Jaarverslag 2010 Ondernemingsraad Zorggroep Solis OR met een

advertisement
Jaarverslag 2015
Ondernemingsraad Zorggroep Solis
Inhoudsopgave
1. Inleiding en terugblik 2015
3
2. De OR in cijfers
4
3. In gesprek met de OR
5
4. Missie en Visie van de OR
6
5. Samenstelling van de OR in 2015
7
6. Commissies en OR-werkgroepen
8
7. Scholing OR
9
8. Aanloop naar de OR-verkiezingen
10
9. Meepraten en meedoen in de OR
11
10. Vooruitblik
12
11. Colofon
13
1. Inleiding en Terugblik op 2015
2015 was een jaar, waarin we in volle vaart zijn doorgegaan met de ingezette strategische
krimp.
We hebben afscheid moeten nemen van een groot aantal medewerkers, dat deed zeer. De
achterblijvers moesten door, hoe moeilijk ook. De ondernemingsraad heeft hierover van
gedachten gewisseld met de bestuurders en een aantal managers. We hebben stilgestaan
bij het rouwen van de organisatie. Dat was, volgens de OR, nodig om vooruit te kunnen.
En vooruit moesten we! De medewerkers van de keukens kregen eindelijk duidelijkheid
over hun voortbestaan. Het ei is gelegd. De centrale productiekeuken gaat dicht. Net voor
Kerst kregen de medewerkers te horen voor wie er ontslag wordt aangevraagd. Een
belangrijke wens van de medewerkers was, om nog voor de Kerst te horen waar men aan
toe was. De OR heeft de bestuurders gevraagd hier gehoor aan te geven.
Ook binnen de pijler revalidatie gaan de zaken minder dan verwacht. De OR heeft ook
hiervoor een adviesaanvraag ontvangen en behandeld. Ook hier geldt, dat er zowel op
materiaal als op personeelskosten bezuinigd moet worden.
Hebben we dan helemaal niets positiefs te melden over het afgelopen jaar? Zeker wel! We
mogen ons verheugen op een nieuwe start met alle zittende OR-leden en vier nieuwe
leden! Dankzij de verkiezingscampagne, die we eind van het jaar hebben gehouden.
Ook een goede ontwikkeling is de lancering van het intranet. De ondernemingsraad streeft
ernaar om meer informatie te delen, zichtbaarder te zijn en vooral ook vindbaar voor alle
medewerkers van Zorggroep Solis.
Dit jaarverslag wordt je ook via het intranet aangeboden, ga er maar eens even voor zitten.
We nemen je mee terug in tijd. Veel leesplezier!
Martine Schenk, Voorzitter OR
2. De OR in cijfers in 2015
Reguliere OR-vergaderingen
(waarvan 1 extra ingelaste)
10
Formele OR-vergaderingen (met
bestuurder)
7
OR-cursus (in voor- en najaar)
1 x 2 (dagen)
1 x 1 (dag)
•klik hier voor: Adviesaanvragen
•klik hier voor: Instemmingsaanvragen
•klik hier voor: Initiatieven OR
•klik hier voor: Informatie aan de OR
Er zijn bewust minder reguliere OR-vergaderingen ingepland in 2015 om ook te bezuinigen op
vergadertijd. Ook zijn er slechts 3 cursusdagen gehouden. Er is toch in oktober één extra reguliere
vergadering gehouden om de artikel 24 vergadering voor te bereiden. En in november en december is
het bestuur 2 x extra aangeschoven in een deel van de reguliere OR-vergadering. Dit had natuurlijk
alles te maken met de krimp op de revalidatie en de sluiting van de productiekeuken (tranche 2a
facilitair). Desalniettemin is er spaarzaam met vergadertijd omgegaan
klik hier voor: Wat houdt de Artikel-24 vergadering in?
3. In gesprek met de OR
Naast advies- en instemmingsaanvragen ontvangt de OR ook informatie over bepaalde onderwerpen. De OR kan hierbij een
klankbord zijn voor de bestuurder. De bestuurder komt in bepaalde gevallen met zaken, waarvan hij wil weten hoe de OR en dus
de medewerkers daar tegenover staan. Onze bestuurder hecht hier zeker waarde aan, omdat dit ook voor hem een manier is om
de mening en gevoelens die leven onder de medewerkers te peilen. Ook de OR kan onderwerpen aandragen waar de leden, in
het belang van jullie allen, meer over willen weten. Formeel heeft de OR in deze trajecten geen zeggenschap.
Ook in 2015 heeft de OR met beide bestuurders rondom
verschillende onderwerpen zijn mening gedeeld. Hierbij heeft het
afgelopen jaar de nadruk gelegen op het door de bestuurders
delen van de voorinformatie rondom de sluiting van de centrale
productiekeuken (tranche 2a facilitair) en de plannen rondom de
krimp Revalidatie. Ook over de aanpassingen in de
overlegstructuur bij Zorggroep Solis is al in een vroeg stadium
informatief tussen bestuurders en OR gesproken (in april 2015,
terwijl de formele info in september naar de OR is toegekomen).
Wij zorgen samen met de bestuurder voor een gezonde,
sociale, klant- en medewerkersvriendelijke organisatie.
Wij zijn het zuivere geweten van de organisatie: open,
toegankelijk, respectvol.
Wij voeden en ondersteunen elkaar.
Wat wij ons als doel stellen is :
onze zichtbaarheid vergroten, waarbij wij zowel onze
kwetsbaarheid als onze kracht laten zien.
De in 2013 aangepaste missie/visie van de OR is nog
onverminderd van kracht in 2015. Het OR-doel, om zo
zichtbaar mogelijk te zijn, is in grotere mate behaald. Tevens
streefde de OR ernaar, zo veel mogelijk een verschil te maken
voor medewerkers en organisatie. Ook hieraan heeft de OR
vanwege alle ontwikkelingen, meer en diepgaander gehoor
weten te geven. De bovenvermelde missie/visie wordt steeds
meer een vanzelfsprekendheid binnen de OR-gelederen.
Sta jij achter deze OR-missie ?
5. Samenstelling OR in 2015
Martine Schenk-Smit
(voorzitter)
Verpleegkundige (De
Bloemendal)
Renate Arends
Roosterplanner G&V
(vicevoorzitter)
Hermien Poll
EVV-er Dagbehandeling
PW Janssen
Marjolein Wentink
Ergotherapeut Ortis
Brenda Braamhaar
Medewerkster
informatiebureau HRM
Karla Hofman
Casemanager Dementie
Thea Oltvoort
Verpleegkundige ANWD
4 vacatures
Klik hier voor: Vergaderschema 2015
6. Commissies en OR-werkgroepen
OR-Commissies en OR-werkgroepen:
Om zo functioneel mogelijk met de OR-tijd om te gaan en dieper op bepaalde advies- en
instemmingsaanvragen te kunnen ingaan, besluit de OR in het najaar van 2013 om een
3-tal vaste OR-werkgroepen in te stellen, waarbij advies- en instemmingsaanvragen
steeds door een wisselende werkgroep diepgaand behandeld worden. In iedere
werkgroep is een verdeling gemaakt in aandachtsgebieden, zoals duidelijk wordt in het
onderstaande schema. De werkgroepen rapporteren en koppelen terug aan de voltallige OR, waarna
besluitvorming plaatsvindt. Deze werkwijze bevalt de OR en daarom gaat de OR hier in mee
door. De voordelen van deze werkwijze komen steeds beter naar voren. In 2016 zullen na de ORverkiezingen de OR-werkgroepen opnieuw worden ingedeeld (worden herzien).
Deskundigheden:
CAO/Wet en Regelgeving,
maatschappelijke ontwikkelingen
Hermien, Karla, Martine
Werkgroep 1
Karla, Martine, Brenda
Financiëel/economisch
Marjolein, Thea,
Brenda
Werkgroep 2
Thea, Renate, Martine
Arbeidsomstandigheden (o.a. veiligheid),
Sociaal Beleid/regelingen>> personeel
(communicatie naar medewerkers).
Renate, Brenda
Martine
Werkgroep 3
Hermien, Marjolein, Brenda
7. OR-Scholing
In het voorjaar van 2015 gaat de OR op cursus: De eerste cursusdag wordt vooral gebruikt om te bepalen, waar
de sterkte en kracht van de OR in aanwezig is en welke kwaliteiten wellicht nog toegevoegd kunnen en moeten
worden. Hiervoor worden o.a. de Belbin rollen gebruikt. Verder wordt de afgelopen periode geëvalueerd, waarin
de OR met moeilijke voortvloeisels van de reorganisatie te maken kreeg. Een direct gevolg hiervan was, dat de
OR direct in januari gedwongen afscheid heeft moeten nemen van OR-lid Marja Beekhuis, die voor de kraam
werkte. De ochtend van de tweede dag wordt gebruikt voor een kringgesprek met de nieuwe pijlermanagers.
Een aantal stellingen wordt hierbij als leidraad gebruikt. Ook wordt hierin het rouwproces besproken, waar veel
medewerkers mee te maken hebben gekregen door het wegvallen van behoorlijke aantallen collega’s wegens
de reorganisatie. De middag van de 2e dag gaat de OR “de hei op”. Op de Posbank voert de OR onder
deskundige leiding een aantal teambuildingsactiviteiten uit. Bij deze activiteiten blijkt, dat de OR een goed
geolied team is, dat zeer goed kan samenwerken. Een mooie opsteker voor de OR om de komende
ontwikkelingen van 2015 gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden.
Klik hier voor: OR najaarscholing
8. Aanloop naar de OR-verkiezingen
Na de zomer van 2015 worden voorbereidingen getroffen voor mogelijke OR-verkiezingen begin 2016. De OR bestaat
in 2015 uit 7 leden en kan wel wat aanvulling gebruiken. Ook reglementair is het begin 2016 tijd voor verkiezingen.
Volgens de reglementen bestaat een voltallige OR uit 11 leden. Dus worden er lijsten van kiesgerechtigde en
(mogelijk) verkiesbare medewerkers in de organisatie verspreid, en wordt een nieuw verkiezingsdraaiboek opgesteld.
En in de organisatie wordt bekend gemaakt, dat medewerkers (die minimaal 6 maanden in dienst zijn van Zorggroep
Solis op de verkiezingsdatum, 8 februari 2016) zich verkiesbaar kunnen stellen. Hiervoor worden een aantal
verkiezingsposters verspreid, o.a. via het nieuwe Intranet, waaronder de onderstaande. Dit resulteert in de
aanmelding van 4 nieuwe OR-leden: Saskia ten Hoopen, Jorien Michailidis, Yvonne Peters en Henriëtte van Eunen.
Omdat in totaal niet meer dan 11 OR-leden zich hebben aangemeld, kunnen zowel de oude als de nieuwe OR-leden
zonder verkiezingen geïnstalleerd worden in de formele OR-vergadering van 9 februari 2016.
Klik hier voor de volledig verkiezingsposter:
9. Meepraten en meedoen in de OR!
Je werkt met hart en ziel in de gezondheidszorg. De ene keer loopt het lekker, de andere keer gaat het minder. Er
speelt van alles in de organisatie. Financiële problemen, samenwerking met anderen, gevolgen voor medewerkers. Je
wilt graag meepraten. Voor jezelf, maar ook voor collega’s. Wat kun je daaraan doen? Heb je als individuele
werknemer invloed op het beleid van zo’n grote organisatie en onderdelen daarvan? Het antwoord? JA.
Als lid van de Ondernemingsraad kun je wel degelijk meepraten over en meewerken aan veranderingen. Door
krachten te bundelen staan we samen sterk. Blijf dus niet langer aan de zijlijn staan en grijp je kans! De OR is nu
voltallig, maar je kunt ook als niet OR-lid een afspraak maken om aan te schuiven in een OR-vergadering over een
onderwerp, dat jou bezighoudt. Of je kunt buiten de vergadering om in gesprek gaan met OR-leden.
Wat is er te doen als OR-lid?
De belangrijkste taken van de OR bestaan uit:
 Behartigen van de belangen van alle werknemers
 Adviseren van de werkgever op sociaal, organisatorisch en financieel
economisch gebied
 Instemming verlenen op het gebied van personeelsbeleid en sociaal beleid
 Voorstellen indienen bij de werkgever
 Toezien dat de CAO afspraken worden nagekomen
 Toezien dat alle bepalingen en regels van de Arbowet worden nageleefd en
de wetten die daarmee in verband staan zoals bij de Arbeidstijdenwet.
 Luisteren naar en informeren van de medewerkers.
Je ziet dat er veel werk verzet moet worden, Onze inbreng doet ertoe en wordt
serieus genomen. Maar dan moet ons medezeggenschapsorgaan goed
bemensd zijn. Voor wat hoort wat: Lid zijn van een OR kost tijd en energie
maar daar staat ook iets tegenover:
 Je wordt een vastgesteld aantal uren
uitgeroosterd voor je OR-werk.
 Je hebt recht op tenminste vijf OR-scholingsdagen per jaar.
 Je vergroot je betrokkenheid bij de organisatie.
 Je kunt een kijkje in de keuken nemen van de
Raad van Bestuur en de managers.
 Je kunt er héél veel van leren.
 Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.
Meer informatie nodig? Neem contact op met de
ambtelijk secretaris of een OR-lid.
10. Vooruitblik
In 2016 starten we met een deels nieuwe OR.
De eerste cursus in april zal dan ook in het teken staan van kennismaken en hervormen. Op het moment
dat ik dit schrijf, zijn de vier nieuwe leden al geïnstalleerd en succes gewenst. Dit laatste gaan ze nodig
hebben, want met alle veranderingen stappen ze in een voortrazende trein.
De strategische krimp en reorganisatie zal dit jaar als een rode draad door alle advies- en
instemmingsaanvragen lopen. Daar zal een groot deel van onze tijd en energie in gaan zitten.
We willen ook graag energie steken in de kanteling (van) werktijden. De medewerker krijgt m.i.v. 2017
inspraak in het vaststellen van werktijden. De ondernemingsraad zal hierover, d.m.v. een enquête en het
zelfroosterspel, een beroep doen op jullie. Van jullie willen we horen wat jullie belangrijk vinden bij het
opstellen van zo’n kader. Samen met de bestuurder gaan we uiteindelijk het kader vaststellen.
Wat de toekomst verder brengt, valt moeilijk te voorspellen. Daarvoor is het vernieuwde zorglandschap
nog te veel in beweging. Dat betekent zowel voor de bestuurder als voor de ondernemingsraad
meebewegen en inspelen op de veranderingen en daarbij de beste mogelijke keuzes maken.
Martine Schenk
Voorzitter OR
11. Colofon
Zorggroep Solis BV
Diepenveenseweg 169
7413 AP Deventer
Postbus 5014
7400 GC Deventer
[email protected]
www.zorggroepsolis.nl
Voor informatie over het jaarverslag of over de OR:
Ambtelijk secretaris OR:
Lizzy Kool
[email protected]
De ondernemingsraad van Zorggroep Solis is
verantwoordelijk voor de uitgave van het
OR-jaarverslag 2015.
Teksten: Lizzy Kool.
Foto’s: uit archief Zorggroep Solis en door Lizzy Kool.
Download