reglement verlichte sloepenparade 2008

advertisement
REGLEMENT VERLICHTE SLOEPENPARADE
2017
Deelname
:Is vrij voor inwoners van de gemeente Breda en omgeving.
(Staat open).
Onderwerp
: Verlichting is vrij. De boot mag een thema uitdragen
Materiaal
: Is vrij naar keuze van de deelnemers.
Open vuur
: Fakkels en vuurpotten zijn niet toegestaan op last van de brandweer
i.v.m. met gebruik van brandbare versieringen etc.
Maten
: Voor een veilige doorvaart gelden de volgende maten:
Maximale hoogte 1,50 vanaf de waterspiegel
Maximale breedte 25cm uitstekend vanaf elke zijde
Lengte 8 meter en indien anders in overleg met de organisatie.
Inschrijving en bet.
: Voor deelname moet binnen zijn voor -09-2017
Incl. titel Thema (indien van toepassing) en aanvullende tekst.
Opgeven bij
: De Markhoek. Marksingel 15-16, 4811NV Breda.
www.lichtsloepenparade.nl of via onze website.
Betaling
: Te betalen bij Markhoek. Inschrijving via de website: betalen bij
het afhalen nummers
Inschrijving is geldig na ontvangst betaling.
Jury
: Tijdens de vaart wordt er 2 maal gejureerd op:
Algemene indruk
Afwerking
Verlichting
Uitwerking idee en uitvoering
Reclame
: Op de vaartuigen is reclame niet toegestaan.
Muziek
: Wil je meevaren met een band of orkest dan in overleg met de
organisatie. Dit i.v.m. de vergunning.
Zonder toestemming van de organisatie geen deelname.
Alternatieve
Energie
: Er mag van een aggregaat (welke geluidsarm is) minder dan
48db gebruik worden gemaakt
Verlichting
: Neem verder uw veiligheidsmaatregelen.
Startnummer
: Moet aan beiden zijden van de boot zichtbaar zijn
Aanwijzingen
: Door de organisatie bij vertrek en tijdens de vaart dienen
strikt te worden opgevolgd.
Voorstuwing
: Mag met motor en of roeiriemen en door ter zake deskundige
schippers.
Startpunt
: Is aan de Marksingel.
Tocht
: Alleen op het water.
Eindpunt
: In de nieuwe haven alwaar de prijzen worden uitgereikt.
1
Veiligheid
: Verder wijzen wij erop dat u zelf voor voldoende
veiligheidsmaatregelen dient te zorgen. Hierbij te denken valt
aan een verbandtrommel en een brandblusser aan boord van
de boot. Uitlaatgassen van een aggregaat dienen buiten de
boot uitgestoten te worden en moeten geluidsarm zijn.
Reddingsvesten voor kinderen en niet zwemmende personen.
Extra landvasten. Stootwillen of fenders.
Aansprakelijkheid
: Deelname aan de activiteiten van de Sloepenparade geschiedt
geheel op eigen risico. Denk aan je eigen verzekering (WA).
De Stichting Lichtsloepenparade aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële geleden schade,
dan wel welke consequenties als gevolg van persoonlijk letsel van
welke aard en omvang ook. Met de aanvraag van het
deelnameformulier verklaart de deelnemer de organisatie niet
aansprakelijk te zullen stellen voor schade of letsel in welke vorm en
door welke oorzaak dan ook ontstaan
Verder
: Vertrouwen wij erop, dat alle deelnemers aan de verlichte
sloepenparade meewerken aan een vlotte, gelijkmatige
doorstroming van de vaart, respecteer het reglement.
Snelheid wordt door de organisatie aangegeven. Zeker niet meer dan
de op binnenwater, kanalen en singels toegestane snelheid.
Boten, waarvan de schipper onder duidelijke invloed van
alcohol verkeert, worden uit de vaart gehaald en nemen niet
meer deel.
Ook deelnemers die de aanwijzingen van de organisatie negeren
en aanstoot geven worden uit de vaart genomen.
Deelnemer verklaart tevens, dit aan allen die zich aan boord
bevinden te zullen vertellen.
Tijdens de vaart door de singels dient men stuurboordwal
(rechterzijde) aan te houden.
Een goede schijnwerper of zaklamp is onder de bruggen en
tijdens de terugvaart onontbeerlijk.
Tevens verklaart de deelnemer dat het bovenstaande ook van toepassing is op
allen die - dan wel tijdelijk- zich aan boord bevinden en/of meedoen aan de
Sloepenparade in enige vorm.
Ter kennisgeving en lering:
Motorboten onderling: Rechts gaat voor.
Klein geeft voorrang aan groot.
2
Download