Schoolplan - Basisschool De Vaart

advertisement
Schoolplan De Vaart
2015 – 2019
ICBS De Vaart
Standerdmolen 2-8
1703 NK Heerhugowaard
Telefoon: 072 5716498
www.basisschooldevaart.nl
[email protected]
Directeur: Annemiek Ruiter
[email protected]
Inhoudsopgave
Pagina
1.
De school en haar omgeving
3
2.
Uitgangspunten schoolbestuur
4
3.
Ons schoolconcept
Missie en visie
7
4.
Wettelijke opdrachten
 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking
 De inhoud van ons onderwijs (overzicht van de methodes)
 Wat hebben onze leerlingen nodig?
7
9
10
5.
Analyse van de kwaliteit van de school
11
6.
Lange termijn ontwikkelingen
Speerpunten onderwijs
ODAT’s van de speerpunten
11
12
Gerelateerde documenten
15
Vaststellingsdocument
Voorzitter College van Bestuur
Directeur school
--------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Voorzitter medezeggenschapsraad
--------------------------------------------------
1. De school en haar omgeving
2
Basisschool De Vaart staat op de rand van de Molen- en Rivierenwijk in Heerhugowaard. De
twee gebouwen en het terrein dateren uit eind zeventiger jaren en waren toentertijd voor een
PC en een RK basisschool neergezet. Sinds augustus 2009 staat er één Interconfessionele
basisschool. Er zijn geen andere scholen in de Molen- en Rivierenwijk.
De school is een onderdeel van Kindcentrum De Vaart waar opvang en onderwijs sinds
augustus 2009 samenwerken aan een optimale ontwikkeling voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Er is veel buitenspeelruimte voor sport en spel omdat De Vaart meerdere pleinen heeft.
Tussen de twee gebouwen staat een gymzaal.
Kinderen komen uit diverse omliggende wijken. De populatie van de school is gevarieerd.
De school staat op loopafstand van het Stadshart, het nieuwe centrum, van Heerhugowaard.
Ouderpopulatie peildatum 1 oktober 2014.
De school kent 10,5 % eenoudergezinnen.
Opleidingsniveau:
27 % van ouders heeft VMBO TL of hoger.
63 % van de ouders heeft VMBO.
10 % van de leerlingen heeft een extra leerling weging.
Gezindte:
48,1 % geeft geen godsdienst aan
37,1% heeft geen godsdienst
6,6 % Islam, Moslim
6,5 % Christen, (Rooms) Katholiek.
1,7 % Hindoeïsme
Zij-instromers vanaf groep 2:
Gr 2
Gr 3
Gr 4
1
5
3
Uitstroom van groep 2 t/m 7:
2009-2010
2010-2011
1
2
Gr 5
8
2011-2012
6
Gr 6
5
2012-2013
24
Gr 7
9
2013-2014
18
Gr 8
9
2014-2015
1
3
2. Uitgangspunten schoolbestuur
Koersplan 2015 - 2020
Na het bloeien komt het groeien
“Geef de leerkracht de
verantwoordelijkheid
ga uit van vertrouwen dan bouw je
samen ”
Versie 17 april 2015
Stichting Flore is een vooruitstrevende, interconfessionele onderwijsorganisatie die vanuit
persoonlijke aandacht een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van kinderen vanuit de
waarden: kwaliteit, daadkracht en duurzaamheid. Bij de totstandkoming van de strategische
keuzes voor de periode 2015-2020 baseren wij ons op de evaluatie van de ontwikkelingen
van de afgelopen periode en spiegelen die aan het toekomstig perspectief dat wij willen
ontwikkelen. Daarbij is er oog voor de basiskwaliteit van onze organisatie (Flore-Basis) maar
zeker ook ruimte voor specifieke strategische keuzes op organisatie- en schoolniveau (FloreExtra)
In Flore Extra is vooral aandacht voor de professionalisering van al onze medewerkers.
Onderwijskwaliteit wordt voor een groot deel gerealiseerd door de professionals die
verantwoordelijk zijn voor het optimale leef- en leerklimaat van elk kind. De uitdaging
opgenomen in onze visie, optimaal onderwijs aansluitend bij de behoefte en ontwikkeling van
elk kind, en optimale kansen om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zal bij realisatie
veel van onze mensen vragen.
Daarom is een stevig ondersteuningsproces op individueel en collectief niveau uitgangspunt.
Professionalisering is zeer regelmatig onderwerp van gesprek met elkaar, in
leergemeenschappen en met je leidinggevende en ontwikkelingen worden opgenomen in
een persoonlijk portfolio. De focus op een optimaal klimaat voor elk kind zal ongetwijfeld
leiden tot inzichten om het onderwijs anders te organiseren en vanuit het perspectief van de
doorgaande lijn ook te komen tot een integraal kindcentrum onder één bestuurlijke
verantwoordelijkheid. ICT kan een belangrijke rol spelen in het faciliteren van deze
processen, zowel op het terrein van persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en personeel (eportfolio) als in het ondersteunen van het leren en onderwijzen en bedrijfsprocessen.
En ook ten aanzien van het realiseren van een optimale infrastructuur zal een beroep
gedaan worden op ICT, maar ook op huisvesting om meer mogelijkheden te creëren binnen
de bestaande huisvesting. En ten slotte zullen deze ontwikkelingen in tijd, en omvang tot op
zekere hoogte in beeld gebracht moeten worden om zo, voor de periode 2015-2020, ook een
goede inschatting te kunnen maken van de gewenste extra financiële inspanning op schoolen organisatieniveau. In het kader van beleidsrijk begroten moet in de periode 2015-2020
worden toegewerkt naar een situatie waarin financiën volgend is op de thema’s die eerder
genoemd zijn.
Binnen deze koersplanperiode gaan we een ommekeer maken van controle naar
verantwoording. We willen de professionals optimaal in de gelegenheid stellen om hun
verantwoordelijkheid te nemen en hun taken zo goed mogelijk op een professionele wijze op
te pakken. Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk binnen de organisatie. Van onderop wordt
aan mensen gevraagd om zich te verantwoorden. Daarbij staat niet de beoordeling centraal
maar oprechte nieuwsgierigheid naar de keuzes die gemaakt zijn in het belang van een
optimale ontwikkeling van ieder kind.
4
In de komende periode komt naast het meten van data ook meer en meer het weten centraal
te staan.
In de uitwerking van de strategische keuzes in het Koersplan 2015-2020 is het goed om per
onderdeel stil te staan bij de huidige situatie, specifieke ervaringen in de afgelopen periode,
een actualisering van het onderdeel aangevuld met een toekomstperspectief. Bij elk
onderwerp zal dan het onderscheid tussen meten en weten expliciet zichtbaar worden
gemaakt alsmede een aantal vaste elementen.
Onderwijs
Elke school heeft een visie op onderwijs en onderwijskwaliteit waarbij aandacht besteed
wordt aan in ieder geval de vijf aandachtsgebieden van de inspectie.
Vanuit een intern valide kwaliteitszorgsysteem kan de school de actuele onderwijskwaliteit
verantwoorden, waarbij gebruik gemaakt wordt van relevante en valide data, en zicht geven
op de verbetertrajecten voor de komende periode.
In het interne kwaliteitszorgsysteem is in ieder geval een frequente zelfevaluatie zichtbaar en
worden frequent en valide enquêtes gehouden over kwaliteit bij leerlingen, leerkrachten en
ouders.
De uitgangspunten van het intern kwaliteitszorgsysteem zijn voor alle scholen gelijk en ook
de (basis) bevraging van leerlingen, leerkrachten en ouders is voor wat betreft (basis)inhoud
en frequentie voor alle scholen gelijk.
Leerlingen
Het onderwijs is gericht op een optimaal leef- en leerklimaat voor elk kind en dusdanig
georganiseerd dat het onderwijs past bij de behoefte van elk kind.
We gaan uit van eigenaarschap van het kind op het leren en het kind houdt een weergave
van haar ontwikkeling bij in een portfolio.
Uitgangspunt is dat we geen kind uitsluiten en passende oplossingen vinden om elk kind een
veilige leef- en leeromgeving te kunnen aanbieden in de school in de wijk of het dorp.
Personeel (professionalisering)
Professionalisering van alle personeelsleden is zeer belangrijk. Het leren, individueel en
gezamenlijk staat centraal en vanuit dat leren wordt maximale facilitering georganiseerd. Dat
kan op basis van de CAO-PO, extra facilitering vanuit de school, maar ook door het digitaal
ondersteunen van het leren door middel van E-learning, leercommunity’s en e-portfolio’s.
Ouders
Actieve betrokkenheid van ouders bij het kind en de kind-ontwikkeling is van groot belang.
Scholen zetten maximaal in om samen met ouders en leerling invulling te geven aan
educatief partnerschap. Deze betrokkenheid bij elkaar, het kind en de school kan nog verder
versterkt worden door het kindcentrum als centrum van spelen en leren in de wijk of het
dorp.
Frequent worden ouders bevraagd op hun zienswijze op de onderwijskwaliteit van de school
Onderwijs Anders Organiseren.
Aansluiten bij de behoefte van kinderen zal veel van leerkrachten vragen, maar ook een
grote invloed hebben op organisatievormen. Onderwijs zal steeds meer klassen doorbrekend
worden georganiseerd. Ook hier is van belang dat de school een sterke visie heeft die
gedragen wordt door team, MR en ouders van de school.
Kindcentrum
Meer aandacht voor de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind en het optimaal
organiseren van het gewenste leerklimaat vraagt om bestuurlijke regie en afstemming met
de professionals en ouders van het jonge kind (0-4 jaar). Maximale betrokkenheid en het in
een zeer vroeg stadium inzetten van een natuurlijk partnerschap in leren is van groot belang
en vooral voor het kind.
ICT
Het inspelen op individuele behoeften van kinderen, het anders organiseren van onderwijs,
het meer flexibel omgaan met leren en schooltijden, vraagt veel van alle betrokkenen. ICT
5
kan daarbij een belangrijke rol spelen in het verminderen van de bureaucratie, maar ook in
het flexibel kunnen organiseren van het leren en onderwijzen. Een professionele ITinfrastructuur is een absolute voorwaarde daarbij.
Huisvesting
De kwaliteit van de schoolgebouwen van Stichting Flore is vanuit het onderhoudsperspectief
gewoon goed. Echter de hiervoor genoemde ontwikkelingen zullen ook andere eisen stellen
aan de huisvesting. Het is dan ook belangrijk om vanuit de schoolvisie en met het oog op de
gewenste ontwikkelingen voor de komende periode 2015-2020 ook in beeld te brengen
welke veranderingen in de huisvesting op de scholen gewenst zijn.
Organisatie
Professionalisering, in alle lagen, vraagt om aandacht en betrokkenheid. Vanuit de
organisatie zal op elk specifiek terrein gezocht worden naar een goede facilitering daarvan
en inzet van specifieke deskundigheid.
Bewaken van de kwaliteit door het bestuur
In het koersplan 2015-2020 van Stichting Flore wordt er een ommekeer gemaakt van
controle naar verantwoording. De professionals worden optimaal in de gelegenheid gesteld
om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun taken zo goed mogelijk op een professionele
wijze op te pakken. Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk binnen de organisatie. Van
onderop wordt aan mensen gevraagd zich te verantwoorden.
Doelen onderwijs uit het koersplan
Elke school heeft een visie op onderwijs en onderwijskwaliteit waarbij aandacht besteed
wordt aan in ieder geval de vijf aandachtsgebieden van de inspectie.
Vanuit een intern valide kwaliteitszorgsysteem kan de school de actuele onderwijskwaliteit
verantwoorden, waarbij gebruik gemaakt wordt van relevante en valide data, en zicht geven
op de verbetertrajecten voor de komende periode. In het interne kwaliteitszorgsysteem is in
ieder geval een frequente zelfevaluatie zichtbaar en worden frequent en valide enquêtes
gehouden over kwaliteit bij leerlingen, leerkrachten en ouders.
De uitgangspunten van het intern kwaliteitszorgsysteem zijn voor alle scholen gelijk en ook
de (basis) bevraging van leerlingen, leerkrachten en ouders is voor wat betreft (basis)inhoud
en frequentie voor alle scholen gelijk
Het beleid is gericht op een constante verhoging en duurzame borging van de kwaliteit. Ook
hierbij worden op vaste momenten de vijf kwaliteitsvragen besproken.
 Doen we de goede dingen?
 Doen we de dingen goed?
 Hoe weten we dat?
 Zien anderen dat ook zo?
 Wat doen we met die wetenschap?
 Welke vragen roept dit op?
Het College van Bestuur ziet er op toe dat de onderwijskwaliteit van de Flore-scholen
hoog blijft. Op het servicekantoor wordt op een creatieve manier, op samenwerking
gericht de ontwikkeling van het onderwijsbeleid ondersteund. Scholen, maar ook
ouders, kunnen er terecht met vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Het servicekantoor adviseert, ondersteunt en neemt veel werk uit handen van de
schooldirecteuren/scholen, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: het beste
uit kinderen halen.
6
Beoordeling van de kwaliteit
Bij beoordeling van de kwaliteit sluit het bestuur aan bij de normindicatoren die de inspectie
gebruikt. Hierbij is een vroege signalering van belang. Bij ‘vroeg signalering’ gaat het steeds
om harde en zachte gegevens, kwantitatieve cijfers en kwalitatieve informatie. Periodiek
verzamelt het bestuur deze gegevens bij de scholen. Deze gegevens staan in de
managementrapportages
Kwantitatieve cijfers
Het kwantitatieve deel van de managementrapportage van het bestuur bevat de volgende
gegevens
Algemene gegevens: verloop leerlingenaantal, percentage ziekteverzuim;
Opbrengstgegevens: eindopbrengsten, tussenopbrengsten, opbrengsten vervolgloopbaan,
doorstroomgegevens;
Gegevens over zorg en begeleiding: aantal/percentage zorgleerlingen, percentage leerlingen
waarvan vaststaat dat zij niet het beheersingsniveau eind groep 8 zullen bereiken.
Financiële gegevens, kijken naar het benutten van de financiële middelen vanuit de
schoolbegroting
Kwalitatieve informatie
Het kwalitatieve deel richt zich op:
Kwaliteit van het onderwijsleerproces; (monitoring Cito LVS tussenopbrengsten etc.)
Kwaliteit van de leerlingenzorg.
Kwaliteit van het personeelsbeleid door middel van monitoring op ziekteverzuim, verloop van
personeel en tevredenheidsonderzoeken
Minimaal drie keer per jaar gaat het bestuur (algemene directie) hierover in gesprek met de
schooldirectie. De schooldirectie legt over deze onderwerpen verantwoording af.
De heer A.J.M. Groot (College van Bestuur)
7
3. Ons schoolconcept
Kindcentrum De Vaart
Hier wil je graag zijn
om te leren en te groeien
Leren – plezier - groei – inspireren zijn de waarden van het onderwijs op De Vaart.
Wij bieden rust, structuur en leeruitdaging voor kinderen op alle niveaus. Met een goed
pedagogisch klimaat gebaseerd op jarenlang ervaring met De Kanjertraining aangevuld met
positief gerichte gedragslessen.
De Vaart heeft een continurooster waardoor de kinderen twee keer op een dag gezamenlijk
buitenspelen. De ruime buitenspeelplaatsen hebben we ingedeeld in speelvakken. Er is
structureel nieuw aanbod voor optimaal buitenspel.
4. Wettelijke opdrachten
4.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking
De kwaliteitsmeters van de school en organisatie zijn:
 Parnassys als leerlingvolgsysteem
 Het SOP per schooljaar
 Jaarverslagen
 BVPO tevredenheidsonderzoek
 ARBO meting en planning
 Financiële voortgangsrapportages
 Gesprekkencyclus
 Toets kalender*
 IKC plan
Diverse meet- en ijkpunten ter voorbereiding op het schoolplan 2015-2019 waren:
1.De interne audit door twee collega-scholen in februari 2015* (leerlingen-ouders-team).
2.Studiebijeenkomsten met het team in het voorjaar en besprekingen in MR.
3.Directeur is met diverse leerkrachten naar studiebijeenkomsten ‘schoolplan light’ op Florekantoor geweest. (gesprek en overleg andere Flore-scholen)
4.Sterkte zwakte metingen:
-4V’s metingen met MR, leerlingen, team, medewerkers IKC.
-‘basis op orde’ meting.
5.Evaluatie van het Schoolontwikkelplan 2014-2015.
De Vaart heeft in april 2015 de keuze gemaakt om een overstap te maken van ZIEN naar het
Kanjervolgsysteem. De nulmeting heeft eind mei plaatsgevonden.
8
4.2 De inhoud van ons onderwijs
Leermiddelen/methodes
Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling
Nederlandse taal
Rekenen en wiskunde
Piramide projecten 1-2, VVE in
Kindcentrum
Piramide gr 1-2 ism VVE
VLL gr. 3
Taal actief gr 4 t/m 8
Taal actief spelling gr 4 t/m8
Taal actief Woordenschat gr 4 t/m 8
Tekstverwerken en Nieuwsbericht XL
Bibliotheek op school
Rekenrijk 1 t/m 8
Met Sprongen Vooruit 1 t/m 8
Studievaardigheden
Blits gr 5 t/m 8
Verkeer
Engelse taal
VVN lessen in groep 6 en 7
Losse lessen en thema’s gr 1 t/m 8
Groove Me gr 7 en 8
Aardrijkskunde
Blauwe Planeet gr 5 t/m 8
Wereldoriëntatie
Geschiedenis
Thema’s in de groepen 1 t/m 4,
gekoppeld aan jaarplanning/feesten +
-gekoppeld aan Piramide in 1-2
-gekoppeld aan VLL in groep 3
-gekoppeld aan methoden in groep 4
Speurtocht gr 5 t/m 8
Natuur, biologie, techniek
Natuniek gr 5 t/m 8
Expressie-activiteiten
Kunst en Cultuur jaarplanning
Groep 1 t/m 8
Bevordering sociale redzaamheid en
gezond gedrag, welbevinden van de
leerlingen, schoolveiligheid, gedrag in
verkeer
Bevordering actief burgerschap en
sociale integratie, overdragen kennis
over/ kennismaking met de diversiteit
van de samenleving.
Geestelijke stromingen
Kanjertraining
VVN verkeerslessen
Gedragslessen PBS
Trefwoord
Kanjertraining
WO lessen
Jeugdjournaal/Nieuwsberichten
Door deze leerstof aan te bieden middels de genoemde leermiddelen, de wijze waarop deze
leermiddelen worden ingezet én de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden
voldoet basisschool De Vaart aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in
artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.
9
4.3 Wat hebben onze leerlingen nodig?
De Vaart kiest bewust voor rust en structuur. We bieden de kinderen een duidelijke structuur
met ons aanbod en werkwijzen. Gedragsverwachtingen krijgen in het begin van het
schooljaar speciale aandacht door middel van gedragslessen. Het ondersteunen van sociaal
en gezond gedrag vinden wij belangrijk op school. Om zodoende een sfeervolle en veilige
school te zijn, waardoor kinderen tot groei en leren kunnen komen.
Vanuit de structuur en aanbod, aangestuurd door de professionals, staan we nu voor de
uitdaging om meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij kinderen te stimuleren en te
ontwikkelen.
Onze basisondersteuning omvat de volgende vier aspecten:
-basiskwaliteit, de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van
de inspectie van het onderwijs.
-preventieve (vooraf) en lichte curatieve (achteraf) interventies, zoals een aanbod voor
leerlingen met dyslexie en een aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen. De
voorkeur van De Vaart gaat uit naar een preventieve aanpak.
-ondersteuningsstructuur met een zorgteam/zorgcoördinatoren.
-planmatig werken door middel van de groepsplannen en het digitaal leerlingvolgsysteem.
-er is een weekrooster voor de extra zorg in ons begeleidingslokaal, we reserveren minimaal
3,5 dag tot maximaal 5 dagen per week voor het begeleidingslokaal-Windz.
Onze extra ondersteuning omvat de volgende vijf aspecten:
-voortdurende ontwikkeling van deskundigheid binnen het team m.b.t. taal-rekenen en
sociaal emotionele ontwikkeling.
-de extra aandacht en de tijd, die het team vrijmaakt voor een leerling in de klas en in het
begeleidingslokaal, verwerkt in weekroosters en dag planning.
-er zijn multidisciplinaire overleggen voor zorgleerlingen. Om de week is er extra ruimte en
tijd ingeroosterd voor een groepsbespreking of leerlingbespreking met professionals en
ouders.
-er zijn diverse samenwerkingsrelaties met onderwijs en externe partners. Er is structureel
overleg met schoolmaatschappelijk werk, en de onderwijsexpert van het
Samenwerkingsverband.
-in het Schoolondersteuningsprofiel van De Vaart wordt een groot aantal gegevens
verzameld, die betrekking hebben op de aspecten van de basisondersteuning en de extra
ondersteuning.
Korte beschrijving van onze keuzes met betrekking tot Passend Onderwijs.
Er is een Windz-begeleidingslokaal voor extra ondersteuning bij taal-rekenen-werkhoudingsociaal/emotionele ontwikkeling. Deze ondersteuning is zowel voor kinderen die minder
makkelijk leren als voor kinderen die meer uitdaging behoeven. Bij de pluskinderen werken
we met de 7 uitdagingen van Tijl Koendering.
In de groepen werken we als basis met convergente differentiatie en 3 instructieniveau’s,
daarnaast zijn er kinderen met verrijking en kinderen met eigen leerlijn.
In de komende jaren richten we ons meer op samenwerkend leren, coöperatief werken.
Onze ondersteuningsstructuur staat uitgebreid beschreven in het ons ondersteuningsprofiel.
De ondersteuning van de jongste leerlingen: We hebben een aparte zorg coördinator voor de
groepen 1 t/m 3.
De toekomst vraagt van kinderen diverse ‘nieuwe’ vaardigheden zoals: samenwerken,
probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren,
sociale en culturele vaardigheden.
Betrokkenheid, onderzoekende houding, ondernemend zijn, nieuwsgierig en eigenaarschap
spelen daarbij een rol.
De 21e eeuw vaardigheden zijn een uitdaging voor ons allen. We zullen antwoorden
formuleren over -waarom we wat en hoe- willen ontwikkelen, zodat de kinderen zich in het
heden goed redden en goed voorbereid worden op de toekomst. De Vaart ontwikkelt o.a. in
de aankomende jaren een nieuw (digitaal)rapport. De school maakt daarin keuzes ten
aanzien van de ‘nieuwe’ vaardigheden.
10
5. Analyse van het functioneren van de school
Het onderwijsteam ontwikkelt zich naar een professionele cultuur. We zijn als Floreschool in
schooljaar 2013-2014 gestart. Het betekent dat de beslissingen over gewenste
ontwikkelingen, aanbod en aanpak meer bij de werkvloer, de leerkrachten ligt.
Er zijn kartrekkers, gangmakers en specialisten voor: taal, rekenen, sociaal/emotionele
ontwikkeling, buitenspelen, Kindcentrum, Kunst en Cultuur.
De ontwikkeling van werkgroepen naar leergemeenschappen is een volgende stap waar we
in schooljaar 2015-2016 mee starten.
Zorgoverleg vindt plaats in clusters van twee leerjaren: Cluster 1-2; cluster 3-4; cluster 5-6;
cluster 7-8.
Personeelsbeleid en Professionalisering
Het personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig
beleid. De ontwikkeling van het personeel is gekoppeld aan de missie en visie van de school
en de schoolontwikkeling. We gebruiken de richtlijnen en afspraken van Stichting Flore deze
zijn gekoppeld aan de vastgestelde competenties:
-organisatorisch competent
-vakinhoudelijk en didactisch competent
-pedagogisch competent
-interpersoonlijk competent
-samenwerking team en omgeving
-reflectie en ontwikkeling
De ontwikkeling van het personeel wordt gevolgd door klassenbezoeken. Dit zijn korte
flitsbezoeken door de directeur en bezoeken op afspraak met een kijkwijzer. De eerste drie
competenties staan elke schooljaar samen het IGDI model centraal. De andere competenties
komen in een cyclus van 4 schooljaren als speerpunt aanbod. Er is een gesprekkencyclus
per schooljaar, met een doelstellingsgesprek in het begin van het schooljaar, waarin
specifieke taken en verwachtingen worden besproken. Waar wenselijk en nodig
voortgangsgesprekken en aan het einde van het schooljaar een eindgesprek met minimaal
1x in de vier jaar een beoordeling. Leerkrachten houden hun eigen bekwaamheidsdossier bij.
Er is ruimte voor collegiale consultatie en klassenbezoeken. Ook leerkrachten voeren
klassenbezoeken uit aan de hand van een kijkwijzer. In schooljaar 2015-2016 is het gericht
op IGDI en coöperatief leren.
Twee collega's volgen de scholing Co-teaching en zullen vanaf 2016 een taak krijgen in de
professionalisering in de klas ten aanzien van het vormgeven van Passend Onderwijs.
De professionalisering gebeurt individueel en in teamverband. Nascholing wordt gevolgd bij
erkende HBO nascholingsinstituten, Stichting Flore door middel van leergemeenschappen
en op school door de Vaart leergemeenschappen.
6. Lange termijn ontwikkelingen - meerjarenplan 2015-2019
Speerpunt Kindcentrum 0 -12 jaar opvang en onderwijs samen
Het Kindcentrum is een plaatje om te zien, hier wil je graag zijn om te leren en te groeien.
er wordt jaarlijks een IKC jaarplan opgesteld en deze wordt gecommuniceerd met het
bestuur.
Speerpunten onderwijs
1. Ontwikkelen van een nieuwe werkwijze m.b.t. groepsplannen in Parnassys en
datamuur-werkdocumenten voor in de groep.
2. Werken aan ‘De basis op orde’ punten:
Leerling betrokkenheid
Samenwerkend leren - Coöperatieve leren.
3. Het Jonge Kind: Het Jonge Kind gr 1-2 ; peuters en overgang naar 3 en 4
11
4. I(C)T ontwikkeling; digitaal rapport
5. Borgen en verdere ontwikkeling olv van de voorzitters en specialisten: Taaljaarplan
Rekenjaarplan; Sociaal/emotioneel jaarplan; Kunst-Cultuur jaarplan; Buitenspel
De speerpunten zijn hieronder in diverse ODAT's ( onderwerp-doel-aanpak-tijd) uitgewerkt.
In het SOP (schoolontwikkelplan per schooljaar) worden de speerpunten meer uitgewerkt.
O
1. Ontwikkelen van een nieuwe werkwijze m.b.t. groepsplannen in
Parnassys en datamuur-werkdocumenten voor in de groep.
D
Planmatige Leerlingenzorg, het volgen van de ontwikkeling van de kinderen en
begeleiding/ sturing geven, Passend Onderwijs op De Vaart.
2019: De Vaart heeft een eigen ontworpen werkwijze m.b.t. ‘planmatige
leerlingenzorg’, de indicator 'zicht op ontwikkeling' wordt uitwerkt.
Algemeen: de rol van ouders meenemen in de ontwikkeling.
2015-2016; nieuwe GP formats in Parnassys en standaard datamuur voor in de
groep, hiermee werken; einde van het schooljaar laatste aanpassingen maken.
PDCA cyclus inzetten bij groepsbespreking
GP in Parnassys gebruiken bij leerling besprekingen
2016-2017: wat noteren we dagelijks/wekelijks, voordat we het in ons digitaal lvs
zetten
Verder met professionalisering van groepsbespreking
2017-2018: wordt nog bepaald
2018-2019: wordt nog bepaald
Leerlingbespreking 1x 4 weken, groepsbesprekingen 1x 4 weken
Per kwartaal stand van zaken. (PDCA) door directie en zorg coördinatoren per
cluster 1-2; 3-4;5-6;7-8.
Leerkrachtvaardigheden; samen; focus op resultaten; leiderschap in alle lagen;
betrokkenheid ouders
A
T
Meting
Evaluatie
4 pijlers
ontw.
O
D
A
T
Meting
Evaluatie
4 pijlers
ontw.
2. Basis op orde: Leerling betrokkenheid en eigenaarschap
Door kind gesprekken, de betrokkenheid op het leren vergroten.
De 21e eeuw vaardigheden een plek geven, keuzes maken ‘wat past bij De
Vaart’.
De rol van ouders meenemen in de ontwikkeling.
Kind gesprekken als onderdeel van HGW
Rapportbesprekingen met kinderen en ouders. Wat willen ouders/kinderen
weten? Waarom zetten we iets wel of niet het rapport?
2015-2016 voorbereiding ‘traject kind gesprekken’.
2016-2017 traject Kind-gesprekken groep 1 t/m 8 (team scholing)
2017-2018 nader in te vullen
2018-2019 kind ontwikkelgesprekken en rapport en/of portfolio gr 1 t/m 8
Per kwartaal stand van zaken. (PDCA) door gangmakers
Leerkrachtvaardigheden; samen; focus op resultaten; leiderschap in alle lagen.
12
O
D
A
T
Meting
evaluatie
4 pijlers
Ontw.
O
D
A
T
€
Meting
evaluatie
4 pijlers
Ontw.
O
D
A
T
Meting
evaluatie
4 pijlers
Ontw.
3. Basis op orde: Samenwerkend leren/ coöperatieve leren
2015-2016: teamcursus volgen en ervaringen opdoen. 1e meting coöperatief
leren in november 2015.
Kijkwijzer voor taal-rekenen wordt specifiek gemaakt mbt coöperatief leren.
Professionalisering team.
2016-2017: Vervolgafspraken maken ter professionalisering en implementatie; 2e
meting.
2017-2018: 2 ronde schoolkeuzes maken 2e implementatiejaar; 3e meting.
2018-2019: schoolafspraken vastleggen. Wat is ons doel en hoe zetten we
coöperatief leren in op De Vaart; 4e meting.
De rol van ouders meenemen in de ontwikkeling; duidelijkheid geven wat wij
onder eigenaarschap bedoelen.
Teamcursus; met de vernieuwde kijkwijzer klassenbezoeken uitvoeren en
ontwikkeling in beeld brengen met de vervolgstappen.
Zie bij doel.
Per kwartaal stand van zaken. (PDCA) door gangmakers
Leerkrachtvaardigheden; samen; focus op resultaten; leiderschap in alle lagen.
4. Het Jonge Kind: Het Jonge Kind gr 1-2 ; peuters en overgang naar 3
en 4
Het lerend spelen in beeld en verrijken van het aanbod.
Koers bepalen tot 2019 voor 2 t/m 6 jaar. Met name aanbod versterken voor
kinderen die zwak binnenkomen op 4 jarige leeftijd en aanbod voor de
pluskinderen
De rol van ouders meenemen in de ontwikkeling
Scholing Het Jonge Kind. Keuze maken.
Besprekingen PSZ/KDV en lkr 1-2
Overleg groep 3 en 4 over lerend spelen
2015-2016: scholing en plan IKC maken:
2016-2019: uitvoering IKC plan ‘jonge kind’;
Per half jaar stand van zaken. (PDCA) onderwijs en opvang samen.
Leerkrachtvaardigheden; samen; focus op resultaten; leiderschap in alle lagen;
Betrokkenheid ouders.
5. ICT en digitaal rapport
2015-2016 Digitaal rapport in februari.
2016-2017 Aanvulling op digitaal rapport door portfolio/rapport.
2017-2018 vervolg wordt bepaald.
2018-2019 vervolg wordt bepaald.
De rol van ouders meenemen in de ontwikkeling
2015: voorbereiding in Parnassys;
50 uur formatietijd beschikbaar voor de voorbereiding in Parnassys.
Per kwartaal stand van zaken. (PDCA) door gangmakers.
Leerkrachtvaardigheden; samen; focus op resultaten; leiderschap in alle lagen;
betrokkenheid ouders.
13
O
D
A
T
Meting
evaluatie
4 pijlers
ontw.
O
D
A
T
Meting
evaluatie
6. Borgen van verdere ontwikkeling
Taal;Rekenen; Soc/emo/pedagogisch beleid; Kunst/cultuur
Sport en spel- buitenspel; Plusbeleid
Algemeen Borgen en verder ontwikkelen.
De speerpunten 1 t/m 5 meenemen in de jaarplannen met name:
leerlingbetrokkenheid en coöperatief werken
Onderstaande gebieden worden in jaarplannen beschreven.
Taal:
* De taalspecialisten Anouk en Marijke stellen een jaarplan voor taal/lezen op.
* De taalspecialisten werken samen met de combinatiefunctionaris van de
bibliotheek.
*De taalspecialisten volgen een opleiding 2015-2017 en er komt een keuze voor
een verbeterplan.
* De taalspecialisten zetten de activiteiten van het plan in het team uit en zorgen
voor inhoudelijke bijeenkomsten met team/directie/zorgcoördinatoren volgens de
organisatie van de professionele cultuur.
* Het taalbeleid 2014 wordt up-to-date gemaakt.
Rekenen: zie jaarplan rekenspecialisten.
Soc/emo.en pedagogisch beleid: zie jaarplan Kanjer-coördinatoren.
Kunst/Cultuur: zie jaarplan van Kunst en Cultuur coördinatoren.
Buitenspel: zie plan van aanpak gezonde scholen item ‘sportief en gezond
gedrag’, wat leidt tot vignet ‘gezonde school’; door Sport en Spel coördinatoren.
ICT: zie jaarplan ICT van gangmakers.
De rol van ouders meenemen in de ontwikkeling.
De specialisten, coördinatoren, gangmakers maken jaarplanning en bepreken.
ontwikkelingen in VLG weken; zij rapporteren 1x in kwartaal aan.
Zie jaarplannen ; 1x 4 weken VLG weken besprekingen in team mogelijk.
Per specialist/gangmaker/coördinator 32 uur op jaarbasis.
Per kwartaal stand van zaken. (PDCA) door gangmakers aan directeur.
Leerkrachtvaardigheden; samen; focus op resultaten; leiderschap in alle lagen.
Het Kindcentrum van 0-12 jaar onderwijs en opvang samen. is een plaatje
om te zien, hier wil je graag zijn om te leren te groeien
Samen een eenheid vormen en uitstralen, zichtbaar, voelbaar, merkbaar maken
wat hebben te bieden, zowel intern als extern. Kindcentrum aan de buitenkant
meer zichtbaar herkenbaar maken. Voor inhoudelijke doelen: zie jaarplan IKC
Rol van de ouders meenemen in de ontwikkeling.
Gezamenlijke website
Intake 0-12 jarigen op elkaar afstemmen; o.a. rondleiding totale Kindcentrum
Het gezamenlijk bieden van naschools aanbod
Voor inhoudelijke onderwerpen: zie jaarplan IKC opgesteld met SKH en
Sportservice
2015-2016: Medewerkers bijeenkomst voor alle medewerkers in oktober, 3x per
jaar overleg met afvaardiging opvang en onderwijs.
2016-2017: 21e eeuw vaardigheden meenemen in IKC jaar
Per kwartaal stand van zaken plan De Vaart. (PDCA) door gangmakers met
locatiemanager opvang en directeur onderwijs.
14
1x per kalenderjaar evaluatie aan de hand van de gestelde criteria door de
besturen.
4 pijlers
ontw.
Samen; focus op resultaten; leiderschap in alle lagen.
Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR)







SOP- schoolontwikkelplan (jaarplan) inclusief scholingsplan
Jaarverslagen (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, e.d.)
Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken
RI&E/ Arbomeester (inclusief ziekteverzuim)
Ondersteuningsprofiel De Vaart en Ondersteuningsplan-bestuur SWV
School ondersteuningsprofiel
Meerjarenbegroting 2015-2019
Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR)





strategisch beleidsplan
competentiecyclus
scholingsplan (bestuur)
veiligheidsplan
procedure schorsen en verwijderen
Verdere bronvermelding:
Het schoolplan is een ‘schoolplan light’.
Het meest compacte schoolplan van Nederland e.o., gericht op duurzame
organisatieontwikkeling.
Een gezamenlijk product van
15
Download