veiligheidsinformatieblad

advertisement
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
IMPEGA 1.861.422 SCREEN WIPES TUB
Pagina 1
Uitgegeven: 24/04/2003
Revisie nr. 1
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING
Produktnaam:
Codenummer:
Gebruik / beschrijving produkt:
IMPEGA 1.861.422 SCREEN WIPES TUB
158-50-017 (00-041)
Geen belangrijk risico. De informatie aangaande de regelingen hangt af van de
koncentratielimiet van de bepaalde stof.
Firmanaam:
Lyreco Group
59318 Valenciennes Cedex 9
France
Tel: 0033-3-27-23-64-00
Fax: 0033-3-27-23-17-67
2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Ingrediënten:
2-BUTOXYETHANOL <5%
EINECS: 203-905-0 CAS: 111-76-2
[Xn] R20/21/22; [Xi] R36/38
Bevat:
No Hazardous Ingrediants
3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Belangrijkste gevaren:
Geen belangrijk risico.
4. EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN)
Kontact met huid:
Op de plek waar het kontact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.
Kontact met ogen:
Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.
Inslikken:
Inademen:
De patiënt kan over irritatie van de keel klagen.
Geen symptomen.
4. EERSTEHULPMAATREGELEN (AKTIE)
Kontact met huid:
Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.
Kontact met ogen:
Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen.
Inslikken:
Mond met water spoelen. Indien de patiënt bij het bewustzijn is dient men hem/haar onmiddellijk
een halve liter water te laten drinken.
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Blusmiddelen:
Bescherming brandbestrijders:
Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken.
Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking
met huid en ogen te vermijden.
6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Pers. voorzorgsmaatregelen:
Reinigingsprocedures:
Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke bescherming.
De plek waar het produkt gemorst is met voldoende water afspoelen.
[vervolgd..]
Uitgegeven: 24/04/2003
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
IMPEGA 1.861.422 SCREEN WIPES TUB
Pagina 2
7. HANTERING EN OPSLAG
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
Grenswaarden voor blootstelling
TWA (8 uur blootstelling):
0.26ppm (OES)
KBL (15 min. blootstelling):
0.53ppm (OES)
Ingrediënten:
2-BUTOXYETHANOL
TWA (8 uur blootstelling): 25 ppm KBL (15 min. blootstelling): 50 ppm (OES)
Bescherming van ademhaling:
Geen ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist.
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Toestand:
Vloeistof
Kleur:
Kleurloos
Geur:
Waarneembare geur
Oxiderend:
Oplosbaarheid in water:
Ook oplosbaar in
Niet-oxiderend (volgens EG-criteria)
Zeer oplosbaar
De meeste organische oplosmiddelen.
Kookpunt/bereik°C:
100
Vlampunt °C
N/A
pH:
9-10
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit:
Te vermijden materialen:
Gevaarlijke ontledingsprod:
Stabiel onder normale omstandigheden.
Sterke oxideermiddelen. Sterke zuren.
Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Ingrediënten:
2-BUTOXYETHANOL
IVN RAT LD50 307 mg/kg
ORL MUS LD50 1230 mg/kg
ORL RAT LD50 470 mg/kg
Blootstellingsplaatsen:
Raadpleeg paragraaf 4 van VIB.
12. MILIEU-INFORMATIE
Mobiliteit:
Persistentie en afbraak:
Mogelijke bioaccumulatie:
Andere schadelijke effecten:
Wordt gemakkelijk door bodem geabsorbeerd.
Biologisch afbreekbaar.
Niet potentieel bioaccumuleerbaar.
Verwaarloosbare ecotoxiciteit.
13. INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING
Opmerking:
De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften
met betrekking tot verwijdering.
[vervolgd..]
Uitgegeven: 24/04/2003
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
IMPEGA 1.861.422 SCREEN WIPES TUB
Pagina 3
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER
ADR / RID
UN Nr:
Juiste ladingnaam:
"NOT SUBJECT TO ADR"
IMDG / IMO
UN nr:
-
UN nr:
-
IATA / ICAO
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Gevarensymbolen:
S-zinnen:
Opmerking:
Geen belangrijk risico.
S25: Aanraking met de ogen vermijden.
De hierboven vermelde regelgevende informatie geeft alleen de belangrijkste voorschriften aan
die specifiek van toepassing zijn op in het veiligheidsinformatieblad beschreven produkt. De
gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt over de mogelijkheid dat er nog andere maatregelen zijn
die een aanvulling zijn op deze voorschriften. Raadpleeg alle van toepassing zijnde nationale,
internationale en plaatselijke voorschriften of bepalingen.
16. OVERIGE INFORMATIE
R-zinnen van deel 2:
R20/21/22: Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.
Wettelijke ontkenning:
De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende
opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven
vermelde produkt.
[laatste pagina]
Download