Dia 1 - OBD Noordwest

advertisement
Elk kind op de juiste plek
• advies
• schoolkeuzeonderzoek
• vormen van voortgezet onderwijs
• keuze
• het onderzoek
• de uitslag
Verschil PO en VO
• PO – alle kinderen ongeacht niveau bij
elkaar
• VO – differentieert naar niveau
(PRO tot VWO)
Schooladvies
• Het schooladvies wordt gegeven door de
basisschool
• Vóór 1 maart
• Is leidend bij plaatsing op het VO
Advies gebaseerd op:
• Prestaties (gegevens uit het LVS)
• Werkhouding, inzet, motivatie (info
leerkracht en eigen gedragsvragenlijst)
• Aanleg (IQ-test)
Richtlijnen
O.b.v. uitslag Leerlingvolgsysteem past
ruwweg bij
• I-scores > advies HAVO - VWO
• II/III-scores > advies VMBO KBL/GTL
(MAVO)/ HAVO
• IV-scores > VMBO BBL/KBL
• V-scores > advies BBL – PRO
Centrale eindtoets april
Te gebruiken als:
• Second opinion
• Opbrengstmeting
• BaO kiest: b.v. Eindtoets van CITO, IEP of
ROUTE-VO
Uitslag centrale eindtoets
Is het niveau van de eindtoets
• hoger dan schooladvies, dan
heroverweging schooladvies (advies
kán aangepast worden)
• lager, dan blijft het schooladvies staan
Is een juiste keuze garantie voor
schoolsucces?
Succes is mede
afhankelijk van:
• Hoe ervaart het kind
- Overstap naar VO
- Puberteit
- Overige
omstandigheden
Vormen VO
Extra ondersteuning
Voor leerlingen waar iets extra’s voor nodig is
bestaat er extra zorg binnen het VO:
Basisondersteuning (in de klas)
Breedteondersteuning (bespreking in OT) of
Diepteondersteuning (externe hulp)
voor leer- en gedragsproblematiek
Overzicht vervolgonderwijs na VO
Wie bepaalt keuze?
Basisschool geeft schooladvies
• Op basis van schoolvorderingen èn
ervaring van leerkrachten
• IQ-uitslag ter onderbouwing
Kind èn ouders kiezen de school
Rol OBD Noordwest bij
Schoolkeuzeonderzoek
• Testafname groep 8
september/oktober
• Bespreking resultaten
met school
Waarom
schoolkeuzeonderzoek?
• Onderzoek naar aanleg/intelligentie om een zo
verantwoord mogelijk advies te geven
• Dient als ’hulp’ bij schoolkeuze, voor:
− Ouders en kind (wensen, (on)mogelijkheden ideeën - ervaringen)
– Leerkracht – school (ideeën – ervaringen)
– Ter bevestiging
Wat is intelligentie?
• Het vermogen om tot leerresultaten te komen
ofwel het verstandelijke vermogen
• Binnen dit vermogen zijn sterke en zwakke
kanten
Inhoud schoolkeuzeonderzoek
• Intelligentietest
– NIO (Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijsniveau)
• Sociaal-emotioneel functioneren:
– NPV-J-2 Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst –
Junior (2e versie) – indien gewenst
– ZAT Zinnen Aanvul Test
Werkwijze
• Testafname groepsgewijs op één ochtend
(NIO, NPV-J-2 en ZAT) op eigen school
• School informeert ouders over toetsdag
• De kinderen moeten uitgeslapen zijn
Testafname
• Toetsopstelling
• Duur: minimaal twee uur
• Tussendoor is er een pauze
Uitleg
• Voor elk onderdeel worden altijd enkele
oefenopgaven gemaakt
• Er wordt gecontroleerd of alle kinderen de
opdracht hebben begrepen
Kinderen met dyslexie krijgen
- op verzoek van de school - :
• NIO
- Aangepaste opgavenboekjes en
antwoordformulieren (140%)
De kinderen krijgen geen extra tijd; ze hoeven geen
teksten te lezen, alleen losse woorden
- Zichtvenster
• Vragenlijsten (NPV-J-2 en ZAT)
- Eventueel iets vergroot
Het testen zelf
• Hoe zien de tests er uit?
• Opbouw en voorbeelden van de tests
NIO bestaat uit zes subtests
• Taalkundig inzicht:
− Synoniemen (1), Analogieën (3) en
Categorieën (6).
• Rekenkundig/ruimtelijk inzicht:
− Getallen (2), Rekenen (4) en Uitslagen (5)
* Cijfers tussen haakjes staan voor de volgorde van
afname
Antwoordformulier
•
•
•
•
Alle opgaven in één boekje
Antwoord op een apart antwoordformulier
Keuze uit 4,5 of 6 alternatieven
De kinderen zetten een streepje onder hun
keuze
Synoniemen
• Onderzoekt de kennis en betekenis van
woorden
Voorbeeld:
dapper
Keuze uit: 1. licht 2. koud 3. vrees 4. moedig 5. nieuw
score: het aantal goed gemaakte items (30) in 5 minuten
Analogieën
• Onderzoekt het ontdekken van relaties
tussen door woorden aangeduide concrete
zaken, of abstracties, en het kunnen
toepassen van die gevonden relaties in
nieuwe situaties. (a : b = c : ?)
Voorbeeld:
huizen - stad | bomen Keuze uit: 1. takken
2. gras
3. bos
4. weg
……
5. stam
score: het aantal goed gemaakte items (25) in 5 minuten
Categorieën
• Onderzoekt het kunnen vinden van een
meer of minder logische relatie tussen
begrippen, t.w.: gelijk, tegengesteld, soort,
deel, oorzaak en middel
Voorbeeld:
regen - nat
Keuze uit: 1. gelijk
…………
2. tegengesteld 3. soort 4. deel 5. oorzaak 6. middel
score: het aantal goed gemaakte items (30) in 5 minuten
Getallen
• Onderzoekt het logisch kunnen toepassen
van rekenregels en rekenoperatoren op
een rij getallen.
Voorbeeld:
Welk getal moet er in deze rij op het laatste getal volgen?
2
4 6 8 10 12 ....
[10 11 12 13 14]
score: het aantal goed gemaakte items (25) in 10 minuten
Rekenen
• Onderzoekt het kunnen ontdekken welke
hoofdbewerkingen van toepassing zijn op
de genoemde getallen
Voorbeeld 1:
8 .. 2 = 10
Voorbeeld 2:
1 .. 3 = 8 .. 2
[ x : + - ]
[ x : + - ] [x : + - ]
score: het aantal goed gemaakte items (20) in 15 minuten
Uitslagen
• Onderzoekt het vermogen zich
driedimensionale figuren tweedimensionaal
te kunnen voorstellen en omgekeerd. Met
andere woorden, het in de voorstelling
kunnen vouwen van een figuur in het platte
vlak tot een object in de ruimte en
omgekeerd
Voorbeeld:
score het aantal juist aangestreepte alternatieven (max 20)
minus het aantal onjuiste alternatieven (40) in 10 min.
NIO-Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijsniveau
Verbale factor (verbaal*)
* score per onderwijsniveau
• NIO
scoreformulier
NPV-J-2
(persoonlijkheidsvragenlijst)
Geeft een score op vijf
dimensies
• Inadequatie
• Volharding
• Sociale inadequatie
• Recalcitrantie
• Dominantie
NPV-J-2:
Hoe hoger de score, hoe meer
...
• Inadequatie: gespannen,
faalangstig,
gevoel van onkunde
• Volharding: positieve taakopvatting,
doorzettingsvermogen
• Sociale inadequatie: verlegen, afzijdig,
weinig contacten met anderen
• Recalcitrantie: zich afzetten, wantrouwend
• Dominantie: weinig beïnvloedbaar, bazig
NPV-J-2:
Hoe lager de score, hoe minder
• Van de hiervoor genoemde kenmerken
gevonden worden
• Maar ook: hoe minder volharding!
Voorbeelden van vragen bij de
NPV-J-2:
• Ik werk graag snel ………………..ja
• Als ik iets verkeerds heb gedaan,
vind ik dat heel erg ..........................ja
• Ik ben meestal blij
………………..ja
• Als mensen naar mij kijken, word
ik verlegen…………………………….ja
• Je moet altijd de waarheid
spreken ……………………………....ja
? Nee
? Nee
? Nee
? Nee
? Nee
ZAT
(zinnenaanvultest)
• De kinderen vullen onafgemaakte zinnen aan en
geven daarmee een beeld van wat hen
bezighoudt
Voorbeeld:
’ik heb graag …….’
* Dit is geen genormeerde test
Rapportage schoolkeuzeadvies
• Uitslag NIO
zie grafiek
• Resultaat NPV-J-2;
zie grafiek
• Advies
Vermoedelijk HAVO,
- is afhankelijk van
overige resultaten
Wie doet wat en wanneer?
• Ouders
• School
• OBD Noordwest
Ouders
Eind groep 7:
• Ouders vullen het
ouderformulier in en
geven het mee naar
school
Daarmee geven ze toestemming
voor het onderzoek
School
Eind groep 7:
• Leerkracht vult de leerkrachtformulieren in
en
• Stuurt de ouder- en leerkrachtformulieren
samen met de gegevens uit het Leerlingvolgsysteem en de uitslag van de CITO
Entreetoets (i.v.t.) naar OBD Noordwest
OBD Noordwest
Begin groep 8:
• Organiseert de testafname en verwerkt de
resultaten
vervolgens
• Bespreekt een onderwijsadviseur van
OBD Noordwest de resultaten op school
met de leerkracht van groep 8
(Vaak samen met de leerkracht van groep
7, de intern begeleider en de directeur)
Bespreking van het advies
Advies wordt geformuleerd op basis van:
• NIO-uitslag
• Gegevens uit het leerlingvolgsysteem
• Informatie van de leerkracht (zoals de
motivatie/leerhouding)
• Methodegebonden toetsen
• Resultaat persoonlijkheidsvragenlijst(en)
• Informatie van de ouders
Eindadvies-gesprek
wordt gevoerd door leerkracht met ouder(s)
Inschrijving VO
• Toelatingsformulier inschrijving VO
• NIO-uitslag
• Rapportage OBD + schooladvies
Advies: Pro, of extra ondersteuning
• Afspraken over de aanvragen zijn per SWV geregeld:
• Voor de leerlingen met het advies Praktijkonderwijs moet
een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) worden aangevraagd
• Voor extra onderwijsondersteuning en/of een
zorgarrangement zijn de regels per SWV opgesteld
Dus
• Ouders en school vullen formulieren in
• OBD Noordwest neemt testen af en
verwerkt de gegevens
• Kinderen uit groep 8 maken de testen
• Ouders ontvangen het schooladvies
En uw kind gaat naar passend vervolgonderwijs
Nog vragen?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards