Hoe zit het met de FAVV factuur als thuisverkoper

advertisement
Vragen over je FAVV factuur als thuisverkoper?
Elke ‘operator’ is aan het
FAVV (Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de
Voedselketen) een jaarlijkse
heffing verschuldigd voor
elke vestigingseenheid (VEN)
waar ten minste één activiteit
wordt uitgeoefend die
onderworpen is aan de
controle van het FAVV.
Land- en tuinbouwactiviteiten
vallen onder controle van het
FAVV maar ook andere
sectoren zoals de horeca, de
bakkers, slagers,…krijgen vanuit het voedselagentschap een factuur. Wanneer je als land- of
tuinbouwer producten gaat verwerken dan zal deze activiteit ook onder de bevoegdheid van
het Agentschap vallen.
Het BASISbedrag van de heffing voor de sector Primaire productie is forfaitair. In 2011
bedraagt het 91,81 EUR per vestigingseenheid. Wanneer je nu een thuisverkoop hebt van
groenten of fruit of wanneer je melk of vlees verwerkt en verkoopt in een hoevewinkel dan
zal dit BASISbedrag niet verhoogd worden zolang je hoofdactiviteit het land- of
tuinbouwbedrijf blijft.
In een aantal gevallen betaald u geen 91,81 EUR maar slechts de helft van dit bedrag (=
BONUS) maar in een aantal gevallen betaal je als thuisverkoper tot het dubbele van dit bedrag
(=MALUS). Hieronder proberen we te verduidelijken in welke gevallen je een malus/bonus
kan krijgen. Een bonus kan je op twee manieren krijgen:
1. Wanneer alle activiteiten op je bedrijf gecertificeerd zijn of kunnen worden
Wanneer alle activiteiten op je bedrijf gecertificeerd zijn via een audit door een OCI zal je
automatisch van de bonus kunnen genieten. Opdat een OCI dit zou kunnen doen moeten alle
activiteiten op je bedrijf certificeerbaar zijn wat wil zeggen dat er voor elke activiteit een door
het FAVV goedgekeurde autocontrolegids moet bestaan en je moet deze gids ook toepassen.
Voor een regulier land- of tuinbouwbedrijf kan dit in de meeste gevallen. Verwerk je
daarnaast producten dan ligt het vaak wat ingewikkelder.
Voorbeeld:
Heb je een melkveebedrijf en lever je alle melk aan de melkerij dan stellen er zich voor je
bedrijf geen problemen. Je zal kunnen genieten van de bonus van het FAVV. Verwerk je
daarnaast een deel van de melk tot zuivelproducten dan val je automatisch in het malus
systeem van het FAVV omdat tot op heden1 er nog geen goedgekeurde autocontrolegids is
1
De goedkeuring zit in de eindfase
voor de hoevezuivelaars. Geen enkele OCI kan momenteel al je activiteiten controleren noch
certificeren zodat je een malus oploopt.
Je hebt een tomatenbedrijf met alleen productie van tomaten en verkoop via de veiling en aan
de consument dan is er geen probleem. Je bedrijf kan een certificaat krijgen (er bestaat een
goedgekeurde gids) en het FAVV zal je een bonus toekennen (helft van het basisbedrag: +/46 euro). Heb je naast de tomaten enkele schapen of wat dwerggeitjes en pas je voor deze
dieren de desbetreffende autocontrolegids niet toe dan zal het FAVV je een malus moeten
toekennen (= dubbele basisbedrag: +/_ 180 euro).
Je hebt een varkensbedrijf en een deel van je varkensvlees wordt verwerkt en verkocht bij jou
aan de consument. Pas je enkel de gids voor de primaire productie toe (Codiplan) dan zal je
een malus oplopen omdat je slagerij niet gecertificeerd werd. Nochtans bestaat voor de
hoeveslagerij een goedgekeurde gids. Je kan je dus voor je volledige bedrijf laten certificeren
en dus genieten van de bonus.
Je hebt een fruitbedrijf en met een deel van het fruit maak je confituren en compote. Je
primaire productie is certificeerbaar. Voor je verwerking bestaat een door het FAVV
goedgekeurde gids voor de ‘industriële verwerkers van groenten en fruit’. Wanneer je deze
toepast kan je een bonus genieten zoniet krijg je een malus (voor kleinschalige verwerkers is
er nog geen gids)
2. Wanneer je de niet certificeerbare activiteiten laat valideren
Heb je nu op je bedrijf activiteiten waarvoor (nog) geen gids door het FAVV werd
goedgekeurd dan kan je je eigen autocontrolesysteem laten valideren. Als je bedrijf een eigen
autocontroleplan2 opstelt en je een verwerkingsruimte hebt die voldoet aan de voorschriften
van het FAVV kan je ook een controle aanvragen bij het FAVV ter validatie van je
autocontrolesysteem. Indien je hiervoor een validatie bekomt, heeft je bedrijf terug recht op
en bonus. Een validatie is dus in principe hetzelfde als een certificatie door een OCI maar een
validatie gebeurt op uitnodiging door het FAVV zelf. Voor deze validatie zal je ook een
factuur van het FAVV ontvangen.
Ik krijg twee facturen van het FAVV?
Sommige hoeveverwerkers krijgen 2 facturen vanuit het FAVV. Meestal komt dit omdat ze in
feite over 2 vestigingseenheden beschikken. Voor elke vestigingseenheid (VEN) afzonderlijk
moet een aangifte worden ingediend.
Onder "vestigingseenheid" wordt verstaan: een plaats (adres) waar door een operator ten
minste één activiteit wordt beoefend die onderworpen is aan de controle van het FAVV.
Even verduidelijken:
 een landbouwer die twee bedrijven uitbaat, heeft twee vestigingen en moet twee
afzonderlijke aangiften indienen.
Een voorbeeld van zo’n eigen autocontroleplan vind je op www.steunpunthoeveproducten.be onder
autocontrole > autocontrole van verwerkte producten.
2

Naast de activiteiten op het melkveebedrijf baat de dochter een hoevewinkel uit aan de
overzijde van de straat. De winkel wordt beschouwd als een afzonderlijke
vestigingseenheid en moet een eigen aangifte doen.
Voor meer info kan je terecht bij het Steunpunt Hoeveproducten: 016/24 39 54 of je kan een
mailtje sturen naar [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards