DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPEAN COMMISSION - PRESS RELEASE
Wegentol: zware vrachtvoertuigen moeten betalen
voor luchtvervuiling en lawaaihinder
Straatsburg, 8 juni 2011 - EU-commissaris voor Vervoer Siim Kallas verheugt zich
over de stemming in het Europees Parlement vandaag, waarbij voorstellen voor
nieuwe Europese regels voor zware vrachtvoertuigen definitief zijn goedgekeurd.
Hierdoor kunnen de lidstaten deze vrachtvoertuigen niet alleen laten betalen voor
de infrastructuurkosten, zoals thans het geval is, maar kunnen zij ook heffingen
opleggen voor de kosten die veroorzaakt worden door luchtvervuiling en
lawaaihinder. Met de herziening van de huidige "Eurovignet"-richtlijn zullen de
lidstaten voorts congestieproblemen beter kunnen beheren en zullen zij flexibeler
kunnen omgaan met het variëren van de heffing voor zware vrachtvoertuigen (tot
175%) naargelang van het ogenblik van de dag. Belangrijk is dat de goedgekeurde
regeling ook voorziet in het reserveren van de middelen zodat de inkomsten
kunnen worden toegewezen aan investeringen in (TEN-V) projecten ter verbetering
van de vervoersinfrastructuur.
Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, belast met Vervoer, zegt
hierover: "Deze stemming bezegelt een akkoord over nieuwe EU-wijde regels zodat
het mogelijk wordt zware vrachtwagens volledig te laten betalen voor de kosten van
de lawaaihinder en de luchtvervuiling die zij veroorzaken. Exploitanten zullen
dankzij deze nieuwe Europese regels het juiste prijssignaal krijgen zodat zij meer
zullen investeren in efficiënte logistiek, minder vervuilende voertuigen en
duurzamer vervoer in het algemeen. De lidstaten zullen ook nieuwe instrumenten
krijgen om verkeerscongestie tegen te gaan met mogelijkheden om de tol te
variëren naargelang van het ogenblik van de dag, zodat zware vrachtvoertuigen op
piekmomenten van de weg blijven. Dit is een belangrijke stap vooruit."
De huidige voorschriften
De "Eurovignet"-richtlijn van 1999 betreffende het in rekening brengen van het
gebruik van infrastructuur aan zware vrachtvoertuigen voorziet in een Europees
kader voor het heffen van wegentol op zware vrachtvoertuigen. De richtlijn biedt
lidstaten de mogelijkheid, zonder hen daartoe te verplichten, 'gebruiksrechten' (voor
gebruik gedurende een bepaalde tijd, bv. per dag, week of jaar) of tolgeld (op basis
van afstand, bv. per kilometer) te heffen op vrachtwagens boven 3,5 ton – kleine
vrachtvoertuigen – op voorwaarde dat dit niet leidt tot discriminatie en dat de
heffingen zodanig worden vastgesteld dat niet meer kosten worden teruggewonnen
dan wat strikt noodzakelijk is om de wegeninfrastructuur te onderhouden en te
vervangen.
De "Eurovignet"-richtlijn van 1999 verbiedt het terugwinnen van andere kosten, bv.
de zogenoemde externe kosten zoals luchtvervuiling en lawaaihinder die nu door
de maatschappij in het algemeen en de belastingbetaler worden gedragen.
Daarom was het nodig de richtlijn te herzien.
IP/11/681
De nieuwe voorstellen
De volgende nieuwe regels worden vandaag door het Parlement goedgekeurd:
De lidstaten krijgen de mogelijkheid een heffing op zware vrachtvoertuigen in
te stellen om de kosten van luchtvervuiling en lawaaihinder van het
verkeer, en niet alleen de infrastructuurkosten, te dekken.
- De lidstaten krijgen de mogelijkheid hogere tarieven voor piekperioden en
lagere tarieven voor dalperioden in te voeren om het verkeer beter te beheren
en congestie te bestrijden. De overeengekomen compromisoplossing maakt
het mogelijk in zones met verzadigd verkeer hogere tarieven in te stellen die
tot 175% boven het gemiddelde tarief kunnen gaan, met piektarieven
gedurende maximaal vijf uur per dag en lagere tarieven gedurende de rest van
de tijd op hetzelfde wegonderdeel.
In de praktijk zullen de heffingen voor externe kosten 3 tot 4 eurocent per kilometer
vertegenwoordigen naargelang van de euroklasse van het voertuig, de ligging van
de wegen en het congestieniveau. De heffing moet worden geïnd door middel van
elektronische systemen die tegen 2012 op EU-niveau volledig interoperabel
moeten zijn, en aan de vervoerders moet een ontvangstbewijs met duidelijke
vermelding van het bedrag van de heffing voor externe kosten worden bezorgd,
zodat zij de kosten kunnen aanrekenen aan hun klanten.
-
- Het toepassingsgebied van de "Eurovignet"-richtlijn wordt verruimd zodat niet
alleen het TEN-V-netwerk (trans-Europees netwerk) gedekt is, zoals nu het
geval is, maar ook alle autowegen in Europa .
- Inkomsten uit wegentol worden gereserveerd ter bevordering van
duurzaam vervoer. De nieuwe regels vormen een sterke stimulans om
nieuwe inkomsten uit heffingen aan te wenden voor de financiering van
bepaalde soorten vervoersprojecten die in de richtlijn omschreven zijn, zoals
alternatieve infrastructuur, innovatieve schone vervoerssystemen of veilige
parkeerzones. Om deze bepaling toe te passen, kunnen de lidstaten ook
besluiten 15% van de totale inkomsten (uit infrastructuurheffingen en heffingen
voor externe kosten) te reserveren voor projecten op het trans-Europese
netwerk. Er is ook een verplichting tot transparante rapportage aangezien de
lidstaten regelmatig verslag zullen moeten uitbrengen over de wijze waarop de
totale inkomsten uit wegentol worden gebruikt.
- Er is een speciale regeling ingevoerd voor bergachtige gebieden, die de
mogelijkheid zullen krijgen om vanaf 2015 naast de bestaande tariefverhoging
de nieuwe heffing voor externe kosten voor voertuigen van de klassen Euro 0,
I en II toe te passen. De extra inkomsten moeten worden aangewend voor de
financiering van prioritaire TEN-V-projecten die in dezelfde TEN-corridor liggen
(verplichte "mini-reservering").
- Er is een "rendez-vousclausule" om de kwestie van "de vervuiler betaalt" en
het internaliseren van externe kosten van nabij te volgen. Op grond van deze
bepaling kan de Commissie verslagen uitbrengen over de verdere
internalisering van externe kosten, ook bij andere vervoerswijzen, voor andere
voertuigen, om te komen tot een meer geharmoniseerde aanpak. De verslagen
moeten respectievelijk 12 en 48 maanden na de inwerkingtreding van de
richtlijn worden uitgebracht. De Commissie kan, indien nodig, nieuwe
wetgeving voorstellen op basis van deze verslagen.
2
Volgende stappen
De Raad zal de compromisregeling nog vóór de zomer formeel goedkeuren.
Daarna beschikken de lidstaten over hoogstens twee jaar om de wetgeving om te
zetten voordat deze van toepassing wordt.
Voor meer bijzonderheden over de Eurovignet-richtlijn en de internalisering van
externe kosten, zie ook MEMO/11/378 en MEMO/08/492.
Het volledige pakket is te vinden op:
http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm
Contacts :
Helen Kearns (+32 2 298 76 38)
Dale Kidd (+32 2 295 74 61)
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards