bederf je kamp niet

advertisement
BEDERF
JE KAMP
NIET !
p kamp
o
m
o
s
ip
t
le
e
k
n
E
den
e
h
g
i
r
a
n
l
e
s
d
voe
te vermijden
Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
BEDERF
JE KAMP
NIET !
“ HONGER... HONGER...”
Een vaak gehoord
woord wanneer je
met jongeren op
Het ontbijt, midd
kamp bent.
ag- of avondmaa
l
is
d
a
n
o
o
k
van cruciaal bela
om de batterijen
ng
terug op te laden
.
Deze folder geeft
aan leiders en ko
okploegen voed
tips voor wannee
selveilige
r je op weekend
o
f
op kamp vertrek
of wanneer je ee
t,
n eetfestijn orga
niseert.
Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
PAS DE AANBEVELINGEN
E
O
T
R
E
D
L
O
F
E
Z
E
D
N
A
V
EN VOORKOM
VOEDSELNARIGHEID
E
N
IE
G
Y
H
E
K
IJ
L
N
O
O
S
R
E
P
•
•
•
•
met voeding.
je begint te werken
or
vo
s
ed
ste
en
Was je hand
t.
van het toilet kom
,
Zeker wanneer je
je propere kleding
maaltijden draag
n
va
en
id
re
be
t
n aan de handen.
Tijdens he
aag je geen sierade
dr
en
r
en.
aa
elk
j
bi
n
etenswaren bereid
bind je lange hare
en, …) mag je geen
ak
br
p,
oo
ikl
bu
,
rieperig
t met een pleister.
Als je ziek bent (g
en worden afgedek
rm
ra
de
on
en
en
Wondjes aan hand
INKOOP EN LEVERING
•
•
•
•
Controleer de uiter
ste gebruiksdatum
.
peratuur (zie ther
mometer in het ko
Let er op dat de ve
elmeubel van je su
rpakking niet besc
permarkt)
ha
di
gd
is.
Bij beschadiging ve
rliest de verpakkin
g zijn beschermen
en is de houdbaar
de werking
heidsdatum niet m
eer geldig.
Leg bederfbare pr
oducten (vlees, vis
, gehakt, gevogelte
zo snel mogelijk in
,…) na aankoop
de koelkast. Let er
op
da
t
de
te
mperatuur tijdens
het transport niet
te hoog oploopt.
Controleer de tem
G
A
L
S
P
O
N
E
N
E
R
A
W
E
B
bakken)
imte of afgesloten
(bv. afgesloten ru
n.
ka
ad
ra
or
vo
de
te niet bij
Zorg dat ongedier
eter.
s op de grond.
of losse thermom
len niet rechtstreek
de
id
sm
ing
ed
er via een display
vo
s
iez
vr
Plaat
ep
di
en
t
as
og is.
n je koelk
temperatuur te ho
temperatuur af va
Lees dagelijks de
llijk in actie als de
de
id
m
on
t
hie
Sc
.
artemperaturen)
lijke producten,
(zie tabel met bewa
et minder bederfe
m
n
da
rk
tuur, …
we
t,
as
een koelk
i, smeerkaas, confi
Beschik je niet over
aghettisaus, salam
sp
al
ka
bo
,
en
nt
e tonijn, verse groe
bijvoorbeeld blikj
g.
kan bewaren.
t langer dan één da
kamertemperatuur
op
je
e
di
n
te
um vermeld is nie
uc
at
sd
id
he
ar
m.a.w. prod
ba
ud
arop geen ho
erde vis of vlees wa
producten,
Bewaar vers gelev
iden van bereide
producten gesche
n
sse
wa
ge
on
en
Hou rauwe
veel mogelijk af.
n in je koelkast zo
te
uc
od
pr
e
id
re
je in een proper
dek daarom alle be
. Overschotjes doe
op
g
di
lle
vo
st
be
gebruik je
Een geopend blik
at in de koelkast.
recipiënt en dit ga
•
•
•
•
•
•
•
Tabel aanbevolen
bewaartempera
tuur
Bewerkte groent
en
en fruit
Gevogelte, geha
kt
Volg de instructies
Vlees
en vis
Diepvriesprodu
op verpakkingen
cten
Product bewaar
ad
vies
7°C
max. 7°C
max. 4°C
-18°C
i.v.m.. de bewaarte
m
peratuur.
Vlees max.
Gevogelte, gehakt en vis max.
7°
4°
Bewerkte groenten en fruit
Diepvriesproducten
-18°
7°
BEREIDING
recht komt.
f op de voeding te
sto
en
il
vu
en
ge
er
n zodat
t moeten proper zij
droogmiddel zoals
ing gewerkt word
n hygiënisch hand
ed
ee
vo
en
et
ep
m
ze
ar
r,
wa
te
s
Ruimte
rg voor wa
•
nden te wassen. Zo
enheid zijn om ha
leg
ge
n
t
oe
m
Er
•
vaat en het poetse
eken).
rol (geen handdo
van de handen, de
er
n
pi
sse
pa
wa
n
t
ee
he
,
eld
en
be
jd
bijvoor
van maalti
voor de bereiding
en.
n drinkbaar water
ee
all
water aan te voer
uik
br
Ge
•
van tuinslangen om
uik
br
ge
t
he
et
m
s op
n of ar water.
van de keuken. Pa
bereide producte
rden voor drinkba
groenten, rauwe en
maar gebruikt wo
,
n
vis
,
ee
es
all
vle
en
or
og
vo
m
messen)
Deze slangen
ukenmateriaal (bv.
snijplanken en ke
de
len
hil
rsc
ve
Gebruik
ten komt.
•
t op andere produc
zeer grondig af.
nie
r
ht
oo
oc
nd
oiv
sse
do
tu
l
t
he
iaa
or dat
was dit mater
elkast en zorg ervo
producten in de ko
en
or
vr
.
ge
ep
di
i
re
oo
Ontd
ien voor be iding
•
zelfs niet te ontdoo
je
ef
ho
n
te
uc
od
or je ze opdient.
Een aantal pr
goed doorbakt vo
vis
de
en
es
vle
t
he
Zorg ervoor dat je
•
kt en gevogelte.
varkensvlees, geha
et
m
op
al
or
salade!
vo
s
Pa
s opgelet met pasta
n hooguit 7°C. Du
va
ur
ud
tu
ko
ra
t
pe
ijf
m
bl
te
Koud
d bij een
•
nsumptie bewaar
ten worden tot co
ch
re
ge
e
ud
Ko
zo snel mogelijk af.
Warm blijft warm
blijven, of koel ze
°C
65
ns
te
ins
m
en
e maaltijd
rdt.
Zorg dat de warm
s je handen.
dat niet verhit wo
tafel proper en wa
eieren in voedsel
rk
e
we
uw
je
ra
k
aa
en
m
ge
g,
uik
Gebr
iddellijk we
•
n de schalen onm
ren werkt, gooi da
eie
et
m
je
s
Al
et water en zeep.
Was de vaat met he
•
GOUDEN TIPS
hoog oploopt.
baarheidsdatum.
kampplaats niet te
Controleer de houd
de
ar
na
rt
po
ns
tra
mperatuur tijdens
Let erop dat de te
oper zijn.
wordt, moeten pr
t
rk
we
ge
ing
ed
vo
et
m
Ruimtes waar
lmatig.
Was je handen rege
pastasalade !
7°C. Opgepast met
Koud blijft koud <
> 65°C
Warm blijft warm
elkast
producten in de ko
Ontdooi diepvries
doorbakken.
Vlees en vis goed
eden. n.
n, aan uw mogelijkh
derfbare producte
Pas het gamma aa
dan met minder be
rk
we
t,
as
kort mogelijk is.
elk
ko
n
ee
en consumptie zo
ing
id
re
Beschik je niet over
be
n
sse
tu
dat de tijd
maar ! Zorg ervoor
. Eten klaar, eten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
AFVAL
•
•
•
•
Bleekwateroplo
Bleekwateroplo
ssing 10°
Bleekwateroplo
ssing 12°
ssing 15°
Bleekwateroplo
ssing 20°
Hergebruik geen
etensresten die va
n tafel terugkomen
gooi deze zo snel
,
mogelijk weg.
Gooi bederfbare vo
edsel dat langer da
n twee uur
buiten de koeling
is geweest, weg.
Reeds opgediend
voedsel niet bewa
ren.
Afvalcontainers sta
an niet in de buur
t van de plaats va
en de kookgelegen
n bereiding
heid.
In geval van aanw
ezigheid van zieke
personen (diarree,
de toiletten ontsm
braken, …),
etten met bleekw
ater.
Hoe maak ik de
juiste verdunning
32 ml / liter wate
r
26 ml / liter wate
r
20 ml / liter wate
r
16 ml / liter wate
r
van bleekwater?
g voedsel?
aag over veili
Heb je een vr
aliteit?
t over de kw
Of een klach
meldpunt
recht bij het
Dan kan je te
50
V 0800 13 5
van het FAV
favv.be
[email protected]
be | meldp
www.favv.
Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
Verantwoordelijke uitgever: FAVV, Gil Houins, AC-Kruidtuin FSC, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel - © FAVV, mei 2011
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards