Beleidsvoornemens

advertisement
Beleidsplan 2016-2020 dr Albronda-van der Nagelfonds
VAN vrouwen DOOR vrouwen VOOR vrouwen
Doelstelling van het fonds
De Stichting Dr Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan de
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Het is de voortzetting van
een fonds van de NCVB opgericht voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in
1953 door mevrouw dr. Tine Albronda-van der Nagel de toenmalige voorzitter van
de NCVB. De doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben een (beperkte)
financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage aan
huishoudelijke apparatuur of meubilair, om een aanvulling voor een therapie die
niet (geheel) vergoed wordt, om hulp bij schuldsanering, maar ook om een bijdrage
voor een vakantie. Als vrouwen een cursus of training van Passage willen volgen,
maar dat zelf niet kunnen betalen, kan het fonds een financiële bijdrage geven. Het
fonds draagt ook bij aan het contributiefonds van Passage voor vrouwen voor wie
de lidmaatschapskosten bezwaarlijk zijn.
Aanvragen
De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het fonds. Om de aanvraag
te kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over
de financiële situatie. In principe is de hulp bedoeld voor leden van Passage, maar
ook niet-leden kunnen een beroep doen op het fonds. Er geldt een maximumbedrag
voor leden dat tweemaal zo hoog is als het maximumbedrag voor niet-leden.
Doordat het aantal leden van Passage de laatste jaren aanzienlijk verminderd is en
de meeste leden ouder dan zestig jaar zijn, is er een minder diverse behoefte aan
ondersteuning dan voorheen. Er zijn de laatste jaren dus weinig aanvragen van
leden. Daarentegen zijn er steeds meer aanvragen van niet-leden, vaak ook van
jongere vrouwen. De recessie en de bezuinigingen op maatschappelijke
ondersteuning treft ook veel vrouwen. Met name voor vrouwen die alleen staan en
geen ondersteunend netwerk hebben, worden aanvragen gedaan bij het fonds. In
vaak schrijnende gevallen kan het fonds geregeld hulp bieden. Als het mogelijk is,
wordt dit in samenwerking met andere fondsen gedaan. Het verschuiven van de
verhouding in hulpvragen naar niet-leden vraagt om een herbezinning op het beleid.
Verbondenheid met Passage
Een aantal jaar geleden wisten de meeste leden slechts vaag waar het fonds voor
stond. Dit is door een actief beleid van presentaties over het fonds op
afdelingsbijeenkomsten van Passage in het gehele land duidelijk aan het
veranderen. ‘Oog voor de naaste dichtbij en ver weg’ is één van de speerpunten van
Passage. Door de presentaties gaan de leden de ‘praktische hulp voor de naaste
dichtbij’ van het Dr Albronda-van der Nagelfonds meer als onderdeel van Passage
zien en raken meer persoonlijk betrokken bij het werk van het fonds.
Financiële betrokkenheid is er al vele jaren. Ieder lid wordt gevraagd om jaarlijks
een bijdrage van minimaal 1 euro te geven aan het fonds. Via donaties of een
éénmalige bijdrage bv door een actie of door een legaat (op te nemen in een
testament) kan het fonds ook gesteund worden. Daadwerkelijke betrokkenheid is er
tot nog toe nog weinig. Het beleid in de komende jaren is er op gericht om
Passageleden meer praktisch of projectmatig betrokken te laten zijn.
Speerpunten van het beleid
Bekendheid bij leden van Passage verder vergroten
De PowerPoint presentaties die door de directeur, vaak samen met een bestuurslid,
op de afdelingen en gewesten worden gegeven, worden voortgezet.
Het blijft nodig om aan het fonds meer bekendheid te geven via ‘Passage Magazine’,
de website en via de post die naar de afdelingen gaat.
Op de website van Passage, ook via Google, is het fonds nu goed te vinden. Het
geregeld bijhouden van de informatie over het fonds op de website blijft een
aandachtspunt voor het bestuur.
Bevorderen van bekendheid buiten Passage
Hierbij wordt met name gedacht aan bekendheid bij het dienstencentrum van de
PKN en bij diaconieën van PKN-kerken afzonderlijk. Enige bestuursleden zullen deze
contacten leggen.
Aanvragen
Doordat de verhouding tussen de aanvragen door leden van Passage en niet-leden
duidelijk gewijzigd is, zal het bestuur zich bezinnen op een verandering van het
huidige beleid over de hoogte van de uitkeringen.
Contacten met andere fondsen blijven intensiveren
De contacten met andere fondsen zijn toegenomen, maar zouden nog uitgebreid
kunnen worden, zodat het eenvoudiger wordt om voor vrouwen extra hulp te
genereren. Daarvoor is het fonds lid van de FIN (Vereniging van Fondsen in
Nederland). De voor-en najaarsvergadering van de FIN worden door de directeur en
een bestuurslid bezocht.
Passageleden actief betrekken bij het fonds
De aanvragen van leden van Passage zijn ver in de minderheid. Passageleden
moeten gestimuleerd worden om meer de ogen en oren van het fonds te zijn en om
vrouwen die het moeilijk hebben, op het fonds te wijzen. Ook vrouwen die geen lid
zijn van Passage, kunnen zo via het fonds waar het betreffende lid aan bijdraagt,
geholpen worden. Dit maakt Passage op positieve wijze bekend onder vrouwen.
Oorspronkelijk is het dr Albronda-van der Nagelfonds voor leden bestemd en maar
voor een klein deel ook voor niet-leden. Door ontwikkelingen in Passage en in de
maatschappij komt de laatste jaren de nadruk steeds meer te liggen op hulp aan
niet-leden. Er wordt hierdoor zeker in een nood voorzien, maar het fonds wordt zo
steeds meer een algemeen fonds voor vrouwen en dat was niet de doelstelling.
Om meer aan de doelstellig te beantwoorden zouden er samen met Passage
projecten kunnen worden gekozen waar Passageleden en het fonds samen aan
kunnen werken. Dit kunnen projecten zijn ten behoeve van leden van Passage, (bv
ondersteuning van gehandicapte leden bij het huishouden of uitjes, waar
Passageleden praktisch helpen en het fonds een financiële bijdrage geeft) maar ook
voor niet-leden. Hierbij valt te denken aan slachtofferhulp, ‘blijf van mijn lijf’ huizen
etc.
De uitdaging hierin is dat we ‘oog voor de naaste dichtbij’ handen en voeten geven
als Passage waarbij het fonds kan ondersteunen, zowel financieel als anderszins
door kennis en contacten met andere fondsen, netwerk etc.
Bestuur en directeur willen Passage uitdagen om hierin de samenwerking aan te
gaan.
Opvolging van bestuursleden
Het is tegenwoordig in het algemeen moeilijk om bestuursleden te vinden. Dit is bij
het dr Albronda-van der Nagelfonds ook het geval. Om deze reden en om kosten te
besparen zal kritisch naar het aantal bestuursleden worden gekeken. Mogelijk kan
het aantal worden verminderd en voor specifieke kennis een consulent worden
geraadpleegd. Hier zal een plan voor worden gemaakt.
1.
Download