benzeenkaart - zorgenomolst

advertisement
Cyclohexatrieen
Benzol
C6H6
Molecuulmassa: 78.1
ICSC nr: 0015
CAS nr: 71-43-2
RTECS nr: CY1400000
VN nr : 1114
EG nr : 601-020-00-8
06.05.2003 Goedgekeurd in vergadering van experten
SOORTEN
GEVAAR/
BLOOTSTELLING
BRAND
ONMIDDELLIJK
GEVAAR/
SYMPTOMEN
VOORKOMEN
EERSTE HULP/
BRANDBLUSSEN
Zeer ontvlambaar.
GEEN open vuur, GEEN
vonken en NIET roken.
Poeder, AFFF,
schuim, koolzuurgas.
Damp/lucht mengsels
zijn ontplofbaar. Branden ontploffingsgevaar:
zie Chemische
gevaren.
Gesloten systeem,
verluchting en een
electrische uitrusting en
verlichting die geen
ontploffing kunnen teweeg
brengen. Gebruik GEEN
perslucht voor het vullen,
aftappen of behandelen.
Gebruik vonkvrij
handgereedschap.
Voorkom het opbouwen
van electrostatische
ladingen (bijvoorbeeld
door te aarden).
In geval van brand:
vaten, enz., koel
houden door te
besproeien met
water.
ONTPLOFFING
VOORKOM ALLE
CONTACT!
BLOOTSTELLING
 Inademing
Duizeligheid.
Verluchting, plaatselijke
Frisse lucht, rust.
Slaperigheid. Hoofdpijn. afzuiging of
Raadpleeg een arts.
Misselijkheid.
ademhalingsbescherming.
Kortademigheid.
Stuiptrekkingen.
Bewusteloosheid.
 Huid
KAN DOOR DE HUID Beschermende
OPGENOMEN
handschoenen.
WORDEN! Droge huid. Beschermende kledij.
Roodheid. Pijn. (Verder:
Zie Inademing).
Verwijder besmette
kledij. Spoel de huid
met veel water of
neem een douche.
Raadpleeg een arts.
Roodheid. Pijn.
Eerst gedurende
verschillende minuten
spoelen met veel
water (indien mogelijk
contactlenzen
wegnemen), dan naar
een (oog)arts
brengen.
 Ogen
Gelaatsscherm of
oogbescherming in
combinatie met
ademhalingsbescherming
.
 Inslikken
Buikpijn. Keelpijn.
Braken. (Verder: Zie
Inademing).
OPRUIMEN VAN
GEMORSTE STOF
Niet eten, drinken of roken Spoel de mond. NIET
tijdens het werk.
laten braken.
Raadpleeg een arts.
VERPAKKING &
ETIKETTERING
OPSLAG
Verwijder alle
ontstekingsbronnen. Vang voor
zover mogelijk de weglekkende
en de gemorste vloeistof op in
afsluitbare vaten. De
overblijvende vloeistof in zand
of inert materiaal laten
opslorpen en naar een veilige
plaats voeren. NIET in de riool
spoelen. Deze stof NIET in het
milieu laten terecht komen.
Persoonlijke bescherming:
volledig beschermende kledij
met onafhankelijk werkend
ademhalingsapparaat.
Brandveilig. Gescheiden van
voeding en voedingsmiddelen ,
oxiderende stoffen en
halogenen .
Niet samen met voeding en
voedingsmiddelen vervoeren.
Nota: E
Symbool F
Symbool T
R: 45-46-11-36/38-48/23/24/2565
S: 53-45
VN Gevarenklasse: 3
VN Verpakkingsgroep: II
LEES BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE
ICSC: 0015
Gemaakt binnen het kader van de samenwerking tussen het Internationaal Programma
over Chemische Veiligheid en de Commissie van de Europese Gemeenschappen (C)
IPCV, CEG 2002
International Chemical Safety Cards
ICSC: 0015
BENZEEN
B
E
L
A
N
G
R
I
J
K
E
G
E
G
E
V
E
N
S
FYSISCHE TOESTAND;
VOORKOMEN:
KLEURLOZE VLOEISTOF , MET
KENMERKENDE GEUR.
WIJZE VAN OPNAME:
De stof kan in het lichaam worden
opgenomen door inademing ,
doorheen de huid en door inslikken .
FYSISCHE GEVAREN:
De damp is zwaarder dan lucht en
kan zich langs de grond verspreiden;
ontsteking op afstand is mogelijk.
Ten gevolge van stroming,
beweging, enz., kan electrostatische
lading worden opgewekt.
INADEMINGSRISICO:
Een voor de gezondheid schadelijke
verontreiniging van de lucht, kan
zeer snel worden bereikt bij
verdamping van deze stof bij 20°C.
EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE
BLOOTSTELLING:
CHEMISCHE GEVAREN:
De stof is irriterend voor de ogen , de
Reageert hevig met oxiderende
huid en de luchtwegen . Als deze
stoffen, salpeterzuur, zwavelzuur en vloeistof wordt ingeslikt en daarna in
halogenen waardoor brand- en
de luchtwegen terecht komt, kan
ontploffingsgevaar ontstaat. Tast
chemische longontsteking ontstaan.
kunststof en rubber aan.
De stof kan effecten hebben op het
centraal zenuwstelsel , met als
BLOOTSTELLINGSGRENZEN:
gevolg verminderd bewustzijn .
Drempelwaarde: 0.5 ppm als
Blootstelling ver boven de
TIJDGEWOGEN GEMIDDELDE; 2.5 toegestane blootstellingsgrenzen kan
ppm als drempelwaarde voor korte
bewusteloosheid en de dood
tijd; (huid); A1; BEI vastgesteld;
veroorzaken .
(ACGIH 2004).
FYSISCHE
EIGENSCHAPPEN
MAK: H;
Groep van kankerverwekkende
stoffen: 1; Groep m.b.t. genetische
veranderingen in geslachtscellen:
3A;
(DFG 2004).
EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF
HERHAALDE BLOOTSTELLING:
De vloeistof ontvet de huid. De stof
kan effecten hebben op het
beenmerg en het immuun systeem ,
met als gevolg een vermindering van
het aantal bloedcellen. Deze stof is
kankerverwekkend bij de mens.
Kookpunt: 80°C
Smeltpunt: 6°C
Relatieve dichtheid (water = 1): 0.88
Oplosbaarheid in water, g/100 ml bij
25°C: 0.18
Dampspanning, kPa bij 20°C: 10
Relatieve dampdichtheid (lucht = 1):
2.7
Relatieve dampdichtheid van het
damp/lucht-mengsel bij 20°C (lucht =
1): 1.2
Vlampunt:
-11 °C (gesloten vat)
Zelfontbrandingstemperatuur: 498°C
Ontploffingsgrenzen, vol% in lucht:
1.2-8.0
Octanol/water verdelingscoëfficiënt
als log Pow: 2.13
De stof is zeer giftig voor waterorganismen.
MILIEUGEGEVENS
NOTA'S
Gebruik van alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking. Afhankelijk van de mate van
blootstelling, is regelmatig medisch onderzoek aangewezen. Bij het overschrijden van de
blootstellingsgrenswaarde is er onvoldoende waarschuwing door de geur. Deze kaart werd
gedeeltelijk aangepast in october 2004. Zie hoofdstukken: Blootstellingsgrenzen, EG classificatie
en Noodgevallen.
Kaart met gegevens voor noodgevallen tijdens het vervoer: TREMCARD (R)-30S1114/30GF1-II
.
NFPA gevarencode: H2; F3; R0.
BIJKOMENDE INFORMATIE
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
die in België van toepassing zijn
ICSC: 0015
BENZEEN
(c) IPCV, CEG 2002
WETTELIJKE KENNISGEVING:
Noch de CEG, noch het IPCV, noch de
vertalers, noch enige persoon die optreedt
voor de CEG of het IPCV zijn verantwoordelijk
voor het gebruik dat van deze informatie zou
kunnen worden gemaakt. Deze kaart geeft de
visie weer van de groep van experten die in
het kader van het International Programme on
Chemical Safety de kaarten samenstellen en
evalueren en kan afwijken van de door
nationale wetgeving gedane aanbevelingen of
verplichtingen. De gebruiker wordt dus
verzocht om de voorschriften in zijn land te
raadplegen en op te volgen.
(c) IPCV, CEG 2002
Download