voor het aanvraagformulier voor de organisatie van een evenement

advertisement
AANVRAAGFORMULIER : ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN
Deze aanvraag moet minstens 8 weken voor het evenement zal plaatsvinden, ingevuld terug bezorgd
worden aan het secretariaat van de gemeente Linter.
Gemeente Linter
Secretariaat
Helen-Bosstraat 43
3350 Linter
Tel.: 011/78 91 31
E-mail : [email protected]
[email protected]
Datum ontvangst :
Gem. dossiernr.:
Dat. ontvangst pzlan :
Pzlan dossiernr. :
Bovenstaande gegevens zijn voorbehouden voor de administratie
GEGEVENS EVENEMENT
Naam van het evenement :
Aankruisen welke rubrieken van toepassing zijn. Meerdere rubrieken zijn mogelijk.
Bal/fuif
Jeugdfuif
Optreden
Straatfeest
Markt
Doortocht
Openvuur/verbrandingen
Vuurwerk
Eetfestijn/BBQ
Tentoonstelling
Kermis
Beurs
Sportmanifestatie* :
Andere :
* Voor wielerwedstrijden moet er een ander formulier (bijlage M.O. 28/01/1977) gebruikt worden!
NAAM VAN DE ORGANISATIE
Organisatie :
Contactpersoon :
Adres :
Gemeente :
TEL/GSM :
MAIL :
GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR
De volledige identiteit van één van de organiserende meerderjarige personen
Voor jeugdfuiven dient de identiteit van 3 meerderjarige verantwoordelijken opgegeven te worden!
Functie :
Naam :
Adres :
Gemeente :
Gsm / tel. :
E-mail :
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
1 van 4
DATA + LOCATIE VAN HET EVENEMENT
Een evenement kan over verschillende dagen gespreid zijn en kan uit diverse activeiten bestaan. Alle activiteiten dienen
chronologisch worden opgesomd met begin- en einduur per activiteit.
Een evenement kan verschillende locaties hebben. Gelieve deze allemaal op te sommen (bv. start en aankomst).
Voor doortochten (o.a. wandel-, fiets-, autotochten, …) dient een routebeschrijving + plan aan de aanvraag worden toegevoegd.
Voor evenementen met tenten, podia en dergelijke dient een liggingsplan met de locatie van de diverse constructies aan de
aanvraag worden toegevoegd.
Datum :
Beginuur :
Einduur :
Activiteit :
Locatie :
Aankruisen welke rubrieken van toepassing zijn. Meerdere rubrieken zijn mogelijk
gebouw
tent
openlucht
openbaar domein
privé-domein
Capaciteit van de tent : _____ personen
BEWAKINGSACTIVITEITEN
Voor fuiven dient men ten minste 2 stewards (eigen vrijwilligers of erkende/interne bewakingsfirma) te voorzien.
1.
Inzet vrijwillige bewakers
Verplicht invullen formulier “aanvraag toestemming tot inzet vrijwillige bewakers”
2.
Inzet eigen vrijwilligers en erkende/interne bewakingsfirma
Verplicht invullen formulier “aanvraag toestemming tot inzet vrijwillige bewakers” alsook de adresgegevens van
de erkende/interne bewakingsfirma onder punt 3.
3.
Inzet erkende bewakingsfirma
Naam van firma :
Adres :
Gemeente :
Tel./GSM :
SPECIFIEKE GEGEVENS MBT EVENEMENT
Enkel in te vullen indien van toepassing
Opkomst
Verwacht aantal aanwezigen :
Tijdens het evenement
Zijn er tijdens het evenement sterke dranken verkrijgbaar :
JA
| NEE
Worden er uitsluitend plastieken bekers gebruikt tijdens het evenement :
JA
| NEE
Wordt er gebruik gemaakt van gasinstallaties :
JA
| NEE
Let op : voor het schenken van bieren, wijnen, mousserende en andere al dan niet gegiste dranken
en tussenproducten zoals porto, sherry en martini hoef je geen formaliteiten te vervullen.
Dit moet enkel voor het schenken van alcoholpops, pisang, campari, wisky-cola, jenevers,…of andere sterke dranken.
2 van 4
Zal er muziek worden gespeeld tijdens het evenement :
JA
| NEE
LET OP:
Wettelijke verplichtingen: wanneer bij uw evenement (achtergrond)muziek gebruikt wordt, dient u Sabam en/of billijke vergoeding te betalen. Meer
info hierover vindt u op www.sabam.be en www.ikgebruikmuziek.be . Hier kan u ook de aanvraagformulieren downloaden.
Het maximumvolume van de muziek is nooit luider dan 85dB(A)LAeq,15min
Maximaal 85dB(A)LAeq,15min = praatcafé of restaurant, waar de muziek louter als achtergrond dient. Vanaf het moment dat de muziek meer
prominent aanwezig is, en zeker vanaf het moment dat het geluidsvolume een ‘dansbaar’ niveau haalt, overschrijdt het gemiddelde volume
meestal de 85 decibel.
Je hoeft niets te doen of aan te vragen om die activiteit te mogen organiseren. Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert.
Het maximumvolume van de muziek is luider dan 85dB(A)L Aeq,15min, met een max. van 95dB(A)LAeq,15min:
dB(A)
Luider dan 85 dB(A) LAeq,15min = muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een ‘gewoon’ praatcafé, bij kleine fuiven, bij
dansoptredens en bij liveconcerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes.
Je vraagt bij deze toestemming aan het college van burgemeester en schepenen en vermeldt welk maximumniveau je wilt hanteren.
In deze categorie moet je bepaalde maatregelen nemen:
 Je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel.
 Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 Je mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen
verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
Het maximumvolume van de muziek is luider dan 95dB(A)LAeq,15min, met een max. van 100dB(A)LAeq,60min:
dB(A)
Luider dan 95dB(A)LAeq,15min = rockconcerten, discotheken en grote fuiven.
Je vraagt bij deze toestemming aan het college van burgemeester en schepenen en vermeldt welk maximumniveau je wilt hanteren.
In deze categorie moet je bepaalde maatregelen nemen:
 Je meet én registreert (1 maand bewaren) het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel.
 Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 Je mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen
verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 Je stelt gratis oordopjes ter beschikking
De organisator van het evenement is verantwoordelijk indien het toegestane maximumvolume wordt overschreden of de opgelegde
maatregelen niet worden nageleefd. (Het is eventueel mogelijk om een overeenkomst op te stellen met de DJ waarin hij/zij deze
verantwoordelijkheid op zich neemt).
Naam van de DJ :
Type meettoestel van de organisator of DJ:
Type geluidsbegrenzer :
(indien van toepassing)
Meer info omtrent de geldende wetgeving omtrent geluidsnormen vindt u op www.lne.be – meten, registreren, controles, sancties…
Moeten er voor, tijdens en/of na het evenement verkeersmaatregelen genomen worden. (stilstaan-, parkeer-, verkeersverbod)
JA
| NEE
Datum + aanvangsuur van
de verkeersmaatregelen:
tot datum + einduur van de
verkeersmaatregelen:
Som de straten en de nodige
verkeersmaatregelen op :
Is er parkeergelegenheid voorzien tijdens het evenement :
JA
| NEE
JA
| NEE
JA
| NEE
Som de terreinen op + de
capaciteit per terrein :
Is politietoezicht/begeleiding noodzakelijk voor, tijdens of na het evenement :
Datum :
van :
Plaats :
Reden :
Is er een medische hulppost voorzien tijdens het evenement :
3 van 4
tot :
UITLEENDIENST
U kan voor een aantal zaken beroep doen op de uitleendienst van de gemeente.
- Wilt u beschikken over nadarhekken
JA
| NEE
JA
| NEE
Het aanvraagformulier zal u worden toegestuurd.
- Wilt u publiciteitsborden of aanduidingspijlen plaatsen langs gemeentewegen
- Wilt u publiciteitsborden of aanduidingspijlen plaatsen langs gewestwegen :
JA
| NEE
N3 (Sint-Truidensestwg) - N279 Geldenakenstraat - N283 (Landenstraat)
Het aanvraagformulier kan je downloaden via www.linter.be / vrije tijd/ Evenementen/aanvraag toelating wegwijzers
gewestwegen en moet samen met dit aanvraagformulier voor de organisatie van een evenement verzonden worden
naar [email protected] of [email protected].
De gemeente zal het document doorsturen naar het Agentschap Wegen en verkeer.
BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN
Een afschrift van de verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid voor het aangevraagde evenement.
Voor doortochten : routeschema + plan
Voor grootschalige evenementen : inplantingsplan diverse opstellingen (podia, tenten, …), draaiboek
Indien u sterke dranken wenst te schenken op het evenement : attest van goed gedrag en zeden (enkel indien NIET
woonachtig in Linter)
Indien u bij fuiven VRIJWILLIGE BEWAKERS, al dan niet samen met een erkende bewakingsfirma inzet : attest van goed
gedrag en zeden (enkel indien deze NIET woonachtig zijn in Linter).
Voor plaatsing publiciteit of aanduidingspijlen langs gewestwegen : Aanvraagformulier voor het plaatsen van
publiciteitsborden langs gewestwegen.
Gedaan te :
op
Handtekening van de aanvrager (niet nodig bij digitale verzending)
___________________
4 van 4
Download