Veiligheidsinformatieblad Ammoniumnitraat vlb

advertisement
Veiligheidsinformatieblad Zwavelzuur vlb
1.
Identificatie van de stof /het preparaat en het bedrijf
Produktnaam
Leverancier
2.
:
:
Proteck vlb koper
Van Iperen B.V.
Postbus 1333, 3260 AH Oud-Beijerland
Telefoon in noodsituaties :
0186-578888
Samenstelling en informatie over de gevaarlijke nevenbestanddelen
Gevaarlijke bestanddelen:
Cas nr. :
Concentratie in %:
Gevaarssymbool:
3.
Gemodificeerd Zwavelzuur
007664 – 93 – 9
< 6%
C
Risico’s
Bij ontleding door verhitting of verbranding ontstaan stikstofoxides en ammoniakgas
Huid
Ogen
Inademen
Metalen
4.
Bijtend , veroorzaakt brandwonden
Bijtend
Irriterend
Reageert met (sommige) metalen: vorming van licht ontvlambare
gassen /dampen (waterstof)
Eerste hulp maatregelen
Huid
5.
:
:
:
:
:
Onmiddellijk 15 minuten spoelen met veel water en zeep
Kleding verwijderen tijdens spoelen
Medische dienst/ arts raadplegen
Ogen
:
Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen
Geen neutralisatiemiddel gebruiken
Medische dienst /arts raadplegen
Inslikken
:
Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken
Nooit water aan bewusteloos slachtoffer geven
Niet laten braken
Medische dienst /arts raadplegen
Inademen
:
Breng het slachtoffer in de frisse lucht
Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen
Medische dienst /arts raadplegen
Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen:
- Niet brandbaar
Te mijden blusmiddelen:
- Bij omgevingsbrand: GEEN WATER
Speciaal blootstellingsgevaar:
- Bij verhitting/ verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/ dampen
(zwaveloxiden)
6.
Instructies:
- Bij koelen /blussen: contact van product met water vermijden
- Toxische gassen verdunnen met verneveld water
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
- Corrosiebestendig pak
- Bij verhitting /verbranding: perslucht - / zuurstoftoestel
Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie 8.3
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 1 van 4
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
- Bodem- en waterverontreiniging voorkomen
- Niet in riool lozen
- Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen /overpompen
- Lek dichten, toevoer afsluiten
- Morsvloeistof indammen
7.
Opruiming:
- Morsvloeistof absorberen in niet brandbaar absorptiemiddel o.a.: zand, aarde, vermiculiet,
kiezelgoer, gemalen kalksteen
- Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten
- Morsstof / restant zorgvuldig verzamelen
- Verzameld product overdragen aan producent / bevoegde dienst
- Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water
Hanteren en opslag
Hantering:
- Zeer strenge hygiene – alle contact vermijden
- Afval niet in de gootsteen lozen
- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
- Verontreinigde kleding reinigen
Opslag:
- Verpakking goed gesloten houden
- Op een droge plaats bewaren
- Verwijderd van: warmtebronnen, brandbare stoffen, basen, organisch materiaal, metalen
Opslagtemperatuur: N.B.
8.
Materiaalkeuze verpakking:
- geschikt: metalen moeten bekleed zijn, polyethyleen, polypropyleen, glas, aardewerk/
porselein
te mijden: metaal
Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Oogbescherming:
- Gelaatsscherm
Handbescherming:
- Handschoenen
Materiaalkeuze beschermkleding:
- Butylrubber
- Natuurrubber
- Neopreen
Huidbescherming:
- Corrosiebestendige kleding
9.
Adembescherming:
- Gasmasker met filtertype E
- Stof- / aerosolmasker met filtertype P2
Fysische en chemische eigenschappen
Voorkomen (bij 20C)
Geur
Kleur
PH-waarde
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
:
:
:
:
Vloeistof
Bijna reukloos
Blauwgroen
<1
Pagina 2 van 4
10.
Relatieve dichtheid
Wateroplosbaarheid
Oplosbaar in
Relatieve dampdichtheid
Verzadigingsconcentratie
Stabiliteit en reactiviteit
:
:
:
:
:
1.375
VOLLEDIG
N.B.
N.B.
N.B.
Chemische reacties / Gevaarlijke ontledingsproducten:
- Heftige exotherme reactie met water (vocht)
- Bij verhitting / verbranding: vorming van licht giftige en bijtende gassen / dampen
(zwaveloxiden)
- Reageert met (sommige) metalen: vorming van licht ontvlambare gassen /dampen
(waterstof)
- Reageert exotherm met organisch materiaal: kans op spontane ontbranding
- Reageert met brandbare stoffen: (verhoogde) kans op brand
- Reageert heftig met (sommige) basen
Te vermijden stoffen /omstandigheden:
- warmtebronnen, brandbare stoffen, basen, organisch materiaal, metalen
11.
Toxicologische informatie
Acute toxiciteit (caution)
LD50 oraal rat
:
LD50 dermaal rat
:
LD50 dermaal konijn :
LC50 inhalatie rat
:
:
> 5000 mg/kg
N.B.
N.B.
> 20 mg/liter
Chronische toxiciteit:
EG-carc. Cat.: niet opgenomen
EG-muta. Cat.: niet opgenomen
EG-repr. Cat.: niet opgenomen
Carcinogeniteit (TLV) : niet opgenomen
IARC-classificatie: niet opgenomen
Verplicht medisch onderzoek (ARAB Art. 124): niet opgenomen
Wijze van blootstelling: inslikken, inademen, ogen en huid
Acute effecten / symptomen:
- Bijtend voor de huid en voor de ogen
NA OPNAME DOOR DE MOND:
- Misselijkheid, buikpijn, bloederige stoelgang, bloederig braaksel
- Brandwonden maag- / darmslijmvliezen
NA INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN:
- Shock
NA CONTACT MET DE HUID:
- Etswonden / corrosie van de huid
NA CONTACT MET DE OGEN:
- Mogelijke corrosie van het oogweefsel
- Mogelijk blijvend oogletsel
Chronische effecten:
NA LANGDURIGE /HERHAALDE BLOOTSTELLING /CONTACT:
- Rode, droge huid
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 3 van 4
-
12.
Jeuk
Huiduitslag/ ontsteking
Aantasting/ verkleuring tanden
Ontsteking/ aantasting oogweefsel
Ecologische informatie
Gebruik van Proteck volgens advies/richtlijn van de fabrikant en overschrijdt niet de
aanbevolen dosering. Bevat koper.
13.
Instructies voor verwijdering
Zie punt 6
14.
Informatie over het vervoer
UN-nummer: N.V.T.
Classificatie: N.V.T.
RID/ADR: N.V.T.
IMDG: N.V.T.
15.
Wettelijk verplichte informatie
Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen: Geen registratie
16.
Overige informatie
Van Iperen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van
personen en/of zaken ten gevolge van het gebruik van deze informatie, mede gegeven de door
Van Iperen gehanteerde leverings- en betalingsvoorwaarden als gedeponeerd op 18 februari
1993 bij de Rechtbank te Dordrecht in welke voorwaarden aansprakelijkheid wordt uitgesloten
c.q. beperkt. Deze informatie in dit veiligheidsblad is naar ons beste weten op dit moment
correct en volledig, mede gebaseerd op de door de fabrikant aan ons verstrekte
veiligheidsinformatie en wordt te goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg.
N.V.T. = niet van toepassing
N.B.
= niet bepaald
*
= Interne classificatie
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 4 van 4
Download