2016-09-03-verslag-bijeenkomst-vve

advertisement
Platform duurzame VvE’s Capelle aan den IJssel
Verslag van de bijeenkomst op 9 maart 2016
Om 18.45 uur stonden de eerste deelnemers aan de bijeenkomst van 9 maart voor de deur.
Thema was ‘Vergroening van het meerjarenonderhoudsplan’. In totaal konden we op deze
avond 61 deelnemers begroeten.
Wethouder Josien van Cappelle nam de aftrap voor haar rekening. Met veel enthousiasme
vertelde ze hoe belangrijk het – ook voor de gemeente – is als VvE’s elkaar weten te vinden.
“Wij steunen dit initiatief, dat deel uitmaakt van de Duurzaamheidsagenda 2015-2018, van
harte”, zei de wethouder. Ze meldde veel geleerd te hebben van het werkbezoek dat ze
enkele weken voor de bijeenkomst had gebracht aan de VvE’s Akkerwinde en Dotterlei, die
zich verenigd hebben in een Vereniging voor Beheer en Onderhoud.
Na een korte uitleg over het programma was het woord aan Mimi Slauerhoff van VvE’s met
Energie. Zij vertelde over het doel van avond: “Bij onze projecten streven we naar ‘Nul op de
meter’ (NoM): woningen of complexen die evenveel energie opwekken als ze verbruiken.
De cursus ‘VvE en duurzaamheid die we met dat doel opgezet hebben, geeft de deelnemers
informatie over de weg naar dat doel.”
Daarna gingen de deelnemers aan de slag. Centrale vraag was: hoe ziet de
meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) er uit en welke mogelijkheden voor verduurzaming
zijn er?
Bijkomende vragen:





Wat betekenen de maatregelen (en de investering) voor de periodieke bijdrage?
Is een nulmeting noodzakelijk?
Hoeveel jaar beslaat de MJOP?
Welke maatregelen zijn nodig om naar NoM te gaan?
Hoe plan je dat allemaal?
Een VvE is eigenlijk al een duurzame organisatie, stelde Mimi Slauerhoff. “Ze onderhoudt
immers het complex. Alleen: in de MJOP zijn meestal geen duurzaamheidsmaatregelen
opgenomen. Het is verstandig om dat wel te gaan doen, want in 2050 moet ook de
bestaande bouw in Nederland energieneutraal zijn.”
De aanwezigen hadden ook wel ideeën om de VvE te verduurzamen:





Digitaal lezen van stukken
HR++-glas aanbrengen
Vensterglas dat energie opwekt
Hydrofoor vraaggestuurd maken
Glaspanelen op de balustrade
Energiewijzercapelle.nl


Ludiek: een oplossing voor de grote hoeveelheid liftbewegingen die wordt gemaakt
omdat alle bewoners hun krant uit de brievenbus halen.
Let op de staat van onderhoud van het gebouw.
Over de lengte van de MJOP was discussie: de meningen liepen uiteen van 5 tot 50 jaar.
Duidelijk was dat een zo lang mogelijke periode verstandig is. Dus inderdaad: 50 jaar.
Over de gevolgen voor de VvE-bijdrage:
De investering wordt deels terugverdiend door de lagere kosten voor energie. Een verhoging
(eventueel tijdelijk) van de bijdrage zal vaak noodzakelijk blijken.
Nulmeting: deze is absoluut noodzakelijk om te weten:



De staat van de bouwkundige en installatietechnische aspecten
De hoeveelheid energie die het gebouw verbruikt
Waar de energie heen gaat.
Energieneutraal is het einddoel:




Een helder doel
Zicht op vermindering van kosten
Geen onnodige of halve maatregelen
2050: bestaande bouw energieneutraal.
Corine Erades (VvE’s met Energie) ging in op de praktische uitvoering van verduurzaming.
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.
Pakketten
Tip 1: denk niet in labelstappen maar in pakketten. Dan hoeft niet elke keer om
toestemming van de vergadering van eigenaars te worden gevraagd. Dat gebeurt
maar drie of vier keer omdat elke keer wordt gestemd over een pakket.
Tip 2: denk niet in terugverdientijden maar neem verduurzaming op in het reguliere
onderhoud en stel comfortverbetering voorop.
Vragen die gesteld moeten worden:




Hoe staat ons gebouw ervoor?
Wat stroomt er aan energie doorheen?
Hoe kunnen we dat verbruik verminderen?
Hoe gaan we de maatregelen betalen?
Energiewijzercapelle.nl
Belangrijk:







Neem maatregelen in de juiste volgorde
Stort de bespaarde bedragen in het reservefonds
Stel maatregelen eventueel uit om mogelijkheden te creëren
Doe sommige dingen zelf
Laat de markt meedenken
Koppel maatregelen aan waardevermeerdering
Verhoog eventueel tijdelijk de VvE-bijdrage of sluit een lening af.
Aan het eind van de bijeenkomst bleek dat al 18 mensen zich hadden aangemeld voor de
cursus ‘VvE en duurzaamheid’. In vier avonden krijgen de deelnemers alle informatie over
technische, juridische en financiële zaken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
besluitvorming en het verkrijgen van draagvlak.
Toekomst platform
Carola Peters vertelde dat dankzij de ondersteuning van de gemeente de bijeenkomsten
voorlopig kosteloos zijn voor de deelnemers. Ze gaf de aanwezigen nog wat onderwerpen
mee die eventueel in toekomstige bijeenkomsten aan de orde kunnen komen:





(Brand)veiligheid
Toegankelijkheid
Totaalonderhoud
Gevelproblemen
Warmte en energiebesparing.
Op basis van de ingevulde vragenlijsten wordt bepaald welke onderwerpen aan bod komen
tijdens de volgende netwerkbijeenkomst op 8 juni a.s.
Energiewijzercapelle.nl
Download