Alle ogen gericht op de ontwikkeling van het kind

advertisement
Alle ogen
gericht op de
ontwikkeling
van het kind
1
Informatie voor verwijzers
Wat betekent alledaags geluk voor jou?
www.driestroom.nl
Informatie voor verwijzers
In deze brochure leest u welke expertise wij in huis hebben
als het gaat om de ontwikkeling van het kind. Wij passen
onze werk-wijze altijd aan op de vraag van het kind en
de ouders. Om toch een beeld te geven van de ondersteuning die wij kunnen bieden aan kinderen, ouders en professionals, hebben wij in deze brochure onze diensten zo
helder mogelijk op een rijtje gezet. Heeft u na het lezen
nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij
geven u graag persoonlijk informatie.
3
Driestroom: wat betekent
alledaags geluk voor jou?
De komende jaren worden verschillende wetswijzigingen doorgevoerd in zorg en welzijn. Voor de
gemeenten is daarin een grote rol weggelegd. In de
nieuwe structuur ontstaan er kansen om op lokaal
niveau ondersteuning dichterbij de burger te organiseren, op basis van principes als zelfregie, participatie en inclusie. Driestroom staat achter deze
uitgangspunten.
Kinderen:
preventie en vroegtijdige herkenning
Driestroom vindt dat ieder kind* het recht heeft
om veilig en prettig op te groeien en zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Voor de meeste
kinderen is dit vanzelfsprekend, maar soms blijft
een kind in de ontwikkeling achter of verloopt de
ontwikkeling anders en heeft het kind specifieke
hulp of behandeling nodig. Uitgangspunt van onze
ondersteuning is dat we deze zo licht, zo dichtbij
en zo vroeg mogelijk bieden. Bij kinderen steken
wij sterk in op preventie. Vroegtijdig onderkennen van problematiek voorkomt overbelasting bij
ouders en vergroot het eigen probleemoplossend
vermogen en daarmee de kansen voor het kind; we
werken hierbij samen met andere organisaties om
het kind in de eigen omgeving een passende ondersteuning te bieden. Soms hebben kinderen echter
een zeer intensieve vraag, complexe problematiek
en de behoefte aan een specifieke context. Als zij
zich dan op reguliere locaties in de buurt niet optimaal kunnen ontwikkelen, kunnen ze terecht op
onze specialistische centra.
Altijd samen
We werken samen met andere organisaties om
kinderen en hun ouders ondersteuning te bieden
op maat. We vullen onze expertise aan met de
expertise van andere organisaties, zodat ouders en
kind één aanbod kunnen krijgen. Ons uiteindelijke
doel is dat kinderen met een ontwikkelingsvraag
kunnen groeien in hun ontwikkeling. Met kleine
en met grotere stapjes.
Voor wie is Driestroom er?
Driestroom is een organisatie in de regio ArnhemNijmegen met specialistische kennis over en uitgebreide ondersteuningsmogelijkheden voor:
1) Kinderen met een ontwikkelingsachterstand
• bij wie nog onduidelijk is of er sprake is van een
(blijvende) ontwikkelingsvraag en/of beperking;
• met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking;
• met een ernstige meervoudige beperking;
• met moeilijk verstaanbaar gedrag, bijvoorbeeld
als gevolg van medische problemen of psychiatrische stoornissen zoals autisme;
• met een combinatie van bovenstaande problematiek.
2) Ouders met een beperking
Ouders: regie in eigen hand
Het kan ook zijn dat ouders een vraag hebben bij
de opvoeding van hun kind. Als het opvoeden niet
vanzelf gaat, steken we in op versterken van de
eigen vaardigheden. Ons uitgangspunt daarbij is
dat de regie altijd bij de ouders ligt. We ondersteunen waar dat nodig is en nemen afstand wanneer
het kan.
*Waar ‘kind’ staat, bedoelen we kinderen, jongeren en jong volwassenen van 0 tot 23 jaar.
Ondersteuningsvraag
Licht
Specialistische ondersteuning
in of ter ondersteuning van de
eigen omgeving
0 - 5 jaar
1 - 5 sessies
• Consultatie aan ouders
• Consultatie aan professionals:
Peuterspeelzaal / peutergroepen, kinderdagverblijf, onderwijs, sociale wijkteams, gebiedsteam, welzijnswerk, eerstelijns professionals
(o.a. huisarts, maatschappelijk werk, JGZ)
• Kortdurende training en advies
• Paramedisch onderzoek en consultatie
• Logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie
• Psychologisch onderzoek en consultatie
5 - 12 jaar
• Consultatie aan ouders
• Consultatie aan professionals:
Buitenschoolse opvang, onderwijs, sociale
wijkteams, gebiedsteams, welzijnswerk,
eerstelijns professionals
(o.a. huisarts, maatschappelijk werk, JGZ)
• Kortdurende training en advies
• Paramedisch onderzoek en consultatie
• Logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie
• Psychologisch onderzoek en consultatie
12 - 18 jaar
• Consultatie aan ouders
• Consultatie aan professionals:
Onderwijs, sociale wijkteams, gebiedsteams,
welzijnswerk, eerstelijns professionals
• Kortdurende training en advies
• Paramedisch onderzoek en consultatie
• Logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie
• Psychologisch onderzoek en consultatie
18 - 23 jaar
• Consultatie aan ouders, de jeugdige
• Consultatie aan professionals:
Onderwijs, sociale wijkteams, welzijnswerk,
eerstelijns professionals
(o.a. huisarts, maatschappelijk werk, JGZ)
• Kortdurende training en advies
• Paramedisch onderzoek en consultatie
• Logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie
• Psychologisch onderzoek en consultatie
Midden
ZWAAR
Specialistische ondersteuning
in of ter ondersteuning van de
eigen omgeving
Eigen omgeving is niet
passend en/of veilig
0 - 6 maanden
Meer dan 6 maanden
• • • • • • Specialistische Schoolvoorbereiding
Paramedische onderzoek en behandeling
Psychologisch onderzoek en behandeling
Ambulante observatie en diagnostiek
Specialistische ouderbegeleiding
Specialistische naschoolse en weekendopvang
• Specialistische kinderdagcentra
-- Kinderen met EMB,
-- Kinderen met ASS en gedragsproblematiek,
-- Kinderen met een onderzoeksvraag die niet
in de reguliere setting kan worden beantwoord
• Behandeling met verblijf
-- Driestroomhuizen
-- Specialistische woonvormen
• Paramedische en psychologische behandeling
• Discrete Trial Teaching (DTT)
• • • • • • Zorg binnen onderwijs
Paramedische behandeling en onderzoek
Psychologisch onderzoek en behandeling
Ambulante observatie en diagnostiek
Specialistische ouderbegeleiding
Gespecialiseerde naschoolse- en
weekendopvang
• Specialistische kinderdagcentra
-- Kinderen met EMB
-- Kinderen met ASS en gedragsproblematiek
• Behandeling met verblijf:
• Driestroomhuizen
-- Specialistische woonvormen
• Paramedische en psychologische behandeling
• Discrete Trial Teaching (DTT)
• Zorg binnen onderwijs
• • • • • • Zorg binnen onderwijs
Paramedische behandeling en onderzoek
Psychologisch onderzoek en behandeling
Ambulante observatie en diagnostiek
Specialistische ouderbegeleiding
Gespecialiseerde naschoolse- en
weekendopvang
• • • • • Paramedische behandeling en onderzoek
Psychologisch onderzoek en behandeling
Ambulante observatie en diagnostiek
Begeleid zelfstandig wonen of groepswonen
Begeleid werken
• Specialistische kinderdagcentra
-- Kinderen met EMB
-- Kinderen met ASS en gedragsproblematiek
• Behandeling met verblijf
-- Driestroomhuizen
-- Specialistische woonvormen
• Paramedische en psychologische behandeling
• Zorg binnen onderwijs
• Specialistische centra
-- Jongvolwassenen met EMB
• Behandeling met verblijf
-- Driestroomhuizen
-- Specialistische woonvormen
• Begeleid zelfstandig wonen
• Paramedische en psychologische behandeling
6
Consultatie aan ouders
Ouders van een kind met een ontwikkelingsprobleem kunnen bij ons terecht met specifieke
vragen over de opvoeding of stimulering van hun
kind. Soms is één informatief gesprek al voldoende,
soms is coachende begeleiding nodig. Coachende
begeleiding bestaat uit maximaal 5 gesprekken
waarin wij ouders helpen terug in hun kracht te
komen als opvoeder van hun kind.
We werken vanuit een oplossingsgerichte benadering, waarbij we de opvoedkwaliteiten van ouders
centraal zetten.
Een consultatie wordt uitgevoerd door een specialistische pedagogische medewerker die ervaring
heeft in het ondersteunen van ouders met opvoedvragen en/of ouders met een verstandelijke beperking.
Consultatie aan professionals
Professionals die binnen de reguliere setting
werken, begeleiden steeds vaker ook een kind of
jongere met een ontwikkelingsbeperking. Die professional kunnen we ondersteunen door een informatief gesprek op de werkvloer. Dit kan met een
individuele professional, maar ook met een heel
team. Het kan ook zijn dat coachende begeleiding
nodig is. Dan helpen we in maximaal 5 gesprekken de professionals op weg bij het vormgeven van
passend aanbod voor het kind. Dit doen we via coaching on the job. We starten met een observatie in
de omgeving, om van daaruit onze adviezen vorm
te geven.
We werken altijd oplossingsgericht en gaan uit van
de sterke kanten van het kind en de collega-professional. Een consultatie wordt uitgevoerd door een
specialistische pedagogische medewerker die ervaring heeft in het werken met kinderen met een
ontwikkelingsbeperking.
Kortdurende training en
advies
Training en advies is er zowel voor ouders als voor
professionals. We passen de training aan de deelnemergroep aan. We bieden de volgende trainingen aan:
Opvoeden zo
Deze training is ontwikkeld voor ouders met een
(licht) verstandelijke beperking: in deze training
brengen wij ouders met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen. Belangrijkste doel is het
aanleren van opvoedvaardigheden. We koppelen
deze training daarom bij voorkeur aan specialistische ouderbegeleiding (midden categorie). Vanuit
wetenschappelijk onderzoek is namelijk bekend
dat bij deze doelgroep die begeleiding noodzakelijk
is voor het generaliseren van geleerde vaardigheden in de eigen omgeving. Binnen deze koppeling
werken we vanuit de PPG-visie (Praktisch Pedagogische Gezinsondersteuning). Deze training wordt
gegeven door een gespecialiseerd ouderbegeleider
en een gedragswetenschapper (orthopedagoog of
psycholoog).
We kunnen deze training ook aanbieden aan collega-professionals die werken met ouders met een
verstandelijke beperking. Het gaat dan vooral om
informatieoverdracht, met als hoofdthema: wat
werkt bij ouders met een verstandelijke beperking?
Autisme
Deze informatieve training is voor ouders met een
7
kind met een autisme-spectrumstoornis. In deze
training brengen wij ouders met elkaar in contact.
Dit zijn de pijlers van de training
• Informatieoverdracht
• Het vergroten van opvoedingsvaardigheden
• Het ondersteunen bij het acceptatieproces
• Erkenning en herkenning
• Lotgenotencontact, versterken van het
netwerk, uitwisselen van ervaringen en tips
We kunnen deze training ook aanbieden aan collegaprofessionals. We geven dan uitleg over autismespectrumstoornissen en bieden een kapstok voor benadering.
Het speciale kind
Deze training is ontwikkeld voor collega-professionals die werken binnen peutergroepen of reguliere kinderopvang. We bieden informatie over
verschillende varianten van ontwikkelingsproblematiek en staan stil bij vroegsignalering. Bovendien geven we informatie over vormgeven van een
aangepast programma en het bieden van een passende ontwikkelingsomgeving voor het speciale
kind binnen de reguliere setting.
Scholing Discrete Trial Teaching (DTT)
Via workshops krijgen ouders tools en adviezen.
Centraal thema is hoe zij nieuwe vaardigheden bij
hun kind met ontwikkelingsproblemen kunnen
aanleren en kunnen omgaan met probleemgedrag.
Paramedisch onderzoek
en consultatie
Kortdurend paramedisch onderzoek kan bestaan
uit een ontwikkelingsonderzoek op het gebied van
de (senso)motoriek, de spraaktaalontwikkeling,
de communicatie en eventueel de zelfredzaamheid. Doel van de onderzoeken is bepalen of er op
deze gebieden factoren zijn die van invloed zijn op
de ontwikkeling van het kind. Aan de hand van de
resultaten krijgen ouders advies. De onderzoeken
bestaan uit een gesprek met ouders over de vragen
die er zijn en we maken afspraken over wat er
wordt onderzocht en met welk doel.
De onderzoeken kunnen monodisciplinair of multidisciplinair worden uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut.
Paramedische consultatie is er zowel voor ouders
als voor professionals. Het kan dan gaan over één
kind of over een groep kinderen. Denk bijvoorbeeld aan specialistisch advies of kennisdeling over
o.a. sensorische integratie, motorische ontwikkeling, ondersteunende communicatie, eet-en drinkmotoriek en hulpmiddelen.
PaRAMEDISCH ONDERZOEK EN
behandeling
Paramedisch onderzoek en/of behandeling vindt
altijd plaats op basis van een hulpvraag van ouders.
Na een intakegesprek met ouders stellen we onderzoeksvragen op en bepalen we welke onderzoeken
we doen en welk tests we afnemen.
Mocht uit het onderzoek blijken dat er op een
bepaald gebied een achterstand is in de ontwikkeling of dat de ontwikkeling anders verloopt, dan
kunnen we behandeling adviseren en eventueel
een behandeling starten. Zo’n behandeling heeft
tot doel de ontwikkeling te stimuleren en achterstanden in te lopen. Het doel kan ook zijn om een
kind en zijn omgeving te leren zo goed mogelijk
om te gaan met zijn beperking of stoornis, zodat
het kind zich optimaal ontwikkelt.
Paramedisch onderzoek en behandeling gebeurt,
afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van het
kind:
• Monodisciplinair of multidisciplinair
• Door een kinderfysiotherapeut, logopedist en/
of ergotherapeut.
8
Specifiek voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem bieden we paramedische behandeling
aan op de volgende gebieden:
• Sensorische integratie (zintuiglijke informatieverwerking)
• Motoriek
• Hulpmiddelen (advies, aanvraag en omgaan
met; op het gebied van motoriek, zelfredzaamheid, eten/drinken, woon- en vervoersvoorzieningen, communicatie)
• Spraak, taal en gehoor
• Communicatie (totale en ondersteunende
communicatie; visualisaties, apps, gebaren)
• Eten, drinken, slikken en primaire mondfuncties.
PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK EN
consultatie
Kortdurend psychologisch onderzoek is een ontwikkelingsonderzoek. Doel van dat onderzoek is
in kaart brengen welke mogelijkheden het kind
heeft op leergebied en we geven daarbij een eerste
duiding van het gedragsbeeld. Dit ontwikkelingsonderzoek bestaat uit een gesprek met ouders over
de ontwikkeling van het kind en een ontwikkelings/intelligentietest die we aanvullen met een
observatie bij onderzoek en een gedragsscreening
met gestandaardiseerde vragenlijsten. Vanuit de
resultaten van het onderzoek bieden we ouders
een advies aan. Het psychologisch onderzoek
wordt uitgevoerd door een gedragswetenschapper
(orthopedagoog of (GZ)psycholoog).
Psychologische consultatie is er zowel voor ouders
als voor collega-professionals. Hierbij kijkt een
gedragswetenschapper kortdurend in de reguliere
setting of thuisomgeving mee met de collega-professional en ouders.
PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK EN
behandeling
Psychologisch onderzoek is altijd handelingsgericht en heeft tot doel het kind en de omgeving
verder te helpen door het in kaart brengen van
klachten, het duiden van gedrag en ontwikkelingsbeeld en het opstellen van een sterkte/zwakteprofiel. Om goede hulp te kunnen bieden kan een
diagnose noodzakelijk zijn. Psychologisch onderzoek kan bestaan uit persoonlijkheidsonderzoek,
intelligentieonderzoek, functieonderzoek, gezinsonderzoek en spelobservatie.
Psychologische behandeling heeft tot doel klachten te verminderen of ouders en kind te leren
omgaan met de beperking of stoornis.
Specifiek voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bieden we psychologische behandeling aan op
de volgende gebieden:
• Angstproblemen
• Acceptatieproblemen en rouw (over de eigen
beperking of beperking van het kind)
• Rouwverwerking (over verlieservaringen)
• Traumabehandeling (EMDR)
• Psycho-educatie (uitleg over een stoornis of
beperking)
• Systeemgesprekken
We werken vanuit een oplossingsgerichte en systeembenadering en (cognitieve) gedragstherapie.
DISCRETE TRIAL TEACHING
(DTT)
DTT is een intensieve gedragstherapie die de ontwikkeling van kinderen met autisme en/of een
ontwikkelingsachterstand stimuleert. Tijdens DTT
9
leert het kind in een één-op-éénsituatie stapsgewijs vaardigheden aan. Hierbij krijgt het kind veel
hulp en is er veel aandacht voor de motivatie van
het kind. Afhankelijk van de mogelijkheden van
het gezin en de dagbesteding of school, krijgt het
kind tussen de 5-15 uur DTT per week. De effectiviteit van de behandeling is wetenschappelijk
onderbouwd door de Radboud Universiteit Nijmegen en diverse andere internationale studies.
AMBULANTE OBSERVATIE EN
diagnostiek
Specifiek voor het jonge kind bieden wij ambulant
onderzoek aan. Kinderen krijgen opvang of begeleiding binnen de eigen peutergroep of kinderopvang. Wanneer er signalen zijn van ontwikkelingsproblematiek kijken wij mee en starten waar nodig
een onderzoekstraject op. Onderzoek bieden wij
op maat aan; passend bij de vraag en klachten van
het kind. Onderzoek kan zowel mono- als multidisciplinair ingezet worden.
Monodisciplinair onderzoek bestaat uit een ontwikkelingsscreening door een gedragswetenschapper of een paramedicus (logopedist, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut).
Multidisciplinair onderzoek bestaat uit onderzoek
door een gedragswetenschapper en paramedici
(logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie) en
observatie door een specialistische pedagogisch
medewerker. Doel van het onderzoek is het helder
krijgen van het ontwikkelingsprofiel van een kind,
een sterkte/zwakte analyse en waar nodig duiding
van een gedragsbeeld. We bundelen de onderzoeksresultaten in een integraal verslag. In het
adviesgesprek bieden we uitleg van resultaten en
een gericht advies voor passende stimulering van
het kind met een ontwikkelingsbeperking binnen
de reguliere setting.
SPECIALISTISCHE
OUDERBEGELEIDING
Specialistische ouderbegeleiding is er voor
• ouders van een kind met een ontwikkelingsbeperking
• ouders van een kind met een stoornis, bijvoorbeeld ASS, ADHD of ODD
• ouders met een verstandelijke beperking.
Centraal staat het versterken van opvoedvaardigheden. Waar nodig vullen wij dit aan met uitleg
en informatie over de specifieke problematiek van
het kind. We werken vanuit de oplossingsgerichte
benadering en de PPG-methodiek.
Hanen Oudercursus
De Hanen Oudercursus is een cursus voor ouders
van een kind met een taalontwikkelingsprobleem,
al dan niet in combinatie met andere ontwikkelingsproblemen. In de cursus leren ouders hoe ze
de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren,
hoe ze de taal aan kunnen passen aan de mogelijkheden van hun kind en hoe ze dagelijkse bezigheden kunnen gebruiken voor de communicatie.
De cursus bestaat uit 6 tot 8 groepsbijeenkomsten
en 3 individuele bezoeken. Er wordt gewerkt met
video-opnames om de interactie tussen ouder en
kind te bespreken. De cursus wordt gegeven door
gecertificeerde logopedisten.
Ambulante dienst DTT
Coaching en ondersteuning door middel van
(online) training van ouders, groepsleiding en leerkrachten bij de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van het kind. Hierbij is er aandacht voor
communicatie, spel, gedragsproblemen en het
aanleren van vaardigheden.
10
SPECIALISTISCHE
schoolvoorbereiding
Voor kinderen van 3-5 jaar waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat, bieden we specialistische
schoolvoorbereiding. Hierbij worden specifieke
methodieken gebruikt die ontwikkeld zijn voor
kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Kinderen leren daarbij in kleine stapjes en spelenderwijs dezelfde vaardigheden aan als kinderen met
een normale ontwikkelingspotentie. Het doel is
dat ze zich (straks) op school kunnen redden.
Er zijn verschillende varianten van specialistische
schoolvoorbereiding mogelijk:
• In de eigen omgeving van het kind: thuis, op
het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of
in de kleuterklas; via coaching van de pedagogisch medewerkers/ leerkracht/ ouder en/
of via individuele contactmomenten met het
kind met één van de specialistische pedagogisch medewerkers van Driestroom.
• In een specialistische groepsomgeving:
wanneer de reguliere omgeving voor het kind
te overprikkelend is en hierdoor de ontwikkeling stagneert of wanneer vanwege gedrag
van het kind de veiligheid van andere kinderen
in het gedrang komt, is een groepsplaatsing
mogelijk voor de periode die het kind nodig
heeft.
SPECIALISTISCHE NASCHOOLSEEN weekendopvang
Driestroom biedt ook buiten schooltijden ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor het kind:
naschoolse opvang, zaterdagopvang, woensdagmiddagopvang, vakantiedagopvang en logeren.
Het doel van deze vormen van opvang is om ouders
te ontlasten in de zorg en het kind een zo prettig
mogelijke tijd te bezorgen met de juiste zorg en
ondersteuning. Ze komen terecht in een huiselijke, gezellige en ontspannen sfeer, het is tenslotte een vrije (mid)dag, vrij weekend of vakantie!
Zorg Binnen Onderwijs
Driestroom onderhoudt al jaren intensieve contacten met het onderwijs. Wij bieden onder andere
Zorg Binnen Onderwijs (ZBO). In overleg met
de leerkracht kan er een zorgbegeleider ingezet
worden op vaste uren in de week. De ondersteuningsvraag en het handelingsplan van de leerling
zijn hierbij het uitgangspunt. Naar aanleiding van
de ondersteuningsvraag wordt de begeleiding individueel of in groepsverband ingezet.
De uren zijn bijvoorbeeld voor extra (preventieve)
begeleiding tijdens het buiten spelen, tijdens vrije
spelmomenten of tijdens (les)activiteiten in de
klas. Doel is de veiligheid van het kind te waarborgen en structuur te handhaven. Het kan ook gaan
om persoonlijke verzorging. Dat is alle op het lijf
gebonden zorg zoals het geven van eten, omkleden
en sanitaire momenten, maar ook het geven van
sondevoeding en medicijnen.
Begeleid zelfstandig wonen
of groepswonen
In deze vorm van ondersteuning verenigen we
zelfstandigheid met de nabijheid van begeleiding.
Binnen de inloop van het groepswonen is er ruimte
voor gezamenlijke activiteiten zoals samen eten of
11
gezelschapspelletjes doen. Het merendeel van de
bewoners houdt echter zijn of haar zelfgekozen
dagindeling aan. Sommige bewoners hebben een
baan, anderen studeren of werken in de dagbesteding. De begeleiding is daarom gericht op ondersteuning in de dagelijkse woon- en werksituatie
van de individuele bewoner.
Begeleid Werken
We zetten ons graag in om jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
Of die afstand wordt gecreëerd door fysieke of verstandelijke beperkingen maakt daarbij niet uit. Het
werk kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook betaald
werk. Begeleid werken kan op allerlei plekken: op
DROOM-plekken van Driestroom of heel ergens
anders.
Specialistische
kinderdagcentra
Deze kinderdagcentra zijn gericht op het bieden
van dagbehandeling in een multidisciplinaire
setting. Begeleiders werken samen met gedragskundigen en paramedici aan behandeling gericht
op de ontwikkeling van het kind. De specialistische kindercentra richten zich op
• Kinderen met EMB
• Kinderen met ASS en gedragsproblematiek
• Kinderen met een onderzoeksvraag die niet in
de reguliere setting kan worden beantwoord.
Behandeling met verblijF
Driestroomhuizen
• Een stabiele woonomgeving is een basis in
de ontwikkeling van een kind. Soms kan het
zijn dat ondersteuning in het eigen gezin niet
(meer) lukt. Driestroom biedt de mogelijkheid
een kind bij een ander gezin te laten wonen
in één van onze Driestroomhuizen. Dit zijn
gezinshuizen waar kinderen met een beperking in een beschermde omgeving op kunnen
groeien. Met ondersteuning van gezinshuisouders bieden we vertrouwde 24-uurs zorg,
behandeling en begeleiding. Kinderen kunnen
daar, onder professionele begeleiding en behandeling, ontdekken wie ze zijn, wat ze willen én
op welke wijze zij hun leven willen gaan vormgeven.
Specialistische woonvormen
• De specialistische woonvormen zijn gericht
op het bieden van verblijf met behandeling
voor kinderen met een ernstige meervoudige
beperking (EMB) of een autismespectrumstoornis (ASS).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Driestroomloket, (0481) 375 555. [email protected]
Wat betekent alledaags geluk voor jou?
www.driestroom.nl
Download