Notulen MR 2015.02.11

advertisement
Notulen MR vergadering 13-01-2015
Aanwezig: Marike Steenbakkers (voorzitter), Marianne Kerkhof (notulist), Gonnie Leenders,
Eveline Prinsze, Wim van Mourik (directeur), Remko Liekelema, Mariska Molenaar, Rick Wegener.
Afwezig: Saskia Knaap-van de Heuvel.
1. Opening
Marike opent de vergadering.
2. Agenda
Geen toevoegingen.
3. Notulen
Goedgekeurd met de toevoeging: de geplande klankbordavond ging niet door vanwege een te
groot aantal afmeldingen.
4. Mededelingen
4a. Vanuit de directie
-
Personeel:
Ria werkt per begin februari 2015 weer 100%
Jessica keert helaas door ziekte niet meer terug op school.
Rubina is kortdurend arbeidsongeschikt. Haar reintegratie vanaf begin febr. duurt
ongeveer 6 weken.
Saskia Knaap werkt tot de voorjaarsvakantie op AT basis.
Saskia Plieger gaat 20 maart met zwangerschapsverlof. Haar klas wordt overgenomen
door Alan en Alain.
-
Rekenmethode:
Er is gekozen voor Wereld in Getallen. De methode wordt voor de voorjaarsvakantie
aangeschaft, zodat we er langzaam mee kunnen gaan werken naast de andere methode.
Invoering en nota op schooljaar 2015-2016.
-
Contact met financieel directeur Kees van der Kraan (Laurentiusstichting) gepland over het
gebouw (witten van de gangen en zonnepanelen), mogelijkheden tot het aanstellen van
klassenassistenten in de onderbouw en algemene financiële zaken.
-
Overblijf:
De school wordt aangeslagen door de belasting als de loonkosten van overblijfpersoneel
te hoog zijn. De loonkosten moeten worden aangepast naar €7,- per keer. Als dit doorgaat
stoppen mogelijk de overblijfouders. Zij hebben een fiscaal jurist in de arm genomen die
e.e.a. gaat onderzoeken. We wachten dit af. Wim
oriënteert zich ondertussen op de
mogelijkheden.
4b.Vanuit de GMR
Oranje Nassauplein 27, 2635 HX, Den Hoorn, 015-2615430 – Achterdijkshoorn 8, 015-2853562 – Victoria 8, 06-39896396
[email protected]
www.mariaschool.nl
-
Er zijn twee vormen van overleg mogelijk rond de nieuwe CAO. De GMR adviseert het
bestuur negatief t.a.v. het overlegmodel. De GMR wil voor alle scholen voor dit jaar nog het
basismodel en van daaruit toewerken naar een overlegmodel voor volgend schooljaar.
-
De nieuwe CAO is inmiddels bekend. De stichting moet de teams/scholen goed gaan
informeren.
-
Er is gesproken over het strategisch beleidsplan.
4c. OV
Geen mededelingen.
5. Reorganisatie
In een besloten gedeelte wordt van gedachten gewisseld over de plannen de financiële
tegenvallers (door 2 locaties, scheve instroom en wisselende groepsgroottes) aan te pakken.
Rick zoekt nog verder uit wanneer er in dezen instemmings- of adviesrecht is voor ouder- en
personeelsgeleding.
t.a.v. de sterk groeiende kleutergroepen op beide locaties:
er komen mogelijk 4 klassenassistenten voor de ochtenden. Op Het Lint na de
voorjaarsvakantie, op het ONP na de meivakantie.
De sollicitanten komen via Werkze!
Kleuterleerkrachten kunnen ook hulpouders uitnodigen, liefst niet via een oproep, maar
persoonlijk diegene vragen waarvan je denkt dat dit een goede hulpouder is.
De personeelsgeleding doet een voorstel voor een “protocol hulpouders”.
Mariska zoekt uit of structurele hulpouders ook een verklaring van goed gedrag nodig
hebben/kunnen opvragen.
6. WVTTK
- Marianne vraagt naar de vorderingen van de schoolpleincommissie. Schoolplein staat al
jaren als droom op de agenda maar er is nog niet veel zichtbaar.
- Rick: hoe staat het met het lokaal onderwijsbeleid? Wim: donderdag is er een gesprek met
de wethouder en de ambtenaren omdat er nog steeds discussie is. De partijen willen het
lokaal onderwijsbeleid in stand houden, maar de ambtenaren willen scholen geld geven op
basis van projecten en daarbij kleine scholen evenveel geld geven als grote scholen. De
aangenomen motie voor het bestaande lokale onderwijsbeleid wordt niet uitgevoerd door
de wethouder omdat haar ambtenaren er niet aan willen meewerken. Wordt vervolgd.
Bijlage bij punt 5. Reorganisatie
De MR heeft negatief geadviseerd t.a.v. het plan van de directie om het financiële probleem
van de school, ontstaan door het hebben van 2 locaties, een scheve en grillige instroom en
sterk wisselende groepsgroottes, op te lossen door de onderbouw en bovenbouw te splitsen
over de 2 locaties (ONP onderbouw/Lint bovenbouw). Dit plan heet reorganisatie 1.0.
Pas eind januari wordt het werkelijke financiële plaatje bekend.
Voor de school is de overgang bij de stichting van de rekenmethode T  T-1( de bekostiging
afhankelijk van de teldatum van de leerlingen), nu er juist een grote instroom is van leerlingen,
ongunstig. Deze overgang heeft echter alleen voor komend jaar consequenties. Daarna blijven
we in T-1.
Omdat de MR het tijdspad te kort vindt voor de voorgestelde reorganisatie 1.0 en zich afvraagt
of dit de enige juiste weg is, stelt zij voor om voor het komend schooljaar op zoek te gaan naar
de beste en daarna voor de langere termijn een structurele oplossing te zoeken na gedegen
analyse van het probleem, de effecten en alternatieve scenario’s.
De beste oplossing hoeft niet perse de meest efficiënte te zijn, maar wel een waarbij efficiëntie
en andere factoren het meeste in balans zijn.
Inmiddels is reorganisatie 2.0 gepresenteerd aan het team en heeft de MR hierover ook van
gedachten gewisseld. De MR kan zich vinden in de gepresenteerde maatregelen, voor zover
zij gelden voor het komende schooljaar. Daarna geldt het advies als in 1.0: om te komen tot
een gedegen analyse etc..
Tijdens MR van 11 februari kan het officiële financiële plaatje besproken worden en mogelijk
de klankbordavond van maart in grote lijnen invulling krijgen.
De personeelsgeleding zal volgende keer eerder de achterban raadplegen.
De oudergeleding zou graag eerder op de hoogte gebracht zijn van reorganisatie 2.0. Nu
kregen ze de info niet van de directie, maar via de personeelsgeleding van de MR.
Download