uittreksel uit het register van beraadslagingen van de raad

advertisement
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN MAANDAG 7
JANUARI 2013
DAGORDE
Openbare zitting
PUNT 1 :KENNISGEVING DOOR DE OCMW-SECRETARIS VAN DE VERKIEZING VAN DE OCMWRAADSLEDEN EN HET ONDERZOEK VAN HUN GELOOFSBRIEVEN DOOR DE GEMEENTERAAD
TOELICHTING:
Gelet op het OCMW decreet inzonderheid art. 16§3, 2elid;
De OCMW secretaris geeft kennis van het besluit van de Gemeenteraad van 2 januari 2013 houdende de
verkiezing van 9 OCMW raadsleden na onderzoek van de geloofsbrieven, waaruit blijkt dat
Naam en voornaam van het verkozen-werkend lid
Naam en voornamen van de opvolgers in de volgorde
waarin die zijn voorbestemd om het werkend lid te
vervangen
Document1
1/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
werden verkozen als werkend OCMW-raadslid;
VOORSTEL VAN BESLUIT:
ARTIKEL 1: de aanwezigen nemen kennis van het besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2013.
PUNT 2 :EEDAFLEGGING OCMW-RAADSLEDEN
TOELICHTING:
Proces-verbaal van eedaflegging en aanstelling van de werkende leden van de RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van BERLARE
Ondergetekende, XXXX , voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Berlare verklaart dat hij op
heden,7 januari 2013, overeenkomstig artikel 16§4 van het OCMW decreet, de eed heeft afgenomen
van de volgende personen die voor hem verschenen zijn en die bij beslissing van de gemeenteraad van
2 januari 2013 tot werkende leden of opvolgers van de raad voor maatschappelijk welzijn werden
verkozen :
(volgorde van gemeenteraadsbesluit).
……..
……..
De beëdigde personen voldoen aan al de vereisten van verkiesbaarheid en bevinden zich niet in één van
de gevallen van onverenigbaarheid voorzien in artikel 20 van het OCMW decreet;
De voornoemde leden hebben om beurt de wettelijk voorgeschreven eed afgelegd :
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”
Van deze eedaflegging werd telkens een afzonderlijke akte opgemaakt, welke door mezelf en het lid
werden ondertekend, waarna de verschijnende partij werd aangesteld verklaard in de hoedanigheid van
WERKEND LID van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De voorzitter van de gemeenteraad
De leden-verschijners
Document1
2/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
VOORSTEL VAN BESLUIT:
PUNT 3 :VERKIEZING VAN DE VOORZITTER
TOELICHTING:
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 19/12/2008 en latere wijzigingen en inzonderheid op artikel 53;
Gelet op de voordrachtakte, voor de installatievergadering aan de OCMW-secretaris overhandigd, door
(6) verkozen raadsleden namelijk …………………., waarbij raadslid Gunther Cooreman wordt voorgedragen
als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het feit dat de secretaris de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voor de zitting
ontving en overhandigde aan de voorzitter van de installatievergadering;
Overwegende dat de voordrachtakte door meer dan de helft van de raadsleden werd ondertekend, dat
de voordrachtakte eveneens werd ondertekend door een meerderheid van de personen die verkozen
werden door de gemeenteraad en die voorkwamen op dezelfde voordrachtakte, vermeld in artikel 10§1
van het hoger vermelde decreet en die tevens de eed aflegden;
Overwegende dat de ingediende akte voldoet aan de voorwaarden van artikel 53 en dus ontvankelijk is;
dat ………….derhalve als voorzitter verkozen kan worden verklaard;
VOORSTEL VAN BESLUIT:
ARTIKEL 1: Gunther Cooreman wordt verkozen als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
door aanvaarding van een ontvankelijke voordrachtakte.
Document1
3/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
ART. 2: deze beslissing wordt binnen de twintig dagen ter kennis gebracht van de Vlaamse Regering en
onverwijld meegedeeld aan het gemeentebestuur.
PUNT 4 :BESLISSING TOT HET AL DAN NIET OPRICHTEN VAN HET VAST BUREAU EN VASTSTELLEN VAN
DE BEVOEGDHEDEN
TOELICHTING:
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 19/12/2008 en latere wijzigingen, en inzonderheid op artikel 60;
Gehoord het voorstel van de voorzitter tot oprichting van een vast bureau met volgende bevoegdheden;
BEVOEGDHEDEN VAST BUREAU
1. Alle zaken die in de rechtspositieregeling worden toegewezen aan de bevoegdheden van het vast
bureau, waaronder het optreden als aanstellende overheid en optreden als tuchtoverheid over de
personeelsleden, met uitzondering van de functies van secretaris en financieel beheerder,ombudsman
en van de leden van het managementteam.
Het vast bureau treedt ook op als tuchtoverheid voor de personeelsleden die door de raad voor
maatschappelijk welzijn zijn aangesteld, voor de feiten die dat orgaan vaststelt of waarvan het kennis
heeft gekregen na de delegatie.
2 Vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan als het gaat om een opdracht die nominatief in
het vastgestelde budget is opgenomen, het geen gesubsidieerde werken betreft en als het gaat om het
verschaffen van roerende zaken tot het bedrag van € 9500 per investeringsproject
Het vast bureau kan afwijkend van artikel 31 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
boekhouding en administratieve organisatie van het OCMW ook het verschaffen van roerende zaken
onder de 2500 euro als investering beschouwen, op voorstel van de financieel beheerder. Zaken onder
de 500 euro worden nooit als investering beschouwd.
3. het vast bureau kan in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden op eigen initiatief
de bevoegdheden betreffende de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning, en de uitvoering van
Document1
4/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
overheidsopdrachten uitoefenen. Deze beslissingen worden ter kennisgegeven in de eerstvolgende
zitting van de raad.
4. Het budgethouderschap over het personeel, voor wat betreft het aanstellen en ontslaan van het
personeel en het optreden als tuchtoverheid, en het budgethouderschap over de investeringsprojecten
van 2500 tot 9500 euro.
conform art 162§4 kan het vast bureau als bevoegde budgethouder beslissen, onder de door hen
bepaalde voorwaarden, de goedkeuring van de te betalen bedragen toe te vertrouwen aan de secretaris
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn kan die bevoegdheid niet delegeren
5.Decretale bevoegdheid: Het vast bureau is, overeenkomstig art. 80, §2 van het OCMW-decreet
bevoegd voor het aanstellen in spoedeisende gevallen van een waarnemend secretaris of financieel
beheerder. Deze beslissing vervalt indien ze niet bekrachtigd wordt door de raad in de eerstvolgende
zitting. Ook is het vast bureau, overeenkomstig en conform art. 114 van het OCMW-decreet bevoegd
voor de evaluatie van de secretaris en financieel beheerder.
6. Leden van vast bureau kunnen waarnemend lid zijn van de toezichtscommissie over het systeem I
beheer in het woonzorgcentrum; het verslag wordt aan het vast bureau ter kennis gegeven.
7. Adviesverstrekking aan de raad.
VOORSTEL VAN BESLUIT:
ARTIKEL 1: er wordt een vast bureau opgericht dat zal bestaan uit 3 leden met inbegrip van de
voorzitter.
ART. 2: De bevoegdheden van het vast bureau worden in afwachting van de hervaststelling van het
huishoudelijk reglement bepaald als volgt :
BEVOEGDHEDEN VAST BUREAU
Document1
5/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
1. Alle zaken die in de rechtspositieregeling worden toegewezen aan de bevoegdheden van het vast
bureau, waaronder het optreden als aanstellende overheid en optreden als tuchtoverheid over de
personeelsleden, met uitzondering van de functies van secretaris en financieel beheerder,ombudsman
en van de leden van het managementteam.
Het vast bureau treedt ook op als tuchtoverheid voor de personeelsleden die door de raad voor
maatschappelijk welzijn zijn aangesteld, voor de feiten die dat orgaan vaststelt of waarvan het kennis
heeft gekregen na de delegatie.
2 Vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan als het gaat om een opdracht die nominatief in
het vastgestelde budget is opgenomen, het geen gesubsidieerde werken betreft en als het gaat om het
verschaffen van roerende zaken tot het bedrag van € 9500 per investeringsproject
Het vast bureau kan afwijkend van artikel 31 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
boekhouding en administratieve organisatie van het OCMW ook het verschaffen van roerende zaken
onder de 2500 euro als investering beschouwen, op voorstel van de financieel beheerder. Zaken onder
de 500 euro worden nooit als investering beschouwd.
3. het vast bureau kan in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden op eigen initiatief
de bevoegdheden betreffende de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning, en de uitvoering van
overheidsopdrachten uitoefenen. Deze beslissingen worden ter kennisgegeven in de eerstvolgende
zitting van de raad.
4. Het budgethouderschap over het personeel, voor wat betreft het aanstellen en ontslaan van het
personeel en het optreden als tuchtoverheid, en het budgethouderschap over de investeringsprojecten
van 2500 tot 9500 euro.
conform art 162§4 kan het vast bureau als bevoegde budgethouder beslissen, onder de door hen
bepaalde voorwaarden, de goedkeuring van de te betalen bedragen toe te vertrouwen aan de secretaris
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn kan die bevoegdheid niet delegeren
5.Decretale bevoegdheid: Het vast bureau is, overeenkomstig art. 80, §2 van het OCMW-decreet
bevoegd voor het aanstellen in spoedeisende gevallen van een waarnemend secretaris of financieel
beheerder. Deze beslissing vervalt indien ze niet bekrachtigd wordt door de raad in de eerstvolgende
zitting. Ook is het vast bureau, overeenkomstig en conform art. 114 van het OCMW-decreet bevoegd
voor de evaluatie van de secretaris en financieel beheerder.
Document1
6/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
6. Leden van vast bureau kunnen waarnemend lid zijn van de toezichtscommissie over het systeem I
beheer in het woonzorgcentrum; het verslag wordt aan het vast bureau ter kennis gegeven.
7. Adviesverstrekking aan de raad.
PUNT 5 :VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET VAST BUREAU
TOELICHTING:
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 19/12/2008 en latere wijzigingen, en inzonderheid op artikel 60§3&4;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 9 leden; dat het vast bureau
derhalve bestaat uit 3 leden met inbegrip van de voorzitter; dat er dus 2 leden voor het vast bureau te
verkiezen zijn;
Gelet op het feit dat alle leden, met uitzondering van de voorzitter verkiesbaar zijn;
Gelet op de geheime stemming, waaraan alle 9 leden deelnemen en waarvoor ieder lid één stembiljet
ontvangt;
Overwegende dat in de stembus 9 stembiljetten werden gevonden; dat de stemopneming de volgende
uitslag geeft :
Overwegende dat de raadsleden………………..en ……………de meeste stemmen behaalden en dus verkozen
zijn als lid van het vast bureau;
Overwegende dat het vast bureau na de verkiezing en met inbegrip van de voorzitter bestaat uit leden
van verschillend geslacht; dat het vast bureau dus rechtsgeldig is samengesteld overeenkomstig artikel
60§4 van het OCMW decreet;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Document1
7/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
VOORSTEL VAN BESLUIT:
ARTIKEL 1: de beëdigde en geïnstalleerde leden,……………..en…………………..worden gekozen tot lid van
het vast bureau.
ART. 2: Deze beslissing wordt binnen de twintig dagen ter kennis gebracht van de Vlaamse Regering en
onverwijld meegedeeld aan het gemeentebestuur.
PUNT 6 :BESLISSING TOT HET AL DAN NIET OPRICHTEN VAN BIJZONDERE COMITÉS EN VASTSTELLEN
VAN DE BEVOEGDHEDEN
TOELICHTING:
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 19/12/2008 en latere wijzigingen, en inzonderheid op artikel 60;
Overwegende dat de uitgebreidheid van de maatschappelijke dienstverlening binnen ons OCMW noopt
tot een taak- en bevoegdheidsverdeling tussen de organen; dat er voor het aansturen van de activiteiten
van de sociale dienst nood is aan een bijzonder comité dat belast wordt met de opvolging van sociale
dossiers en het nemen van maatregelen om de werking van die dienst te optimaliseren; dat daartoe een
bijzonder comité voor de sociale dienst wordt opgericht;
Overwegende dat de samenstelling van het bijzonder comité voor de sociale dienst moet worden
bepaald door de raad; dat het omwille van een efficiënte communicatie en administratieve eenvoud
aangewezen is om het aantal leden te beperken tot het minimum aantal zoals bepaald in artikel 60§3
van het hoger vermelde decreet, zijnde 3 leden
Overwegende dat de bevoegdheden van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden bepaald in
het huishoudelijk reglement;
Gelet op de mondelinge stemming;
VOORSTEL VAN BESLUIT:
Document1
8/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
ARTIKEL 1: er wordt een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht dat zal bestaan uit 3 leden
met inbegrip van de voorzitter.
ART. 2: De bevoegdheden van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden in afwachting van de
hervaststelling van het huishoudelijk reglement bepaald als volgt :
BEVOEGDHEDEN BIJZONDER COMITÉ
1. de bevoegdheden inzake individuele maatschappelijke dienstverlening en verhaal, genomen
met toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
2. Het BCSD is tevens budgethouder voor deze bevoegdheden.
Met behoud van de toepassing van artikel 162, § 4, is subdelegatie voor die bevoegdheden niet
mogelijk. (zie artikel 52 ocmw-decreet)het BCSD kan ten allen tijde adviezen formuleren aan de
raad ten behoeve van de sociale dienstverlening en het sociaal beleid van het OCMW.
PUNT 7 :VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
TOELICHTING:
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 19/12/2008 en latere wijzigingen, en inzonderheid op artikel 60§3&4;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij beslist werd om een
bijzonder comité voor de sociale dienst op te richten met 3 leden met inbegrip van de voorzitter;
Overwegende dat er dus 2 leden voor het bijzonder comité voor de sociale dienst te verkiezen zijn;
Gelet op de geheime stemming, waaraan alle 9 leden deelnemen en waarvoor ieder lid één stembiljet
ontvangt;
Document1
9/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
Overwegende dat in de stembus, na de stemming 9 stembiljetten werden gevonden; dat de
stemopneming de volgende uitslag geeft :
VOORSTEL VAN BESLUIT:
ARTIKEL 1: de beëdigde en geïnstalleerde leden, …………….en ……………………., worden verkozen tot lid van
het bijzonder comité voor de sociale dienst.
ART. 2: Deze beslissing wordt binnen de twintig dagen ter kennis gebracht van de Vlaamse Regering en
onverwijld meegedeeld aan het gemeentebestuur.
PUNT 8 :AANWIJZING DOOR DE VOORZITTER VAN ZIJN MOGELIJKE VERVANGERS EN HUN RANGORDE
TOELICHTING:
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 19/12/2008 en latere wijzigingen en inzonderheid op artikel 54;
Gelet op het feit dat er geen ondervoorzitters zijn;
Gelet op de aanwijzing van de volgende personen door de voorzitter als zijn vervangers in volgende
rangorde :
1.
2.
VOORSTEL VAN BESLUIT:
ARTIKEL 1: kennis te nemen van de aanwijzing door de voorzitter van zijn vervangers als volgt :
1.
2.
Document1
10/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
PUNT 9 :AKTE NEMEN VAN DE AANSTELLING VAN DE ONTVANGER ALS FINANCIEEL BEHEERDER
TOELICHTING:
Gelet op Artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het decreet
van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en van diverse bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en betreffende de uitvoering van artikel 280,§1 van het
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, dat bepaalt: “De raad voor maatschappelijk welzijn stelt in zijn
installatievergadering op de derde werkdag na de installatievergadering van de gemeenteraad in januari
2013 de ontvanger aan als financieel beheerder, met behoud van de verworven rechten inzake het
geldelijk statuut met toepassing van artikel 280, §1 van het van het decreet van 19 december 2008
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De OCMW-raad moet derhalve volgens
bovenvermeld art. 3 en conform de omzendbrief BB 2012/02 van 19 oktober 2012 formeel akte nemen
van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van ontvanger in het ambt van financieel
beheerder.
Gelet op de omzendbrief BB 2012/02, die eveneens het volgende bepaalt : “De huidige titularissen van
het ambt van OCMW-ontvanger worden allemaal ambtshalve aangesteld als financieel beheerder. De
raden worden geacht formeel akte te nemen van het volledig in werking treden op 1 januari 2013 van
alle decreetsbepalingen betreffende het ambt van financieel beheerder, in het bijzonder de
inwerkingtreding van artikel 75, §1 van het OCMW-decreet, dat formeel het ambt van financieel
beheerder instelt. (…) De wijziging van de ambtsbenaming brengt ook geen wijziging mee van de
rechtspositieregeling die op hen van toepassing is.
Het OCMW heeft derhalve de plicht op de installatievergadering van heden mevrouw Iris Dekeyzer
huidig titularis OCMW-ontvanger - aan te stellen als financieel beheerder van het OCMW- Berlare met
behoud van haar verworven rechten inzake geldelijk statuut.
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
VOORSTEL VAN BESLUIT:
ARTIKEL 1: De OCMW-raad neemt akte van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van
ontvanger in het ambt van financieel beheerder. De huidige titularis van het ambt van OCMWontvanger mevrouw Iris Dekeyzer wordt hierdoor ambtshalve aangesteld als financieel beheerder met
behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 280§1 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008
De raad neemt eveneens formeel akte van het volledig in werking treden op 1 januari 2013 van alle
decreetsbepalingen betreffende het ambt van financieel beheerder, in het bijzonder de
inwerkingtreding van artikel 75, §1 van het OCMW-decreet, dat formeel het ambt van financieel
beheerder instelt
Document1
11/12
Baron Tibbautstraat 29a
|
9290 Berlare
|
tel: 09 326 97 10
|
fax: 09 326 97 57
Document1
12/12
Download