pdf bestandepidemiologie_RF2016

advertisement
Overzicht van de epidemiologische en klinische studies over de
gezondheidseffecten van radiofrequente straling die zijn gepubliceerd in het
derde trimester van 2016.
Reviews
Effecten van elektromagnetische velden afkomstig van Gsm-telefoons op het werkgeheugen: een
meta-analyse.
Zubko O, Gould RL, Gay HC, Cox HJ, Coulson MC, Howard RJ.
Int J Geriatr Psychiatry. 2016 Sep20
Deze studie bespreekt de effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) versus
schijnblootstelling op de prestaties van het werkgeheugen (WM) van gezonde proefpersonen. Via
online literatuur databases en bestaande systematische reviews werden gezocht naar studies van
EMV en WM bij personen zonder problemen met het geheugen. 2857 studies werden
geïdentificeerd en 10 studies voldeden aan de inclusiecriteria. Een beoordeling van de
studiekwaliteit werd uitgevoerd en meta-analyses op willekeurige effecten werden uitgevoerd
afzonderlijk voor elk van de drie WM taken: n-back, substitutie en digit span forward.
Er werden geen verschillen gevonden tussen de deelnemers blootgesteld aan actieve EMV versus
schijn omstandigheden in elk van de drie werkgeheugentaken.
Conclusie: De resultaten geven aan dat EMV geen invloed heeft op WM tijdens de n-back, substitutie
en digit-span taken.
De effecten van radiofrequente elektromagnetische straling op sperma-functie.
Houston BJ, Nixon B, Koning BV, De Iuliis GN, Aitken RJ.
Reproduction. 2016 december; 152 (6): R263-R276.
De effecten van de radiofrequente elektromagnetische straling (RF-EMS) uitgezonden door mobiele
telefoons op biologische systemen en in het bijzonder de reproductieve systemen zijn momenteel
onderwerp van actief debat. Een fundamentele belemmering voor de huidige discussie is dat er geen
duidelijk mechanisme gekend is hoe dergelijke niet-ioniserende straling biologische systemen kan
beïnvloeden. Daarom hebben de auteurs de gedocumenteerde effecten van RF-EMS op het
mannelijke voortplantingssysteem onderzocht en hebben gezocht naar gemeenschappelijke
waarnemingen die inzichten zouden kunnen bieden over een mogelijk mechanisme. Onder de in
totaal 27 onderzoeken naar de effecten van RF-EMS op het mannelijke voortplantingssysteem,
werden in 21 onderzoeken negatieve gevolgen van de blootstelling gemeld. Binnen deze 21 studies
melden 11 van de 15 onderzoeken die de beweeglijkheid van de zaadcellen onderzochten
aanzienlijke dalingen, vinden 7 van 7 onderzoeken die de productie van reactieve oxygen species
(ROS) hebben gemeten verhoogde niveaus en vinden 4 van de 5 studies die zochten naar DNA schade
toegenomen schade door blootstelling aan RF-EMS. In verband met deze bevindingen vond men dat
RF-EMS behandeling de antioxidant niveaus vermindert in 6 van de 6 studies die dit fenomeen
bespreken, terwijl de gevolgen van RF-EMSmet succes zijn verbeterd door suppletie van
antioxidanten in alle drie de studies die deze experimenten uitgevoerd hebben.
Conclusie: De auteurs overwegen een tweetraps mechanisme waarbij RF-EMS tot mitochondriale
dysfunctie leidt door verhoogde ROS te induceren.
Gsm-gebruik
Is de incidentie van hersenkanker in Australië gestegen sinds de invoering van mobiele telefoons
29 jaar geleden?
Chapman S, L Azizi, Luo Q , Sitas F.
Cancer Epidemiol. 2016 Jun; 42: 199-205.
Gebruik van mobiele telefoons in Australië is sinds de introductie in 1987 sterk toegenomen tot een
gebruik door 94% van de bevolking in 2014. De auteurs onderzochten het veronderstelde verband
tussen incidentie van hersenkanker en het gebruik van mobiele telefoons. Met behulp van de
nationale registratie gegevens over kanker, onderzochten ze de leeftijd en geslacht specifieke
incidentie van 19.858 mannen en 14.222 vrouwen gediagnosticeerd met hersenkanker in Australië
tussen 1982 en 2012, en het gebruik van mobiele telefoons van 1987 tot 2012. De verwachte
leeftijdsspecifieke classificaties (20-39 , 40-59, 60-69, 70-84 jaar) werden gemodelleerd op basis van
gepubliceerde rapporten van relatieve risico (RR) van 1,5 in voor gebruikers van mobiele telefoons en
RR van 2,5 voor veel gebruikers( 19% van alle gebruikers), uitgaande van een 10-jaar lag periode
tussen het gebruik en de incidentie.
Leeftijd gecorrigeerde hersenkanker incidentie (20-84 jaar, per 100.000) zijn licht gestegen bij
mannen (p toename <0,05), maar waren stabiel gedurende meer dan 30 jaar bij vrouwen (p> 0,05)
en zijn hoger bij mannen 8,7 (CI = 8,1-9,3 ) dan bij vrouwen, 5,8 (CI = 5,3-6,3). Uitgaande van een
causaal RR van 1,5 en een 10-jaar lag periode zou de verwachte incidentie bij mannen in 2012 11,7
(11-12,4) en bij vrouwen 7,7 (CI = 7,2-8,3) zijn met 1434 gevallen waargenomen in 2012, ten opzichte
van 1867 verwacht. Een significante toename in de incidentie van hersenkanker (in
overeenstemming met gemodelleerde classificaties) werd alleen waargenomen in de leeftijdsgroep
≥70 jaar (beide geslachten), maar de toename in de incidentie in deze leeftijdsgroep begon reeds
vanaf 1982, vóór de invoering van de mobiele telefoons. Gemodelleerd verwachte incidentiecijfers
waren hoger in alle leeftijdsgroepen in vergelijking met wat werd waargenomen. Uitgaande van een
causaal RR van 2,5 onder 'heavy users' kwam men tot 2038 verwachte gevallen in alle
leeftijdsgroepen.
De beperking van deze studie is dat het een ecologische trendanalyse is, zonder gegevens over
individueel telefoongebruik en ziekte.
Conclusie: De waargenomen stabiliteit van de incidentie van hersenkanker in Australië tussen 1982
en 2012 in alle leeftijdsgroepen (behalve in die meer dan 70 jaar), in vergelijking met de
gemodelleerde schattingen van toename van verwachte gevallen, suggereert dat de waargenomen
toename in de incidentie van kanker van de hersenen in de oudere leeftijdsgroep waarschijnlijk niet
gerelateerd is met het gebruik van mobiele telefoons. Veeleer kan worden verondersteld dat de
waargenomen toename van de hersenkanker incidentie in Australië gerelateerd is aan de komst van
verbeterde diagnostische procedures met computertomografie en aanverwante
beeldvormingstechnieken die in de vroege jaren 1980 werden ingevoerd.
Effecten van chronische blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons op de
auditieve functie.
Bhagat S, Varshney S, Bist SS, Goel D, Mishra S, Jha VK.
Ear Nose Throat J. 2016 Aug; 95 (8): E18-22.
Het wijdverbreide gebruik van mobiele telefoons heeft geleid tot bezorgdheid over de mogelijke
schadelijke gezondheidseffecten van hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) op de
gehoorfunctie. De auteurs hebben een studie uitgevoerd om de effecten van langdurige (> 4 jaar)
blootstelling aan elektromagnetische velden uitgezonden door mobiele telefoons op de auditieve
functie te onderzoeken. De onderzoekspopulatie bestond uit 40 gezonde medische studenten, 31
mannen en 9 vrouwen, leeftijd 20-30 jaar (gemiddeld 22,7). Van deze groep houden 31 patiënten
meestal de telefoon aan het rechteroor en 9 aan het linker oor; het niet aan de telefoon
blootgestelde oor diende voor elke proefpersoon als controle oor. De telefoon gebruikende
proefpersonen werden verdeeld in twee groepen van 20 op basis van de duur van hun dagelijkse
telefoongebruik (≤ 60 min versus> 60 min). Alle proefpersonen ondergingen toonaudiometrie,
spraakaudiometrie, impedantie audiometrie en hersen stem opgewekte respons audiometrie (BERA),
en de vergelijkingen werden gemaakt tussen het telefoon oor en het controle oor en tussen de
kortere en langere duur van het dagelijks gebruik. De auteurs vonden geen statistisch significante
verschillen in hoogfrequente zuivere toon gemiddelden tussen de telefoon oren en de controle oren
(p = 0,69) of tussen de kortere en langere duur van gebruik van de telefoon (p = 0,85). Bovendien
gaven statistische analyse van BERA bevindingen geen significante verschillen tussen de telefoon
oren en de controle oren qua wave I-III, III-V en IV interpeak latenties (p = 0,59, 0,74 en 0,44
respectievelijk). Geen van de proefpersonen rapporteerde subjectieve symptomen zoals hoofdpijn,
tinnitus, of gevoelens van verbranding of warmte achter, rond of op de telefoon via oor.
Conclusie: De auteurs concluderen dat de langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden
van mobiele telefoons geen invloed heeft op de auditieve functie.
Omgevingsblootstelling
Symptomen bij Zwitserse adolescenten in relatie tot de blootstelling van vaste zenders: een
prospectieve cohort studie.
Schoeni A, Roser K, Bürgi A, Röösli M.
Environ Health. 16 Jul 2016; 15 (1): 77.
De auteurs onderzochten of zelf-gerapporteerd algemeen welbevinden bij adolescenten wordt
beïnvloed door RF-blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van basisstations voor
mobiele telefonie (downlink) en omroepzenders (TV en radio). In een prospectieve cohort studie
met 439 deelnemers in de leeftijd 12-17 jaar, werden vragenlijsten over hun zelf-gerapporteerde
welzijn en mogelijke verstorende factoren ingevuld bij aanvang van de studie en een jaar later.
Blootstelling van vaste zenders thuis en op school werd berekend met behulp van een ruimtelijke
voortplanting model. Gegevens werden geanalyseerd met een gemengd-logistisch dwarsdoorsnede
model van een gecombineerde dataset bestaande uit baseline en follow-up data en met een
longitudinale benadering waarbij werd onderzocht of blootstelling bij aanvang (cohort analyse) of
veranderingen in de blootstelling tussen baseline en follow-up (change analyse) waren gerelateerd
aan een nieuw begin van een symptoom tussen baseline en follow-up. Alle analyses werden
gecorrigeerd voor relevant verstorende variabelen.
De gemiddelde blootstelling (mediaan; 75​e​ percentiel) voor omroepzenders, downlink en de totale
blootstelling bij het begin van de studie waren 1,9 µW / m 2 (1,0 µW / m 2; 2,8 µW / m 2), 14,4 µW /
m 2 (3,8 µW / m​2​ ; 11,0 µW / m​2​) en 16,3 µW / m​2​ (5,8 µW / m​2​, 13,4 µW / m​2​), respectievelijk. In
dwarsdoorsnede analyses werden geen associaties waargenomen tussen symptomen en blootstelling
aan RF-EMF van vast zenders. In de cohort en change analyse werden slechts een paar significante
associaties waargenomen, waaronder een verhoogde OR voor vermoeidheid (2,94, 95% CI:
1,43-6,05) bij deelnemers aan de top 25e percentiel van de totale blootstelling aan RF-EMF van vaste
zenders bij baseline, in vergelijking met de deelnemers met blootstelling onder de mediaan, en een
verminderde OR voor uitputting (0.50, 95% CI: 0,27-0,93) bij deelnemers met een toename van de
blootstelling tussen baseline en follow-up.
Conclusies: In deze cohort studie met behulp van een geospatiaal propagatie model, werd
RF-blootstelling aan elektromagnetische velden van vaste zenders niet consequent in verband
gebracht met zelf-gerapporteerde symptomen bij Zwitserse adolescenten. De weinige waargenomen
associaties moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en zijn misschien toeval.
Human experimenteel onderzoek
Blootstelling aan puls gemoduleerde radiofrequenties heeft invloed op de cognitieve prestaties.
Verrender A, Loughran SP, Dalecki A, McKenzie R, Croft RJ.
Int J Radiat Biol. 2016 Oct; 92 (10): 603-10.
Het doel van deze studie was om te onderzoeken of blootstelling aan gemoduleerd radiofrequenties
(RF PM) invloed heeft op menselijke cognitieve prestaties, en of het dit doet op een dosisafhankelijke
wijze. Zesendertig gezonde volwassenen hebben deelgenomen aan een gerandomiseerde,
dubbelblinde, gecompenseerd provocatie studie. Cognitieve prestaties werd beoordeeld met behulp
van een visuele discriminatie taak en een gemodificeerde Sternberg werkgeheugen taak, die werden
gekalibreerd voor de individuele prestaties in een eerste testsessie. Een sXh920
blootstellingssysteem werd gebruikt om een ​920 MHz GSM-achtig signaal te genereren onder drie
condities (peak-ruimtelijke SAR, gemiddeld over 10 g) 0 W / kg (schijn), 1 W / kg (lage RF) en 2 W / kg
(hoge RF).
Een significante afname van reactietijd (RT) in de Sternberg werkgeheugen taak werd gevonden
tijdens blootstelling in vergelijking met placebo. Dit effect was niet dosisafhankelijk.
Conclusie: In een werkgeheugen taak bleken cognitieve prestaties sneller onder RF PM blootstelling
dan onder schijnblootstelling. Terwijl de meerderheid van de literatuur geen effecten van RF PM
blootstelling op cognitieve prestaties heeft gevonden, is het mogelijk dat de methodologische
verbeteringen die in de onderhavige studie een verhoogde gevoeligheid gaven, in staat zijn mogelijke
effecten vast te stellen.
Acute Blootstelling aan Terrestrial Trunked Radio (TETRA) heeft invloed op het
elektro-encefalogram en elektrocardiogram, in overeenstemming met nervus vagus stimulatie.
Burgess AP, Fouquet NC, Seri S, Hawken MB, Heard A, Neasham D, Little MP, Elliott P.
Environ Res. 2016 Oct; 150: 461-9.
Deze studie onderzoekt mogelijke effecten van TETRA signalen op het elektro-encefalogram en
elektrocardiogram bij menselijke vrijwilligers. Een geblindeerde gerandomiseerde provocatie studie
met een gestandaardiseerde TETRA signaal of schijn blootstelling werd uitgevoerd. In de eerste van
twee experimenten, werd bij politieagenten een TETRA set geplaatst tegen de linker zijkant van het
hoofd en vervolgens tegen de linker kwadrant van de borst en de elektro-encefalogram werd
opgenomen tijdens rust en actieve cognitieve toestand. In het tweede experiment kregen de
vrijwilligers borst blootstelling aan TETRA ter hoogte van de borst terwijl hun hartslagvariatie afgeleid
van het elektrocardiogram werden geregistreerd en een elektro-encefalogram werd uitgevoerd..
In het eerste experiment vonden de auteurs dat blootstelling aan TETRA consistente
neurofysiologische effecten had op het elektro-encefalogram, maar alleen tijdens de blootstelling
van de borst, in een patroon dat wijst op vagale zenuwstimulatie. In het tweede experiment werden
veranderingen in de hartslagvariabiliteit waargenomen tijdens de blootstelling aan TETRA maar de
elektro-encefalogram effecten werden niet herhaald.
Conclusie: De waargenomen effecten van blootstelling aan TETRA signalen op het
elektro-encefalogram (eerste experiment) en elektrocardiogram zijn in overeenstemming zijn met
nervus vagus stimulatie in de borst van TETRA. Maar gezien het geringe effect op de
hartslagvariabiliteit en het gebrek aan samenhang op het elektro-encefalogram, lijkt het
onwaarschijnlijk dat dit een significant effect op de gezondheid kan hebben.
Download