Rijksbegroting en Zorg

advertisement
‘Waardigheid en Trots’
Manon Jansen
programmamanager Kwaliteit
Verpleeghuizen
1
Inhoud presentatie
2
1.
Trends
2.
Doelen regeerakkoord
3.
Meerwaarde Wlz
4.
‘Waardigheid en Trots’
Trends
• We leven langer, stellen meer eisen
• We willen zelf ons leven inrichten
• Toenemende behoefte aan autenticiteit, trouw
zijn aan eigen persoonlijkheid
• Onderscheid tussen ziek en gezond vervaagt
3
Doelen Regeerakkoord
• Zorg voor mensen die dat nodig hebben
• Betere kwaliteit
• Betrokken samenleving
• O.a. door hervorming langdurige zorg
4
5
5
Wlz: met professionele zorg, zo thuis als mogelijk
Wettelijke verankering van:
• rechtszekerheid cliënten; verzekerd pakket en toegangscriteria
• zorgplanbespreking
• pgb en vpt
• ruimte maatwerk via zorgprofielen
• cliëntondersteuning via de zorgplicht van Wlz-uitvoerders
• Mogelijkheid tot het aanspreken van de uitvoerders van de wet op
de kwaliteit
• innovatie via een experimenteerartikel
6
Kwaliteit verpleeghuizen; proces
•
Verbetering kwaliteit doelstelling Regeerakkoord
•
Verankering in de Wlz (in werkingtreding 1-1-2015)
•
Rapport IGZ over de kwaliteit van de ouderenzorg
•
Juni 2014 brief aan TK met speerpunten kwaliteitsbeleid (komen straks)
•
Stroomversnelling door media ‘storm’ eind 2014
•
‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ (feb 2015)
7
8
Wat is kwaliteit?
Kwaliteit van zorg  Kwaliteit van bestaan
Cliënt en professional
Kwaliteit van leven
Kwaliteit van zorg
Veiligheid
9
Maar ook: hebben we een realistisch beeld van het leven in een
verpleeghuis?
10
Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuiszorg
2 sporen:
1. Streng toezicht op instellingen die hoog risico lopen op onverantwoorde
zorg.
2. Kwaliteit structureel verbeteren door samenhangende acties te koppelen
aan 5 speerpunten; zaak van de lange adem. Centrale thema = relatie
client, mantelzorger en zorgverlener.
11
Speerpunt 1; Relatie cliënt, mantelzorger en zorgverlener
-
Over 2 jaar zijn alle cliënten of hun vertegenwoordiger
eigenaar van een zorgleefplan
- Zorgverleners en cliëntondersteuners in staat stellen
om samen met de cliënt keuzes te maken
-
Gesprek voeren over risico’s en leefbaarheid
-
Cliëntondersteuning van vlees en bloed (doorontwikkelen)
-
Sterkere positie cliëntenraad als serieuze gesprekspartner
-
Kunnen kiezen: ZorgkaartNederland.nl
12
Speerpunt 2; Basis op orde
- Eigentijds cliëntgericht toezicht door IGZ
- Bestuurlijke ondertoezichtstelling via
aanwijzingsbevoegdheid
- Hulp, doorlichting en advies uit de eigen sector
13
13
Speerpunt 3; Professionaliteit
-
Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling (mix opleiding,
deskundigheid en competenties)
-
Kwaliteitskader dat bijdraagt aan de interne verbetercyclus (instrument
om goede gesprek over kwaliteit te voeren; intern en extern)
-
Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
-
Opleiden bestaand personeel
-
Aandacht voor omgaan met mantelzorgers en vrijwilligers bij
professionals
-
Emancipatie beroepsgroepen: kennisinfrastructuur en kennisagenda
14
Speerpunt 4; bestuurlijk leiderschap
-
Bestuurlijk leiderschap
Verbeter de wereld, begin…
Sector zelf: bestuurder is de motor achter
kwaliteitsverbetering
Ruimte voor verpleeghuizen die goed voorbeeld
willen zijn
Speerpunt 5; Transparantie
-
Verbetering laten zien: combineren van openbare gegevens
Vermindering administratieve lasten voor verzorgenden en
verpleegkundigen
Inkopen op kwaliteit: zorgkantoor ondersteunt de cliënt en
koopt in op kwaliteit
15
vragen
16
Download