A-09 Overeenkomst DAN uitwisseling penningregistratie 2013

advertisement
Overeenkomst tussen de gemeente Nijmegen en Stichting Dierenambulance Nijmegen
(DAN) inzake de uitwisseling van gegevens penningregistratie
De ondergetekenden:
De Gemeente Nijmegen, vertegenwoordigd door de wethouder Zorg en Welzijn, de heer B. Frings, daartoe
gemachtigd bij besluit van de burgemeester, van 19 maart 2013 hierna te noemen: de gemeente, en:
Dierenambulance Nijmegen (DAN), vertegenwoordigd door haar directeur: M.H. van Kommer, hierna te noemen:
DAN,
Overwegende dat,
-
-
partijen het doel hebben om middels uitwisseling van adresgegevens de eigenaren van zwerfhonden te
achterhalen;
het college van de gemeente Nijmegen op 2 november 2004 (nr. 138) heeft besloten om DAN een ontheffing
te verlenen zoals bedoeld in artikel 67 Algemene wet Rijksbelastingen jo. en artikel 231, Gemeentewet
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Protocol:
“Protocol gevonden en vermiste zwerfdieren voor de gemeente Nijmegen 2013”.
2. Zwerfhonden:
Honden, zoals omschreven in het Protocol onder 1.Begripsbepalingen.
Artikel 2
Verplichtingen gemeente
1.
De gemeente verplicht zich jegens DAN om in beginsel eenmaal per maand een actueel bestand in een lijst
aan te leveren met adresgegevens gekoppeld aan de penningnummers van honden in de gemeente
Nijmegen.
2.
De in lid 1 genoemde lijst verstuurt de gemeente in de vorm van een Excel- bestand.
3.
De gemeente draagt zorg voor de vrijstelling op grond van artikel 67 Algemene Wet Rijksbelastingen jo.
Artikel 231 Gemeentewet.
4.
De gemeente draagt zorg voor de melding aan het College bescherming persoonsgegevens
zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 3
Verplichtingen DAN
1.
DAN verplicht zich jegens de gemeente om de in artikel 2, eerste lid genoemde gegevens slechts te gebruiken
voor het doel waarvoor partijen deze overeenkomst hebben afgesloten.
2.
DAN verstrekt de in artikel 2, eerste lid genoemde gegevens niet aan derden.
3. De directeur van DAN wijst drie medewerkers aan binnen DAN die toegang hebben tot het
bestand met de in artikel 2, eerste lid genoemde gegevens, te weten: zichzelf, de
adjunct-directeur en de vergunninghouder vogelasiel en egelopvang.
4. DAN verplicht zich jegens de gemeente om de in artikel 2, eerste lid genoemde gegevens
adequaat af te schermen.
5. Bij misbruik of oneigenlijk gebruik van de in artikel 2, eerste lid genoemde gegevens is
DAN gehouden om een boete aan de gemeente te betalen ter hoogte van €500,- per
incident.
Artikel 4
Protocol
1.
Het “Protocol gevonden en vermiste zwerfdieren voor de gemeente Nijmegen 2013" vormt integraal onderdeel
van deze overeenkomst en is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
2.
Partijen verklaren jegens elkaar de in het Protocol gemaakte afspraken na te komen.
Artikel 5
Persoonsgegevens en openbaarheid
De Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet openbaarheid van bestuur zijn van toepassing.
Artikel 6
Duur van de overeenkomst
1.
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en geldt voor onbepaalde tijd.
2.
Partijen kunnen van deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden.
Artikel 7
Ontbindende voorwaarden
1.
In geval één der partijen een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van andere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, kan de andere partij
haar schriftelijk (aangetekend) in gebreke stellen voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is.
Indien de nalatige partij in gebreke wordt gesteld, dient de andere partij haar een redelijke termijn te gunnen
haar verplichtingen alsnog na te komen.
2.
Indien de nalatige partij na het verstrijken van deze termijn nog steeds in gebreke is, kan de andere partij
deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
3.
De gemeente heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden:
indien de DAN in staat van faillissement wordt verklaard per de datum van het faillissement;
indien de DAN surséance van betaling wordt verleend per de datum van het verlenen van surséance van
betaling;
indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de DAN beslag is gelegd;
bij opheffing van de opdrachtnemer;
bij stillegging van de opdrachtnemer;
bij fusie of overname van de opdrachtnemer.
Bij misbruik of oneigenlijk gebruik van de in artikel 2, eerste lid genoemde gegevens, onverminderd het
bepaalde in artikel 3, vijfde lid.







4.
De overeenkomst wordt ontbonden indien wet- en regelgeving uitvoering van de in deze overeenkomst
neergelegde verplichtingen onmogelijk maakt. Partijen zijn in dat geval over en weer geen schadevergoeding
verplicht.
5. Partijen zijn verplicht elkaar bij aangetekend schrijven onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra zich één van
de in dit artikel omschreven feiten of omstandigheden voordoet.
Artikel 8
1.
Schadevergoeding
Is één van de partijen in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de partij die in
gebreke of in verzuim is.
2.
Het bepaalde in artikel 10, lid 1 laat onverlet het recht van de andere partij nakoming van de overeenkomst te
vorderen en/of vergoeding van de door de wanprestatie veroorzaakte schade.
Artikel 9
Geschillen
1.
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2.
Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig worden
beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen
partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement
Arnhem.
Artikel 10
Vrijwaring
De DAN vrijwaart de gemeente voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die is ontstaan ten
gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 11
Onvoorziene omstandigheden
Indien zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst in deze overeenkomst onvoorziene omstandigheden
voordoen, ten gevolge waarvan onverkorte nakoming van deze overeenkomst niet mogelijk is of in
redelijkheid niet van partijen kan worden verlangd, zullen partijen er naar streven dienaangaande in goed
overleg met elkaar binnen redelijke termijn nadere afspraken te maken.
Artikel 13
Bijlagen
De voor akkoord geparafeerde bijlage maken deel uit van deze overeenkomst:
“Protocol gevonden en vermiste zwerfdieren voor de gemeente Nijmegen 2013”
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend te Nijmegen op
Datum: 17 april 2013
Datum: 17 april 2013
B. Frings
Wethouder Zorg& Welzijn
M.H. van Kommer,
Directeur DAN
Download