2016/04/26 - Reorganisatie MissieNederland

advertisement
P E R S B E R I C H T – Driebergen, 26 april 2016
‘MssieNederland gaat veranderen’
MissieNederland wil na reorganisatie deelnemers
beter van dienst zijn
MissieNederland gaat veranderen. Met een ingrijpende reorganisatie wil MissieNederland het
netwerk van deelnemende organisaties nóg beter én duurzaam van dienst zijn. De koerswijziging
leidt tot meer focus op contact met deelnemers, meer toegespitste activiteiten binnen het netwerk
en een duidelijker communicatie.
De aanleiding is een aangescherpte visie op de rol van MissieNederland als netwerkorganisatie, zegt
zakelijk directeur Adri Veldwijk: “We willen onze organisatie zo inrichten dat het contact met
deelnemers nog meer centraal komt te staan. We zitten in een overgang van koepel- naar
netwerkorganisatie en dit vraagt om een andere werkwijze en benadering.”
De andere aanleiding is de financiële situatie. MissieNederland ziet de inkomsten uit fondsenwerving
en bijdragen van deelnemers gestaag teruglopen, ondanks extra inspanning. “Wij voorzien hier op de
middellange termijn geen positieve verandering in”, aldus Veldwijk.
De nieuwe organisatie blijft zich richten op Jeugd en Discipelschap, Zending, Gemeenschapsvorming,
Eenheid en samenwerking. Nieuw is dat er capaciteit wordt vrijgemaakt om te investeren in
Diaconaat Nederland en Organisatie Ontwikkeling voor het netwerk. Voor al deze aandachtsgebieden
worden relatiemanagers aangesteld, die als belangrijkste taak hebben om over thema’s die daarin
spelen contact te houden met de deelnemers en mooie initiatieven in Nederland en daarbuiten met
elkaar te verbinden.
De ondersteunende functies binnen MissieNederland worden uitbesteed. Daarbij wordt onder meer
gedacht aan administratie, fondsenwerving, ICT, opmaak en het organiseren van events. Het aantal
fte daalt van 9,2 naar 6,7.
Pijnlijk, maar noodzakelijk
De reorganisatie is pijnlijk. Alle medewerkers hebben maandag jl. te horen gekregen dat hun functie
is komen te vervallen. Zij kunnen in de komende weken intern solliciteren op een aantal nieuwe
functies. In de praktijk zal er niet voor iedereen binnen de organisatie een nieuwe werkplek zijn. “Dit
is een harde boodschap voor onze medewerkers, die zich jarenlang met hart en ziel voor
MissieNederland hebben ingezet”, zegt Veldwijk.
De ingreep is ook noodzakelijk. Op de huidige voet doorgaan zou op langere termijn financieel
onverantwoord zijn. “Dat willen we voorkomen, omdat we geloven én ervaren dat MissieNederland
een belangrijke rol speelt in christelijk Nederland als verbinder, ondersteuner en inspirator voor
missionaire initiatieven. We hebben voldoende financiële reserves om deze veranderingen
verantwoord en zorgvuldig door te voeren. We verwachten eind juni deze reorganisatie te hebben
doorgevoerd.”
Adri Veldwijk en Jan Wessels zijn door het bestuur benoemd als senior relatiemanagers. Daarbij zal
Wessels zich vooral richten op de kerkelijke en internationale netwerken, en Veldwijk meer op
organisaties in Nederland en contact met de overheid. Samen zijn ze eindverantwoordelijk en treden
ze naar buiten op als Algemeen Secretaris en Zakelijk Directeur.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adri Veldwijk, zakelijk directeur: 0343-513693, 0653502803
Download