Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Neuropsychologie (H001525)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 120 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Fias, Wim
30.0 u
PP02
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Mesopotamië)
Bachelor of Science in de psychologie (afstudeerrichting
bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)
Bachelor of Science in de psychologie (afstudeerrichting klinische
psychologie)
Bachelor of Science in de psychologie (afstudeerrichting
theoretische en experimentele psychologie)
Bachelor of Arts in de archeologie
Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de geschiedenis
Bachelor of Arts in de wijsbegeerte
Schakelprogramma tot Master of Science in de psychologie
(afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)
Schakelprogramma tot Master of Science in de psychologie
(afstudeerrichting klinische psychologie)
Schakelprogramma tot Master of Science in de psychologie
(afstudeerrichting onderwijs)
Schakelprogramma tot Master of Science in de psychologie
(afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de psychologie
(afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de psychologie
(afstudeerrichting klinische psychologie)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de psychologie
(afstudeerrichting onderwijs)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de psychologie
(afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie)
Verantwoordelijk lesgever
stptn
4
aanbodsessie
A
4
A
4
A
4
A
4
4
4
4
4
A
A
A
A
A
4
A
4
A
4
A
4
A
4
A
4
A
4
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
cognitieve functies, gedrag, hersenen, beeldvormingstechnieken, patiëntonderzoek
Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende opleidingscompetenties:
• De kernbegrippen, theorieën, theoretische referentiekaders, verklaringsmodellen,
• methoden en technieken van de psychologie, kennen en gebruiken.
• Inzicht hebben in aan de psychologie verwante of ondersteunende wetenschappen
• en hun belang duiden (inter-disciplinariteit).
• De onzekerheid, ambiguïteit en de grenzen van kennis uit de psychologische
• wetenschappen appreciëren.
• Modellen of theorieën voor psychologisch onderzoek of ontwerp kiezen, gebruiken,
(Goedgekeurd)
1
• rechtvaardigen en op waarde schatten.
Inhoud
Deel 1: Inleiding: basiskennis en principes
1 basiskennis neuroanatomie en neurofysiologie
2 methoden van het neuropsychologisch onderzoek (single case en groepsonderzoek
1 van patiënten, elektrofysiologische metingen, functionele beeldvorming van de
1 hersenen).
Deel 2: neuropsychologische benadering wordt toegepast op de studie van
verschillende mentale functies, hun neurale basis, de implicaties ervan voor
psychologische theorievorming, gestoord functioneren en de eventuele mogelijkheid tot
remediëring.
1 sensorimotorische verwerking, met speciale aandacht voor de visuele verwerking
1 (meest kennis beschikbaar, en ook een duidelijke manier om algemene
1 neuropsychologische principes te demonstreren).
2 integratieve cognitieve functies:
• aandacht
• taal
• geheugen
• executieve functies
• emotie
Begincompetenties
Psychologische functieleer II
Eindcompetenties
1 De neurale basis van het gedrag begrijpen
2 Recente ontwikkelingen in het vakgebied kennen
3 Toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied kunnen opvolgen en situeren
4 Sterktes en zwaktes van verschillende onderzoeksmethoden begrijpen
5 De neuropsychologie kunnen situeren in een multidisciplinaire context
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
• Banich, M. T., Compton, R. J. (2010). Cognitive neuroscience (3d edition).
• Wadsworth Publishing
Geraamde totaalprijs: 50 EUR
Referenties
• Kolb, B, & Whishaw, I. Q. (2011). An introduction to brain and behavior. 3rd Edition.
• Worth Publishers.
• Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, G. R. (2002). Cognitive Neuroscience: The
• biology of the mind (2nd Ed.). W. W. Norton & company.
• Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology. 6th
• Edition. Worth publishers.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• ondersteuning via Minerva.
• op afspraak.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
(Goedgekeurd)
2
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
De student die zich onttrekt aan periodegebonden en/of niet-periodegebonden
evaluaties krijgt een niet delibereerbaar eindcijfer.
(Goedgekeurd)
3
Download