hier 1e hulp bij SO2 Zwaveldioxide en

advertisement
SO2 Zwaveldioxide
Symptomen
Persoonlijke Bescherming
Eerste Hulp
Zwaveldioxide is een kleurloos gas met een scherpe karakteristieke reuk en een molecuul gewicht
van 64,1. Het kookt bij -10 °C (263 K) en smelt bij -75 °C (198 K) (bij atmosferische druk). Acuut
inademinggevaar: Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan bij vrijkomen van
dit gas zeer snel worden bereikt. Eenmalige of kortdurende blootstelling: Door snel verdampen kan
de vloeistof bevriezing veroorzaken. De stof werkt bijtend op de ogen, de huid en de luchtwegen.
Inademing van de stof kan longoedeem veroorzaken, echter uitsluitend na verschijnselen van bijtende
effecten op de slijmvliezen van ogen en/of hogere luchtwegen. In ernstige gevallen kans op dodelijke
afloop.
Symptomen
Vergiftig bij inademing. Veroorzaakt brandwonden. Ogen: bijtend, roodheid, pijn, slecht zien. Huid:
bijtend, bij bevriezing: roodheid, pijn, brandwonden. Inademen: bijtend, keelpijn, hoesten,
kortademigheid, ademnood. Indien men zich onwel voelt, direct arts raadplegen.
Persoonlijke Bescherming
Gelaatsscherm met veiligheidsbril, oogbescherming in combinatie met adembescherming. Koudeisolerende handschoenen (vraag leverancier), gerichte beschermende kleding. Ruimtelijke afzuiging,
plaatselijke afzuiging, adembescherming (filtertype E)
Eerste Hulp
Aan de huid vastgevroren kleding NIET lostrekken, minimaal 20 min. spoelen met veel water of
douchen en arts raadplegen. Frisse lucht, rust, halfzittende houding en direct spoedeisende medische
hulp inzetten. Ogen: minimaal 15 min. spoelen met water (evt. contactlenzen verwijderen), dan naar
oogarts brengen, blijven spoelen tijdens vervoer.
Opruimen:
Opruimen gemorst product: Deskundige waarschuwen. Draag chemiepak en verse luchtkap /
ademluchtmasker. Extra ventilatie. Gaswolk bestrijden met sproeistraal water / watergordijn. Neerslag
afvoeren naar riool.
NOODSITUATIE:
Acuut gezondheidsgevaar! Gevarenzone ONMIDDELLIJK ontruimen en (laten) afzetten. Deskundige
waarschuwen!
Bij vergiftiging door deze stof is specifieke eerste hulp noodzakelijk. Laat arts zo nodig het NVIC
(+31(0)30-274 88 88) of het Belgisch Antigifcentrum (+32(0)70-245.245) bellen voor aanwijzingen
over verdere behandeling.
Download