STERK GEWAS begint met STERKE BODEM

advertisement
handel & Afzet
Bodems raken uitgeput als gevolg van chemische
meststoffen en bestrijdingsmiddelen en verkeerde
landbouwmethoden. Dat inzicht is inmiddels wel
breder gaan dagen dan binnen een kleine groep
voorlopers. Een biologische bedrijfsvoering is
uiteraard hét alternatief. Toch denkt het bedrijf
Soiltech iets toe te kunnen voegen.
In gesprekken krijg ik vaak te horen:
Wij hebben het al op orde!
uit van een andere manier van werken. Door te zorgen
voor een gezonde bodem worden ziekten en groeiproblemen in de gewassen voorkomen. Daardoor is er
minder kunstmest en pesticide nodig.”
Agrarische bedrijven met deze andere benaderingswijze worden wel agro-ecologisch genoemd. Een soort
derde weg: landbouw die niet biologisch is en het niet
per se wil worden maar wel substantiële reductie van
chemische middelen nastreeft. De biologische en eerder nog de biologisch-dynamische landbouw staan
aan de basis van deze geleidelijke omslag in denken;
zij waren en blijven allicht de voortrekkers. Inmiddels
is wel breed het besef doorgedrongen dat de kwaliteit
van de bodem achteruit gaat en dat de gangbare benadering daarom niet vol te houden is, aldus Schoenmaker. Hij wijst ook op de druk die de consument en
vervolgens de groothandel en retailers uitoefenen op
de sector om pesticideresiduen uit te bannen. “Ahold
zegt gewoon: ‘Wij willen over een paar jaar helemaal
geen residuen meer aantreffen. Hoe je dat voor elkaar
krijgt, mag je zelf uitzoeken.’ Het vervelende voor de
sector is alleen dat er geen prijsverhoging tegenover
komt te staan.”
Tekst Kees Hagendijk | foto’s Soiltech
Soiltech denkt biologisch
Sterk gewas
begint met
sterke bodem
Een betere bodemverzorging hoeft echter per saldo
geen extra kosten mee te brengen, is feitelijk de insteek
van Soiltech. Het gedoseerd toevoegen van organomineralen, biostimulanten en microbiële mengsels
leidt tot een gezonder bodemleven, daardoor tot
sterkere gewassen en uiteindelijk een hogere netto
opbrengst.
S
oiltech is onderdeel van de Van Iersel Groep.
Van Iersel Compost is een van de grootste groenafvalverwerkers van Nederland, met vestigingen
in Biezenmortel, Ravenstein en Gilze. Het belang van
compost – organische stof – voor een goede structuur
en goede weerstand van landbouwgrond heeft vrij
breed ingang gevonden. Soiltech
is gespecialiseerd in producten
Organo-minerale
die aan de bodem de noodzakelijk
micro-organismen toevoegen die
meststoffen,
in een natuurlijke gezonde bodem
biostimulanten en
ook voorkomen. Een gezonde bodem bezit natuurlijke weerstand
breedspectrum
tegen ziektekiemen en voldoende
microbiële mengsels voedingsstoffen.
Het productengamma van Soiltech
is onder te verdelen in de categorieën: organo-minerale meststoffen, biostimulanten en breedspectrum microbiële mengsels. Bij de oprichting in 2005 richtte het
32
bedrijf zich voornamelijk op boomkwekerijen in de
omgeving, wat zich geleidelijk uitbreidde naar andere
agrarische takken, vertelt Bastiaan Schoenmaker. Hij
is als business developer sinds een jaar in dienst bij het
bedrijf dat momenteel twintig medewerkers telt. Vanaf
2015 worden de producten via een landelijk distributienetwerk afgezet. Zopas is een medewerker aangenomen met de opdracht een distributienetwerk in België
en Frankrijk op te bouwen. Verder is er een klein aantal afnemers in Engeland, Duitsland, Denemarken en
Zweden; daar is nog een markt te winnen.
Een van de producten van Soiltech dat specifiek geschikt is voor de biologische landbouw is FytaForce.
Voor het grootste deel van het assortiment geldt dat
(nog) niet. Maar belangrijker is de denkwijze achter
het productenaanbod: gericht op een goede balans in
de bodem van droge stof, mineralen, nutriënten en
micro-organismen, legt Schoenmaker uit. “Wij gaan
november – 2016 | EKOLAND
Kantoor Soiltech
Bastiaan
Schoenmaker
Ingang kantoor
Soiltech
Soiltech groep
FytaForce is een eigen product en draagt het etiket
‘toegelaten voor biologische teelt’. Er is een variant
voor vollegronds buitenteelt en een variant voor vollegronds kassenteelt. Het product is ISO 22000 gecertificeerd. FytaForce bestaat uit een geconcentreerd
mengsel van honderden soorten positief werkende
schimmels, bacteriën en protozoa. Deze micro-organismen komen ook in natuurlijke omstandigheden
rond wortels en planten voor. Maar in de meeste landbouwgrond en kassengrond is een gezond bodemleven
niet aan te treffen. Dat geldt in extreme mate wanneer
kasgrond gestoomd wordt om van ziektekiemen te
zuiveren. Door te stomen krijg je feitelijk dode grond:
zonder enige natuurlijke weerstand tegen nieuwe
ziektekiemen. Met vocht en warmte erbij schep je daar
vervolgens weer de ideale omstandigheden voor. Dus
moet er veel met bestrijdingsmiddelen worden gewerkt om het gewas te beschermen.
Aan de basis van FytaForce ligt de bekende compostthee, al wil Soiltech die benaming liever niet meer gebruiken. Bio-dynamische boeren maken compostthee
zelf en misschien zijn er ook wel bio-boeren die dat
EKOLAND | november – 2016
doen, maar het procedé is heel bewerkelijk en luistert
nauw, aldus Schoenmaker: “De uiteindelijke kwaliteit
van het mengsel is afhankelijk van een groot aantal
factoren, zoals de kwaliteit van het basismateriaal, de
temperatuur, het zuurstofgehalte van het water, en
zelfs de bellengrootte schijnt invloed te hebben. Hoe
dan ook is het een heel precies werk en het mengsel
kan ook nog gevaarlijk zijn doordat het de salmonellabacterie en E-colibacterie kan opkweken. Wij hebben
dit proces helemaal gestandaardiseerd en geoptimaliseerd. Anders dan zelfgemaakte compostthee is ons
product steeds identiek. Zodoende kun je echt bepalen
of het middel werkt of niet, en of het hier wel werkt en
daar niet. Je hoeft je niet af te vragen: heb ik het misschien anders gemaakt dan de vorige keer?”
Samen met een biologische akkerbouwer is een innovatieve toepassing van FytaForce bedacht. “Deze
akkerbouwer was gewend organisch materiaal op
zijn land als groenbemester in het voorjaar onder te
werken. Maar de mineralisatie ervan is dan pas in de
tweede helft van het seizoen voltooid. Ons product
versnelt dit proces. De akkerbouwer heeft voorop zijn
trekker een sproeier gemonteerd. Na de besproeiing
met het mengsel wordt de groenbemester meteen achter de trekker ondergewerkt.”
Soiltech heeft voor FytaForce en een aantal andere
producten evaluatieverzoeken ingediend bij FiBL.
Deze Zwitserse organisatie beschikt over langjarige
expertise met biologische inputs. Op basis van haar
evaluatie zet Skal het product wel of niet op de inputlijst voor biologische bedrijfsvoering. De lijst wordt
eind 2016 gepubliceerd.
Schoenmakers constateert overigens dat de regelgeving extreem achterloopt op de praktijk. “In compost
zitten duizenden micro-organismen, maar wil je die
als bemesting aanbieden dan is daar aparte goedkeuring voor nodig.”
Bodemanalyses biedt Soiltech ook aan, om de uitgangssituatie te bepalen en op basis daarvan met
inputs te gaan werken. Het gaat dan om analyses
op nutriënten. Anders ligt dit voor het bodemleven,
of zogezegd het bodemvoedselweb. Schoenmaker:
­“Zulke analyses zijn heel lastig; bodemleven is moeilijk meetbaar. Ik zou zo’n analyse eerder indicatief
willen noemen.”
Biologische bedrijven interesseren valt overigens nog
niet mee. “In gesprekken krijg ik vaak te horen: Wij
hebben het al op orde! Misschien is dat ook zo. Maar
wij denken dat in ieder geval omschakelaars en ook
gangbare telers veel baat kunnen hebben van onze
­bio-toegestane producten.”
33
Download