Beleidsplan Technico Korfbal - KC Technico Turnhout

advertisement
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
2015 - 2016
Beleidsplan Technico Korfbal
Baeken Tom & Baeken Fenne
Technico Korfbal
2015 - 2016
0
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Inhoudsopgave
Inleiding ________________________________________________________ 2
Organisatiestructuur _______________________________________________ 3
Organogram ____________________________________________________ 4
Bestuur ________________________________________________________ 5
Takenlijst bestuursleden ____________________________________________ 6
Voorzitter ______________________________________________________ 6
Secretaris ______________________________________________________ 6
Penningmeester _________________________________________________ 6
Wedstrijdsecretariaat _____________________________________________ 7
Materiaalmeester ________________________________________________ 7
Communicatieverantwoordelijke ____________________________________ 7
Sponsoring _____________________________________________________ 7
Verantwoordelijke randactiviteiten __________________________________ 7
Verantwoordelijke kantine _________________________________________ 7
Recreatieverantwoordelijke ________________________________________ 7
Jeugdcomité ____________________________________________________ 8
Jeugdverantwoordelijke _________________________________________ 8
Verantwoordelijke bewegingsschool ________________________________ 8
Psychische ondersteuning ________________________________________ 8
Sportieve cel ___________________________________________________ 8
Trainers ______________________________________________________ 8
Ploegverantwoordelijken _________________________________________ 8
Missie & visie _____________________________________________________ 9
Doelstellingen op korte en lange termijn _____________________________ 10
Uitbouwen ledenwerving ________________________________________ 10
Gediplomeerde trainers bij elke jeugdreeks _________________________ 10
Jeugd-opvolgingsplan __________________________________________ 10
Accommodatie________________________________________________ 10
Sponsoring __________________________________________________ 10
Tevredenheid leden ____________________________________________ 10
Sportieve doelstellingen __________________________________________ 11
Jeugd_______________________________________________________ 11
Kern _______________________________________________________ 11
Recreanten __________________________________________________ 11
1
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Inleiding
De basis van een goed functionerende korfbalvereniging wordt gevormd door de
vrijwilligers. Voor het behoud als werving van deze vrijwilligers, zijn
taakomschrijvingen belangrijk. Deze omschrijving zorgt voor duidelijkheid en
maakt de vereniging beter bestuurbaar. Het is duidelijk wie verantwoordelijk is
voor bepaalde zaken en wat die persoon juist doet.
De taakomschrijving geeft inzicht in wat de vrijwilliger moet kunnen en willen
doen om de betreffende functie uit te voeren. Een functie uitoefenen als
vrijwilliger wil zeggen dat je het vrijwillig doet maar het wil niet zeggen dat het
vrijblijvend is. Door middel van dit beleidsplan maken we duidelijk wat de taken
en de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende functies binnen onze club.
2
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Organisatiestructuur
Bij het opstellen van de organisatiestructuur is er gekeken welke taken met
elkaar verbonden zijn. de bestuursleden hebben elk een bepaalde taak. Het
organogram geeft dit duidelijk weer.
3
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Organogram
Technico Korfbal – Raad van Bestuur
Voorzitter
Jan Geivers
Secretaris
Tom Baeken
Penningmeester
Karen Proost
Wedstrijdsecretariaat
Robin Scheltens
Materiaalmeester
Tom Vervecken
Communicatieverantwoordelijke
Fenne Baeken
Sponsoring
Jan Peeters
Verantwoordelijke randactiviteiten
Jan Peeters
Verantwoordelijke kantine
Wilfried Luyckx
Recreatieverantwoordelijke
Fenne Baeken
Jeugdcomité
Sportieve cel
Jeugdverantwoordelijke
Toke Kivit
Verantwoordelijke bewegingsschool
Fenne Baeken
Psychische ondersteuning
Greet Verbeek & Ellen Broeckx
Trainers
Kern
Jef Verbeek & Tinne Van der Eycken
U16
Quinten Baeken
U14
Nathalie Ooms & Dirk Geivers
U12
Toke Kivit & Achraf El Yakhloufi
U8
Koen Peeters
Kids
Fenne Baeken
Recreanten
Fenne Baeken
U16
Tom Baeken
U14
Jan Peeters
U12
Sofie Verhoeven
Ploegverantwoordelijken
4
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Bestuur
Vergaderfrequentie
Elke derde donderdag van de maand.
Verslaggeving
Schriftelijk door de secretaris
Taak
De gezamenlijke verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden van het bestuur
zijn:
-
Het behartigen van de verenigingsbelangen in zijn totaliteit
Één maal per maand bij elkaar komen in vergadering, waarbij één maal
per twee maanden ook de beleidszaken besproken worden
Toezien op de uitvoering van en het bijstellen van het beleidsplan
Contacten met de KBKB onderhouden
Contacten met gemeente(n) en district(en) onderhouden
Vergaderingen van KBKB, VZW, … bezoeken
Het bestuur zal het financieel en organisatorisch kader scheppen om korfbal
mogelijk te maken en vorm en inhoud te geven. Het bestuur heeft oog voor en
zet zich in voor de vrijwilligers, zodat zij ook plezier beleven in hun werk voor de
vereniging.
Het bestuur streeft ernaar de leden te betrekken bij verenigingstaken waarbij ze
hun eigen verantwoordelijkheid hebben en kennen.
Het bestuur zorgt ervoor dat er naast korfbal ook activiteiten zijn om de binding
tussen de leden en de uitstraling naar de gemeenschap te verbeteren.
Een kwalitatief goede en veilige accommodatie is noodzakelijk voor verantwoorde
sportbeoefening.Dde vereniging zorgt in samenwerking met de gemeente voor
een kwalitatief hoogwaardige accommodatie.
5
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Takenlijst bestuursleden
Voorzitter
-
Leiden van vergaderingen.
Stimuleren van bestuursleden waar nodig.
Stimuleren van de samenhang binnen de vereniging.
Zorgen voor navolging en opvolging van de statuten en de besluiten van
het bestuur.
Vertalen van het beleid en de regelementen van de KBKB naar
verenigingsbeleid.
Vertegenwoordigen van de club naar de KBKB, de gemeente en andere
verenigingen.
Secretaris
-
Verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda van de
vergaderingen.
Verantwoordelijk voor het plannen van de vergaderingen.
Fungeren als digitaal postadres van de vereniging ([email protected])
en zorgen voor de doorzending van de digitale verenigingspost naar de
juiste personen.
Samenstellen en indienen van subsidieaanvragen.
Ondertekenen, verzenden en bewaren van een afschrift van stukken
namens het bestuur.
Beheren en onderhouden van het archief van de club.
Verantwoordelijk voor het bijhouden en actualiseren van de ledenlijst.
Onderhouden van contacten met de KBKB en gemeentelijke instanties.
Zorgen voor nieuwe inschrijvingen.
Zorgen voor de tijdige inschrijving van de veldcompetitie.
Zorgen voor de tijdige inschrijving van de beker.
Zorgen voor de tijdige inschrijving van de zaalcompetitie.
Tijdig doorgeven van de spelerslijsten voor de veldcompetitie.
Tijdig doorgeven van de spelerslijsten voor de zaalcompetitie.
Bijstaan van wedstrijdsecretaris en vervangen bij afwezigheid.
Voeren van gesprekken met trainers met een financiële vergoeding, na
goedkeuring van het bestuur.
Gesprekken voeren met trainers, na goedkeuring van het bestuur.
Penningmeester
-
Verantwoordelijk voor een goede financiële bedrijfsvoering.
Verwerken van facturen in/uit en sponsorgelden.
Instaan voor het beheer van de kantine-inkomsten en –uitgaven, in
samenwerking met de kantineverantwoordelijke.
Verantwoordelijk voor het betalingsverkeer van de vereniging.
Informeert het bestuur elk kwartaal over de financiële stand van zaken.
Dit aan de hand van een financiële rapportage waarin onderscheid
gemaakt wordt tussen inkomsten en uitgaven.
Archiveren van alle originele sponsorcontracten.
Controleren van betalingen lidgelden. Verzoeken tot betaling.
6
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Wedstrijdsecretariaat
-
Klaarmaken van wedstrijdformulieren voor thuiswedstrijden.
Verzenden van wedstrijdformulieren na elke wedstrijd (thuis en uit).
Zorgen voor verzekeringsformulieren.
Doorgeven uitslag van thuiswedstrijden aan uitslagcentrale.
Behandelen wedstrijdverschuivingen.
Aanvragen zalen voor trainingsuren en competitiewedstrijden.
Materiaalmeester
-
Onderhoud en opvolging alle korfbalmateriaal.
Aankopen van nieuw materiaal, na goedkeuring van het bestuur.
Communicatieverantwoordelijke
-
Onderhouden van de website (http://technicokorfbal.weebly.com/).
Onderhouden van de Facebook-pagina (Jeugdwerking Technico Korfbal).
Verantwoordelijk voor de inkomende klachten om deze door te geven aan
het bestuur.
Zorgen voor duidelijke communicatie naar de club toe op de algemene
vergadering.
Sponsoring
-
Tekenen van sponsorcontracten, na goedkeuring van het bestuur.
Maken van afspraken met sponsors.
Aanbrengen van nieuwe sponsors.
Aangebrachte sponsors door andere leden aanspreken.
Verantwoordelijke randactiviteiten
-
Organiseren van activiteiten voor de club.
Zoeken van hulp voor deze activiteiten.
Verdelen van taken voor deze activiteiten.
Verantwoordelijke kantine
-
Uitvoering geven aan de werkzaamheden die nodig zijn in de kantine.
Adviseren het bestuur over alle horeca-aangelegenheden binnen de club.
Verantwoording afleggen aan het bestuur.
Organiseren en toezicht houden op de inkom tijdens de zaalcompetitie.
Inkopen van drank en overige artikelen.
Maken van prijsafspraken.
Beheren van de kas en overdragen van het geld aan de penningmeester.
Recreatieverantwoordelijke
-
Plannen en afspreken wedstrijden voor de recreanten.
Onderhouden van contacten met KBKB in verband met recreatie.
7
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Jeugdcomité
Jeugdverantwoordelijke
-
Verantwoordelijk voor alle leden tussen 8 en 19 jaar oud.
Uitdelen van brieven in lagere scholen en middelbare scholen.
Geven van initiaties aan lagere scholen.
Verantwoordelijke bewegingsschool
-
Verantwoordelijk voor alle leden tussen 4 en 7 jaar oud.
Uitdelen van brieven in kleuterscholen en lagere scholen.
Geven van initiaties aan kleuterscholen.
Psychische ondersteuning
-
Opvolgen psychische problemen jeugdspelers.
Begeleiden spelers met psychische problemen.
Doorgeven van de evolutie van de spelers met psychische problemen aan
het bestuur.
Sportieve cel
-
Uitzetten van de richtlijnen die alle trainers kunnen volgen. Dit vertaalt
zich in het jeugdsportbeleidsplan.
Organiseren trainingssessies die zich richten op het aanleren van
specifieke vaardigheden zoals in het jeugdsportbeleidsplan.
Aanbieden van ondersteuning en hulp aan de trainers in de vorm van
uitleg en tips.
Observeren van trainingen en signaleren van problemen.
Invullen van vaardigheidsformulier voor elk kind, minimaal 2 keer per jaar,
in samenwerking met de trainer.
Trainers
-
Training geven aan het team.
Opvolgen van de spelers, in samenwerking met de sportieve cel.
Eventuele problemen die zich in het team bevinden, bespreken met de
betrokken partijen.
Wanneer er geen ploegverantwoordelijke is, neemt de trainer deze taken
ook op zich.
Ploegverantwoordelijken
-
De nodige informatie geven aan nieuwe spelers van het team.
Invullen van het wedstrijdformulier bij alle wedstrijden.
Verantwoordelijk voor de communicatie binnen het team.
8
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Missie & visie
Technico KC stelt zich tot doel:
-
Het aanbieden en beoefenen van korfbal in al zijn vormen.
Bijdrage leveren aan de sociale vorming en ontspanning van de leden.
Ieder lid moet op zijn/haar eigen wijze kunnen korfballen. Dit wil zeggen
dat we zowel prestatiegericht als recreatief korfbal aanbieden, zonder het
verenigingsleven uit het oog te verliezen.
Technico KC wil korfbal aanbieden op maat van iedereen. We willen ervoor
zorgen dat elk lid kan spelen en trainen in een ploeg waar hij/zij zich goed voelt
zowel sociaal als op basis van kwaliteiten. Voor jeugdleden is het belangrijk dat
zij kunnen spelen in hun eigen leeftijdscategorie.
Technico KC wil korfbal gebruiken als opvoedend element. Korfbal is een
gemengde sport. De leden leren van jongs af aan omgaan met de andere sekse.
Wij vinden dit een zeer belangrijk element in de ontwikkeling van het kind. Door
het beoefenen van een teamsport behoort discipline, tucht en fair-play tot onze
basisprincipes.
Technico KC wil een club zijn met doorstroming. We willen ervoor zorgen dat er
voor iedereen opvang en doorstroommogelijkheden zijn. Dit werkt in 2 richtingen
nl.
-
Opbouwende doorstroming: we moeten ervoor zorgen dat we onze eigen
jeugd opleiden tot mogelijke kernspelers. Dit door aan elke jeugdploeg een
gediplomeerde trainer toe te wijzen.
Afbouwende doorstroming: we moeten ervoor zorgen dat de kernspelers
die afbouwen, kansen krijgen in lagere reeksen, en op deze manier andere
spelers naar een hoger niveau brengen.
Technico KC wil een club zijn met een goede accommodatie. Om elk lid gepast te
laten trainen en spelen is het noodzakelijk om over een goede accommodatie te
beschikken.
Technico KC wil een club zijn waar mensen graag vertoeven. Men wordt niet
alleen lid om sportief bezig te zijn, maar ook om via nevenactiviteiten een vorm
van ontspanning te zoeken na een drukke werkweek. De sociale contacten
tussen de leden is naar ons inziens zeer belangrijk voor de tevredenheid van de
leden. Deze tevredenheid stralen zij uit naar buiten. We willen deze tevredenheid
en contacten stimuleren door het organiseren van extra activiteiten.
Technico KC wil een club zijn waar de leden meewerken aan de werking. Een
club als Technico KC is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We
vinden het dan ook de taak van alle leden om hun steentje bij te dragen. Het
gezegde "Vele handen maken licht werk" is hier zeker van toepassing.
Technico KC wil een financieel gezonde club zijn. Als club streven we ernaar om
een gezond evenwicht te zoeken tussen inkomsten en uitgaven. Via het zoeken
van sponsoring is dit evenwicht makkelijker te behouden. Het is van groot belang
dat iedereen achter deze visie staat. Om vooruit te gaan moeten alle neuzen in
dezelfde richting wijzen.
9
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Doelstellingen op korte en lange termijn
Uitbouwen ledenwerving
Kinderen van 4 – 5 jaar maken in de korfbalspeeltuin op een speelse manier
kennis met korfbal. Verschillende bewegingsvaardigheden worden aangeleerd.
Door werving van 6 – 14 jarigen leggen we een basis voor latere jeugdploegen
en de toekomst van de club. We moeten ons eerst rechten naar kwantiteit om zo
de kwaliteit te verhogen.
Doordat we 3 gratis proeftrainingen aanbieden voor elk nieuw lid, proberen we
de instap naar onze club minder groot te maken.
-
Zelf initiatieven ondernemen: vriendjesdag, schoolinitiatie, …
Indien nodig samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.
Gediplomeerde trainers bij elke jeugdreeks
De trainers moeten gestimuleerd worden om minstens de initiatorcursus te
volgen. Ook het volgen van cursussen of bijscholingen, aangeboden door de
KBKB, moet gestimuleerd worden.
Jeugd-opvolgingsplan
Elk jeugdlid ontwikkelt zich anders, elke trainer geeft anders training. Om dit in
goede banen te leiden is er een structuur nodig die de lijnen uitzet.
-
Een lange termijnvisie opstellen doorheen de jeugdopleidingen.
Een evolutie – evaluatieplan per jeugdlid, zodat elk lid de nodige aandacht
en ondersteuning krijgt.
Accommodatie
Er wordt regelmatig gekeken naar eventuele nieuwe mogelijkheden voor de
accommodaties.
Binnen-accommodatie
We hebben drie sportzalen tot onze beschikking:
-
Technico sporthal
Sporthal Heilig Graf
Sporthal Thomas More
Buiten-accommodatie
We hebben één kunstgrasveld tot onze beschikking.
Sponsoring
Deze extra inkomsten zorgen voor meer ademruimte en tot meer mogelijkheden.
We willen onze leden dan ook stimuleren om mee op zoek te gaan naar nieuwe
sponsors.
Tevredenheid leden
We richten extra activiteiten in die de sociale contacten tussen de leden
bevorderd. Daarnaast kunnen ze met problemen, vragen en klachten altijd
terecht bij de communicatieverantwoordelijke of ploegverantwoordelijken.
10
Beleidsplan Technico Korfbal
2015 - 2016
Sportieve doelstellingen
Kwaliteitsvolle leiding en begeleiding aanbieden voor alle spelers.
Jeugd
-
Proberen om 1 ploeg in elke jeugdreeks te hebben.
1ste klasse-waardige jeugdploegen.
Speelmogelijkheid voor U8 en U10.
Kern
-
Proberen om zowel op het veld en in de zaal in de 2de klasse te blijven.
Recreanten
-
1 recreantenploeg die af en toe wedstrijden speelt.
1 recreantenploeg die geen wedstrijden speelt.
11
Download