Veiligheidsinformatieblad Zwavelzuur vlb

advertisement
Veiligheidsinformatieblad Zwavelzuur vlb
1.
Identificatie van de stof /het preparaat en het bedrijf
Produktnaam
Leverancier
2.
:
:
Zwavelzuur vlb
Van Iperen B.V.
Postbus 1333, 3260 AH Oud-Beijerland
Telefoon in noodsituaties :
0186-578888
Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Gevaarlijke bestanddelen:
Cas nr. :
Concentratie in %:
Gevaarssymbool:
3.
Zwavelzuur
007664 – 93 – 9
<= 51
C
Risico’s
Bij ontleding door verhitting of verbranding ontstaan stikstofoxides en ammoniakgas
Huid
Ogen
Inademen
Metalen
4.
Sterk bijtend , veroorzaakt ernstige brandwonden
Sterk bijtend
Irriterend
Reageert met (sommige) metalen: vorming van licht ontvlambare
gassen /dampen (waterstof)
Eerste hulp maatregelen
Huid
5.
:
:
:
:
:
Onmiddellijk 15 minuten spoelen met veel water en zeep
Kleding verwijderen tijdens spoelen
Indien kleding vastzit aan de huid: niet verwijderen
Medische dienst/ arts raadplegen
Ogen
:
Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen
Geen neutralisatiemiddel gebruiken
Medische dienst /arts raadplegen
Inslikken
:
Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken
Nooit water aan bewusteloos slachtoffer geven
Niet laten braken
Medische dienst /arts raadplegen
Inademen
:
Breng het slachtoffer in de frisse lucht
Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen
Medische dienst /arts raadplegen
Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen:
- Niet brandbaar
- Geen water op zwavelzuur
Te mijden blusmiddelen:
- Bij omgevingsbrand: GEEN WATER
Speciaal blootstellingsgevaar:
- Bij verhitting/ verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/ dampen
(zwaveloxiden)
6.
Instructies:
- Bij koelen /blussen: contact van product met water vermijden
- Toxische gassen verdunnen met verneveld water
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
- Corrosiebestendig pak
- Bij verhitting /verbranding: perslucht - / zuurstoftoestel
Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 1 van 6
Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie 8.3
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
- Bodem- en waterverontreiniging voorkomen
- Niet in riool lozen
- Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen /overpompen
- Lek dichten, toevoer afsluiten
- Morsvloeistof indammen
7.
Opruiming:
- Tanks na beschadiging / afkoeling leegmaken
- Morsvloeistof absorberen in niet brandbaar absorptiemiddel o.a.: zand, aarde, vermiculiet,
kiezelgoer, gemalen kalksteen
- Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten
- Morsstof / restant zorgvuldig verzamelen
- Verzameld product overdragen aan producent / bevoegde dienst
- Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water
Hanteren en opslag
Hantering:
- Zeer strenge hygiene – alle contact vermijden
- Afval niet in de gootsteen lozen
- Contact van product met water vermijden
- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
- Verontreinigde kleding reinigen
- Nooit verdunnen door water bij zuur te voegen – steeds zuur bij water
Opslag:
- Verpakking goed gesloten houden
- Op een droge plaats bewaren
- Ventilatie langs de vloer
- Verwijderd van: warmtebronnen, brandbare stoffen, basen, organisch materiaal, metalen
Opslagtemperatuur: N.B.
8.
Materiaalkeuze verpakking:
- geschikt: metalen moeten bekleed zijn, polyethyleen, polypropyleen, glas, aardewerk/
porselein
te mijden: metaal
Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming
Aanbevolen technische maatregelen:
- Regelmatig concentratie in de lucht meten
- Werken onder plaatselijke afzuiging /ventilatie
Meetnormen:
- Sulfuric Acid (OSHA ID 113)
- Sulfuric Acid ( OSHA ID 165SG)
- Sulfuric Acid (Acids, inorganic) (NIOSH 7903)
Blootstellingsnormen:
TLV-TWA
TLV-STEL
: 1
: 3
mg/m3
mg/m3
GWBB-8h
GWK-15 min.
: 1
: 3
mg/m3
mg/m3
MAC-TGG 8 h
:
mg/m3
1
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
-
ppm
ppm
Pagina 2 van 6
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Oogbescherming:
- Gelaatsscherm
Handbescherming:
- Handschoenen
Materiaalkeuze beschermkleding:
- Butylrubber
- Natuurrubber
- Neopreen
Huidbescherming:
- Corrosiebestendige kleding
9.
Adembescherming:
- Gasmasker met filtertype E
- Stof- / aerosolmasker met filtertype P2
Fysische en chemische eigenschappen
10.
Voorkomen (bij 20°C)
Geur
Kleur
PH-waarde
Kookpunt /kooktraject
Smeltpunt /smelttraject
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Explosiegrenzen
Dampdruk
Relatieve dichtheid
Wateroplosbaarheid
Oplosbaar in
Relatieve dampdichtheid
Verzadigingsconcentratie
Viscositeit
Stabiliteit en reactiviteit
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Vloeistof
Bijna reukloos
Kleurloos
<1
130°C
- 35°C
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
5 hPa
1.407
VOLLEDIG
N.B.
N.B.
N.B.
< 0.005
Stabiliteit:
- Hygroscopisch
Chemische reacties / Gevaarlijke ontledingsproducten:
- Heftige exotherme reactie met water (vocht)
- Bij verhitting / verbranding: vorming van licht giftige en bijtende gassen / dampen
(zwaveloxiden)
- Reageert met (sommige) metalen: vorming van licht ontvlambare gassen /dampen
(waterstof)
- Reageert exotherm met organisch materiaal: kans op spontane ontbranding
- Reageert met brandbare stoffen: (verhoogde) kans op brand
- Reageert heftig met (sommige) basen
Te vermijden stoffen /omstandigheden:
- warmtebronnen, brandbare stoffen, basen, organisch materiaal, metalen
11.
Toxicologische informatie
Acute toxiciteit :
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 3 van 6
LD50 oraal rat
:
LD50 dermaal rat
:
LD50 dermaal konijn :
LC50 inhalatie rat
:
2140
N.B.
N.B.
510
Chronische toxiciteit:
EG-carc. Cat.: niet opgenomen
EG-muta. Cat.: niet opgenomen
EG-repr. Cat.: niet opgenomen
Carcinogeniteit (TLV) : A2*
IARC-classificatie: niet opgenomen
Verplicht medisch onderzoek (ARAB Art. 124): niet opgenomen
Wijze van blootstelling: inslikken, inademen, ogen en huid
Acute effecten / symptomen:
- Sterk bijtend voor de huid en voor de ogen
NA INADEMING:
- Droge keel / keelpijn
- Hoesten
- Irritatie luchtwegen
- Neusslijmvliesirritatie
NA LANGDURIGE BLOOTSTELLING / CONTACT:
- Corrosie bovenste luchtwegen
VOLGENDE SYMPTOMEN KUNNEN VERTRAAGD OPTREDEN:
- Kans op spasme / oedeem van het strottehoofd
- Kans op longontsteking
- Kans op longoedeem
- Ademhalingsmoeilijkheden
NA OPNAME DOOR DE MOND:
- Misselijkheid, buikpijn, bloederige stoelgang, bloederig braaksel
- Brandwonden maag- / darmslijmvliezen
NA INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN:
- Shock
NA CONTACT MET DE HUID:
- Etswonden / corrosie van de huid
NA CONTACT MET DE OGEN:
- Corrosie van het oogweefsel
- Mogelijk blijvend oogletsel
Chronische effecten:
NA LANGDURIGE /HERHAALDE BLOOTSTELLING /CONTACT:
- Rode, droge huid
- Jeuk
- Huiduitslag/ ontsteking
- Aantasting/ verkleuring tanden
- Ontsteking/ aantasting oogweefsel
12.
Ecologische informatie
Mobiliteit:
- Exotherm oplosbaar in water, weinig vluchtig
Biodegradatie:
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 4 van 6
-
Bodem: T ½
:
N.B.
BOD5
:
N.V.T.
COD
:
N.V.T.
water: - geen gegevens beschikbaar
Bioaccumulatie:
dagen
g O2 /g stof
g O2 /g stof
- log Pow
: N.B.
- BCF
: N.B.
- Niet bioaccumuleerbaar
Aquatoxiciteit:
- LC50 (96 u)
- EC50 (24 u)
- EC50 (120 u)
13.
:
:
:
42 mg/ 1 (GAMBUSIA AFFINIS)
29 mg/ 1 ( DAPHNIA MAGNA)
58 mg/ 1 (BACTERIA)
Andere gegevens:
- Effect op de ozonlaag : N.B.
- Afvalwaterzuivering:
N.B.
Instructies voor verwijdering
Afvalvoorschriften:
- Afvalsleutel (EG)
- Gevaarlijk afval (91/689/EG)
14.
Verwijderingsmethoden:
- Afvoeren naar erkende stortplaatsen of verbrandingsinstallatie met inachtneming van
nationale en plaatselijke voorschriften
- Herwinnen / hergebruiken
- Afvoeren naar vergunde verbrandingsoven met rookgaswassing
- Afvoeren naar Fysicochemische / biologische behandeling
- Afvoeren naar vergunde stortplaats (Klasse 1)
- Vraag de toestemming van milieubescherming -instanties alvorens af te voeren naar
rioolwaterzuiveringsinstallaties
Informatie over het vervoer
Proper shipping name: UN 2796, Zwavelzuur met ten hoogste 51% zuur
Transport over weg / spoor (ADR / RID): klasse 8, 1b)
Gevaarsidentificatienummer: 80
Etiketten op tanks: 8
op collie: 8
Stofidentificatienummer (UNO – nummer) : 2796
Verpakkingsgroep: II
Zeevervoer (IMDG – Code) : klasse 8 p. 8230
EMS:
8 –06
MFAG:
700
Marine pollutant:
Binnenscheepvaart (ADNR) : klasse 8,1b)
Luchtvervoer (ICAO) : klasse 8
Instructie “passenger”: 809 / Y809
Instructie “cargo”: 813
Andere gegevens: ---
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 5 van 6
15.
Wettelijk verplichte informatie
Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen: Geen registratie
16.
R-35
:
Veroorzaakt ernstige brandwonden
S – (01/02)
S – 26
:
:
S – 30
S – 45
:
:
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig
water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
Nooit water op deze stof gieten
In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt,
onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit
etiket tonen.)
Overige informatie
Van Iperen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van
personen en/of zaken ten gevolge van het gebruik van deze informatie, mede gegeven de door
Van Iperen gehanteerde leverings- en betalingsvoorwaarden als gedeponeerd op 18 februari
1993 bij de Rechtbank te Dordrecht in welke voorwaarden aansprakelijkheid wordt uitgesloten
c.q. beperkt. Deze informatie in dit veiligheidsblad is naar ons beste weten op dit moment
correct en volledig, mede gebaseerd op de door de fabrikant aan ons verstrekte
veiligheidsinformatie en wordt te goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg.
N.V.T. = niet van toepassing
N.B.
= niet bepaald
*
= Interne classificatie
Blootstellingsnormen:
TLV:
Treshold Limit Value – ACGIH US 2000
OES:
Occupational Exposure Standards – Verenigd Koninkrijk 1999
MEL: Maximum Exposure Limits – Verenigd Koninkrijk 1999
MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen – Duitsland 2000
TRK: Technische Richtkonzentrationen – Duitsland 2000
MAC: Maximale aanvaarde concentratie – Nederland 2000
VME: Valeurs limites de Moyenne d’Exposition – Frankrijk 1999
VLE: Valeurs limites d’Exposition a court terme – Frankrijk 1999
GWbb: Grenswaarde beroepsmatige blootstelling – Belgie 1998
GWK: Grenswaarde kortstondige blootstelling – Belgie 1998
EG:
Indicatieve grenswarden voor beroepsmatige blootstelling – richtlijn 2000 / 39 EG
I: Inhaleerbare fractie = T Totale stof = E: Einatembarer Aerosolanteil
R: Inadembare fractie = A: Alveolengangiger Aerosolanteil / Alveolair stof
C: Ceiling limit
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 6 van 6
Download