Presentatie van - OBS De Adelaar

advertisement
Presentatie van:
• NIO
• Leer Motivatie Test
• Drempelonderzoek
De NIO
Bepaling van de capaciteiten van de
kinderen d.m.v. afname van een
intelligentietest.
Hoe werkt deze test?
De NIO bestaat uit zes subtest
Taalkundig inzicht:
-Synoniemen (1), Analogieën (3) en Categorieën (6)
Rekenkundig/ruimtelijk inzicht:
-Getallen (2), Rekenen (4) en Uitslagen (5)
Antwoordformulier NIO
• Het antwoord komt op een apart
antwoordformulier
• Keuze uit 4,5 of 6 alternatieven
• De kinderen zetten een streepje onder hun
keuze
Synoniemen
• Onderzoekt de kennis en betekenis van
woorden
• Voorbeeld:
dapper
1. licht 2. koud 3. vrees 4. moedig 5. nieuw
Score: aantal goed gemaakte items (30) in 5 minuten
Analogieën
• Onderzoekt het ontdekken van relaties tussen door woorden
aangeduide concrete zaken, of abstractie, en het kunnen toepassen van
die gevonden relaties in nieuwe situaties.
(a : b = c : ?)
• Voorbeeld:
huizen – stad
I
bomen – ……..
Keuze uit:
1. takken 2. gras 3. bos 4. weg 5. stam
Score: aantal goed gemaakte items (25) in 5 minuten
Categorieën
• Onderzoekt het kunnen vinden van een meer of minder logische relatie
tussen begrippen, t.w.: gelijk, tegengesteld, soort, deel, oorzaak en
middel
• Voorbeeld:
regen – nat
…………..
Keuze uit: 1. gelijk 2. tegengesteld 3. soort 4. deel 5. oorzaak 6. middel
Score: aantal goed gemaakte items (30) in 5 minuten
Getallen
• Onderzoekt het logisch kunnen toepassen van rekenregels en
rekenoperatoren op een rij getallen
• Voorbeeld:
Welk getal moet er in deze rij op het laatste getal volgen?
2 4 6 8 10 12 … [10 11 12 13 14]
Score: aantal goed gemaakte items (25) in 10 minuten
Rekenen
• Onderzoekt het kunnen ontdekken welke hoofdbewerkingen van
toepassing zijn op genoemde getallen
• Voorbeeld 1:
8 .. 2 = 10
[x : + -]
• Voorbeeld 2:
1 .. 3 = 8 .. 2 [x : + -] [x : + -]
Score: aantal goed gemaakte items (20) in 15 minuten
Uitslagen
• Onderzoekt het vermogen zich driedimensionale figuren
tweedimensionaal te kunnen voorstellen en omgekeerd. Met andere
woorden, het in de voorstelling kunnen vouwen van een figuur in het
platte vlak tot een object in de ruimte en omgekeerd
• Voorbeeld:
Score: aantal juist aangestreepte alternatieven (max 20) min het aantal
onjuiste alternatieven (40) 10 min.
NIO – Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijsniveau
verbale factor
Intelligentieindex
symbolische factor
Drie scores
• Verbale factor
• Symbolische factor
• NIO-totaal
Geven een score per onderwijsniveau aan
Drempelonderzoek
• Bestaat uit vier subtests:
- spelling
- begrijpend lezen
- rekenen
(ca. twee uur, geen tijdslimiet)
- Technisch lezen: 60 sec.
Spelling
• Onderzoekt het kunnen toepassen van spellingsregels
• Woorddictee: er worden zinnen voorgelezen; één woord
moet worden opgeschreven
• Voorbeeld: In de zomer gaan we bergen beklimmen
Schrijf op: zomer
Score: aantal goed geschreven woorden (45)
Begrijpend lezen
• Onderzoekt het kunnen begrijpen van
teksten
• Tien korte stukjes tekst met een aantal
meerkeuzevragen
Score: aantal goed beantwoorde vragen (29)
Rekenen
• Onderzoekt het kunnen uitvoeren van rekenkundige bewerkingen
• Redactiesommen
Voorbeeld: in een tuin is er ruimte voor een grasveldje van 4 meter
lang en 2 meter breed. Hoeveel vierkante meter graszoden moet er
gekocht worden?
• Cijferen
voorbeeld:
3 + 18
Score: aantal goed gemaakte sommen (73)
2125
68 x
Technisch lezen
• Onderzoekt het vlot kunnen verklanken van
losse woorden
• Dit onderdeel wordt individueel afgenomen
Score: aantal goed gelezen woorden in 60 sec.
Leer Motivatie Test
(persoonlijkheidsvragentest)
• Geeft een score op vijf dimensies
•
•
•
•
•
Inadequatie
Volharding
Sociale inadequatie
Recalcitrantie
Dominantie
Leer Motivatie Test
(persoonlijkheidsvragentest)
• Hoe hoger de score, hoe meer….
- Inadequatie: gespannen, faalangstig, gevoel van
onkunde
- Volharding: positieve taakopvatting,
doorzettingsvermogen
- Sociale inadequatie: verlegen, afzijdig, weinig
contact met anderen
- Recalcitrantie: zich afzetten, wantrouwend
- Dominantie: weinig beïnvloedbaar, bazig
Voorbeelden van vragen bij de
LMT:
• Ik werk graag snel
ja ? nee
• Als ik iets verkeerds heb gedaan,
vind ik dat heel erg
ja ? nee
• Ik ben meestal blij
ja ? nee
• Als mensen naar mij kijken, word ik verlegen
ja ? nee
• Je moet altijd de waarheid spreken
ja ? nee
Wie doet wat en wanneer?
• Ouders
• School
• School en Onderwijsservice
Ouders
• Ouders vullen het
toestemmingsformulier in en geven
het mee naar school
School
• Zorgt dat de NIO-toets door de
‘School en Onderwijsservice’
wordt afgenomen
School en Onderwijsservice
• Organiseert de toetsafname en
verwerkt de resultaten en
• verstuurt de rapportage met het
advies naar de school
Rapportage: resultaten + advies
• Advies wordt geformuleerd op basis van
- NIO-uitslag
- Resultaat persoonlijkheidsvragentest (LMT)
- Drempelonderzoek
Schooladvies
• Het schooladvies wordt bepaald door:
–
–
–
–
Entreetoets
Leerlingvolgsysteem; CITO-toetsen
NIO-toets
Algemeen functioneren van de leerling
In februari volgen de adviesgesprekken
Vragen????
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards