Ergo-lift

advertisement
Ergo-lift
Pneumatischeliftvoorwielen
Just right !
Verlicht uw werk !
CAPACITEITEN
−
Voorelktypewielenvanpersonenauto's
bestelwagensenlichtevoertuigen.
−
Maximumbandbreedte:36cm
−
Maximumvelgbreedte:13’’
−
Maximumgewichtvanhetwiel:60kg
−
Tilthetwieltotopeenhoogtevan:76cm
EIGENSCHAPPEN
−
Luchtdruk:7bar
−
Lengte:79/60cm
−
Breedte:61cm
−
Hoogte:39/96cm
−
Gewicht:26kg
−
Standaardkleur:roodRAL3020
OPTIES
DQN - DU QUESNE
Quellinstraat42
−
AndereRALkleuren
−
Specialeaanpassingen
+3232015110
B-2018Antwerpen
[email protected]
België
www.dqn.be
GQ 20170407
Ergo-lift
De Ergo-lift is de eerste schakel van de
spiksplinternieuwe lijn ''Ergo-line''. Deze kleine
automatischeliftkanuw’’Ergo-roll’’rollentafels
in een razend tempo laden; of uw wiel op de
laadhoogtebrengenvanalleDQNproducten.
Twee instellingen zijn immers mogelijk: in de
modus''LadenErgo-rolltafel''stijgtdelifttotzijn
maximale hoogte zonder te remmen en geeft
een horizontale snelheid aan het wiel dat op de
rollentafel voortgaat. De snelheid kan ingesteld
worden in functie van de gewenste af te leggen
afstand. In de modus ''Machine laden'' stopt de
lift op laadhoogte en behoud zijn hoge positie
zolanghetwielnietgelostwordt.
Deautomatischeactiveringvandeliftkomtinactie
zodra een wiel erop geplaatst is en daalt zodra
dezegelostis.
Ergo-line
De cirkelboog beweging heeft het grote voordeel
omdewielenzonderschokkenofvallenvaneen
verticale positie (op de grond) naar een
horizontalepositie(opwerkhoogte)tebrengen.
Zijnuniekecompactestructuurdaaltvollediguitde
behandelingszone nadat het wiel gelost wordt.
(Hoogteinrusttoestand39cm)
ZIE OOK
Ergo-roll
Ergo-press
Download