10 punten enquete PS 2017 SP

advertisement
Burgerplatform Minder Beesten
Enquête voor de Brabantse vertegenwoordigers van het volk
Naam politieke partij: Socialistische Partij
1: staldering
Staldering is een ruimtelijk systeem, waarbij een boer die zijn veehouderij wil
uitbreiden, er voor moet zorgen dat binnen een bepaald cluster van
gemeenten, eenzelfde oppervlakte aan stal verdwijnt.
Onze politieke partij maakt zich sterk voor een staldering zoals voorgesteld door
Gedeputeerde Staten:
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
X
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Het aantal dieren in overbelaste gebieden moet omlaag. Een van de weinige instrumenten die
wij in de provincie in kunnen zetten is het stalderen. Daarnaast wil de SP dat er een
afromingspercentage vastgelegd wordt.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
1
2: Q-koorts
De Q-koorts heeft diepe wonden achtergelaten in de samenleving. Er zijn 74
doden te betreuren en 50.000-100.000 menseni zijn besmet, 4190 ii meldingen
van de ziekte en van velen is er hun leven heel anders uit komen te zien. Dit
verleden vereist drastisch ingrepen. In verband met de blijvende risico's op
Q-koorts moet er een bouwstop worden afgekondigd voor melkgeiten / schapenbedrijven van meer dan 400 dieren binnen een straal van 3000 meter
van de bebouwde kom.
Onze politieke partij is voor een bouwstop voor geiten/schapenbedrijven van
meer dan 400 dieren binnen 3 km van de bebouwde kom.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
X
Toelichting:
HONDERD WOORDEN
Belangrijker nog is dat omwonenden inspraak hebben in dat wat er aan mogelijke risicovolle
activiteiten in directe omgeving plaatsvind. Maar laten we duidelijk zijn: gezondheid voorop.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
2
3: geur
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid een toestand van
compleet welbevinden. Daarvan is geen sprake van bij het ervaren van
stankoverlast. De geurnormen voor veehouderijen moeten gelijk liggen aan
die van de industrie en dat is een streefwaarde 1 odour en grenswaarde 2
odour.
Onze politieke partij vindt dat dit het uitgangspunt moet zijn bij de beoordeling
of op een locatie de gezondheid in het geding is of niet.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
X
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Eigenlijk is het raar dat we het allemaal normaal vinden dat er strenge normen gelden voor de
industrie, maar voor agrarische activiteiten niet. Maar, beesten ruiken. Iedereen weet dat,
velen accepteren meer geur vanuit stallen dan vanuit overige industrie. Het mag echter niet
zo zijn dat omwonenden niet meer naar buiten kunnen en ramen en deuren gesloten moeten
houden.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
3
4: voedselproductie
Landbouw en voedselproductie zijn te ingewikkeld geworden. De oplossing
zit ‘m in de eenvoud. Lokaal, grondgebonden produceren voor de omgeving.
Directere lijnen tussen boer en consument.
Onze politieke partij kiest voor een beleidslijn, waarbij grondgebonden
productie gericht op lokale markten op zoveel mogelijk beleidsterreinen
bevoordeeld wordt t.o.v. de industriële niet grondgebonden productiewijze.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
X
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Nu zit er vaal ook nog de supermarktketens tussen. Die gaan voor hun eigen
winst. Boeren en burgers zijn hier uiteindelijk van den dupe. Het wordt
massaproductie in plaats van een kwaliteitsproduct. Dat moet anders.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
4
5: De innovatie
Steeds weer duiken de termen ‘verduurzaming’ en ‘innovatie’ op. Maar wat er
verstaan wordt onder innovatie ? Gaat het oude systeem overboord en komt
er een geheel ander systeem van voedselproductie? Krijgt vernieuwing ook
gestalte via emissieloze stallen, een andere roostervloer of een inkijkstal?
Onze politieke partij vindt dat de innovatie van de vlees productie, ook vorm
kan krijgen via verandering van stalconcepten en dat technologische
mogelijkheden daaraan een essentiële bijdrage leveren.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
X
Toelichting: HONDERD WOORDEN
De kern van innovatie is verandering. Nieuwe technieken, nieuwe werkwijzen,
nieuwe stalsystemen. Natuurlijk kan dat een bijdrage leveren aan de
verduurzaming. Echter. De SP deelt niet het heilige geloof van sommige
dieren in technologische oplossingen. Soms is de oplossing eenvoudiger:
minder dieren.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
5
6: Schadeloosstelling en onderzoek
Door de bouw van veestallen lijden bewonersiii in de omgeving schade.
Woningen worden onverkoopbaar of zijn veel minder waard. Om de
benadeelde Brabanders tegemoet te komen, moet in kaart gebracht worden,
hoeveel schade er wordt geleden.
Onze politieke partij zal een motie die het Rijk oproept dit onderzoek van deze
strekking te doen, steunen.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
X
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Daar waar er schade is moet dat gecompenseerd worden. Bij auto
ongelukken vinden dat normaal. Dat zou ook hier moeten. Een onderzoek is
een goed begin.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
6
7: fijn stof
De veehouderij vormt een belangrijke bron van fijnstof. Via de uitstoot van
ammoniak bij beweiding, mest uitrijden en vanuit stallen, wordt de ammoniak
in de lucht omgevormd tot secundair fijnstof en draagt de veehouderij zo bij
aan een groot deel van ziekte en sterfte door luchtvervuiling in het hele land.
Onze politieke partij wil in Brabant naar een scherpere normstelling t.a.v.
fijnstof.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
X
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Het wordt steeds duidelijker dat fijnstof een grote rol speelt bij allerlei
luchtweginfecties en dat de bijdrage van de intensieve veehouderij significant
is. Terugdringen van fijnstof is dan ook van levensbelang. Toegegeven, we
weten nog lang niet alles, bijvoorbeeld over secundair fijnstof. Maar
nogmaals: voor de SP staat gezondheid voorop.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
7
8: dieraantallen
De oorzaak van risico’s voor de volksgezondheid is het feit dat er veel dieren
gehouden worden in een dichtbevolkt gebied als Brabant. De maatregelen om
het probleem op te lossen zijn erg versplinterd. Er zijn ruimtelijk regels,
regels m.b.t. ammoniak, nitraat, geur, dierwelzijn, stikstof etc etc. Boeren
worden er hoorndol van, de regels beschermen de leefomgeving niet
afdoende en ze zijn moeilijk te handhaven.
Onze politieke partij ziet een stevige reductie van de dieraantallen als beste
oplossing.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
X
Toelichting: HONDERD WOORDEN
De SP vindt dat problemen bij de bron aangepakt moeten worden. Dat is in dit
geval het aantal dieren. Met enkel technologische oplossingen gaan we de
problemen niet oplossen. Sterker, de SP vreest dat we daardoor van de regen
in de drup zullen raken.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
8
9: Bodem
De kwaliteit van de bodem holt achteruit. Het organisch stof gehalte moet
weer op peil gebracht worden. De vormen van eventuele mestverwerking
mogen niet concurreren met die behoefte van de bodem.
Onze politieke partij ziet de kwaliteit van de bodem als HET uitgangspunt bij
het eventueel toestaan van mestverwerking.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
X
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Door middel van mestbewerkingen kunnen er specifieke stoffen en mineralen
uit mest gehaald worden. Dit kan van waarde zijn. Het moet echter wel veilig
en gezond kunnen gebeuren. Ook belangrijk: het moet ook betaalbaar blijven.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
9
10:
mestbe- en verwerking
Brabant heeft een groot mestoverschot. Fosfaat en nitraat belasten de bodem
en het grondwater. Als de volksgezondheid gewaarborgd is, is mestbe- en
verwerking dé manier om waardevolle stoffen in de kringloop te houden.
Onze politieke partij ziet mestbe- en verwerking als dé oplossing voor het
mineralenoverschot.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
X
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Nee. Mestbe- of verwerking is niet dé oplossing. Mits veilig en schoon kan het
voor nu een tijdelijke oplossing zijn, zolang er nog te veel beesten rondlopen.
Op termijn is het veel verstandiger om het aantal beesten af stemmen op wat
onze bodem, lucht en gezondheid aan kan. Dat betekent: minder beesten.
i
Sanquin
Q-support
iii
Het betreft niet alleen burgers, maar ook boeren.
ii
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
10
Download