Voor operatoren die actief zijn in de sector van het vervoer van

advertisement
Nota
Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
Aan de certificatie- en inspectieorganismen
erkend voor het uitvoeren
van audits op basis van de gidsen
Controlebeleid
Directie Transformatie en
Distributie van
Voedingsmiddelen
AC - Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
B-1000 Brussel
Tel. : 02 211 82 11
Fax: 02 211 86 30
[email protected]
www.favv.be
Correspondent:
Toestelnummer:
E-mail:
Vincent Helbo
02/211 86 34
[email protected]
Uw brief van
Uw kenmerk
Betreft:
Vervoer van levende dieren
Ons Kenmerk
Bijlagen
PCCB/S3/VHO/11005
Datum
02/02/2011
601994
Voor operatoren die actief zijn in de sector van het vervoer van levende dieren met
handelsdoeleinden is er op dit ogenblik nog geen gids beschikbaar op basis waarvan
deze operatoren zich door een erkend certificatie- of inspectieorganisme zouden
kunnen laten auditeren. Het betreft de volgende activiteiten:
23002000 Dierlijke productie (productiedieren)
23172000 Vervoerders van landbouwhuisdieren
23082000 Het vervoer van landbouwhuisdieren met handelsdoeleinden
23002000 Dierlijke productie (productiedieren)
23182000 Vervoerders van dieren
23089500 Het vervoer van dieren andere dan landbouwhuisdieren met
handelsdoeleinden
Omdat er voor deze activiteiten momenteel een gids wordt opgesteld, heeft het
Agentschap met betrekking tot de heffing van 2011 beslist dat voor de activiteit van
het vervoer van levende dieren die in 2010 niet gedekt was door een gevalideerd
systeem, de toekenning van een eventuele bonus mogelijk zal zijn mits aan de
volgende, cumulatieve voorschriften is voldaan:
1- de activiteit van het vervoer van levende dieren werd in 2010 gekoppeld aan
een landbouwactiviteit die de hoofdactiviteit was,
2- alle andere auditeerbare activiteiten die onder de bevoegdheid van het FAVV
vallen, zijn in 2010 door een validatie gedekt.
Getekend
H. Diricks
Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van
mens, dier en plant.
Directeur-generaal
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards