Beleidsplan - Stichting Muziekeducatie Wijdemeren

advertisement
Beleidsplan
Stichting
Muziekeducatie
Wijdemeren
1
Wijdemeren, 14-04-2014
Inhoudsopgave beleidsplan
1) Achtergrond van de stichting
pagina 3
2) Reden waarom de stichting een
beleidsplan opstelt
pagina 3
3) Strategie
pagina 3
4) Beleid
pagina 4
5) De wijze waarop de stichting
gelden wil verwerven en beheren
pagina 7
6) De samenstelling van het bestuur
pagina 7
2
1. Achtergrond van de Stichting
In het najaar van 2012 ontstond de wens van een aantal muziekleerkrachten om het muziekonderwijs
wat meer levend te maken in de gemeente Wijdemeren. De stichting wilde eigenlijk verbindend zijn (zie
subdoelen).
2. Reden waarom de stichting het beleidsplan opstelt
We hebben een droom. En om die droom te realiseren is het nodig om een formele status te hebben:
Ons doel: zoveel mogelijk kinderen (uit Wijdemeren) in contact brengen met muziekonderwijs.
o
o
o
o
o
Met deze formele status is het voor sponsoren duidelijk wat de stichting voor ogen
heeft,
wat de werkzaamheden van de stichting zijn,
op welke wijze de stichting gelden wil verwerven
de wijze waarop de stichting verkregen inkomsten zal beheren
op wil gaan en hoe de stichting dat wil realiseren.
3. Strategie
3.1 Ter wille van de transparantie naar de buitenwereld zal de stichting haar beleidsplan en
de wettelijk voorgeschreven gegevens op haar website kenbaar maken
3.2 De stichting heeft de ANBI-status. Een algemeen nut beogende instelling. De stichting
heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dat
blijkt uit het feit dat de instelling inkomsten ten goede laat komen aan haar doelstelling
3.3 Bij het ontbinden van de stichting zal een eventueel batig saldo worden doorgegeven
aan een instelling met een vergelijkbaar doel.
4. beleid
4.1 Bestuursvergadering
Op de agenda van de periodieke vergadering staat in ieder geval:
1.
De stand van zaken met betrekking tot het realiseren van haar doelstellingen (zie 1:
achtergrond)
3
2.
Initiëren van activiteiten
3.
Fondsenwerving
Het bestuur van de stichting heeft 2x per jaar een periodieke bestuursvergadering en daarnaast
zo vaak als men dat nodig acht, tussentijdse vergaderingen.
4.2 Het project waaraan de stichting werkt:
4.2.1 Lange termijn beleid
Doel is om alle kinderen uit Wijdemeren via binnenschools muziekonderwijs kennis te
laten maken met muziekonderwijs.
1.
2.
3.
4.
5.
Kinderen in contact brengen met muziek (milieu, cultuur)
De verschillende soorten muziek-stijlen onder de aandacht brengen
(klassiek, jazz, pop, etc.)
Muziek toegankelijk maken voor de kinderen
Muziek praktisch beleven
In aanraking komen met instrumenten.
De lessen richten zich op de groepen 5/6 basisschool.
4.2.2 Korte termijn beleid
Zodra de subsidiestromen op orde zijn, starten we het project bij één school in
Wijdemeren. Op die manier kunnen we in de vorm van een pilot, een goed en
gefundeerd muziekprogramma aanbieden. Niet alleen de kinderen zullen met veel
plezier de muzieklessen volgen, maar door de betrokkenheid bij het project van de
leerkrachten, vergroten we de kennis en competenties van de leerkrachten ten opzichte
van muziekonderwijs.
De stichting creëert een meerwaarde voor het onderwijs.
4.2.3 Algemeen over ons beleid
Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen
dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden
van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen
verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd.
Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals
de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever
zelfbeeld.
4
5. De verbindende factor
Subdoelen: terreinverkenning en signalering
1. verbreding /verdiepingsslag muziekonderwijs op de basisschool
2. in stand houden van de muziekverenigingen uit Wijdemeren (instroom nieuwe leden)
3. opzetten van een jeugdorkest Wijdemeren
4. profileren van de muziekverenigingen
Ad 1: verbreding /verdiepingsslag muziekonderwijs op de basisschool
De muziek-vak-leerkrachten die voor de stichting werkzaamheden zullen verrichten vullen de
muzieklessen gedurende 3 weken op een professionele wijze aan. Onze stichting vindt dat alle
kinderen het recht moeten hebben hun muzikale talenten en creativiteit te ontwikkelen.
Muziekonderwijs stimuleert niet alleen de muzikale en creatieve vaardigheden, maar het heeft ook
een positief effect op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind.
Alle kinderen gaan naar de basisschool. De scholen willen graag een verdiepingsslag voor hun
muziekonderwijs en muziekverenigingen willen daar graag aan bijdragen.
Een leerplan dat gedragen wordt door zowel alle basisscholen uit Wijdemeren en alle
muziekverenigingen, maakt het aanvragen van subsidies gemakkelijker.
Ad 2: het bevorderen van het spelen bij muziekverenigingen uit Wijdemeren
(instroom nieuwe leden)
Een van de grootste nadelen voor de muziekverenigingen (ook in de gemeente Wijdemeren) is dat
er geen nieuwe aanwas meer komt. De onderliggende redenen zijn divers.
1. "Buizen": Kinderen kijken veel meer televisie dan 10 jaar geleden en zijn druk met de vele
verschillende computerspelletjes en social media.
2. Kinderen hebben minder behoefte aan deelname aan een activiteit in clubverband. Ze hebben
immers via hun telefoon constant contact met de buitenwereld.
3. Men ervaart muziekles als een luxe.
Gevolg is dat de gemiddelde leeftijd van een muziekvereniging omhoog gaat, omdat er geen nieuwe
leden meer komen spelen. Doordat de gemiddelde leeftijd zo hoog wordt, wordt de leeftijdskloof
steeds groter en zal de behoefte om mee te spelen in een muziekvereniging alleen maar
verminderen.
Muziekkeuze gaat dan ook een rol spelen. De jeugd heeft nu eenmaal een heel andere
muzieksmaak dan de muzikant van 80 jaar, die al jaren lang bij de vereniging zit.
5
Zonder jeugdbeleid zijn de muziekverenigingen hun toekomst kwijt.
Ad 3:
Opzetten van een jeugdorkest Wijdemeren
Om de verenigingen in leven te houden is het (dus) essentieel om een jeugdorkest op te zetten.
Kinderen/jeugd/jongeren komen bij elkaar om samen muziek te spelen. Iedereen krijgt op die
manier de mogelijkheid om met een muziekinstrument in aanraking te komen en daar de vreugde
van te ervaren.
De muziekkeuze zal verschillen van die van het 'grote' orkest. De belevingswereld van de jeugd (de
sociale identiteit) is immers een andere dan die van de volwassenen. In een muziekkeuze kan de
jeugd normen en waarden uitdrukken. Een jeugdcultuur kent dus een binnenkant en een
buitenkant.
'Maar ik kan nog niets ? '
a. Opstaporkest: Het doel van het Opstaporkest is om leerlingen al aan het begin van hun
opleiding zo snel mogelijk samen muziek te laten maken. Na de basis-muziek-lessen van
de stichting die binnenschools plaatsvinden, is het mogelijk om deel te nemen aan het
'opstaporkest'. De kinderen zullen met minimale middelen en instrumentvaardigheden
toch tot een maximaal resultaat komen (zie hoofdstuk 2).
voorbeeld: de kinderen schrijven zelf een rap die door henzelf gezongen wordt (ritme)
en begeleidt zal worden door accoorden. Ieder kind leert 3 tonen en door te
combineren en samen te spelen ontstaan er harmonie en melodie.
b. Junior-ensemble: In dit orkest zitten de kinderen die een grotere vaardigheid hebben
ontwikkeld op een door henzelf uitgekozen instrument. Ook hier zal de muziekkeuze
door henzelf bepaald worden. Het is mogelijk om vanuit het Junior-orkest door te
stromen naar de fanfare.
Ondersteuning:
De gemeente Wijdemeren heeft het jeugdcultuurfonds opgericht. Dit fonds ondersteunt
kinderen die na het volgen van de muzieklessen van dit plan door zouden willen gaan met hun
muziekkeuze, maar vanuit thuis geen financiële middelen hebben.
De muziekverenigingen beschikken over diverse instrumenten, die tegen een getekende
gebruikers-overeenkomst (zuinig met je instrument) kunnen worden uitgeleend (om niet).
Ook is het mogelijk om via het Jeugd Activiteiten Programma van de gemeente Wijdemeren,
zonder lid te worden van een vereniging, kennis te maken van de muziekvereniging.
ad 4: profileren van de muziekverenigingen
Muziekverenigingen hebben regelmatig uitvoeringen.
Een blik in het publiek leert al gauw dat niet alleen de gemiddelde leeftijd van het orkest boven
de 50 ligt, maar dat ook de leeftijd van het publiek niet jeugdig genoemd kan worden.
Door samen te werken met de jeugd, zullen ook de ouders van de kinderen in de zaal zitten.
We zijn ervan overtuigd dat onze stichting het muziekonderwijs (cultuur) een enorm warm hart
toedraagt. Cultuur en muziek zeggen iets over het verleden, heden en toekomst en over de
6
samenleving waarin we wonen. We hebben met elkaar onze omgeving gecreëerd. In
cultuuronderwijs staat niet de leerstof centraal, maar de leerling zelf als onderdeel van de
samenleving. Met kunstonderwijs dragen de leerlingen, door muziek te maken (door een
schilderij te schilderen) zelf bij aan hun eigen heden, hun eigen cultuur.
Cultuur is nooit statisch, cultuur maken we met elkaar.
6. De wijze waarop de stichting gelden wil verwerven en beheren
1. Werving van gelden
De stichting werfde de gelden zoveel mogelijk in de vorm van subsidies
Daarnaast zal ze middelen ontvangen, doordat deelnemende scholen per leerling € 5,-bijdragen. Ze besteedt geen gelden aan werving of acquisitie.
2. Beheer van verkregen gelden
De stichting streeft geen vermogensvorming na en poogt middels het realiseren van
haar begroting haar financiële middelen direct zoveel mogelijk te besteden, conform
haar doelstelling.
Op de website van de stichting zal de jaarrekening te raadplegen zijn.
7. De samenstelling van het bestuur
De heer P.L.M. Kamphuis, voorzitter
De heer R. Salij, penningmeester
De heer G.J. van den Dolder, secretaris
7
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards