tekst

advertisement
SCHOONHOVEN/KRIMPENERWAARD
Aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Schoonhoven, 26 februari 2013
Onderwerp: de voorzitter van de raad heeft de interpellatie van GroenLinks over de
oplevering Hasco locatie gecensureerd.
Geachte voorzitter,
Op grond van artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergadering van de
gemeenteraad verzoekt GroenLinks toestemming voor het houden van een interpellatie in de
openbare raadsvergadering van 28 februari 2013 over het censureren door de voorzitter van
de interpellatie van GroenLinks over de oplevering van de Hasco locatie.
De voorzitter van de raad heeft een aantal passages uit de interpellatie geschrapt. Vervolgens
heeft hij de gecensureerde tekst, zijnde de interpellatie van GroenLinks, gezonden naar de
raadsleden voor bespreking in de raadsvergadering en geplaatst op de website. In de bijlage
wordt, ter informatie, de geschrapte tekst apart weergegeven.
Uw voorzitter geeft hiervoor de volgende argumenten. “Het principe is dat zoveel mogelijk
openbaar dient te zijn. Wanneer echter een persoon of functionaris beschuldigd wordt dan
dient dat eerst onderbouwd te worden met b.v. een veroordeling of anderszins. Anders is
gewoon de rechtspersoon c.q. het bedrijf verantwoordelijk. Het bedrijf mag natuurlijk wel
genoemd worden. De griffier heeft namens de voorzitter de heer Struijs aangegeven dat de
huidige inleiding van de interpellatie Hasco niet geschikt is voor de openbare website en
openbare behandeling. De heer Struijs heeft aangegeven deze interpellatie niet aan te
passen”.
GroenLinks is over de handelwijze van de voorzitter zeer verbolgen. De vrijheid van
meningsuiting, vastgelegd in de Grondwet is door de voorzitter met voeten getreden. In
artikel 7 is de vrijheid van meningsuiting geregeld. In onze democratie is het zo dat je niet
eerst toestemming hoeft te hebben voordat je iets schrijft of zegt. We hebben in Nederland
dus geen censuur. Dat betekent niet dat je alles mag zeggen en schrijven zonder dat je daarop
aangesproken kunt worden. Een uitzondering is er gemaakt voor o.a. raadsleden die niet voor
gedane uitspraken in de raadsvergadering voor de rechter kunnen worden gedaagd. Ook de
Gemeentewet en het Reglement van Orde voor raadsvergaderingen geeft de voorzitter van
de raad geen bevoegdheid om naar eigen inzicht in teksten te schrappen. Een politieke partij
kan op deze wijze niet naar behoren functioneren zolang er een voorzitter is die vooraf
bepaalt wat wel en niet geschreven of gezegd mag worden. GroenLinks heeft in de
interpellatie o.a. ook het disfunctioneren van de gemeente en falende bestuursorganen in dit
dossier aan de kaak gesteld. Ook dit wordt geschrapt.
Door te censureren is hier geen sprake meer van een GroenLinkstekst en kan die niet onder
de naam van GroenLinks worden verspreid. Ook heeft de voorzitter het nagelaten de
raadsleden te informeren over het feit dat de GroenLinksinterpellatie door hem is
gecensureerd.
In onze interpellatietekst worden geen namen weergegeven. Er wordt geschreven over de
voormalige directeur van de Hasco Lakfabrieken en de journalist. De aantijgingen over die
directeur zijn afdoende onderbouwd en treft u aan in de metersdikke dossiers in het stadhuis.
De voorzitter trekt dit blijkbaar in twijfel en geeft daarmee aan die geschiedenis niet te
kennen of zelfs niet de moeite te nemen daarvan kennis te nemen.
GroenLinks vraagt aan de voorzitter om aan te geven wie bevoegd is in deze
belangenafweging, op grond van welke objectieve transparante regels dat plaatsvindt en door
wie die regels zijn vastgesteld.
Samenvattend is GroenLinks van mening dat de voorzitter van de raad in strijd met de
Grondwet heeft gehandeld. Graag willen wij dat de voorzitter hierop ingaat.
Wij overwegen een motie van afkeuring in te dienen.
Namens GroenLinks,
Ad Struijs, fractievoorzitter
Bijlage 1 De tekst die door de voorzitter van de raad is geschrapt
Het proces
Ons eerder verzoek om deze interpellatie te houden in de openbare raadsvergadering van 31
januari werd afgewezen wegens het plaatsen van 2 namen in het stuk. De naam van de
voormalige directeur van de Hasco Lakfabrieken bv. en de naam van de journalist. Uw
besluit was gebaseerd op de regel – de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer van
inwoners (na belangenafweging) - in de “Notitie Geheimhouding” , vastgesteld in diezelfde
raadsvergadering.
Gevraagd wordt aan te geven wie bevoegd is in deze belangenafweging, op grond van
welke objectieve transparante regels dat plaatsvindt en door wie zijn die regels
vastgesteld?
Dat de coalitie de interpellatie zonder enige argumentatie in de openbare raasvergadering
afwees heeft ons niet verbaasd, gezien de bedenkelijke rol die die politieke partijen
gedurende die periode hebben gespeeld.
Inleiding
De sloop en sanering van de Hasco-locatie De Krom aan de Lopikerweg is voltooid. Op
vrijdag 25 januari is deze locatie officieel opgeleverd door VVD-wethouder Matheij, de
gedeputeerde, de directeur Water en Bodem van het ministerie en de voormalig directeur van
Hasco Lakfabrieken BV, waarvan we de naam niet mogen noemen. Deze directeur heeft de
gesaneerde locatie zwaar vervuild. Volgens de quick-scan van het ingenieurs/adviesbureau
Save d.d. 14 juli 2000 zijn de inwoners van Schoonhoven toen door zijn bedrijfsvoering bij
de lakfabriek aan de Scheepmakershaven in een levensbedreigende situatie terecht gekomen.
Hij heeft de milieuregels voortdurend aan zijn laars gelapt. Het college heeft dit gedoogd.
Door het optreden van GroenLinks vanaf 2000 samen met de omwonenden en de door
GroenLinks gestelde vragen aan de minister is de lakfabriek op beide locaties gedwongen te
verhuizen. Milieuminister Pronk vond de situatie ongewenst, met name in het beschermde
Groen Hart, en heeft in 2001 o.a. een forse financiële compensatie gegeven aan Hasco van €
3.403.351,62. De belastingbetaler heeft aan de voormalig directeur van Hasco Lakfabrieken
de rekening mogen betalen. Uitgerekend deze vervuiler wordt door de VVD-wethouder
uitgenodigd en niet GroenLinks en omwonenden. Zij hebben de sanering in het belang van
Schoonhoven voor elkaar gekregen en niet de falende toezichthouders als de provincie,
gemeente en VROM. Deze partijen kwamen de gesloten overeenkomst over de sanering niet
na en GroenLinks heeft in 2006 de zaak weer vlot getrokken door het aanspreken van de
minister. Het is dan onthutsend dat pas onder druk van een journalist de raadsleden de avond
voor de oplevering uitgenodigd werden. Op vrijdag om 11.00 uur precies zou de oplevering
feestelijk plaatsvinden. Het was voor ons duidelijk dat de VVD-wethouder GroenLinks er
niet bij wilde hebben. In het stadhuis werden hieraan voorafgaande de toespraken gehouden
(de raad en zelfs de journalist waren hiervan niet op de hoogte) en daarna werd om 10.40 op
locatie de opening verricht. Daarna haastte men zich in een busje snel huiswaarts, als dieven
in de nacht. De raadsleden en omwonenden kwamen voor niets. Om dit proces te kunnen
begrijpen hebben wij de volgende vragen.
==================================
Download