Word document - Psychiatrische Problemen

advertisement
Word document
Wiki - hoofdopdracht
Verlinde Kevin
1 BaOa
2010-2011
1. Referentie van het artikel.
Bohn Stafleu van Loghum, (oktober 2003), Borderline
persoonlijkheidsstoornis, geraadpleegd op 16 november 2010.
http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb
2. De onmiddellijke context van het artikel.
De bron waar ik het artikel gevonden heb heet ‘Vakbibliotheek Bohn
Stafleu van Loghum’. Deze bron is beschikbaar via de Katho- site in
samenwerking met de KU Leuven. Verder heb ik het artikel gevonden
onder de noemer ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’.
Het artikel werd geschreven door M. Meijer en werd gepubliceerd in het
boek ‘Handboek Kinderen & Adolescenten’ (oktober 2003).
3. De structuur.
Het artikel kent een duidelijke overzichtelijke structuur.
Met de boeiende inleiding word je direct meegesleurd in de
problematiek van borderline. In deze inleiding wordt besproken hoe men
bij een meisje van 15 jaar ontdekt hebben dat ze leidt aan de
persoonleikheidsstoornis genaamd ‘Borderline’. Je kan mooi het verloop
van deze diagnose volgen.
De auteur werkt met overzichtelijke titels waardoor je al vlug weet
waarover het stukje zal gaan.
De tekst is logisch opgebouwd. Er wordt begonnen met het beschrijven
van de problematiek, dan worden de mogelijke oorzaken en
behandelingen beschreven en om te eindigen formuleert de auteur een
samenvatting en besluit.
Hier volgt de globale structuur van de tekst:
 Inleiding
 Borderline persoonlijkheidsstoornis
o Probleemgebieden
 Problemen met relaties
 Impulsiviteit
 Stemmingswisselingen
 Vreemde verschijnselen
o Differentiaaldiagnose
o Vóórkomen
o Psychosociale aspecten
o Achtergronden en mogelijke oorzaken
 Aangeboren factoren
 Hersenafwijkingen
 Omgevingsfactoren
o Diagnostiek
o Behandeling
 Methodieken
 Psychotherapie
 Medicatie
 Behandelsetting
 Waar kan men terecht voor een behandeling?
 Hoe kan de omgeving zich het best opstellen?
o Prognose
o Preventie
o Samenvatting en conclusie
4. Auteur
Ik heb enkele personen genaamd M. Meijer op het spoor gekomen.
Doordat ik niet zeker wist wie nu de echte auteur is heb ik besloten om
mails te sturen naar die personen. Tot mijn grote verbazing bleek geen
enkele van deze mensen de werkelijke auteur van het artikel. Na veel
verder zoeken ben ik tot de conclusie moeten komen dat er niets te
vinden is over M. Meijer.
Wel heb ik nog een ander werk gevonden van dezelfde schrijver. Dit
weet ik doordat het probleemgebied dat besproken wordt aanleunt bij
mijn artikel.
Ander werk:
De borderlinestoornis, de schizotypische en de narcistische persoonlijkheidsstoornis
bij adolescenten: een nuttig onderscheid M. Meijer
Bron:
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, De borderlinestoornis, de
schizotypische en de narcistische persoonlijkheidsstoornis bij
adolescenten: een nuttig onderscheid, geraadpleegd op 21 december
2010.
http://www.ntvg.nl/publicatie/de-borderlinestoornis-de-schizotypische-en-de-narcistischepersoonlijkheidsstoornis-bij-a/volledig
5. Gerelateerde instellingen en organisaties
5.1.
Instellingen
- De jeugdafdelingen van de riagg’s
De RIAGG is een voorzienig die hulp en ondersteuning bied aan
verschillende doelgroepen. Ze staan in voor ouderen, psychotherapie,
sociale psychiatrie, transculturele hulpverlening, preventie en
jongeren. Dat laatste is vooral nuttig voor mijn artikel. Als kind of
jongere ( 0-19j) kan je bij de Riagg terecht voor allerlei problemen die
aanleunen bij je eigen gemoedstoestand en jouw eigen context. Bij
hulp worden natuurlijk jezelf maar ook je ouders, artsen, specialisten,
… betrokken. Om je aan te melden bij de Riagg heb je een
verwijsbriefje van de dokter nodig. De bedoeling van de Riagg is
samen een oplossing zoeken voor je proble(e)m(en). Ze doen dit door
in interactie te treden met de jongere, de ouders en/of beiden samen.
Verdere info is te vinden up hun site:
http://www.riagg-rnw.nl/Start/Afdelingen/Jeugd/
- Psychotherapeutisch centrum de viersprong in halsteren
De instelling is een 3e – lijns hulpverlening, wat wilt zeggen dat deze
zeer hoog drempelig en gespecialiseerd is. Ze bieden diagnostisch
onderzoek en behandelprogramma’s voor jongeren en volwassenen
met complexe psychische problemen en
persoonlijkheidsproblematiek. Ze werken met een multidisciplinair
team en zorgen steeds voor een behandeling op maat.
Verdere info is te vinden up hun site:
http://www.deviersprong.nl/
5.2.
Organisaties
- Stichting Borderline
De organisatie staat in voor het negatieve beeld t.o.v. borderline
patiënten te doorbreken. Ze geven voorstellingen over de aandoening
en geven voorlichting aan verschillende doelgroepen. Op die manier
laten ze aan de buitenwereld zien wat borderline precies inhoud.
Verder zorgen ze voor bijeenkomsten, op die manier kunnen
‘lotgenoten’ elkaar vinden en praten over hun problemen.
Verder kan je als buitenstaander op de website terecht voor meer
info, om lid te worden enz…
http://www.stichtingborderline.nl/
- Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw
Het VVGG staat in voor het informeren over geestelijke gezondheid in
Vlaanderen. Ze bieden voorlichtingen, beeldvormen en
wetenschappelijke ondersteuning aan.
Hun doel is het ijveren voor een betere geestelijke gezondheidzorg.
Daaronder verstaan ze de geestelijke gezondheidzorg onder de
aandacht brengen van het bredere publiek.
Verdere info is te vinden op hun website:
http://www.vvgg.be/
- Stichting Labyrint In Perspectief
De organisatie zet zich in voor familieleden en andere
directbetrokkenen, zoals buren, vrienden en collega’s, van mensen
met psychische of psychiatrische problemen.
Ze geven informatie en advies over psychiatrische ziektes en over hoe
u ermee kunt leven als uw naasten ermee geconfronteerd wordt. De
organisatie werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers.
Hun website:
http://www.labyrint-in-perspectief.nl/
6. Belangrijke bronnen
Hieronder heb ik een selectie gemaakt van enkele bronnen die ik graag
nog eens verder zou willen doornemen.
- Goldman, S.J., D’Angelo, E.J., & DeMaso, D.R. (1993). Psychopathology in the
families of children and adolescents with borderline personality disorder.
American Journal of Psychiatry, 150, 1832-1835.
-
Johnson, J.G., Cohen, P., Smailes, E.M., Skodol, A.E., Brown, J., & Oldham,
J.M. (2001). Childhood verbal abuse and risk for personality disorders during
adolescence and early adulthood. Comprehensive Psychiatry, 42, 16-23.
-
Torgersen, S. (2000). Genetics of patients with personality disorder.
Psychiatric Clinics of North America, 23, 1-9.
-
Gunderson, J.G. (2001). Borderline Personality Disorder, a clinical guide.
Arlington: American Psychiatric Press.
-
Van Meekeren, E. (2001) ‘Alles of niets’. Informatie en adviezen voor
patiënten en betrokkenen, betreffende De Borderlinestoornis. Te bestellen via
Stichting Borderline of via Stichting Labyrint~In Perspectief.
7. Andere specialisten
 Torgersen (2001) : Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen.
 Bernstein (1993) : Vind in een epidemiologisch onderzoek bij
adolescenten 3% borderline adolescenten.
 Garnet (1994)
En
 Meijer (1995)
: Ongeveer 25% van adolescenten in
jeugdpsychiatrische kliniek hebben borderline.
 Goldman (1993)
En
 Silverman (1991) : In de families van borderline patiënten blijken
niet alleen individuen met een borderline persoonlijkheidsstoornis
relatief vaak voor te komen maar ook personen met een
antisociale persoonlijkheidsstoornis of middelenmisbruik.
 Torgersen (2000) : Genetische factoren en omgevingsinvloeden
spelen een even grote rol bij de ontwikkeling van Borderline.
 Zanarini (1997)
En
 Frankenburg (1997) : Zegt dat er niet bewezen kan worden of
hersenschade een gevolg kan zijn van Borderline.
 Guzder (1996)
En
Johnson (2001) : Tonen aan dat ook verbale mishandeling aan de
basis kan liggen van het ontwikkelen van een
persoonlijkheidsstoornis.
 Johnson (2001) : Zegt dat affectieve en pedagogische
verwaarlozing meestal niet van één, maar van beide ouders uit
komt.
 Waldinger (1984)
En
 Gunderson (1984) : Toonden aan dat de prognose van borderline
patiënten verbeterde naarmate zij langer in (psychodynamische)
psychotherapie bleven.
8. Moeilijke woorden en definities
1. Borderline
2. Autonomie
3. Insufficiënt
4. Claimen
5. Automutilatie
6. Promiscuïteit
7. Suïcide
8. Hallucinaties
9. Waan
10.Paranoïde
11.Derealisatie
12.Depersonalisatie
13.Differentiaaldiagnose
14.Bipolaire stoornis
15.Epidemiologisch
onderzoek
De patiënt balanceert op de grens
van de behandelbaarheid.
staat van zelfstandigheid
onvoldoende, niet zoals het zou
moeten
op eisen
opzettelijke zelfverminking
geslachtelijke omgang met
verschillende partners
zelfmoord
stoornissen in het waarnemen
(visueel, auditief, tactiel, gustatief en
olfactorisch)
stoornis in het denken
een aanhoudend en ongegronde
wantrouwen in mensen
een bewuste ervaring waarin een
persoon zijn vertrouwde omgeving
als vreemd, niet vertrouwd of onecht
ervaart. Deze ervaring wordt vaak
beschreven als: leven in een film; in
een glazen kooi; in een stolp; achter
glas zitten; de hele buitenwereld
komt raar of onwerkelijk over.
een bewuste ervaring waarin een
persoon zijn eigen lichaam als
vreemd, niet vertrouwd of onecht
ervaart.
Een stoornis moet gediagnosticeerd
worden. Borderline is een
differentiaaldiagnose omdat veel van
de symptomen voorkomen bij
andere psychiatrische problemen.
Dit maakt het diagnosticeren van
een probleem uiterst moeilijk.
Manisch depressiviteit
het zoeken naar verband tussen het
optreden van bepaalde ziekten en
16.Preoccupaties
17.Elektroencefalografisch
onderzoek
18.Neurotransmitters
19.Neurotransmitter
serotonine
20.Posttraumatische
stressstoornis
21.Longitudinaal
onderzoek
22.Anamnestisch
onderzoek
23.Separatie
24.Dsm-iv criteria
25.Recidiverende suïcidale
gedragingen
26.Affectlabiliteit
27.Psychodynamische
psychotherapie
in gedachten hebben wat je wilt
vervullen (hoe je er wil uitzien)
onderzoek in de hersenen
een molecuul dat wordt gebruikt
voor de signaaloverdracht tussen
zenuwcellen ('neuronen') in het
zenuwstelsel.
Serotonine is een van de
neurotransmitters die een invloed
uitoefent op diverse delen en
functies van het menselijk lichaam.
Een psychische angststoornis. De
aandoening ontstaat als gevolg van
ernstige stressgevende situaties,
waarbij sprake is van
levensbedreiging, ernstig lichamelijk
letsel of een bedreiging van de
fysieke integriteit.
Er worden vertegenwoordigers van
uiteenlopende leeftijden op
intelligentie onderzocht en
meermalen op in de tijd uiteen
liggende momenten met dezelfde
methoden.
onderzoek naar aandoeningen
waarbij psychosociale factoren en
milieufactoren een rol spelen.
scheiding van onderdelen
test om diagnose van een psychische
ziekte te stellen
een persoon die vaak
zelfmoordpogingen ondergaat
toestand van sterk wisselende
stemmingen
De klacht of hulpvraag kan
lichamelijk, psychisch, emotioneel of
spiritueel zijn en is vaak heel
persoonlijk. Bij therapie wordt vanuit
28.Cognitieve
gedragstherapie
29.Ambulant
30.Klinisch
31.Bagatelliseren
32.Dysforie
33.Placebo-effect
34.Behandelsetting
35.Ambivalent
het hier en nu vooral naar het
verleden gekeken.
is een mengeling van
gedragstherapie met interventies die
ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve
psychologie. De kern is de
veronderstelling dat zogenaamde
irrationele cognities (gedachten)
zorgen voor disfunctioneel gedrag,
zoals vermijdingsgedrag of agressie.
De technieken die gebruikt worden
in de cognitieve gedragstherapie
richten zich op het veranderen van
de inhoud van deze irrationele
cognities.
behandeling zonder opname van de
cliënten in een inrichting
behandeling door opname in
inrichting
afzwakken, geringschatten
ontstemming, voortdurend somber
zijn
schijngenezen zijn,, de patiënt voelt
zich duidelijk beter maar in
werkelijkheid is er niets verbeterd.
inrichten waar een behandeling
gestart kan worden
tegenstrijdig
 Organisaties
Vzw De Vliering in Boehout.
De instelling bied zorg aan volwassenen met ernstige en
langdurige psychiatrische problemen.
Hun doel is het voortdurend vernieuwen van de kwaliteit van de
zorgverlening. Dit doen ze met een hele ploeg van deskundig
personeel.
Doordat de cliënten buiten hun psychische problemen ook
beperkingen op verschillende andere levensdomeinen
ondervinden, kiest de instelling voor het psychosociaal
rehabilitatiemodel. Dit wil zeggen dat de aanbod- en
probleemgerichte benadering plaats maakt voor een vraaggerichte
en ontwikkelingsgerichte benadering. Hun einddoel is de cliënt een
zinvol (zelfstandig) bestaan als burger in de samenleving te geven.
Hiervoor zijn 4 deelwerkingen uitgebouwd.
 Beschut wonen
 Ontmoetingscentrum (De Vlonder)
 Dagactiviteitencentrum (’t Karwei)
 Psychiatrische thuiszorg
De Vliering, psychiatrische zorg in de samenleving, geraadpleegd op 31 december 2010.
http://www.devliering.be
Vzw centrum geestelijke gezondheidszorg LITP
CGG/litp is een extramurale psychiatrische dienst. Je kan er steeds
terecht voor allerlei problemen. Ze verlenen zorg aan nietdringende psychiatrische en psychologische problemen. Dit doen
ze in een multidisciplinair teamverband.
De organisatie staat klaar voor hulp aan zowel volwassenen als
ouderen als kinderen.
Ze verlenen zorg op maat waardoor hun hulpverlening in principe
geïndividualiseerd en ongelijk is.
Daarnaast is er ook een grote samenwerking met andere
overlegorganen om zo de zorg te optimaliseren.
Centrum geestelijke gezondheidszorg / LITP, CGG, geraadpleegd op 31 december 2010.
http://www.cggltp.be
218 woorden
Download