VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

advertisement
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
FELLOWES 9983401 BASIC WHITEBOARD CLEANING KIT
Pagina 1
Uitgegeven: 28/08/2007
Revisie nr. 1
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING
Produktnaam:
Codenummer:
Firmanaam:
FELLOWES 9983401 BASIC WHITEBOARD CLEANING KIT
(00-004)
Fellowes UK Ltd
Yorkshire Way
West Moor Park
Doncaster
South Yorkshire
DN3 3FB
UK
Tel: +44 (0)1302 836800
Fax: ++44 (0)1302 836899
Tel (in geval van nood): +44 (0) 1302 836800
2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Belangrijkste gevaren:
Geen belangrijk risico.
3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Ingrediënten:
ETHANOL <5%
EINECS: 200-578-6 CAS: 64-17-5
[F] R11
4. EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN)
Kontact met huid:
Op de plek waar het kontact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.
Kontact met ogen:
Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.
Inslikken:
Inademen:
Er kunnen zich misselijkheid en maagpijn voordoen.
Geen symptomen.
4. EERSTEHULPMAATREGELEN (AKTIE)
Kontact met huid:
Onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Raadpleeg een arts.
Kontact met ogen:
Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen. Raadpleeg een arts.
Inslikken:
Geen braakwekkende middelen toedienen. Indien de patiënt bij het bewustzijn is dient men
hem/haar onmiddellijk een halve liter water te laten drinken. Raadpleeg een arts.
Inademen:
Raadpleeg een arts.
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Blusmiddelen:
Bescherming brandbestrijders:
Waterspray. Alcohol of polymeer-schuim. Kooldioxide. Droog chemisch poeder.
Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking
met huid en ogen te vermijden.
[vervolgd..]
Uitgegeven: 28/08/2007
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
FELLOWES 9983401 BASIC WHITEBOARD CLEANING KIT
Pagina 2
6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Pers. voorzorgsmaatregelen:
Milieu voorzorgsmaatregelen:
Reinigingsprocedures:
Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke bescherming.
Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen.
De plek waar het produkt gemorst is met voldoende water afspoelen.
7. HANTERING EN OPSLAG
Opslagkondities:
Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden.
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
Ingrediënten:
ETHANOL
TWA (8 uur blootstelling): 1920 mg/m3
Bescherming van de ogen:
Zorg dat er een oogdouche aanwezig is.
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Toestand:
Vloeistof
Kleur:
Geel
Geur:
Aangenaam
Oplosbaarheid in water:
Viscositeit:
Relatieve dichtheid:
pH:
Oplosbaar
Niet viscieus
1.00
9
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit:
Te vermijden materialen:
Gevaarlijke ontledingsprod:
Stabiel onder normale omstandigheden.
Sterke oxideermiddelen.
Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Ingrediënten:
ETHANOL
IVN RAT LD50 1440 mg/kg
ORL MUS LD50 3450 mg/kg
ORL RAT LD50 7060 mg/kg
Blootstellingsplaatsen:
Raadpleeg paragraaf 4 van VIB.
12. MILIEU-INFORMATIE
Mobiliteit:
Persistentie en afbraak:
Mogelijke bioaccumulatie:
Andere schadelijke effecten:
Oplosbaar in water.
Biologisch afbreekbaar.
Niet potentieel bioaccumuleerbaar.
Verwaarloosbare ecotoxiciteit.
[vervolgd..]
Uitgegeven: 28/08/2007
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
FELLOWES 9983401 BASIC WHITEBOARD CLEANING KIT
Pagina 3
13. INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING
Verwijderen van verpakking:
Opmerking:
Aan leverancier terugsturen.
De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften
met betrekking tot verwijdering.
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER
ADR / RID
UN Nr:
Juiste ladingnaam:
"NOT SUBJECT TO ADR"
IMDG / IMO
UN nr:
-
UN nr:
-
IATA / ICAO
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Gevarensymbolen:
S-zinnen:
Opmerking:
Geen belangrijk risico.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
De hierboven vermelde regelgevende informatie geeft alleen de belangrijkste voorschriften aan
die specifiek van toepassing zijn op in het veiligheidsinformatieblad beschreven produkt. De
gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt over de mogelijkheid dat er nog andere maatregelen zijn
die een aanvulling zijn op deze voorschriften. Raadpleeg alle van toepassing zijnde nationale,
internationale en plaatselijke voorschriften of bepalingen.
16. OVERIGE INFORMATIE
R-zinnen van deel 3:
Wettelijke ontkenning:
R11: Licht ontvlambaar.
De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende
opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven
vermelde produkt.
[laatste pagina]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards