algemene presentatie

advertisement
Jeugdwet, WMO en
IGZ
Jan van Wijngaarden
Raadadviseur IGZ
Inhoud
•Stand van zaken wetgeving
•Toezicht in de Jeugdwet
•Toezicht in de WMO
•Relatie Rijkstoezicht en gemeentelijk toezicht in de zorg
•Praktijkvoorbeelden
•Waar vindt afstemming plaats
•Wat gaan we verder doen
2
Stand van zaken wetgeving
1.
Jeugdwet
•
Van kracht op 1 januari 2015
2.
WMO
•
Van kracht op 1 januari 2015
3.
Wet langdurige Zorg
•
Van kracht op 1 januari 2015
4.
Zorgverzekeringswet
Toezicht jeugdwet
• Rijkstoezicht, geen gemeentelijk toezicht
• IGZ, IJZ en IVenJ vullen toezicht in “als waren zij één
rijksinspectie”
• Fusie IGZ en IJZ per 1 januari 2017
• Afsprakenkader afstemming gemeenten en
rijksinspecties over de uitvoering
van het landelijk toezicht in het jeugddomein
• www.voordejeugd.nl
• STJ (Samenwerkend Toezicht Jeugd) wordt omgevormd tot
Samenwerkend Toezicht Sociaal Domein
• Focus op uitwerking nieuwe stelsel voor de meest
kwetsbare groepen
Relatie IGZ en gemeentelijk toezicht
• Drie verschillende situaties:
• Client ontving vroeger zorg vanuit de AWBZ en nu
vanuit de WMO
• Toezicht van IGZ overgegaan naar gemeentelijk
toezicht
• Cliënt ontvangt zowel zorg vanuit de WMO en vanuit
de WLZ/ZVW
• Dubbel toezicht op cliënt niveau
• Organisatie biedt zowel WMO ondersteuning als
WLZ/ZWV zorg
• Dubbel toezicht op organisatie niveau
• Noodzaak voor afstemming en samenwerking
Praktijk voorbeelden
• Gemeentelijke toezichthouder wil weten of er bij de
IGZ informatie bestaat over een instelling en of de IGZ
nog steeds bezig is met een toezichttraject
• Er heeft zich een calamiteit voorgedaan bij een cliënt
die zowel ondersteuning krijgt van uit de WMO als zorg
vanuit de WLZ/ZVW
• De IGZ krijgt een melding (calamiteit of anderszins)
van een instelling die ook ondersteuning vanuit de
WMO levert
• PGB gefinancierde zorg met verdenking op oneigenlijk
gebruik of fraude
Waar vindt afstemming plaats
• Werkgroep kwaliteit en toezicht van de VNG
• Gaat over het “wat”
• Kennisnetwerk GGD en Toezichtrol WMO
• Initiatief van GGD Nederland
• Gaat over het “hoe”
• Ook andere gemeentelijke toezichthouders dan
GGD’en kunnen hieraan deelnemen
Wat gaan we verder doen
• Opstellen afsprakenkader IGZ en VNG
• Naar analogie afsprakenkader jeugd
• Actieve deelname IGZ aan werkgroep kwaliteit en
toezicht VNG en aan Kennisplatform GGD Nederland
• Uitbreiding samenwerking met gemeentelijke
toezichthouders naar aanleiding van casuïstiek
• IGZ moet weten wie de gemeentelijke
toezichthouders zijn
Vragen??
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards