Veiligheidsinformatieblad Kaliloog 50% vlb

advertisement
Veiligheidsinformatieblad Kaliloog 50% vlb
1.
Identificatie van de stof /het preparaat en het bedrijf
Produktnaam
Leverancier
:
:
Telefoon in noodsituaties :
2.
Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemische beschrijving :
3.
5.
6.
Kaliumhydroxide oplossing, Kaliloog
Risico’s
Huid
Ogen
Inslikken
Inademen
4.
Kaliloog 50% vlb
Van Iperen B.V.
Postbus 1333, 3260 AH Oud-Beijerland
0186-578888
:
:
:
:
Sterk bijtend, veroorzaakt ernstige brandwonden
Sterk bijtend, schadelijk voor de ogen
Sterk bijtend, veroorzaakt diaree, braken en buikpijn
Veroorzaakt ademhalingsproblemen en hoesten
Eerste hulp maatregelen
Huid
:
Ogen
:
Inslikken
:
Inademen
:
Onmiddellijk 15 minuten met veel water en zeep spoelen
Tijdens spoelen kleding verwijderen, indien kleding vastzit niet
verwijderen, arts raadplegen
Eerst langdurig spoelen met veel water (minimaal 15 minuten),
ook onder oogleden. Géén neutralisatie middel gebruiken. Medische
hulp inroepen.
Veel water drinken,
Nooit water aan een bewusteloos slachtoffer geven
Niet laten braken
Arts raadplegen
Frisse lucht, arts raadplegen
Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte maatregelen
:
Instructies
:
Speciale bescherming
:
Niet brandbaar, bij omgevingsbrand: alle blusmiddelen
toegestaan
Tanks / vaten koelen en / of in veiligheid brengen
Rekening houden met toxisch bluswater
Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of indammen
Corrosiebestendig pak
Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Voorkom kontakt met de huid en de ogen. Draag beschermende kleding, handschoenen en
gelaatsbescherming.
Milieuvoorzorgsmaatregelen en reinigingsmethoden:
Voorkom lekken naar riool of oppervlakte water
Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen / overpompen
Lek dichten, toevoer afsluiten
Morsvloeistof indammen
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 1 van 5
Reinigingsmethode:
Morsvloeistof absorberen in inert absorptiemiddel o.a. gemalen kalksteen of droog zand
Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten
Tanks na beschadiging / afkoeling leegmaken
Morsstof / restant zorgvuldig verzamelen
Vezameld product overdragen aan bevoegde dienst
Kleine hoeveelheden morsvloeistof neutraliseren met natriumbisulfiet
7.
Hanteren en opslag
Hanteren:
Zeer strenge hygiëne – alle contact vermijden
Afval niet in de gootsteen lozen
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
Verontreinigde kleding reinigen
Opslag:
Opslaan in originele verpakking
Verpakking goedgesloten houden
Op een goed geventileerde plaats bewaren
Opvangkuip voorzien
Verwijderd van: warmtebronnen, oxidantia, zuren, halogenen, organisch materiaal
Opslagtemperatuur: 20 ºC
Materiaalkeuze verpakking:
Geschikt: ijzer, kunststof, glas, aardewerk, porselein
Ongeschikt: lood, aluminium, koper, tin, zink, brons
8.
Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming
Aanbevolen technische maatregelen:
Regelmatig concentratie in de lucht meten
Werken onder plaatselijke afzuiging / ventilatie
Meetnormen:
Potassium Hydroxide (Alkaline Dust) (NIOSH 7401)
Potassium Hydroxide (OSHA ID 121)
Blootstellingsnormen:
TLV- Ceiling
: - 2 mg / m3
Momentane waarde
: - 2 mg / m3
MAC-Ceiling
: - 2 mg / m3
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Huid
:
Handschoenen en corrosiebestendige kleding
Ogen
:
Gelaatsscherm
Inademen
:
Gasmasker, bij vernevelen aërosolmasker met filtertype P3
Matriaalkeuze beschermkleding:
Butylrubber
Natuurrubber
Neopreen
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 2 van 5
9.
Fysische en chemische eigenschappen
Verschijning
Geur
pH
Kookpunt /kooktraject
Smeltpunt /smelttraject
Vlampunt
Relatieve dichtheid
Viscositeit
Oplosbaarheid in water
10.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Vloeistof
Reukloos
14
145 ºC
5 ºC
N.V.T.
1.525 bij 20 ºC
0.0087 pa.s
Volledig
Stabiliteit en reactiviteit
Stabiliteit:
Niet stabiel aan de lucht
Chemische reacties / Gevaarlijke ontledingsproducten:
Neemt CO2 op uit de lucht
Reageert met (sommige) metalen en hun verbindingen: vorming van licht ontvlambare gassen
/ dampen (waterstof).
Reageert met vele verbindingen o.a.: met organisch materiaal
Reageert heftig met (sommige) zuren: warmteontwikkeling
Te vermijden stoffen / omstandigheden:
Warmtebronnen, oxidantia, zuren, halogenen, organisch materiaal
11.
Toxicologische informatie
Acute effecten / symptomen:
Sterk bijtend voor de huid
Sterk bijtend voor de ogen
Na inademing: (direct optreedbaar bij blootstelling aan hoge concentraties)
Droge keel / keelpijn
Corrosie bovenste luchtwegen
Ademhalingsmoeilijkheden
Kans op spasme / oedeem van het strottenhoofd
Kans op longontsteking
Kans op longoedeem (Kan vertraagd optreden)
Na opname door de mond:
Buikpijn
Bloederig braaksel
Slikstoornissen
Perforatie slokdarm mogelijk
Brandwonden maag-darmslijmvliezen
NA INAME GROTE HOEVEELHEDEN:
Veranderingen in bloedbeeld of –samenstelling
Hartritmestoornissen
Verlaagde bloeddruk
Bloederige stoelgang
Bloedingen maagdarmkanaal
Shock
Na contact met de huid:
Etswonden / corrosie van de huid
Slechtgenezende wonden
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 3 van 5
Contact met de ogen:
Corrosie van het oogweefsel
Blijvend oogletsel
Blindheid
Chronische effecten:
NA LANGDURIGE / HERHAALDE BLOOTSTELLING / CONTACT:
Huiduitslag / ontsteking
12.
Ecologische informatie
Mobiliteit
Oplosbaar in water
Niet bioaccumeleerbaar
Aquatoxiciteit:
LC50 (96 u) : 100/1000 mg/l (PISCES)
13.
Instructies voor verwijdering van afval
Afvalvoorschriften:
Afvalsleutel (EG): 06 02 99
Gevaarlijk afval (91/689/EG)
Verwijderingsmethoden:
Afvoeren naar erkende stortplaats of verbrandingsinstallatie met inachtneming van nationale
en plaatselijke voorschriften
Afvoeren naar fysisch-chemische / biologische behandeling
14.
Informatie over het vervoer
Transport over weg (ADR): klasse 8, 42b)
Gevaarsidentificatienummer: 80
Etiketten op tanks en colli: 8
Stofidentificatienummer (UNO-nummer): 1814
15.
Wettelijk verplichte informatie
Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen: 67/548/EEG en 1999/45/EEG
R22
R35
:
:
S (01/02)
S 26
:
S 36/37/39
:
S 45
:
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Schadelijk bij opname door de mond
Veroorzaakt ernstige brandwonden
(Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren)
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig
water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en
een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht
In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt,
onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit
etiket tonen)
Pagina 4 van 5
16.
Overige informatie
Van Iperen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van
personen en/of zaken ten gevolge van het gebruik van deze informatie, mede gegeven de door
Van Iperen gehanteerde leverings- en betalingsvoorwaarden als gedeponeerd op 18 februari
1993 bij de Rechtbank te Dordrecht in welke voorwaarden aansprakelijkheid wordt uitgesloten
c.q. beperkt. Deze informatie in dit veiligheidsblad is naar ons beste weten op dit moment
correct en volledig, mede gebaseerd op de door de fabrikant aan ons verstrekte
veiligheidsinformatie en wordt te goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg.
N.V.T. = niet van toepassing
N.B.
= niet bepaald
*
= Interne classificatie
TLV: Treshold Limit Value – ACGIH US 2000
MAC: Maximale aanvaarde concentratie – Nederland 2000
GWbb: Grenswaarde beroepsmatige blootstelling – Belgie 1998
GWK: Grenswaarde kortstondige blootstelling – Belgie 1998
Datum laatste wijziging: 2004/04/16
Pagina 5 van 5
Download