CV Leo de Beer (1969)

advertisement
Curriculum Vitea
Personalia
Leo W. de Beer
Ossendrechtseweg 60
4631 BD Hoogerheide
06-22456295
[email protected]
Geboren: 22 februari 1969
Burgelijke staat: samenwonend en vijf kinderen ( 8, 6, 6, 5 en 3 jaar), waarvan twee pleegkinderen
Profiel
Energiek
Pragmatisch
Generalist
Vasthoudend
Verduidelijk, brengt stuctuur aan
Opleidingen
2013 – 2014
2012 – 2014
2011
1996 - 2009
1994 - 1996
1988 - 1994
1981 - 1988
No-nonsens
Open
Doelgericht
Direct
Maakt graag het verschil
Nyenrode, masterclass klantgericht management
Crowdale ‘online executive education’ seminars
Lean opleiding (certificaat) + studiereis USA
WO, afstudeerrichting: Beleid, Cultuur en Organisatie (diploma)
MBO, Middelbare Vakopleiding Brood en Banket (diploma)
HBO, Amsterdamse Academie voor Bank en Financiën (diploma)
MAVO (diploma), HAVO, VWO (diploma)
Werkervaring
2015 – heden: ‘Gewoon thuiz’ ondernemer
In coöperatief verband behoeften van ouderen invullen die voorheen naar een verzorgingshuis gingen.
Klantenwerving, relatiebeheer, financieringsadvies, productadvies, coaching coöperatie.
2013 – heden: De Beer – interim, consultancy en projecten:
De zorg sector staat voor grote uitdagingen. Zorgorganisaties gaan daar heel verschillend mee om. Er is
veel te winnen als men er in slaagt om niet alleen de handen , maar ook de hoofden en de harten van
de collega's in te zetten. Hiervoor is het nodig processen en mensen te doorgronden, te kijken wat
nodig is. Mijn ervaring ligt met name op het gebied van bedrijfsvoering, vergelijkend onderzoek, visie,
inspiratie en actie. Voorbeelden van activiteiten:
- Benchmark kraamzorg,
- Ondersteuning plaatselijke ondernemers,
- Verzelfstandiging van maatschappen
2008 - 2013: Diverse functies binnen Evean Zorg:
Secretaris directie:
Adviseur en rechterhand directie met als focus bedrijfsvoering en strategie. Bewaken samenhang
strategie, beleid en implementatie. Verbinding, informatie en aandacht zorgden voor gezamenlijke
kaders. Dit maakte het mogelijk om samen resultaten te boeken op dossiers die jaren stil lagen. Actief
in nieuwe zorgconcepten (VPT) en nieuwe samenwerkingsvormen (zorg/behandeling, zorg/welzijn)
gericht op wmo en zvw naast awbz. Voortrekker Lean*. “Kwartiermaker” in ketens en netwerken
werkend vanuit de gedachte van zorgcarrières en de sociale kaart. Verantwoordelijk voor
projectenagenda/innovatie en voortgang daarop. Coördinatie van medezeggenschap en andere
overlegvormen. Liaison tussen verschillende stakeholders. Het leggen en onderhouden van relaties
zorgt voor verbinding. Het ophalen en toetsen van ideeën zorgen voor richting en balans. Aandacht
voor het collectief door middel van o.a. roadshows zorgt voor gelijkgerichtheid en draagvlak. Aandacht
voor het individu zorgt voor invloed, voortgang en resultaat.
* Lean richt zich vooral op het verminderen van verspillingen en zet de klant en medewerker centraal. Lean is haast een
filosofische benadering, een manier van werken die vanuit de werkvloer leidt tot dagelijkse kleine verbeteringen.
Hoofd Directie- en Managementondersteuning:
Fusie van verschillende regio’s leidde ertoe dat stafdiensten (HR, verzuim, kwaliteit, innovatie, control
en opleidingen, ca 40 fte) onder aansturing van één manager werden gezet. Doel van de dienst DMO:
toegevoegde waarde creëren en diverse uitdagingen op operationeel, financieel en strategisch gebied
het hoofd bieden. De vraag vanuit de lijn, het aanbod vanuit de experts en de eisen die de
veranderende omgeving met zich meebrengt op elkaar aan laten sluiten. Zorg dragen voor sluitende
exploitatie en oplossen van allerhande operationele issues. Actief op gebied van inkoop, diverse sla’s,
gemeentes, concullega’s, andere partijen in o.a. de zorgketen, bedrijfsvoering en vastgoed. Resultaat:
forse omzet- en rendementsgroei, sturen op kengetallen/benchmarken, diverse lastige dossiers
afgerond, zorgvraag en zorgaanbod in balans en professionalisering back-office in gang gezet. Daarnaast
diverse projecten afgerond: capaciteitsmanagement, ketenintegratie ziekenhuizen/wmo,
professionalisering aansturing organisatie, wijkmodel, voorgenomen fusie welzijn/zorg en integratie
zorg en behandeling. Afdelingsplannen, jaarplannen en klantenteams gaven inzicht, maakten het
mogelijk om ambities van belanghebbenden in een stramien te gieten, voortgang te bewaken en te
ondersteunen met als doel en resultaat: zelfsturing binnen kaders.
Wijkmanager Evean Oostergouw:
Oostergouw is één van de grotere verpleeghuizen gericht op pg, somatiek en extramurale zorg (care en
cure). Verantwoordelijk voor de locatie met 270 bewoners en 400 medewerkers. Financiële en
operationele problemen, hoog personeelsverloop, bezuinigingen en lage arbeidssatisfactie maakte dit
een grote uitdaging. Aandachtspunten: invoering zzp’s, sturen op kengetallen, beheersen personele
inzet, ziekteverzuim, omzet, operationele kosten, medewerker- en klanttevredenheid en
extramuralisering verpleeghuis. Resultaten: omzetgroei, beheerste personele inzet, lager verzuim,
lagere operationele kosten, een hogere medewerker- en klanttevredenheid, andere mix personeel
(minder staf/leidinggevenden) en een beter rendement.
Koffietafel gesprekken, meelopen en regelmatig contact zoeken met medewerkers/klanten zorgden
voor verbinding. Verbinding maakte het mogelijk om in gesprek te komen en zo te achterhalen wat
nodig was en hoe dit het beste te realiseren. Daarnaast veel interactie om de organisatie in beweging te
krijgen/houden. Basis gelegd voor zelfsturende teams.
1985 – 2008: Diverse banen als Operationeel Manager bij onder andere NEN, PinkRoccade,
NRG en V&D:
ALLSAFE Mini Opslag: Verantwoordelijk voor de totale operatie. Doel: het aantal vestigingen
uitbreiden/vergroten, rendementen verhogen, kosten/baten analyse op scherp zetten en personele
bezetting stabiliseren/professionaliseren. Resultaten: forse omzetgroei en rendementsverbetering.
Aandacht voor de locaties/medewerkers verhoogden het commitment en leverde waardevolle
verbetersuggesties op.
LPS Import en Export BV: Verantwoordelijk voor diverse projecten, strategie en dagelijkse operatie.
Doel: omzetvergroting, kwaliteitsverbetering en grotere continuïteit. Resultaten: paar grote klanten
geworven, meerdere locaties geopend en de omzet van het voorgaande jaar in drie maanden
gerealiseerd.
Een brug slaan tussen professionele organisaties en LPS; afspraken maken en deze nakomen. Processen
standaardiseren en nieuwe verkoopkanalen aanboren maakten forse omzet groei mogelijk.
NEN - centrum voor normalisatie: Als lid van de staf verantwoordelijk voor de klassieke facilitaire zaken,
ICT, productie en evenementen organisatie. Doel: marktconforme en professionele afdeling Operations
realiseren. Resultaten: delen van de organisatie geoutsourced, markconforme dienstverlening
ingevoerd, deel van het pand verhuurd en kortere doorlooptijden/een aanzienlijke kostenverlaging van
de ondersteuning.
Behoeften uitvragen, oplossingen toetsen en draagvlak creeren maakten ruimte voor onorthodoxe
oplossingen in lastige tijden. Teams werkprocessen laten beschrijven: input, throughput en output. Op
basis hiervan afspraken maken over servicelevels/doorlooptijden.
PinkRoccade: Als lid van het managementteam verantwoordelijk voor de klassieke facilitaire diensten
en de productie units. Met het team kijken naar wat moet en kan. Dit leverde diverse verbeterpunten
op: met minder middelen meer resultaat. Resultaten: delen van de dienstverlening geinsourced,
kostenafbouw en deels gereorganiseerd.
NRG Repro Facility: Verantwoordelijk voor het verzorgen van de gehele documentenstroom, van
ontwerp en productie tot transport voor meerdere locaties bij meerdere klanten. Resultaten: omzet en
rendementsverhoging, contractvernieuwingen. Relatiebeheer en een betere service naar klanten
zorgden voor meer werk. Andere invulling van taken/rollen zorgde voor een hogere output/betere
kwaliteit. Analyse van kosten en baten en aanpassingen in de bezetting/logistiek leverde een
aanzienlijke marge verbetering op.
Foodmanager Le Marche:
Binnen diverse Vroom & Dreesmann vestigingen werkzaam als manager. Verantwoordelijk voor de
productie en verkoop van diverse producten uit de bakkerij en chocolaterie. Doel: tijdige productie en
verkoop van producten in zeer dynamische organisatie. Aandachtspunten: juiste bemensing en kwaliteit
van service en producten. Resultaten: omzetgroei, rendementsverbetering en leerbedrijf.
Leerbedrijf, aanpassingen in de logistiek en bezetting maakten het mogelijk om met minder middelen
tot meer omzet en betere resultaten te komen.
Advies- en productiewerkzaamheden in verschillende brood- en banketbakkerijen; doorpakken en
ervaren.
1985 - 1994: Productiewerkzaamheden in verschillende brood- en banketbakkerijen; (aanpakken en
ervaren).
Persoonlijk
Sport:
Reizen:
Hobby’s:
Hardlopen en (indoor)roeien
Met camper door Europa trekken
Gezin, klussen, tuinieren, lezen en actief lid Lions
Download