10 punten enquete PS 2017 (2) 2 pvda

advertisement
Burgerplatform Minder Beesten
Enquête voor de Brabantse vertegenwoordigers van het volk
Naam politieke partij: ………
namens fractie PvdA …A.KnoetMichels………………………………………………………………..……….…
1: staldering
Staldering is een ruimtelijk systeem, waarbij een boer die zijn veehouderij wil
uitbreiden, er voor moet zorgen dat binnen een bepaald cluster van
gemeenten, eenzelfde oppervlakte aan stal verdwijnt.
Onze politieke partij maakt zich sterk voor een staldering zoals voorgesteld door
Gedeputeerde Staten:
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
x
Toelichting:
Wij zetten in op staldering als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: er moet in het systeem
worden afgeroomd en wij willen kleinere gebieden aanwijzen dan in huidige voorstel aangeduid.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
1
2: Q-koorts
De Q-koorts heeft diepe wonden achtergelaten in de samenleving. Er zijn 74
doden te betreuren en 50.000-100.000 menseni zijn besmet, 4190 ii meldingen
van de ziekte en van velen is er hun leven heel anders uit komen te zien. Dit
verleden vereist drastisch ingrepen. In verband met de blijvende risico's op
Q-koorts moet er een bouwstop worden afgekondigd voor melkgeiten / schapenbedrijven van meer dan 400 dieren binnen een straal van 3000 meter
van de bebouwde kom.
Onze politieke partij is voor een bouwstop voor geiten/schapenbedrijven van
meer dan 400 dieren binnen 3 km van de bebouwde kom.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
x
Toelichting:
Vanuit voorzorgprincipe zou dit kunnen hoewel we ons terdege realiseren dat daarmee q-koorts
niet wordt voorkomen. Het zijn niet alleen omwonenden die ziek zijn geworden.
3: geur
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid een toestand van
compleet welbevinden. Daarvan is geen sprake van bij het ervaren van
stankoverlast. De geurnormen voor veehouderijen moeten gelijk liggen aan
die van de industrie en dat is een streefwaarde 1 odour en grenswaarde 2
odour.
Onze politieke partij vindt dat dit het uitgangspunt moet zijn bij de beoordeling
of op een locatie de gezondheid in het geding is of niet.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
x
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Het houden van dieren gaat van nature altijd gepaard met enige stank en is niet op voorhand
hinderlijk/overlast. De landbouwsector is economisch gezien gelijk aan andere sectoren en krijgt nu in
ieder geval veel te veel ruimte ten koste van gezondheid in bepaalde gebieden. . Een streefwaarde
meer gelijk aan de andere industrie is gewenst.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
2
4: voedselproductie
Landbouw en voedselproductie zijn te ingewikkeld geworden. De oplossing
zit ‘m in de eenvoud. Lokaal, grondgebonden produceren voor de omgeving.
Directere lijnen tussen boer en consument.
Onze politieke partij kiest voor een beleidslijn, waarbij grondgebonden
productie gericht op lokale markten op zoveel mogelijk beleidsterreinen
bevoordeeld wordt t.o.v. de industriële niet grondgebonden productiewijze.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
x
Toelichting: HONDERD WOORDEN
5: De innovatie
Steeds weer duiken de termen ‘verduurzaming’ en ‘innovatie’ op. Maar wat er
verstaan wordt onder innovatie ? Gaat het oude systeem overboord en komt
er een geheel ander systeem van voedselproductie? Krijgt vernieuwing ook
gestalte via emissieloze stallen, een andere roostervloer of een inkijkstal?
Onze politieke partij vindt dat de innovatie van de vlees productie, ook vorm
kan krijgen via verandering van stalconcepten en dat technologische
mogelijkheden daaraan een essentiële bijdrage leveren.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
x
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Wij willen niet op voorhand industriële voedselproductie uitsluiten gegeven de vraag naar voedsel.
Maar wel met strikte beperking voor wat betreft het totaal aantal toe te laten grote bedrijven en aan te
wijzen locaties analoog aan andere industriële sectoren.
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
3
6: Schadeloosstelling en onderzoek
Door de bouw van veestallen lijden bewonersiii in de omgeving schade.
Woningen worden onverkoopbaar of zijn veel minder waard. Om de
benadeelde Brabanders tegemoet te komen, moet in kaart gebracht worden,
hoeveel schade er wordt geleden.
Onze politieke partij zal een motie die het Rijk oproept dit onderzoek van deze
strekking te doen, steunen.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
x
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Vraag is of daadwerkelijk nadeel ondervonden wordt van de bouw van nieuwe stallen, omdat vaak
de overlast, de waardaling dus ook, juist komt van teveel stallen in het gebied en/of te oude
stallen die niet hoeven voldoen aan de milieueisen. Een oproep naar onderzoek zouden wij
steunen. -
7: fijn stof
De veehouderij vormt een belangrijke bron van fijnstof. Via de uitstoot van
ammoniak bij beweiding, mest uitrijden en vanuit stallen, wordt de ammoniak
in de lucht omgevormd tot secundair fijnstof en draagt de veehouderij zo bij
aan een groot deel van ziekte en sterfte door luchtvervuiling in het hele land.
Onze politieke partij wil in Brabant naar een scherpere normstelling t.a.v.
fijnstof.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
x
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
4
8: dieraantallen
De oorzaak van risico’s voor de volksgezondheid is het feit dat er veel dieren
gehouden worden in een dichtbevolkt gebied als Brabant. De maatregelen om
het probleem op te lossen zijn erg versplinterd. Er zijn ruimtelijk regels,
regels m.b.t. ammoniak, nitraat, geur, dierwelzijn, stikstof etc etc. Boeren
worden er hoorndol van, de regels beschermen de leefomgeving niet
afdoende en ze zijn moeilijk te handhaven.
Onze politieke partij ziet een stevige reductie van de dieraantallen als beste
oplossing.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
x
Toelichting: In de overbelaste gebieden waar fijnstof en geurnormen boven de grens zijn is het de
enige wijze om op korte termijn een begin te maken met verminderen en op termijn uitsluiten van
overlast
9: Bodem
De kwaliteit van de bodem holt achteruit. Het organisch stof gehalte moet
weer op peil gebracht worden. De vormen van eventuele mestverwerking
mogen niet concurreren met die behoefte van de bodem.
Onze politieke partij ziet de kwaliteit van de bodem als HET uitgangspunt bij
het eventueel toestaan van mestverwerking.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
x
Toelichting: HONDERD WOORDEN
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
5
10:
mestbe- en verwerking
Brabant heeft een groot mestoverschot. Fosfaat en nitraat belasten de bodem
en het grondwater. Als de volksgezondheid gewaarborgd is, is mestbe- en
verwerking dé manier om waardevolle stoffen in de kringloop te houden.
Onze politieke partij ziet mestbe- en verwerking als dé oplossing voor het
mineralenoverschot.
Geheel oneens
Oneens
Neutraal
Geen mening
Eens
Geheel eens
x
Toelichting:
Stelling in combinatie met voorwoord is moeilijk te interpreteren. Wij streven naar een circulaire
grondgebonden en dan liefst ook nog natuurinclusieve landbouw. Van daaruit bezien is het
mestoverschot een afvalprobleem doordat er te veel dieren zijn in relatie tot bodem, water en
luchtkwaliteit in omgeving.
i
Sanquin
Q-support
iii
Het betreft niet alleen burgers, maar ook boeren.
ii
Enquête Statenfractie van de provincie Noord Brabant over veehouderij
6
Download