ProtaPlus - Barenbrug

advertisement
Cruciferen
Met strengere bemestingsnormen wordt de
kwaliteit van de bodem steeds
belangrijker. Een hoog organisch
stofgehalte en een goede structuur van de
bodem zijn onmisbaar voor een gewas.
Daarnaast investeert Barenbrug in de
ontwikkeling van (multi)resistente rassen
van bladrammenas en gele mosterd, die
tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.
ProtaPlus
Méér eiwit van eigen land
GLB mengsel
•Hoge eiwitopbrengsten
•De kracht van klaver
•Bodemverbeteraar
•Teeltinstructies
Eigenschappen
Hoge eiwitopbrengsten
ProtaPlus is een grasklaver-mengsel voor snelle voederwinning of groenbemesting. Het bestaat uit een
combinatie van éénjarige grassen en klavers, voor een snelle bodembedekking en massale groei. Door
het hoge klaveraandeel wordt direct veel stikstof uit de lucht vastgelegd en omgezet in eiwit. Hierdoor
wordt met minder bemesting, méér opbrengst behaald.
Proeven bij Barenbrug Research hebben laten zien dat ProtaPlus tot 25% meer drogestof per hectare
levert in vergelijking tot Italiaans/Westerwolds raaigras. Dit in combinatie met beduidend méér
verteerbaar ruw eiwit (+30-50%) maakt dat ProtaPlus ook voor veevoederdoeleinden zeer interessant
is.
De kracht van klaver
ProtaPlus bevat een selectie van inkarnaats-, perzische- en alexandrijnse klavers. Deze soorten
kenmerken zich door een snelle vestiging en massale groei. Daarom passen ze zeer goed in mengsels
met Italiaans raaigras. Na 1 á 2 maaisneden neemt het aandeel klaver af, maar inmiddels zijn reeds
tientallen kg stikstof uit de lucht omgezet in eiwit en/of bodemstikstof. In onderstaande tabel een
toelichting:
Barenbrug Holland BV • Stationsstraat 40 • 6515 AB Nijmegen • Netherlands • www.barenbrug.nl
Scan code voor méér info
Cruciferen
Met strengere bemestingsnormen wordt de
kwaliteit van de bodem steeds
belangrijker. Een hoog organisch
stofgehalte en een goede structuur van de
bodem zijn onmisbaar voor een gewas.
Daarnaast investeert Barenbrug in de
ontwikkeling van (multi)resistente rassen
van bladrammenas en gele mosterd, die
tevens inzetbaar zijn als aaltjesbestrijders.
Bodemverbeteraar
Door diepe beworteling en stikstof vastlegging in de bodem kan ProtaPlus met recht een
bodemverbeteraar genoemd worden. Met name na vroege aardappelen of bollenteelt kan hiermee de
bodemvruchtbaarheid verbeterd worden. Door de diepe penwortels van de klavers neemt bovendien
de structuur van de bodem toe.
Teeltinstructies
ProtaPlus is een mengsel wat in de periode april-augustus ingezaaid kan worden als tussengewas of
nateelt na bijvoorbeeld vroege aardappelen of bloembollen. De klavers in het mengsel vereisen een
fijn zaaibed (vergelijkbaar met bieten) en de optimale zaaidiepte is 0,5-1,0 cm.
Om maximaal gebruik te maken van de klavers is een pH van minimaal 5,5 gewenst. Een
startbemesting met NPK of dierlijke mest (vóór zaaien) is aan te bevelen. Na de 1e snede is bemesting
niet noodzakelijk door de nalevering van stikstof vanuit klaver.
Afhankelijk van zaaitijdstip kan ProtaPlus meerdere malen geoogst worden (interval 4-6 weken) en
ingekuild of vers gevoerd worden. Om het aandeel klaver op peil te houden is maaien bij beginnende
bloei noodzakelijk. Als maaihoogte dient 7-8 cm aangehouden te worden.
Op zware gronden kan het gewas voor de winter ondergeploegd worden. Op lichte gronden kan het
gewas in de winter blijven staan en in vroege voorjaar mogelijk nogmaals geoogst worden. Gezien de
matige winterhardheid zal het aandeel klavers dan echter minimaal zijn.
Specificaties
Zaaidichtheid:
Zaaitijdstip:
35 kg/ha
juni - augustus
Barenbrug Holland BV • Stationsstraat 40 • 6515 AB Nijmegen • Netherlands • www.barenbrug.nl
Scan code voor méér info
GLB mengsel
Eigenschappen
Download