24° Door het jaar A

advertisement
24 ° Door het jaar A
OPENINGSWOORD
Broeders en zusters,
in de lezing van vorige week wijst Jezus ons op onze gedragshouding en
verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar.
Vandaag gaat Jezus in het evangelie nog een stap verder:
“Vergeef elkaar 7 x 70 maal: met andere woorden :een leven lang.
ook in de eerste lezing verwijst de profeet ons op de afschuwelijke gedragshouding die een mens kunnen overheersen: leven met wrok en gramschap.
Wie niet aan anderen kan vergeven, kan moeilijk in vrede leven met God en met
zichzelf. Wie het kwaad in zijn leven koestert, kan Gods genade moeilijk
ervaren. – In hoever zijn wij in staat tot verzoening en vergevingsgezindheid.
Mogen wij samen als een christelijke gemeenschap in deze eucharistieviering
God biddend vragen, zijn genade te ervaren om in liefde en in verdraagzaamheid
met elkaar te leven.
SCHULDBELIJDENIS
Jezus roept ons op tot vergevende liefde. Zijn volgelingen nodigt Hij uit
tot 7 x 70 te vergeven. dwz: altijd.
Moge God ons falen vergeven
en ons vervullen met zijn barmhartigheid.Amen.
OPENINGSGEBED
Heer onze God,
uw barmhartigheid is groter dan ons kwaad;
uw vergeving is grenzeloos;
uw geduld met ons zonder maat
Geef dat ook wij elkaar van harte vergiffenis schenken.
en zo genade vinden in uw ogen. Amen.
ZENDING
Wie vergeving in zijn leven een plaats geeft;
ervaart de diepste vrede en vreugde.
24° Door het jaar A
SCHULDBELIJDENIS
Heer, U die oneindig goed zijt,
vergeef ons wanneer er in ons zo weinig bereidheid
tot vergeven aanwezig is.
Heer, ontferm u over ons.
Heer, Gij handelt met ons veel beter dan wij verdienen;
zo leert Gij ons dat alleen vergeven tot nieuw leven leidt.
Christus, ontferm u over ons.
Heer, die onze schulden vergeeft
en ons geneest van zoveel tekorten;
vergeef ons dat wij de zwakheden van anderen
niet kunnen aanvaarden:
Heer, ontferm u over ons
24° Door het jaar A
In de lezing uit het boek “wijsheid”
geeft de profeet ons een levensbelangrijke raad:
“Laat wrok en haat je leven niet overheersen”,
maar laat je gedragshouding bepalen door verzoening en vrede.
LEZING UIT HET BOEK WIJSHEID
(27, 30 – 28,7)
Wie vol wrok
en met een kwaad hart blijft rondlopen.
doet iets afschuwelijks.
De wraak, die gij neemt,
zal op uw eigen hoofd neerkomen.
De Heer zal uw zonden nooit vergeten !
Vergeef liever als iemand u onrecht aandoet,
dan worden ook uw zonden vergeven,
als gij erom bidt.
Kan een mens,
die zijn evenmens een kwaad hart blijft toedragen,
bij de Heer zijn geluk zoeken?
Kan hij ,
die hard en onverbiddelijk is voor zijn medemens,
om vergeving vragen voor eigen zonden?
Denk er aan dat aan uw leven een einde komt,
en houd op met haten !
Als gij de geboden onderhoudt,
zult gij geen wrok koesteren tegen uw naaste.
Gij weet toch dat de Allerhoogste God
een verbond met u heeft gesloten.
Wees dus mild
als een ander tegen u misdaan heeft.
24° Door het jaar A
VOORBEDEN
Bidden wij voor de mensen die beseffen
dat zij anderen veel verdriet hebben aangedaan;
dat zij eerlijk proberen het weer goed te maken,
in de Geest van Jezus de Heer.
laten wij bidden:
Bidden wij voor de mensen die verbitterd zijn
en leven met wrok
dat zij hun hart niet verder belasten;
het komt hun geluk ten goede
als zij zich wat milder opstellen,
zoals de Heer barmhartig is:
laten wij bidden:
Bidden wij voor mensen die vergevingsgezind zijn,
maar die veel lijden omdat anderen
de uitgestoken hand weigeren:
dat zij opzien naar de Heer Jezus
die zijn vijanden kon vergeven:
laten wij bidden:
Bidden wij voor ons allen hier bijeen,
die zo vaak het “onze vader” bidden,
maar wat Jezus ons leert en zelf voorleefde:
“Vergeef onze schuld, zoals wij elkaar vergeven:”
laten wij bidden:
24° Door het jaar A
VOORBEDEN
Bidden wij tot de Heer onze God;
Hij is altijd en voor iedereen vergevingsgezind:
Heer onze God,
help ons elkaar te vergeven tot 7 x 70 maal;
zo worden wij op onze levensweg bevrijd
en ervaren wij de diepste vrede en vreugde. Amen.
GEBED OVER DE GAVEN
God van vergeving,
we gedenken de levensstijl van Jezus:
het breken van het brood en het delen van de wijn.
Het teken dat Hij onze schuld op zich neemt.
Bevrijd ons hart van hardheid en ongeduld.
Dit vragen wij U omwille van uw Zoon
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
SLOTGEBED
Heer, wij mochten te gast zijn in uw huis,
en delen in de overvloed van uw barmhartigheid.
Wij vragen U dat deze gaven vruchten dragen
van levend geloof en oprechte verzoening,
en dat wij mensen mogen worden naar het beeld van Jezus uw Zoon
die met u leeft in eeuwigheid. Amen.
ZENDING
Wie vergeving in zijn leven een plaats geeft,
ervaart de diepste vrede en vreugde.
24° Door het jaar A
NA DE COMMUNIE
Heer onze God,
een leven zonder U,
een leven vol wrok en haat:
daar kunnen wij als christen mensen
niet mee leven
Wij verlangen anderen te vergeven,
die het ons hebben lastig gemaakt.
Wij verlangen meer eenheid,
meer begrip en liefde onder elkaar.
Graag zouden wij de eerste stap zetten,
maar de durf ontbreekt ons.
Geef ons de genade ons voor hen
open te stellen met een mild en warm hart.
Schenk ons uw Geest, Heer, uw genade
opdat uw droom: “Mogen allen één zijn”
werkelijkheid wordt.
24° Door het jaar A 3b
Romeinen 14, 1 – 23
O1. Stoot de zwakke in het geloof niet af door zijn meningen te betwisten.
02. De een is ervan overtuigd dat hij alles mag eten,
terwijl de andere zich angstvallig beperkt tot plantaardig voedsel.
03. Laat hem die gewoon eet de ander niet geringschatten,
en laat hem die niet eet de ander niet veroordelen;
want God zelf heeft die ander als de zijne aangenomen.
04. Wie zijt gij wel, dat gij u een oordeel aanmatigt
over de knecht van een ander?
Of hij staat of valt, gaat alleen zijn meester aan.
Hij zal trouwens staande blijven,
Want zijn Heer is bij machte hem staande te houden.
05. De een maakt onderscheid tussen de dagen,
voor de ander zijn ze alle gelijk.
Gun ieder zijn eigen overtuiging.
06. Wie aan een bepaalde dag waarde hecht, doet het ter ere van de Heer
en wie eet, doet het, eet ter ere van de Heer, want hij dankt God;
wie niet eet, laat het ter ere van de Heer, en ook hij dankt God.
07. niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen.
08. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer:
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.
09. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden;
om Heer te zijn over doden en levenden.
10. Met welk recht veroordeelt gij uw broeder?
En gij, waarom kleineert gij uw broeder?
Allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel van God.
11. Want er staat geschreven: zowaar ik leef, zegt de Heer,
voor Mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal God lofprijzen.
12. Zo zal dan ieder van ons rekenschap moeten afleggen voor zichzelf.
13. laten wij dus voortaan elkander niet veroordelen,
maakt liever het voornemen uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
14. Ik ben er vast van overtuigd, voor het aanschijn van onze Heer Jezus,
dat geen enkel ding onrein is uit zichzelf.
Iets wordt alleen onrein voor hem die het als zodanig beschouwt.
15. Maar als gij uw broeder grieft door een bepaalde spijs te gebruiken,
handelt gij niet meer volgens de liefde.
Christus is voor hem gestorven,
Breng zijn heil niet in gevaar met uw eten.
16. Bezorgd uw goede zaak geen slechte naam.
17. Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank,
maar is gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest.
18. Wie op deze wijze Christus dient ,
is door God aanvaard en geacht bij de mensen.
19. Wij streven dus naar dat wat de vrede en de opbouw
van onze gemeenschap bevordert.
20. Breek Gods werk niet af ter wille van spijs.
Zeker, alles is rein, maar voor hem die het niet kan eten
Zonder aanstoot te nemen wordt het slecht.
21. Het is goed geen vlees te gebruiken, geen wijn of wat dan ook,
wanneer uw broeder daardoor geëergerd wordt.
22. Behoud gij intussen uw eigen overtuiging voor het aanschijn van God.
Gelukkig is hij die zich bij zijn beslissing niets heeft te verwijten.
23. Wie twijfelt en toch eet, is al geoordeeld,
omdat hij niet volgens zijn overtuiging handelt.
Alles wat strijdt met de overtuiging van uw geweten is zondig.
Download