Kalachakra – Wiel van Tijd Kalachakra ofwel ` Wiel van Tijd Tantra

advertisement
Kalachakra–WielvanTijd
Kalachakraofwel‘WielvanTijdTantra’iséénvandemeestbekendeenbelangrijkste
tantra’svanhetIndo-TibetaansBoeddhisme.HetKalachakraonderrichtis
overgedragendoorBoeddhaShakyamuni,ongeveer2500jaargeledeninIndiaen
wordtbeschouwdalsBoeddha’slaatstegroteonderricht.Hetbiedtonseenmethode
omdeenergieënvanlichaamenbewustzijntedoorgrondenenharmoniserenin
relatietothetgeheleuniversum.Opdezewijzekaninnerlijkeenwereldvrede
wordenontwikkeld,diepgaandehealingontstaaneneenzeerhelderestaatvangeest
wordenverkregen,ookwelverlichtinggenoemd.
KalachakrainRelatietotdeBorobudur
DehistorischeBoeddhaonthuldeongeveer2500jaargeleden722KalachakraDeity’s
en5Mandala’sineenplaatsgenaamdSriDanyakota,ZuidIndia.Erishedenten
dagenveeldiscussiegaandeoverdeexactelocatievandituitzonderlijkonderricht.
VeelKalachakrageleerden/beoefenaarsgelovendatdeplaatswaardeBorobudur
MandalanustaatinCentraalJava,Indonesië,dedaadwerkelijkeplaatsisvande
Kalachakraoverdracht.InteressantdetailisdatzowelJavaalsDanyakota‘RijstHoop’
betekenen.TevenswarendiverseKalachakraOverdrachtslijnLerarenindevroege
geschiedenisvandezebeoefening,Javanen.Atisha,deoprichtervandeKadampa
OverdrachtslijnvanTibetaansBoeddhisme,waaruittevensdeGelugpaenNgalSo
Overdrachtslijnvoortkomen,heeftinde11-deeeuwgedurende12jaarinIndonesië
geleefd.DeBorobudurinIndonesiëis‘swereldsgrootsteboeddhistischestupamandala.Alledrieboeddhistischestromingen,Hinayana,MahayanaenVajrayana
verbindenzichmetdezeplek.LamaGangchenRinpocheheeftsamenmetLama
Caroline,diezowelacademischalsboeddhistischisgeschoold,afgelopendecennia
onderzoekgedaannaardespirituelebetekenisvandeBorobudur.
KalachakraenKosmologie
HetKalachakraonderrichtbiedtuitlegoverhetonderwerpkosmologie*indecontext
vaneendrieledigestructuurenisovereenkomstigdeuiterlijke(1),innerlijke(2)en
alternatieve(3)Kalachakra,ookwelgenoemdWielvanTijd.
(1)DeuiterlijkeKalachakrabehandeltdecyclusdiedeexternewereld'doorloopt',
zoalsdeastrologischebewegingenvandeplaneten,kalender,e.d.(2)Deinnerlijke
Kalachakrabetreftdecyclusdiehetlichaamondergaat,zoalsdelevensduurende
ademhalinggedurendevierentwintiguur,enzovoort.Dezetweecycliontstaanals
gevolgvankarmischekrachtenenbepalendesamsarischekringloopvanhetbestaan,
deongecontroleerdeterugkerendewedergeboorteinhetuniversumvandeuiterlijke
KalachakrameteenlichaamvandeinnerlijkeKalachakra.
Dergelijkewedergeboortenzijnvolledig'vervult'metproblemen,pijn,lijdenen
verdriet.
(3)DealternatieveKalachakra‘schenkt’tantrischebeoefeningendieonsbehoeden
voordeuiterlijkeeninnerlijkesamsarischecycli-kringloopervaringenenzijn
gelijktijdigbeoefeningenterzuiveringenterontwikkeling.Daarbijschetshettevens
decontourenvanhetpadomverlichtingteverwervenenaldusoptimaalinstaatte
zijnhetwelzijnvanállelevendewezensoptimaaltebevorderen.
*kosmologieisdewetenschapdiedeglobalestructuurendeevolutievanhetheelal
bestudeert
Download