Liturgie zondag 12 maart 2017 MIDDAGdienst EvangLiedbundel

advertisement
Liturgie zondag 12 maart 2017
MIDDAGdienst
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
EvangLiedbundel 343:1,2
1.
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
2.
3
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.
Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep,
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
gebed
Welkom en mededelingen
Schriftlezing: 1 Joh 3: 11-17 Heidelb. Cat. znd 40 v/a
105 en 107
EvangLiedbundel 343:3,4
3.
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!
4.
Ps 139:8,14 Nb
1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!
14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
Votum en groet
Ps 146:1,3 Ob (kan op de wijze van Opwekking 221)
1
Prijs den HEER met blijde galmen;
1
en leid mij op den weg ten leven.
EvangLiedb 186a:1,2
1.
Leid mij Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ’t barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.
Verkondiging: ‘moord tegenover leven’.
LiedbvK 217:1,2,3 .
1
Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.
2.
2
Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.
Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des Levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.
Zegen
3
Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.
Collecte
Gebeden
Geloofsbelijdenis;
2
Download