter rendement. In combi-
de grootste 100 pensioenfondsen in
natie met het afdekken van de nega-
Nederland. Een lage rente zorgt er
2
“Een goed pensioen
vereist maatwerk”
Al meer dan twee jaar houdt Barend de Leijster pensioengesprekken voor
Pensioenfonds Chemours. Hij heeft inmiddels tientallen deelnemers
geholpen met hun pensioenvraagstukken. “Ieder gesprek is anders, er
zijn zoveel zaken van invloed op iemand zijn pensioensituatie. Ik vind
het daarom altijd boeiende gesprekken.”
Niet alle deelnemers die op gesprek
zwaar werk heeft verricht heeft, is hij
www.mijnpensioenoverzicht.nl te
komen staan vlak voor zijn of haar
mogelijk meer toe aan zijn pensioen
bezoeken. En check uw AOW-leeftijd
pensioendatum. Maar iedereen die
dan iemand die fysiek nergens last
op de website van de Sociale Verzeke-
komt heeft wel al een bepaalde mindset
van heeft.”
ringsbank (www.svb.nl). Dit is niet lang
waarin ze met pensioen bezig zijn, legt
geleden aangescherpt en het is goed
Barend uit. “Het merendeel van de
Met name de keuzemogelijkheden
deelnemers is rond de 62 jaar. Door
en de gevolgen van deze keuzes zijn
een brief over de toekenning van het
bij veel deelnemers onbekend. “De
Heeft u ook behoefte aan meer inzicht
vroegpensioen wordt deze groep
gesprekken zijn voor velen een echte
in uw pensioensituatie? Maak dan een
gedwongen om over hun pensioen-
eyeopener. Samen kijken we naar
afspraak voor een pensioengesprek.
situatie na te denken. Maar er zitten
iemand zijn situatie en berekenen
Dit kan via het secretariaat van het
ook 40-jarige deelnemers tussen die
we hoe het totaal plaatje eruit ziet.
Pensioenfonds Chemours (stuur
bang zijn voor een pensioengat doordat
De deelnemers krijgen van mij een
een e-mail naar Petra Rotteveel,
ze een aantal jaren in het buitenland
schatting te zien van wat ze na hun
[email protected]
hebben gewerkt. Of iemand van 55
pensionering netto per maand kunnen
op zoek naar een beter idee van de
verwachten. Dit is belangrijk omdat er
keuzemogelijkheden. Dat is het leuke
dan een goede link gelegd kan worden
aan de gesprekken. Een goed pensioen
met de huidige inkomenssituatie. En
Barend de Leijster
vereist maatwerk; voor iedereen ligt de
ook om te kunnen beslissen: hoe sta
Senior consultant
situatie anders. Sommigen hebben hun
ik ervoor en lig ik op schema?“
pensioenen bij
huis al afbetaald, anderen hebben nog
om te weten wat er voor jou geldt.”
Ferm-in-pensioenen
studerende kinderen. De gezondheid
Tot slot heeft Barend nog een aantal
van de deelnemers is ook vaak onder-
tips. “Kijk zelf ook eens naar het
werp van gesprek. Als iemand 30 jaar
totaalplaatje door bijvoorbeeld
Word jij het nieuwe lid van
het verantwoordingsorgaan?
?
Sinds november is het verantwoordingsorgaan op zoek naar een nieuw lid vanuit de werknemers van Genencor. Het
verantwoordingsorgaan heeft een belangrijke taak binnen het pensioenfonds. Samen adviseren ze het bestuur van het
fonds en beoordelen het beleid en de algemene gang van zaken. Bij twee of meer aanmeldingen worden er verkiezingen
gehouden. Voor verdere informatie kunt contact opnemen met de secretaris (W.M Smouter) van het pensioenfonds.
3
Ontwikkeling van de
beleidsdekkingsgraad in 2015
De financiële positie van Stichting Pensioenfonds Chemours is af te leiden uit
de dekkingsgraad. Het geeft enerzijds de verhouding aan tussen het kapitaal
dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst opgebouwde pensioenen
(de verplichtingen) uit te kunnen betalen en eventuele tegenvallers in
slechte tijden op te vangen en anderzijds het kapitaal dat het pensioenfonds nu bezit.
Twee dekkingsgraden
Eisen aan de dekkingsgraad
Het pensioenfonds publiceert
2. De beleidsdekkingsgraad. Een voort-
De beleidsdekkingsgraad moet aan
vanaf 2015 twee dekkingsgraden:
schrijdend gemiddelde van de afge-
bepaalde eisen voldoen. Een belang-
1. De actuele dekkingsgraad. Dit is
lopen 12 actuele dekkingsgraden.
rijke grens is de Vereiste dekkings-
een momentopname aan het einde
Alle pensioenfondsen zijn verplicht om
graad. Dat is de groene lijn in de
van elke maand. Vanaf 2015 wordt
vanaf 1 januari 2015 de beleidsdek-
grafiek. Als de beleidsdekkingsgraad
deze actuele dekkingsgraad anders
kingsgraad vast te stellen. Deze regel
daalt tot onder deze grens, moet ons
berekend dan daarvoor. In 2014
staat in de nieuwe wettelijke reken-
pensioenfonds een herstelplan indienen
was deze gebaseerd op de Unit
regels. Hierin staan de spelregels waar
bij toezichthouder De Nederlandsche
Forward Rente (UFR-rente) met
pensioenfondsen zich aan moeten
Bank. In dit herstelplan moet staan hoe
3-maandsmiddeling maar vanaf
houden. De beleidsdekkingsgraad
ons pensioenfonds ervoor zorgt dat
2015 op de actuele UFR-rente
bepaald o.a. of indexatie van pen-
binnen 10 jaar de beleidsdekkingsgraad
zonder middeling.
sioenen wordt toegekend.
weer boven de Vereiste dekkingsgraad
komt te liggen. Deze grens is voor ons
pensioenfonds vastgesteld op 116.7%
Dekkingsgraad verloop 2014 - 2015
(in 2015).Er is ook nog een absolute
Dekkingsgraad verloop
ondergrens: de Minimaal vereiste dek-
125%
kingsgraad. Dat is de rode lijn in de
120%
vastgesteld op 104% (in 2015). Als de
grafiek. Deze is voor ons pensioenfonds
beleidsdekkingsgraad hier 5 opeenvol-
115%
gende jaren onder komt, moeten er bij-
110%
en aangesloten ondernemingen.
105%
De ontwikkelingen van de aandelen-
100%
van de rente hebben de dekkings-
stortingen gebeuren door de werkgever
beurzen vanaf de zomer en de daling
graad van het pensioenfonds negatief
95%
2014
Okt
Sep
Aug
Jul
Jun
Mei
Apr
Mrt
Feb
Jan
Dec
Nov
Okt
beïnvloed. In het Pensioennieuws van
2015
augustus j.l. hebben wij de nieuwe
spelregels uitgelegd rondom indexatie
van pensioenen. Voor het toekennen
van indexatie is de beleidsdekkings-
Maanddekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad
Vereiste dekkingsgraad
Minimaal vereistedekkingsgraad
graad aan het einde van het jaar
bepalend. Het pensioenfondsbestuur
neemt hierover jaarlijks een besluit.
4
Download